V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel III

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel III - 660 blz., 20,- euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part III - 660 pages, 20,- euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome III - 660 pages, 20,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

 • Nog de Graslei :
  • Het gilde der Koornmeters 1
  • De nering der Vrije Schippers of "'t gheselscip van den watere" 7
   • Hare voorrechten. - Historiek 7
   • Bestuur 33
   • Oefening der nering 37
   • Feesten bij de Schippers 49
   • Godsdienstoefening bij de Schippers 56
  • Nering der Pijnders 57
 • De Koornmarkt. - Vroegste benaming. - Beschouwd als markt en als gerechtsplaats. - Diende ook vroeger tot feestviering. - Historische herinneringen. - De huizen. - Het Châtelet. - De nering der Olieslagers en die der Fruiteniers 77
 • De rederijkerskamer : de Fontein 246
  • Een woord tot inleiding. - Oorsprong der Kamer "de Fontein" - Beknopt historiek 246
  • Inrichting. - Bestuur 262
  • Oefeningen in de kerk, in de kamer en op het tooneel 277
  • Oefen- en speelplaats van de Fontein 307
  • St.-Nicolaaskerkhof. - Klein-Turkije. - Donkersteeg. - Leeuw-ten-Putte. - Korte-Ridderstraat. - Catalognestraat. - Het H.-Geeststraatje. - De Kromsteeg. - Kleine Koornmarkt. - De neringen Kruideniers, der Kaaskoopers, Timmerlieden en Metselaars 309
  • De straten en stegen aan de westzijde der Veldstraat : de Stoppelberg- en modenaaisteeg. - De Boek- en Nokersteeg. - De Hoornstraat. - De Predikheerenlei. - Het Raaf- en Molenstraatje 445

  Bijlagen.
  • Ordonnantie upt faict ende conduicte van de hantieringhe van den Cooremeters deser stede van Gendt, ghemaect int jaer 1541 481
  • Brief der schepenen aan den landvoogd Leopold-Willem ten voordeele van de nering der Vrije Schippers (11 april 1650) 483
  • Lijst der dekens van de Schippersnering 484
  • Reglement van de nering der Vrije Schippers (16 april 1535) 485
  • Ordonnantie up tfait ende hantierijnghe vanden gheselscepe vanden pijnders deser stede van Gendt, int jaer XVc XLI 489
  • Uitspraak der schepenen in een geschil tusschen de Vrije Pijnders en de Onvrije Zakkendragers der Koornmarkt 491
  • Lijst van de bekende dekens der Pijnders 495
  • Lijst van de bekende dekens der Olieslagersnering 496
  • Karel V staat den Gentenaren de ammanij af, ten prijze van 200 pond parisis 's jaars (22 februari 1528) 498
  • Poincten ende articklen omme te onderhouden bijde ghevanghenen inden Chastelette deser stede van Ghendt 501
  • Lijst der bekende pastoors van de St.- Nicolaaskerk 503
  • Reglement der Rederijkerskamer : de Fonteine (9 december 1448) 506
  • Nieuwe verordeningen voor de Rederijkerskamer de Fonteine (25 Mei 1523) 511
  • Octrooi tot het houden van het landjuweel te Gent, den 12 Juni 1539 (2 februari 1538) 513
  • Lijst der bekende hoofdmannen van de Rederijkerskamer : "De Fonteine" 515
  • Project van reglement, gheconcipieert bij den heuversten, gheswoornen ende ouderlinghen vande neerijnghe vande Cruydeniers, Caescoopers en Keersgieters der stede van Ghendt, nopende het doen van hunne teerijnghen 516
  • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen van de Kruideniers 517
  • Ordonnantie up tfaict ende conduicte vander neerijnghe vanden Ticheldeckers ghemaeckt int jaer XVc eenenveertich 519
  • Reglement voor de nering der Ticheldekkers (1 april 1717) 522
  • Lijst van de bekende dekens der Ticheldekkersnering 524
  • Ordonnantie up tfaict ende conduicte vander neeringhe vanden Caescoopers ghemaect int jaer 1541 524
  • Lijst van de bekende dekens der Kaaskoopersnering 527
  • Lijst van de bekende dekens der Timmermansnering 528
  • Lijst van de bekende dekens der Metsersnering 530

  Errata en addenda 533

  Index


  Aalst 22, 251, 322, 451
  Aalter 477
  Aardhuizen 82
  Abbaye de St.-Pierre 163
  Abbaye de St-Bavon 150
  Abdij der Rijke-Claren 155
  Abdij van Park 411
  Abdij van Villers 100
  Abe 505
  Academie 180
  Académie de commerce 380
  Academie van Teeken- en Bouwkunde 472, 473
  Achmet den III 287
  Ackerman 94
  Aelbrecht 371
  Aelturs 273
  Afrika 78
  Afsene 458
  Afsnee 458
  Agys 196
  Ajuinlei 464, 467
  Akkergem 242
  Alaert 344
  Alais 383
  Albert en Izabella 10, 224
  Alençon 131
  Alexander III 163
  Alexander VI 221
  Allegambe 199
  Alma mater 461
  Alteze 72
  Alva 87, 290
  Ambacht der stroodekkers 400
  Ambacht der ticheldekkers 399
  Ambacht der timmerlieden 432
  Ambacht vanden temmerlieden 436
  Ambachte van den zuvele 411
  Ambachte vanden crudeneren 327
  Ambachte vanden fruuteniers 116
  Ambachte vanden muelneers 190
  Ambachte vanden pijnders 70
  Ambachte vanden stroedeckers 400
  Ambachte vanden tichgheldeckers 400
  Ambachte vander backeren 327
  Ambocht van den vrijen pijners 67
  Ambocht vanden temmerlieden 432
  Ambochte van den freiteniers 124
  Amiens 11
  Ammanij 130
  Amsterdal: Leidsche straat 186
  Amsterdam 186, 294
  Amsterdam: Amstelkring 186
  Amsterdam: Mirakelsteeg 186
  Anastasius III 163
  Anchemant 497
  Andtwerpen 43
  Andwerpen 193
  Andwoorpen 488
  Andwoorpmaercten 487
  Andworpen 31
  Annaert 156
  Annoot 107
  Annoot-Braeckman 107
  Antheunissens 505
  Antwerpen 10, 11, 15, 24, 32, 99, 143, 155, 189, 194, 195, 261, 293, 294, 303, 307, 344
  Antwerpen: 't Steen 143
  Antwerpsche poort 98
  Anvers 11
  Apostelhuizen 98
  Apothekers 215
  Appelmarkt 84
  Ardooie 477
  Arend 102
  Arends 531
  Argot 346
  Aristarchus 292
  Armendisch 243
  Armenkamer 435, 454, 455
  Armentières 11
  Arragon 44
  Arthois 332
  Artoeys 295
  Artois 93, 188, 295
  Artoys 332
  Assenburg 485, 497
  Assenede 485
  Assyriërs 246
  Atheneum 260
  Atheneus 346
  Athenianen 246
  Audenaerde 31, 155, 251, 275, 397, 487
  Audenays steghe 449
  Audt Caeskoopers huys 447
  Augustijnen 460, 463, 467, 471, 474, 476
  Augustinen convent 284
  Austrice 499
  Auweghem 489
  Aux Armes de Zélande 159
  Avennes 197
  Avesne 176
  Avesnes 196, 197
  Axel 303
  Axele 275
  Axelwalle 207
  Axpoele 204
  Ayshove 339
  Baaigem 325
  Babel 450
  Bacchus 33
  Backele 330
  Backere 127
  Backers 70
  Backers huus 380
  Backersambacht 379
  Baerme 518
  Baert 497, 528
  Baerts 406
  Baes 496, 527
  Baesbanck 497
  Bakkersnering 380
  Bal 495
  Balance 459
  Balau 239
  Balduinus 283
  Balegem 171, 196, 197
  Balle 64
  Ballegem 172
  Ballet 496, 497, 531
  Balsembloem 262, 274
  Balsemieren 261
  Balzemieren 262, 272
  Bar 93
  Barbiers 181, 215
  Barnum 383
  Baronaige 379, 505
  Basilius 518, 528
  Basinghien 199
  Bassegem 530
  Bate 395
  Batemanne 411
  Baude 171, 429
  Baudeloo 473
  Bauwens 394
  Bavay 506
  Bazel 131
  Beaufremez 104
  Bedmar 133
  Beeldenbrekers 87
  Beeldenstorm 200
  Beeldenstormers 221
  Beeldstormerij 320
  Beelforte 367
  Beelfroete 367, 370, 371, 388
  Beelfroite 370, 371, 375
  Beelfrood 375
  Beelfroot 373
  Beerghe 488
  Beerghemaerct 488
  Beerie 109, 111
  Beernaert 358
  Beernaerts 286
  Beert 518
  Beets 99, 531
  Beggaarden 143
  Begyn 469
  Bekaert 285, 375
  Belfort 79, 168, 206, 297, 372-375
  Belfrood 374
  Belgica 57, 95
  Belgique 164, 506
  Belgis 101, 479
  Belle 457
  Bellegem 530
  Bellekamer 147
  Benedictus XIV 221
  Bennesteeg 212
  Bennesteghe 379, 453
  Bennesteke 332
  Benthem 467
  Beoister Schelt 515
  Berchmans 53
  Berckel 530
  Beren 496
  Bergen 11, 16, 100, 150, 303
  Bergen-op-Zoom 294
  Berghe 488
  Berghen 488
  Berghene 488
  Bess 358
  Bestormpoort 79
  Bets 315, 367, 527
  Bette 25, 177, 339, 342, 529
  Beurs 162
  Bevere 230
  Bewest Schelt 515
  Beyens 515
  Beys 142, 158
  Beyts 467, 468
  Bibliotheek der Hoogeschool 450
  Bielfroit 371
  Bielfroite 371
  Biemans 496
  Bierbruwers 338, 339
  Bierman 529
  Biervliet 39
  Bijl 492
  Bijns 224
  Bilderdijk 259, 477
  Billet 84, 130, 145, 147, 150, 171, 177
  Biloque 310
  Bisschop Balderik 220
  Blance 453
  Blanckaert 515
  Blauwers 70
  Blauwververs 70
  Bleekers 106
  Blommaert 155, 248, 261, 283, 376
  Bloume 94
  Bochaut 67
  Boegsteeg 451
  Boeksteeg 451, 459
  Boele 401, 517
  Boemgaerde 432
  Boemgaert 433
  Boergoens 161
  Boergoens Cruyse 161
  Bogaerd 116
  Bogaert 41, 119, 192
  Boksteeg 451
  Bollaere 402
  Bollewerk genaemt t'Gravenbollewerk 30
  Bollewerk genaemt t'Oraignen 30
  Bonne 194
  Bonte Exter 333
  Bonte Hert 104, 107
  Bonte Hondt 344
  Bonte Naystege 449
  Bonten Herdt 105
  Bonten Hert 102, 103, 105-108, 332, 344, 467
  Bonten Hondert 345
  Bonten Mantele 371, 372
  Bonten Osse 375
  Bontynck 193
  Boomerckt 396
  Boommerkt 396
  Boone 531
  Boonen 165
  Booraert 212
  Borluut 108-111, 209, 217, 227, 228, 378, 458, 485, 496, 497, 518, 528, 529, 531
  Borluute 458
  Borluuts 445
  Borluuts steen 111
  Borluutssteen 111
  Bornaedgen 430
  Bornage 41, 430
  Bornaige 207, 378
  Borneputte 371
  Borrestraatje 161
  Borse 160, 376
  Borze 32
  Boschheide 530
  Boschman 517
  Bosschaert 6
  Bossuyt 363
  Botercoopers 184
  Boterkoopers 215
  Botermarkt 470
  Bouble 379
  Boucsteghe 459
  Boucsteghen 451
  Boudeloo 465, 469, 471
  Boudins 239
  Bourgoens Cruyce 162
  Bourgoigne 499
  Boussier 138
  Bouve 111, 112
  Braband 33
  Brabant 9, 26, 27, 72, 78, 93, 98, 110, 171, 256, 257, 270, 294, 295, 387, 410, 411, 515
  Brabantdam 464
  Brabantstraat 370, 464
  Braem 86, 458
  Braemberch 371
  Brancadoro 474
  Brants 111
  Bras 518, 528
  Brauwers 70, 340
  Breidelsteeg 464
  Bretagne 476
  Brodeloos 143
  Broeckaert 325, 429
  Broedermin en Taalijver 261
  Broeders van het Rijke-Gasthuis 160
  Broederschap der Berechting 240
  Broederschap der Fontein 218
  Broederschap der Gewillige Slaven van de Moeder Gods 240
  Broederschap der H.-Barbara 238, 240
  Broederschap der H.-Drievuldigheid 238
  Broederschap der H. Anna 163
  Broederschap der HH. Petrus en Paulus 234
  Broederschap van de HH. Antonius en Rochus 233
  Broederschap van den H.-Naam Jezus 237
  Broederschap van den H. Antonius 475
  Broederschap van den lijdenden Zaligmaker van Gembloers 240
  Broederschap van O.-L.-Vrouw op de rade 224
  Broederschap van Penitenten 150
  Broederschap van St.-Jof en St.-Godemaar 236
  Broederschap van St.-Marten 239
  Broederschap van Ste-Anna 221
  Broederschap van Ste-Margaretha 228
  Broedrschap van Bermhartigheid 150
  Brouwers 71, 336, 338, 339, 446
  Brouwershuis 476
  Bruessel 43
  Brugge 57, 84, 94, 99, 143, 207, 274, 281, 293, 303, 324, 325, 328, 338, 390, 467, 468, 469, 475
  Brugge: de H.-Geest 253
  Brugge: Donkerkamer 143
  Brugge: Ser-Amaraelstrate 366
  Brugge: Simerolstrate 366
  Brugge: St.-Jansbrug 328
  Brugge van de Predickheeren leije 459
  Bruggelingen 467
  Brugghe 15, 44, 275, 294, 407, 408, 487, 515
  Brugmans 497
  Brugsche poort 98, 468
  Brunen 445
  Bruse 363
  Brussel 15, 18, 22, 28, 99, 100, 155, 172, 182, 250, 303, 304, 322
  Brussele 322, 515
  Brusselsche poort 98
  Brusselsche straat 464
  Bruusch 90
  Bruwers 338, 339
  Bruxelles 12, 17, 27, 501
  Bruyloft 211
  Bruynsteen 506, 518, 530
  Buc 364
  Buck 393
  Bucksteghe 451
  Bucstraetkin 451
  Bulteel 239
  Bultynck 532
  Burdidaen 227
  Burse 363-365
  Bursterman 140
  Buscieters 301
  Buuc 116, 124
  Cabeliau 340, 343
  Cabret 402
  Cadzant 124
  Caescoopers 184, 187, 516
  Caescoopers huus 388, 389, 448
  Cahier 427
  Calants 126
  Callant 155
  Callaut 498
  Calvinisten 170
  Camere van der Fonteine 509
  Cannaert 142, 302
  Capell. Sancta Pharahild 356
  Capelle 360
  Capelle van senter Nyclaus 321
  Capellen van den weverhuus 342
  Capronier 182, 185
  Capuchijnen 193
  Caracalla 346
  Carel den VI 287
  Carton 143
  Casino 124
  Casteel van Emaüs 345
  Casteele te Ghend 340
  Casteleyn 291
  Castillien 44
  Castrum 461
  Catalognestraat 170, 311, 312, 362, 372, 373, 375, 378, 383, 387, 396, 398
  Catalognestraete 396
  Cataloine straete 376
  Cateleenstrate 372
  Cateloengestraete 370, 371
  Cateloengestrate 376
  Cathaloengestraete 368
  Cathelijne straet 373
  Cathelijne straete 376
  Cattaloensche strate 372
  Catteboemstrate 372
  Cattelloenghe strate 388
  Catteloengestraet 373
  Catteloengestrate 372, 380
  Catteloenstraete 362
  Catteloignestraet 373
  Catteloinge strate 367
  Cattenstege 376
  Cattensteghe 387
  Cattesteghe 371-373, 388
  Cattesteghe bij den beelfroete 372
  Cattestrate 372, 383
  Cattheloingestraetken 373
  Caudemaerct 488
  Cauderlier 511
  Cause 529
  Cauweric 158
  Cavaillé-Coll 241
  Cavelotters 215
  Cawale 495
  Cayenne 192
  Censorinus 78
  Ceres 467
  Cerncau 460
  Cerntrale school van het departement der Schelde 477
  Chaerles van Oostenrijc 390
  Chaerlet 529
  Charles de Lorraine 16, 17
  Charthago 78
  Chastelet 83, 140, 147
  Chastelette 84, 140, 151, 157, 503
  Chastellet 139
  Chastellette 102, 501
  Chatelet 84, 86, 103, 112, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 138-143, 145, 147, 152, 501, 504
  Chaucellette 103
  Cierens 120
  Claeis 244
  Claerebaut 532
  Claerebout 524
  Claesman 518
  Claeuwaert 139
  Claeys 496, 524
  Claeyssonc 528
  Claeyssone 528, 532
  Claus 151, 530
  Clauwaert 139, 515
  Clays 409
  Clayssens 212
  Clayssone 518
  Cleen Cortrijck 128
  Cleen stove 352
  Cleene Clocke 362, 365
  Cleene Coormerckt 396
  Cleene Olifant 130
  Cleene Sterre 116, 119, 397
  Cleenen Coorenaert 119
  Cleenen olifant 129
  Cleenen Oliphant 129
  Cleenen Olyfant 129
  Clein Cortrijck 152
  Clemens XI 240
  Clephuus 159, 160
  Cleppe 83, 157, 159-163
  Cleyn Audenaerde 397
  Clicken 368
  Clocke 217, 361-363, 365, 426, 520
  Clocmans 384
  Clocqman 318
  Clooster van Elzeghem 448
  Clooster van Melle 177
  Cloosterman 532
  Cnaepe 184
  Cockuut 127, 391
  Cocquit 188
  Cocquut 530
  Codde 496, 531
  Coddesmet 530
  Codesmet 531
  Coekuyt 530
  Coelsteen 116, 117
  Coereleye 397
  Coerenaerd 90
  Coerenaert 77, 111, 131, 493
  Coernaerd 90, 110
  Coernaerde 68, 121, 494, 495
  Coernaert 67, 105, 106, 111, 159, 318, 321
  Coernaerts steghe 121
  Coernarde 67, 68
  Coesaris 293
  Coets 311
  Colaerts 340
  Colin 382, 383
  College der Augustijnen 477
  College der Jezuïeten 242
  College der paters Augustijnen 463
  Collegiale kerke van het Csteel 262
  Collegie der Eerw. Paters der Societeyt Jesu 382
  Colpaert 511
  Colyn 497
  Colyns de Rocefonteyne 119
  Commissie der Burgerlijke Godshuizen 154
  Condé 411
  Condeyt 411
  Confrérie van bermhertigheyt 146
  Conijnenberg 128, 130, 152
  Constantijn den Groote 149
  Cool-Stock 118
  Coolins 165, 235
  Coolsteeen 116
  Coolsteen 117
  Coolstock 117, 125
  Coolstok 117
  Cooman 147
  Coore-merct 108, 157
  Cooreleije 158, 454, 457
  Cooreleye 157, 158
  Cooremaerckt 117
  Cooremaerct 102, 119, 128, 158, 312, 314, 357
  Cooremaert 103, 129
  Cooremarct 130, 157, 447
  Cooremart 112
  Cooremate 109
  Cooremeerck 88
  Cooremeert 146
  Cooremerckt 109, 117, 153, 154
  Cooremerct 117, 155, 157, 322, 397, 398
  Cooremerkt 20, 159
  Cooremert 103, 153
  Cooremeters 6, 70, 481
  Cooremeters huus 6
  Coorenaert 82, 83, 102, 103, 106, 108, 115, 126-129, 155, 158, 312
  Coorenert 112
  Coorenhaerde 83
  Coorenhaert 83, 85, 95, 96, 157, 312
  Coorenleije 129, 156
  Coorenleye 157
  Coorenmaert 161
  Coorenmate 111
  Coorenmert 123
  Coormerckt 119
  Coormert 119
  Coornaerd 103, 107, 109, 312
  Coornaerde 102, 129, 335
  Coornaert 40, 107, 108, 129, 155, 207, 397
  Coornart 126
  Coorneleijen 64
  Coorneleye 457
  Coornmate 109
  Coorremaert 130
  Coppens 165
  Coppians 61
  Coppins 134
  Coremerct 118
  Corenaerd 108
  Corenaerde 492
  Corenaert 94, 127, 156, 320
  Corenarde 84
  Corenhaerde 310
  Corhard 77
  Cormbrugge 20
  Cornaerd 77
  Cornaerde 67, 117
  Cornaert 101, 156, 158, 290
  Cornelis 334, 335
  Cornelissen 448, 479
  Corte Rughstrate 366
  Corte Rutstraet 366
  Corte Rutstrate 372
  Corterichstrate 366
  Cortrijck 130
  Cortryck 155
  Cortrycke 408
  Cosyn 359
  Coupure 98, 174
  Courtray 28
  Craeien 443
  Craenkins 370
  Craeye 442, 443
  Craeys 443
  Cremin 484
  Crieck 234
  Cromme steghe 311, 380, 383
  Crommebrugge 21
  Crommen Helleboghestrate 380
  Crommer steghe 381, 389
  Crommerlijn 380
  Crommersteghe 384
  Crommesteghe 384, 385, 389, 390
  Cromsteecxken 391
  Crone 368
  Croon 373
  Croone 371
  Croonstraetken 373
  Croovelde 72
  Croquevilaine 322
  Crroene 352
  Crudeniers 323
  Crudeniers huus 312, 322
  Crudeniershuis 322
  Cruudeniers huus 312
  Cruyce 161
  Cruydeniers 187, 516
  Cudderutstrate 366
  Curdenate 216
  Curte Noynaystege 449
  Curte Rucstraete 371
  Curtericstrate 372
  Curterijgstraet 366
  Curterinck straet 366
  Curteruckstrate 368, 372
  Curtrijcke 251, 487
  Curtrijckstrate 366
  Dael 345
  Daembert 157
  Daghelet 184
  Damas 496, 527, 531
  Damast 316
  Dambacht vanden temmerlieden 431
  Damberd 157, 162
  DAmman 110, 210, 216, 227, 339, 485
  Dampoorte 133
  Daneels 518, 530, 532
  Danneels 524, 528
  Dansert 497
  Danswyck 457
  David 205
  De Backe 425, 528
  De Backer 449
  De Backere 127, 457, 505, 531
  De Baecke 424
  De Baenst 485
  De Bake 424, 425
  De Barme 528
  De Bast 213, 214, 506
  De Bavière 497, 518, 528
  De Beere 528
  De Beerleere 528
  De Beir 207
  De Berlaere 132
  De Berleere 518
  De Bette 341
  De Bisere 529
  De Bisschop 144, 529, 531
  De Bleckere 527
  De Bo 324
  De Bois 431
  De Borluut 341
  De Bosschere 183
  De Bouck 134
  De Brune 216, 217, 496, 511, 529
  De Bruyne 497
  De Buc 219
  De Buck 392
  De Busscher 178, 234
  De Busschere 187
  De Buusere 495
  De Carrion 532
  De Casteleyn 291
  De Caster 133
  De Castille 496, 497
  De Causemaecker 532
  De Cherf 530
  De Clerc 158
  De Clerck 368
  De Clercq 497, 505, 532
  De Cock 408
  De Comere 529
  De Coninc 319, 321, 495, 511, 531
  De Coninck 181, 518, 528
  De Cooman 517
  De Coopman 529
  De Coster 496
  De Costere 83, 511
  De Craene 496
  De Crane 343
  De Crijtsche 505
  De Crombrugghe 497
  De Croock 357, 527
  De Cruydolf 72
  De Cuenynck 505
  De Cupere 515, 516
  De Curte 505
  De Cuuper 511
  De Cuupere 495
  De Cuusere 495
  De Cuysser 72
  De Dappere 325
  De Donker 431
  De Dryver 506
  De Duuc 426
  De Dyckere 109, 518, 528
  De Faulte 72
  De Gaey 505
  De Ghendt 524, 532
  De Ghyst 505
  De Goesin 163, 286
  De Gouverneur 212
  De Grave 189, 474, 492, 495, 518, 532
  De Gravo 528
  De Griboval 499
  De Groot 141
  De Groote 518, 528, 532
  De Gruter 341
  De Grutere 166, 321, 335, 342, 343
  De Gruuter 210
  De Gruutere 181, 216, 227, 228, 318, 319, 335-337, 341-343, 496, 527
  De Gruutheere 72, 310
  De Hase 403
  De Heems 524, 532
  De Hert 127
  De Hertoghe 515
  De Hurtere 312
  De Huvettere 115
  De Jonghe 24, 531
  De Jonghe van Ardooie 477
  De Kemele 239
  De Kempe 166, 342
  De Kersmaker 530
  De Kesel 531
  De Key 423, 531
  De Keyser 293
  De Keysere 496, 531
  De Kien 176
  De Knuts 218
  De Kuuts 218, 238, 239
  De la Grysulle 532
  De la Woestyne 518, 528
  De Lantheer 496
  De Lantheere 529
  De Leencnecht 206
  De Leenknecht 206
  De Leeuwe 216
  De Lichervelde 389
  De Lieve 300
  De Loose 505
  De Lorainne 17
  De Lorraine 16
  De Luede 94
  De Lutere 83
  De L'Espinoy 341, 530
  De Maecht 497
  De Maeght 524, 532
  De Maere 103
  De Man 239
  De Meester 518, 528, 529
  De Meijere 376
  De Merlier 530
  De Mersman 403
  De Mesmaecker 518, 528
  De Meulenare 495
  De Meuleneere 124
  De Mey 6, 311, 408, 409, 505, 524, 532
  De Meyer 152, 516
  De Meyere 370, 505, 524, 530, 532
  De Moermeestere 201
  De Moor 193, 505, 532
  De Mueleneere 485
  De Muynck 187
  De Nayere 105
  De Nocker 358
  De Nokere 359
  De Nokere-de Ghellinck 452
  De Norman 529
  De Noyelles 345
  De Oenrecoepre 527
  De Paepe 216
  De Pallant 497
  De Pape 111, 227, 505
  De Paris 341
  De Pauw 399, 400, 403
  De Peistere 529
  De Pestere 41
  De Peyster 529
  De Portere 321
  De Potter 109, 204, 260, 325, 344, 358, 408, 524
  De Pottere 111, 188, 408
  De Pouillon 528
  De Putte 357, 359, 364
  De Quercu 505
  De Raet 371
  De Rammelaere 281, 516
  De Rammeleere 511
  De rave 301, 302
  De Raveschoot 341
  De Rekenare 368-370
  De Richebourg 395
  De Rijcke 355
  De Rijne 321
  De Rode 290
  De Ronquillio 157
  De Roovere 281
  De Rouck 496, 528
  De Roucourt 524, 532
  De Rudder 496
  De Ruddere 187, 358
  De Rue 231, 232
  De Ruede 158, 159
  De Rutere 527
  De Ruts 142
  De Ruysschen 485
  De Sadelare 527
  De Sandelin 531
  De Scheppere 235, 496
  De Schoemaecker 496
  De Schoutheete 485
  De Schumere 134
  De Scuutere 84
  De Seelyn 496
  De Smedt 187, 505
  De Smet 6, 152, 192, 239, 294, 334, 403, 505, 527, 532
  De Smijtere 106
  De Snoeck 61
  De Somere 188
  De Sommere 443
  De Soppeleere 529
  De Speldere 391, 394
  De St.-Elme 259
  De Stoener 364
  De Stoenere 176
  De Stoppelaere 25, 227, 228, 527
  De Stoppeleere 527
  De Stuer 72, 495
  De Sutter 105, 495
  De Suttere 106, 529
  De Suutere 106
  De Swalmen 505
  De Taye 431
  De Tuytere 530
  De Utenhove 341
  De Vechtere 511, 515
  De Veerman 531
  De Vere 497
  De Vetters 531
  De Vigne 178
  De Vigne-Quyo 195
  De Vlaminc 531
  De Vleeschauwer 495
  De Vlieghere 505
  De Vogheleere 58
  De Vooght 375
  De Vos 110, 227, 367, 426, 496, 530, 531
  De Vreese 158
  De Vriend 496
  De Vrient 496
  De Vriese 317, 524, 530, 532
  De Vroe 142
  De Vroede 315, 316
  De Vroye 104
  De Vulder 184, 199
  De Vuyst 183
  De Waegheneere 379
  De Waele 172
  De Waerhede 333
  De Waes 527
  De Waghemakere 419
  De Wale 204, 319, 321, 406, 524
  De Wall 336
  De Walsche 505
  De Wambersie 530
  De Wandele 505
  De Watripont 530
  De Wavrans 530
  De Weerd 6
  De Weet 6
  De Wevere 191
  De Wevers 495
  De Wilde 142, 152, 319, 321, 429, 496, 505, 511, 524
  De Winne 496
  De Witte 296, 528
  De Wolf 527
  De Wulf 139, 470
  De Wylde 426
  De Zadeleere 111, 112
  De Zeelandere 527
  De Zomere 395, 529
  De Zuttere 106, 528, 529
  Debbaut 505
  Dedelinc 359, 360
  Deinze 27, 31, 32, 295, 303, 344
  Del Calbo 183
  Delanier 165
  Delarier 211
  Delbecq 460
  Delebulcke 506
  Delehaye 175
  Della Faille 260, 464, 485
  Delvael 518
  Delzoy 505
  Den Backere 426
  Den Beere 339
  Den Coerenbitre 67
  Den Duutschen 492, 495
  Den Grave 165, 397
  Den Grutere 165, 318, 339, 342
  Den Grutre 338
  Den Hamer 411
  Den Hert 127
  Den Leenenecht 139
  Den Maegh 342
  Den Muene 495
  Den Nayere 106
  Den Oenrecoepre 411
  Den Putte 371, 372
  Den Rouc 492
  Den Somer 401
  Den Vlieghere 165
  Den Vriese 317
  Den Wale 351
  Dendermonde 22, 24
  Dendremonde 275
  Denis 307
  Derkinderen 180
  Desmartin 448
  Destelbecq 322
  Deutscher Gast-Hof 156
  Deynaert 497
  Deynoot 390
  Deynse 28, 193
  DHaenens 114
  DHaeyere 187
  Dideghem 166
  Diedericx 527
  Diederix 166
  Dierckens 143
  Dierick 531
  Dierickx 336, 344, 352, 458
  Diericx 166, 472, 506
  Dierkin 531
  Dierkins 496
  Dierne 188
  Diest 387
  Diligentie van Antwerpen 118
  Dinghelsche 281
  Dobbel cruyce 332
  Dobbel Vierstael 162
  Dobbele Arent 104
  Dodoens 531
  Dolins 497
  Dolphijn 387
  Dolvael 528
  Doncker steghe 108
  Donckerstege 333
  Donckersteghe 107-109, 332-334, 345
  Donckersteghen 106
  Donckersteke 108, 345
  Donckerwolke 349
  Donclaghe 344
  Donker stege 331
  Donkersteeg 104, 109-111, 212, 331, 333, 334, 344, 353, 354, 357
  Donkerstege 104, 107, 332
  Donkersteghe 334, 344
  Donkersteghen 108, 335
  Donkersteke 332
  Doornic 201, 202
  Doornick 15, 43
  Doornik 14, 16, 74, 201, 216, 220
  Doornstraatje 453
  Dordrecht 93, 336
  Doré 184
  Douay 11
  Dowaai 11
  Doykin 281
  Drabbe 531
  Drie-Koningen 156, 162
  Drie-Koningenstraatje 126, 130
  Drie Coninghen 155, 156
  Drie Croeskins 363
  Drie Duiven 211
  Drie Duven 448
  Drie Koningen 130
  Driekoningensteeg 162
  Driekoningenstraatje 129, 155
  Drij Postoorns 156
  3 Posthoorns 162
  Drije Duyven 448
  Droeghbroet 529
  Drongen 344, 465, 471, 473
  Droogscheerders 441
  Druiftak 243
  Druyftack 162
  Du Gardin 193
  Dubbelen Arent 102
  Dubois 485
  Duc de Bavière 161, 162
  Duché d'Egypte 346
  Duermael 530
  Duerme 37
  Dugardin 193
  Duitschland 241, 255
  Duivelsteeg 385
  Dullaert 106, 285, 442, 529
  Dulle Griet 468
  Dumery 207
  Duquesnoy 358
  Durme 38, 39
  Dutilly 391
  Duunghelce 121
  Duve 352
  Duyf 395, 396
  D'Evora y Vega 485, 497, 524, 530, 532
  D'Haene 518
  D'Haese 497
  D'Hane 485, 528
  D'Heere 390
  D'Hondt 207
  D'Hooghe 107, 496
  D'Huyvetter 359
  D'Oosterlinck 496, 530
  D'Oosterlynck 527
  D'Oudegherst 130
  Ecclesiae Sti Nicolai 211
  Edingen 303
  Eeckeloo 74
  Eeclo 275
  Eerde straetjen 379
  Egelantierstraatje 453
  Eggaert 448
  Eggelins schure 370
  Eggericx schure 367
  Egghelin 367
  Egghelins schuere 370
  Egghelins scure 367, 370
  Eggherick schuere 367
  Egghericx schuere 367, 368, 376
  Egglins scuere 367
  Eglise parochialle de Saint Nicolay 498
  Egypte 148
  Egyptenaren 246
  Eine 39
  Elynck 147
  Elzegem 448
  Emelrode 357, 365
  Engelandgat 213
  Engelantier 453
  Entrepot 153
  Erembodegem 146
  Erpelsteghe 385
  Ertvelde 39, 343
  Escault 483
  Esel 363, 365
  Esele 363
  Europa 120, 174, 304, 345, 346, 418
  Everaert 518, 528
  Everwijn 484, 485, 496, 527
  Everwijns 144
  Exarde 369
  Ezele 363
  Faam 470
  Famars 506
  Farneze 256
  Faulconnier 104
  Faut 495
  Faute 66
  Feite 477
  Felhoen 505
  Ferdinand, infant d'Espagne 27
  Flandre 16, 17, 102, 178, 499, 500, 506
  Flandre occidentale 143
  Flandres 9, 10, 13, 173, 341, 484, 499-501
  Flandria 131
  Fontein 246, 254-256, 258-264, 266, 267, 269, 273, 274, 277-281, 284, 286, 287, 289, 292-294, 296, 299, 303, 307, 308
  Fonteine 248, 261, 267, 269, 275, 305, 506, 507, 510
  Fonteinisten 258-262, 276, 277, 280, 281, 292, 296, 307, 470, 474, 476, 477
  Fonteyn 361
  Fonteyne 275, 359, 360, 365, 511, 512
  Fonteynen 285
  Fonteynisten 262, 271, 272
  Fonteynne 296
  Fort van Monterey 29
  Fortune 130
  Fortuyne 128, 345
  Fournier 226, 345
  Franchoisen 27
  Frankrijk 9, 38, 146, 241, 249, 250, 255
  Franschen 27, 28, 120, 256
  Fraye 379
  Frederickx 528
  Fredericx 532
  Frederyckx 518
  Frereminueren 486
  Friedland 259
  Fruiteniers 117, 121, 123, 125, 323, 525
  Fruiteniersnering 84
  Fruteniers 122, 125
  Gabreel 98
  Gabriel 160
  Gailliard 324
  Galle 496
  Gand 9-11, 13, 16-19, 27, 28, 102, 131, 175, 182, 191, 199, 210, 336, 341, 352, 484, 498-500, 506
  Ganda 79, 80, 260
  Gandavum 475
  Gangske 307
  Garemyn 530
  Garniers 43
  Gaublomme 117
  Gaude Peert 322
  Gauden Burse 364
  Gauden Fonteyne 360
  Gauden Leeu 359
  Gauden Muyl 334
  Gauden Muyljaen 334
  Gauden Scoen 334
  Gaver 85, 95, 281
  Geeraardsbergen 372
  Geeraerdsberghen 363
  Geerdts 144
  Geerie 191
  Geersbergen 365
  Geerts 184, 518, 524, 528, 532
  Geirnaert 181
  Gekroonden Osse 243
  Geldmunt 464
  Gelikstraat 353
  Gelukstraat 353
  Gelukstraetje 452
  Gembloers 187
  Gend 32, 101, 165, 271, 319, 322, 366, 373, 381, 382, 395, 396, 447, 449, 459, 463, 468, 469
  Gendt 153
  Geneeskundige school 154
  Geniets 184, 528
  Gent: de Fontein 253
  Gentbrugge 155
  Gentsch Lettergenootschap 475
  Gentsche poort 467
  Gerard 342
  Gerards Dievelshuus 168
  Germanien 44
  Geuzen 23, 25, 115, 160, 169, 170, 209, 256, 310, 376
  Gheeraerdts 198
  Gheeraerts 391
  Gheerbrant 516
  Gheldhof 214
  Gheldolf 38
  Ghend 33, 67, 68, 116, 127, 137, 139, 140, 190, 218, 222, 230, 232, 238, 239, 243, 317, 318, 321, 338-342, 356, 384, 390, 400, 401, 406, 409, 413, 430, 431, 438, 442, 507
  Ghendt 20, 31, 37, 40-43, 45, 46, 53, 58, 62, 70, 72, 73, 82, 113, 132, 133, 146, 150, 154, 193, 197, 205, 209, 227, 234, 236, 237, 251, 256, 267, 268, 275, 276, 286, 295, 298, 316, 355, 356, 362, 368, 375, 388, 390, 394, 403, 408, 421, 481, 485, 489, 501, 510, 511, 513, 515, 517, 519, 525
  Ghent 30, 31, 42, 44-46, 131, 132, 269, 319, 327, 385, 390, 411, 425, 488, 511, 516
  Ghesellen van Maeswalle 252
  Gheselschip van den watere 7
  Gheselscip van der Fonteyne 218
  Ghijs 403
  Ghiselins 62, 83, 495
  Ghoetghebuer 527
  Ghulde van S. Jooris 318
  Ghulde van sente Annen 222
  Ghulde van St. Jorise 319
  Ghulde vander poorterije 228
  Ghuus vanden Gruuthuuse 336
  Gilde der Koornmeters 1
  Gilde der schermers 215
  Gilde up de Ra 224
  Gilde van den Zilveren berg 71
  Gilde van St.-Michiel 215
  Gimblet 163
  Gistel 467, 468
  Glembloers 240
  Goedcoop 162
  Goeden-Vrijdagskinders 149, 150
  Goeseme 142
  Goest 345
  Goetghebuer 78, 174, 394, 453
  Goethals 70, 379, 424, 425, 463, 471, 474, 505, 530, 531
  Goetkint 239
  Goosen 505
  Goossen Borluuts poorte 110
  Goossens 530
  Goossins 312, 529
  Gorgens 382
  Goublomme 116
  Goudbloem 119
  Gouden-Leeuwplaats 353, 359, 361, 364, 365, 533
  Gouden Boucq 364
  Gouden Esel 363
  Gouden Helm 365, 372
  Gouden hond 453
  Gouden Hoofd 322
  Gouden Hooft 322
  Gouden Laurierboom 363, 365
  Gouden Leerse 334
  Gouden Leeuw 353, 359, 365
  Gouden Mortier 112
  Gouden Saele 359
  Gouden Sleutel 322
  Gouden Zale 365
  Goudsmeders 215
  Goutier 532
  Gouwe 497
  Gouwen 518
  Graaf Gwijde 131
  Graaf van Egmont 395
  Graanhandelaars 4
  Graanmarkt 81
  Graanmeters 71
  Graef van Egmond 392
  Graet 516
  Graevencasteel 20
  Grainge 448
  Grand Café de Bruxelles 161
  Grande Bohéme 345
  Grande Estoille 448
  Grasbrug 386
  Graslei 1, 5, 49, 56, 77, 130, 131, 156, 157, 307, 393, 454, 457
  Graupoorte 424
  Grauwer poerte 352
  Grave van Egghermont 392
  Grave van Egmont 395
  Graven-steen 140
  Gravensteen 467
  Gravin Margareta 252
  Grelints 505
  Grevelingen 392
  Griekenland 474
  Griele 292
  Groen huus 362
  Groene Tente 107
  Groenen Lanteerne 375, 376
  Groenijnghe 515
  Groeningkouter 110
  Groenselmarkt 145, 464
  Groot-Kanon 468
  Groot Brusselsch Kafféhuys 161
  Groot Vleeschhuys 101
  Groote-Botermarkt 372
  Groote Kroon 373
  Groote Olifant 130
  Groote Spleet 147
  Groote Sterre 116, 119, 120, 397, 447
  Grooten Olifant 129
  Grooten Olyfant 129
  Grooten steen 157
  Grootte Sterre 120
  Grotten van Han 100
  Grupello 199, 200
  Grupellu 199
  Grute 336
  Grute van Ghend 342
  Grutero 182
  Gruute van Ghend 340
  Gruutheer 338, 339, 341, 342
  Gruuthuis 331, 338
  Gruuthuus 334-336
  Gruuthuuse 338
  Gruytere 177
  Gruytheere 341
  Guillielmus 199
  Guislain 175
  Gulde van mijn heere St Anthuenis 301
  Gulde van onser Vrauwen up de Ra 225
  Gulde van sente Jooris 312
  Gulde van Ste Jooris 320
  Gulde van Ste Jorisse 320
  Gulde van Ste Margrieten 230
  Gulde vanden mortelmakers 426
  Gulde vander drijvuldigheyt 305
  Gulde vander Fonteyne 296
  Gulden Arend 102
  Gulden Bybel 162
  Gulden Flassche 345
  Gulden Helleme 371
  Gulden Helm 368
  Gulden Mortier 111
  Gulden Schale 371
  Gulden van mijn heere St Jooris 301
  Gulden Vercken 345
  Guldenen Leeu 358, 359
  Guldenen Mortier 111, 112
  H.-Drijvuldigheyd 262
  H.-Geesthuis 379
  H.-Geeststeeg 380, 387
  H.-Geeststege 388
  H.-Geeststraatje 378
  H.-Geesttafel 243
  H.-Sacramentstraatje 379
  H. Drijvuldigheid 261
  H. Gheessteghe 379
  H. Hieronymys 164
  H. Lodewijk 386
  Haeck 151
  Haentjen 156
  Haerlebeque 28
  Haesewindeken 129
  Hagaerts 505
  Haghen 495
  Hainaut 17
  Halde 485
  Halle 394
  Halve Mane 345
  Hameloos 364
  Hamerlynck 187, 358, 359
  Hammans 336
  Hanne 349
  Hannekins 406
  Hanssens 184, 511
  Harelbeke 27, 30
  Hasewindeke 130
  Hauden Scoen 162
  Hauweel 86
  Haverij 343, 389
  Haydn 241
  Hazaert 140
  Hazewind 88, 130
  Hazewindeken 129
  Hazewindekine 155
  Hazewindstraatje 126, 129, 130
  Hebscaep 529
  Heelmeesters 215
  Heermanne 90
  Hegghelins scuure 367
  Heggherickschuere 371
  Hegghericx schuere 362, 370, 376
  Heibroek 516
  Heiligh Geesthuys 379
  Heinricx 517
  Heins 368
  Helias 518, 528
  Helich Gheest steghe 380
  Helichgheest steghe 389
  Helincx 505
  Hellebaut 460, 463, 466-479
  Helleme 371, 372
  Hellin 463, 471, 474, 528
  Helm 387
  Helmslagersstrate 378
  Helstrate 378
  Hemelrijcke 358
  Hemelrijk 332, 334, 357, 358, 365
  Hemelrijkstraat 332
  Hemelrode 357
  Hemony 207
  Hemslaghers strate 379
  Hendrik 370
  Henegouw 16, 17, 93, 295
  Henegouwe 295
  Heremans 95, 324
  Hermans 120
  Herpelinck 184
  Herpelsteeg 385
  Hert 20
  Hertog 142
  Hertog charles de Lorraine 118
  Hertog van Beijeren 116
  Hertogh Charles de Loraine 118
  Hertogh charles de Lorraine 117
  Hertogh van Beijeren 117
  Hertogh van Beyeren 117
  Hertoghe Philips 251
  Hertshooft 387
  Heydelbergh 417
  Heye 53, 54
  Heyligh Geeststraetien 379
  Heylinck 530
  Heyman 343, 527
  Heyndericx 204, 517
  Heyndrincx 321
  Heyndrix 103
  Heynmans 356
  Heys 496
  Heyse 377
  Hinnehaut 357
  Hockennaystraetkin 449
  Hoddenaysteghe 450
  Hoegh poort 334
  Hof des Ouden-Burchts 337
  Hof van Brussel 161, 162
  Hof van Elseghem 447
  Hof van Elzegem 447, 448, 459
  Hof van Helseghem 448
  Hof van Waesschoot 310
  Hof van Weenen 161, 162
  Holland 93, 294, 295
  Hollanders 26
  Hollandois 173
  Hollandt 515
  Hollant 72
  Hond 370
  Hondt 345
  Hongrien 514
  Hont 370
  Hoochpoort 334, 358
  Hoofdbrug 464
  Hooge gat te Harelbeke 30
  Hoogeschool 463, 478, 479
  Hoogpoort 242, 299, 300, 307, 333, 334, 464
  Hoogstraet 450
  Hooiaard 162, 238, 464
  Hoorenstraetjen 453
  Hoorenstraetken 453
  Hoorn 453
  Hoornstraat 452-454, 459, 460
  Hoornstraatje 453
  Hoornstraetjen 459
  Hope-Sack 108
  Hoppesack 108
  Horatius 477
  Hosse ende den Esel 362
  Hoste 107, 118
  Hotel de l'Etoile 120
  Hotel de Vienne 161
  Hotel du comte d'Egmond 395
  Hotel du Paradis 332, 358, 365
  Hotel d'Allemagne 156, 162
  Houden Sac 108
  Houdin 479
  Houtbrekers 441
  Houtdraaiers 441
  Houthaze 267
  Houtlei 307, 348
  Houtmarkt 84
  Houtzagers 441
  Hoyaerd 107
  Hoyaert 105
  Hubert 142
  Hudevetters houc 352
  Hudevetters houcke 352
  Hudgebault 169
  Hudgebaut 531
  Hudtsebout 530
  Hueribloc 527
  Huerne 531
  Huggebouw 530
  Hughe 176
  Huidevetters 121
  Huidevettershoek 348
  Huis met de twee Torens 453
  Hulst 293, 368
  Huten hove 397
  Huus met de arenden 457
  Huus mette arenden 457
  Huusman 300
  Huwelstraete 447
  Huydevetters houc 352
  Huylken 106
  Huylkin 107
  Huyttens 182
  Huyttens-van Tieghem 181
  Hye 256
  Hynderick 133
  IJman 304
  IJper 84, 149, 151, 274, 303, 401, 411
  IJper: Alpha en Omega 253, 274
  IJpre 275, 411, 515
  IJsland 337
  IJzersmeders 215
  Impasse de la rue du Paradis 333
  Inghele 158
  Innocentius X 240
  Innocentius XI 240
  Israëlieten 148
  Israëls muit 147
  Italië 241
  Izegem 497
  Jacht 334
  Jacobijnen 454
  Jacopijnen brugghe 453
  Jacopinen 451
  Jacopinenbrugghe 454
  Jacopinenleije 454
  Jakeline 441
  Jan I van Brabant 93
  Jan Vos cousemakers huus 331
  Jan zonder Vrees 9
  Jans Borluuts steene 111
  Jans erve van Stoepenberghe 446
  Janssens 182, 345, 363
  Jaqûepijnen brugghe 454
  Jeruzalem 187, 220, 248
  Jezuëtenkerk 182
  Jezuïeten 211, 212
  Jezus met de Balsembloem 261, 273
  Jezus met de Balzem-bloem 262
  Jn Vruechden 370, 371
  Joanna van Constantinopel 149
  Joden 148
  Jonart 505
  Jonfro Trune brigghe 455
  Jonfro Trune brugghe 454
  Jonglas 353
  Jooris 368
  Jozef II 211, 258, 270, 309, 310
  Judea 148
  Juedenburch 345
  Juedenvierne 345
  Kaarsgieters 328
  Kaaskoopers 184, 215, 328, 414, 415
  Kaaskoopershuis 388, 447
  Kaaskoopersnering 527
  Kaaskopers 415
  Kaerle Roomsch keyser 513
  Kaescoopers 183
  Kaleitje 98
  Kalloo 25
  Kamer de Roos 293
  Kamer van Koophandel 153
  Kamergezellen 70, 238
  Kamerijk 304
  Kammerstraat 464
  Kapel van St.-Joris 317
  Kapel van St.-Nicolaas 321
  Kapelle 530
  Kaprijk 303, 304
  Kapucienen 465
  Karel de Stoute 10
  Karel den Stoute 85
  Karel V 2, 5, 7, 10-12, 23, 32, 38, 41, 44, 47, 58, 115, 117, 133, 134, 190, 256, 274, 305, 322, 328, 361, 376, 388, 389, 395, 403, 415, 498
  Karthago 78
  Katel 365
  Kattegat 147
  Kattesteeg 376
  Kausler 450, 451
  Kavelotters 180
  Keercke tsente Niclaus 511
  Keercke van sente Nicholaus 310
  Keercke van sente Niclaus 170, 209, 313
  Keercke van St. Niclaus 322
  Keercke van Ste Michiels 457
  Keercke van Ste Niclaus 357
  Keercke van Ste Pharahilden 355
  Keersghieters 183
  Keersgieters 184, 516
  Keizer Diocletiaan 427
  Keizer Karel 374, 468
  Keizer Leopold II 52
  Keizer Napoleon 259
  Keizerin Maria-Theresia 16
  Keizerpoort 472
  Keldermans 419
  Kemele 380
  Kerchof ten Coorenaerde 316
  Kerchove voor sente Niclaus capelle 310
  Kercke van S. Niclaus 169
  Kercke van sente Baefs 388
  Kercke van sente Niclaus 323
  Kercke van sente Nicolas 193
  Kercke van sente Pharahilden 356
  Kercke van sinte Niclaus 172
  Kercke van St. Niclaeys 53, 199
  Kercke van St. Niclaus 192
  Kercke van St Nicolaus 177
  Kercke van Ste Niclaus 170
  Kercke van Ste Nicolaes 398
  Kercke van Ste Nicolas 357
  Kerckhove van St.-Michaelis 310
  Kerckhove van St.-Nicolai 310
  Kerels 324
  Kerk der Augustijnen 472
  Kerk tS. Niclaeus 362
  Kerk van de Lieve-Vrouwebroeders 188
  Kerk van St.-Nicolaas 114, 183, 210, 215, 307, 362
  Kerk van Ste-Pharahilda 472
  Kerk van Ste-Pharahilde 271
  Kerke te senter Niclaus 225
  Kerke van sent Niclaeus 222
  Kerke van senter Nicolaus 230
  Kerke van St. Niclaus 217, 318
  Kerken van St. Niclaus 318
  Kerkhof van St.-Nicolaas 374, 398
  Kerricx 199, 200
  Kersgieters 187
  Kervyn 182, 183, 191, 199, 210
  Kervyn van Volkaarsbeke 110
  Ketel 334, 363
  Ketele 363
  Ketelpleintje 47
  Ketelpoort 33
  Ketelpoortbrug 56
  Ketelstraatje 359
  Key 531
  Keyser 235
  Keyser Kaerle de vijfste 72
  Kiddereditstraat 366
  Kiliaan 324
  Kimpe 150
  Kleenbrugge 485
  Klein-Turkije 120, 312, 322, 331, 357, 365, 533
  Klein Turkije 111
  Kleine-Koornmarkt 120, 123, 372, 396
  Kleine Koornmarkt 116, 373
  Kleine Spleet 147
  Klok 404
  Klooster der Recolletten 476
  Klooster van Elzegem 448
  Kluizen 343
  Koelberge 530
  Koning Dagobert 183
  Koning Willem 478
  Koningstraat 464
  Koninklijk College 461, 463, 471, 472, 474-476
  Koninklijke Academie van Teekenkunde 153
  Koolsteen 119, 121
  Koolstock 119
  Koolstok 118
  Koopliên 71
  Kooremerkt 118
  Koornaardstege 121
  Koornbloem 250
  Koornlei 5, 68, 158, 238, 450
  Koornmarkt 66, 68, 69, 77, 80, 83, 85-89, 93, 95, 96, 98, 101, 104, 105, 110-112, 115, 116, 120, 123, 128, 130, 131, 134, 144, 162, 163, 174, 208, 211, 217, 238, 243, 322, 331, 332, 344, 397, 447, 448, 464, 467, 492, 533
  Koornmeters 1, 2-5, 215
  Koornmetersgilde 6
  Koornmetershuis 238
  Kops 282
  Korte-Munt 101, 104
  Korte-Ridderstraat 361, 365, 367, 373, 375, 376
  Korte Noordenaeystege 449
  Kortrijk 11, 22, 27, 31, 32, 57, 155, 250, 251, 293, 295, 303, 366
  Kortrijk: Baas-Jakkes-poorte 367
  Kortrijk: Bersacques-poorte 367
  Kortrijk: O.-L.-Vrouwekerk 250
  Kortrijksche poort 29, 98
  Kortrijkzanen 251
  Kortryk 32
  Kouter 98, 258, 464
  Kraankinderen 474
  Krafft 241
  Kriekenmarkt 84
  Krom Hellebog-straatjen 395
  Kromsteeg 312, 376, 378, 380-383, 389, 395
  Kromsteegske 211
  Kromstege 383, 396
  Kroon 375
  Kruideniers 183, 184, 215, 323, 326-331, 517
  Kruideniersambacht 328, 330
  Kruideniershuis 141
  Kruidtuin 477
  Kruydeniers 183
  Kudderedutstraat 366
  Kuipgat 54
  Kwaadham 385
  La Rue 247
  Laerne 367
  Lafontaine 346
  Lamain 149
  Lambegers 129
  Lambert, bischop van Doornik 163
  Lambrecht 304
  Lammens 40
  Lammins 486
  Lamminus 379
  Lamsoete 112
  Lamste 531
  Lamzoete 111
  Lancgheeraerts 217
  Land van Waas 22
  Landaes 217
  Landas 217
  Landvoogd Ferdinand 27
  Landvoogd Karel-Alexander 16
  Lange-Munt 464, 468
  Laphout 234
  Lapouts 528
  Lappers fort 117, 118
  Lappersfort 116-118
  Laroche 182, 183, 196
  Lautens 530
  Laval 86
  Lavalette 497
  Lavaut 224
  Lazerie 158
  Le Boeuf 485
  Le Duc 286
  Le Marischael 56
  Le Pouillon 518
  Le Roy 448
  Leblon 55, 56
  Leclercq 518, 528
  Ledeganck 120
  Leeuw 83, 353
  Leeuw, te Putte 353
  Leeuw-te-Putte 365
  Leeuw-ten-Putte 170, 331, 353, 365
  Leeuw ten Putte 353
  Leeuwenburg 496
  Leeuwerghem 237
  Lefebure 360, 518, 528
  Lefébure-Wély 241
  Lefebvre 530
  Leffinge 302, 303
  Leffinghe 302
  Lefranc 518
  Lefrance 528
  Legers 357
  Legiers 423, 429
  Lei 2, 7, 9, 27, 30, 54, 62, 63, 454, 459
  Leiden 186
  Leidorpen 411
  Leie 62
  Leije 42, 446, 451, 454, 458, 459, 481
  Leije achter den Jacopinen 454
  Leijen 66, 72, 494, 495
  Lejeune 476
  Lelie 461, 463, 471
  Lelie onder de doornen 277
  Leliebloem 277
  Leliebloemen 277
  Lemarischael 55
  Lemarischal 55
  Lennes 496
  Lenoir 203
  Leon 44
  Leopold-Willem 483
  Leplat 182, 185, 196, 524, 532
  LEscault 10
  LEscaut 11, 12
  Lesse 100
  Lettaert 496
  Leuven 293, 461-464, 474, 476, 477
  Leuvensche Alma Mater 471
  Leuvensche hoogeschool 330, 461
  Leyden 283, 493
  Leye 32, 398
  Leyen 44, 63
  Libaan 205
  Liebaers 322
  Liebaert 533
  Liemaecker 178
  Lier: Ongeleerden 294
  Lieve 9, 10, 31, 42
  Lieve 487
  Lieve ouders, Brugge 7
  Lieven Seraemaes huus 157
  Lievens 181
  Lijck 102, 103
  Lille 10, 11, 499-501
  Linde 345
  Lippens 40
  Liz 10, 12, 483
  Lobel 212
  Lobkowitz 472-474
  Lodewijk van Male 8, 93
  Lodewijk XI 146
  Loevestein 141
  Lombarden 119
  Loo 303, 304
  Loose 20, 21
  Loovelde 342
  Looze 20, 21
  Lorreinen 36
  Losschaert 495
  Loth 456
  Louis 57
  Louvre 146
  Loven 478
  Luevens 496
  Luik 100
  Luther 255, 305
  Lutheranen 170
  Luucx 344
  Luycx 392
  Lyck 503
  Lyon 484
  Lys 11, 28
  Maatschappij van Schoone Kunsten 188
  Maechd van Ghendt 109
  Maecht 109
  Maecht van Ghendt 109
  Maecht van Ghent 111
  Maelbrouc 401
  Maelghijs 160
  Maercke 298
  Maercx 172
  Maerlant 57, 255
  Maes 25, 40, 171, 172, 356, 485, 486
  Maes-Canini 179
  Mageleinstraat 307, 387
  Magherman 155
  Maghermans steen 155
  Maghermansteen 155
  Mahieu 497, 530
  Maillie 392
  Majesteyt Leopoldus den II 52
  Malapart 532
  Maldegem 207
  Maleugie 506
  Malines 13, 484
  Manilius 283, 284, 367-371, 390, 391
  Manilius den oude 187
  Mannius 155
  Manteel 301
  Marché aux Grains 173
  Maria-Theresia 22, 172, 382, 425
  Maria alleeren sente Jacobs 275
  Maria van Burgondië 23, 150
  Mariakerke 529
  Mariekercke 342
  Marienhof 184
  Marissal 180
  Marquette 485
  Marquis 55, 56
  Martens 360, 497, 530, 531
  Martins 318, 359
  Masque 216
  Massenu 532
  Masson 524
  Mast 40, 391, 486
  Matthon 532
  Matthys 429
  Maximiliaan 156, 273, 274
  Maximiliaan van Oostenrijk 10, 23
  Mayence 474
  Mayhuus 484
  Mechelen 11, 14, 15, 32, 40, 133, 273, 274, 506
  Mechelen: Stijselstraat 367
  Mechelen: Tasschestraat 367
  Mechelen: Tesschestraat 366
  Mechelen: Veluwestraat 367
  Mechelen: Vuilestraat 367
  Mechelynck 532
  Meenen 11, 32, 303, 304, 325
  Meer 383
  Meere 384, 385
  Meereminne 114
  Meerhem 39, 114
  Meersenierssteghe 123
  Meersseniers straetkin 128
  Meesen 303, 304
  Meester Domaes stegheskin 445
  Meester Thomaes steghe 445
  Meetershuus 482
  Meeussins 485
  Meganck 527
  Megane 528
  Meierij 130
  Meigem 344
  Meintkens 531
  Mele 311
  Meliboeus 57
  Melloes 90
  Mendonk 191
  Merceniersteghe 126
  Merelbeke 485
  Merhem 488
  Merseniers 215
  Mersenierssteeg 457
  Merseniersstraat 121
  Mersseniers steghe 457
  Mertens 143
  Mesant 528
  Meskins 350, 351
  Mestdach 530
  Mestier des francqs navieurs 483
  Metershuis 469
  Metselaars 215, 394, 403, 421, 425-428
  Metselaarsnering 419, 428, 429
  Metsen 401
  Metserhuis 392
  Metsers 394
  Metsers huus 380
  Metsers huys 391
  Metsershuis 390, 391, 393
  Metsersnering 393, 530
  Meulebeke 207
  Meuleken 152, 243
  Meulestraetkin 479
  Meychelynck 530
  Meyer 287
  Meykins 527
  Meynfroet 165
  Meyntkins 181
  Michel 345
  Michelet 345
  Middelburg 23
  Miere 127, 217
  Mieren 505
  Mijesone 486
  Minard 4, 35, 59, 60, 78, 277, 308, 439, 441
  Minderbroeders 284
  Minjau 190
  Minnaert 531
  Minne 471, 532
  Minnebode 90, 335, 529
  Minnebrug 217
  Minnestreck 361, 365
  Mirabeau 479
  Modenaaisteeg 449
  Modenaaistege 533
  Modenaeistege 451
  Moenins hof 162
  Moenins hovene 155
  Moens 390
  Moeraert 496
  Moere 7, 31
  Moerman 196, 197
  Moerzeke 330
  Moke 462
  Molekensstege 479
  Molenaars 215
  Mone 247
  Monfuus 70
  Mons 17, 18
  Mooren 148
  Moorseele 237
  Morael 239, 531
  Moreau 132
  Moreel 161
  Morel 524
  Moriaens hoofde 371
  Mortier 157, 159, 358
  Mueleken 479
  Muelenaers 70
  Mullyn 532
  Mulox 455
  Myra 195, 196, 203, 204
  Myrensis 203
  Nachtegael 401
  Nachtegaels 402
  Naedenaysteghe 449
  Naeistege 450
  Nagelstraat 385
  Naghelstrate 385
  Nameloes 364
  Nameloos 364
  Namen 151, 364, 389
  Napoelon 259
  Napoleon 96, 120
  Navieurs non francqs 484
  Neckebroeck 155
  Neder Naysteghe 449
  Nederland 259, 387, 468
  Nederlanden 72, 514
  Nederlant 287, 288
  Nederschelde 14
  Neerijnge van de Vrije Schippers 34
  Neerijnghe vande Caescoopers 516, 517
  Neerijnghe vande Cruydeniers 516, 517
  Neerijnghe vande Keersgieters 516
  Neerijnghe vande kersgieters 517
  Neerijnghe vande olyslaghers 113
  Neerijnghe vanden metsers 426
  Neerincx 184
  Neeringhe van den Crudeniers 325
  Neeringhe van methsers ende steenhauwers 426
  Neeringhe vanden blaeuwers 495
  Neeringhe vanden caescoopers 524
  Neeringhe vanden metsers 424
  Neeringhe vanden olijslaghers 115
  Neeringhe vanden pijnders 62, 64
  Neeringhe vanden pijners 68
  Neeringhe vanden sciplieden 33, 40
  Neeringhe vanden smeden 495
  Neeringhe vanden ticheldeckers 409
  Neeringhe vander metsers 395
  Neeringhen van den caescoopers 413
  Neeringhen van den pijnders 62
  Neeringhen vanden pijnders 58
  Neeryncx 187
  Neerynghe vande vry sciplieden 52
  Neerynghe vande Vrye Schiplieden 26, 56
  Neerynghe vanden metsers 390
  Neerynghe vanden Ticheldeckers 519
  Neetesone 184
  Neetesonne 142
  Neghelenschuere 367
  Neiringe der Vrye Schippers 32
  Neiringe vande vrye schippers 29
  Neiringhe van metsers en steenhauders 429
  Neirrynghe vanden metsers 424
  Nering der Fruiteniers 116
  Nering der Kaaskoopers 410
  Nering der Kruideniers 323
  Nering der metselaars 417
  Nering der Olieslagers 112
  Nering der onvrije schippers 14
  Nering der Pijnders 57
  Nering der schippers 40
  Nering der Ticheldekkers 398
  Nering der Timmerlieden 429
  Nering der Vrije Schippers 1
  Neringhuis der Metsers 389
  Nerringhe van de sciplieden 47
  Nevele 124, 344
  Neyt 40, 112, 485, 486
  Nicolle 532
  Nieulande 488
  Nieulant 497, 518, 528, 531
  Nieuwe schoenmakers 215
  Nieuwer poort 251
  Nieuwkerke 304
  Nieuwland 39
  Nieuwpoort 26, 251, 274, 293, 303
  Nijs 315, 505
  Ninove 465, 473
  Nodaeystrate 449
  Nodde-Naystraetkin 449
  Noddenais steen 451
  Nodenaaisteeg 459
  Nodenay 451
  Nodenaysteeckstraetken 449
  Nodenaysteghe 449
  Nodernaysteghe 449
  Noeckere 230
  Nokersteeg 452
  Nokerstraat 451, 452, 459
  Noodenaeistege 449
  Noord-Naeystege 447
  Noord-Nederland 291
  Noorddonk 497
  Noorde Naysteghe 448, 449
  Noordenaisteecke 447
  Noorder-depertement 102
  Noort-Naystege 449
  Noort Naystege 447
  Nootschale 505
  Note 117
  Notenaysteghe 449
  Nothe 227
  Notte 73
  Nottingham 194, 505
  Nuekins 311
  Nutinch 527
  Nutine 531
  O.-L.-Vrouwparochie 251
  O.L.Vr. kerk op St.-Pieters 101
  Oddenaysteghe 449
  Oddennaertsteghe 449
  Odevaere 361, 366
  Okerstraat 451
  Olieslagers 114, 115, 215
  Olieslagersnering 496
  Olieslaghershuus 111
  Olifant 129
  Oliphandt 130
  Oliphant 88, 155
  Ollant 295
  Onderbergen 39, 450
  Onderberghe 488
  Onderberghen 488
  Onderberghene 352
  Ondereet 359, 459
  Onghena 104, 290
  Onse Vrauwe Broeders 290
  Onser Vrauwen prochie 440
  Onvrije dragers 71
  Onvrije pijnders 67
  Onvrije schippers 7, 24, 47
  Onvrije zakkendragers 492
  Oordeel-Brugge 32, 33
  Oost-Vlaanderen 325
  Oostende 26, 39, 294
  Oostenrijck 49
  Oostenrijk 36, 54, 393
  Oosthende 15
  Oostlandt 457
  Oostlant 457
  Open sack 109
  Oppensack 108
  Opperschelde 14
  Oraignen bollewerk 30
  Oraingnen 72
  Oranje 259
  Oranje-bollewerk 29
  Orchies 11
  Ordianelsteghe 533
  Osschaart 455, 456
  Osse 363, 365
  Osse ende den Esele 362
  Ottogracht 350
  Oud Pakhuis 243
  Oudburcht 464
  Oudburg 32
  Oude-Ajuinlei 456
  Oude-kleerkoopers 179
  Oude-Vlasmarkt 469
  Oude Naysteghe 449
  Oude Sack 111
  Oude schoenmakers 215
  Oude Vlasmarkt 464
  Oudemans 336
  Ouden-Burcht 341, 467
  Ouden-Burchts 473
  Ouden Esel 363
  Ouden Sac 108
  Ouden Sack 110
  Ouden Zack 109
  Oudenaarde 11, 22, 31, 32, 155, 251, 291, 293, 295, 297, 298, 303
  Oudenaarde: Kersouvrieren 291
  Oudenaarde: Pax Volivianen 291
  Oudenaardisten 251
  Oudenaerde 448
  Oudheidkundig museum 428
  Overijsel 153
  Overijssel 515
  Overschelde 386
  Overwaele 61
  Ovidio 390
  Oyevaer 332
  Paardenkutsers 215
  Packhuis 162
  Packhuys 153, 155
  Paddenhoek 381, 382
  Padua 187
  Paerkement steghe 352
  Paeternosterken 102
  Paijaert 485
  Paijs-Bas 483
  Paillon 460
  Pais-Bas 17, 27
  Pakhuis 86, 126, 128, 130, 152-154, 161, 174
  Palheyn 203
  Palijne 140
  Palinck 213
  Pallas 286
  Pamele 30, 298
  Panlinck 214
  Pannestraetjen 459
  Papegaystraetjen 459
  Papegaystraetken 459
  Papeians 497, 530, 532
  Pappels 360
  Paradeplaats 372, 464
  Paradeplaetse 372
  Paradijsken 354, 356
  Paradijsstraat 332
  Paradijszak 333
  Parijs 82, 83, 214, 226, 241, 386, 477, 478, 515
  Paris 226
  Parma 24-26, 192, 210
  Parnas 285, 291, 470
  Parnassus 307
  Parochie van H.-Kerst 413
  Parochie van St.-Jacobs 413
  Parochie van St.-Michiels 152, 413
  Parochie van St.-Nicolaas 152, 413
  Parochie van Ste-Maria 413
  Pas 349
  Paschalis II 220
  Passé 371
  Pasternoster 393
  Paternoster 101, 102, 104
  Paternosterken 103
  Pattheet 532
  Patvoordt 205
  Pauwels 188, 433
  Pays Bas 13
  Pedaert 83
  Peerboom 447
  Peerdesmesse 364
  Peerdstrontstraetken 130
  Peereboom 447
  Peertstraatje 130
  Peeters 485, 497, 518, 528
  Peirdesmesse 364
  Pelgrim 117, 119
  Pellicaen 322, 459
  Penneman 40, 41, 517, 524, 530, 532
  Pensstraetje 450
  Perceval 333
  Perreman 147
  Persemiere 168
  Persen 246
  Petegem 87
  Pharahildeplaats 361
  Phenix-Gilde van Rethorica 286
  Phietijncx 201
  Philip de Goede 8, 23
  Philip de Schoone 10, 11, 284
  Philip de Stoute 9
  Philip den Goede 10, 47, 84, 251, 281
  Philip den Schoone 252, 273
  Philip den Stoute 221
  Philip II 10, 256, 283
  Philips 6
  Picolominy 27
  Picq 191, 199
  Pien 361, 367
  Piens 140
  Piers 457
  Piersins 531
  Pierssene 497
  Pieter-Mierssteen 127
  Pieter Miers steen 126
  Pieter Mierssteen 130
  Pieters 199, 426
  Pijnders 1, 5, 57, 59-66, 69-76, 215, 328, 489, 490, 492, 495
  Pijnders huus 64
  Pijndershuis 62
  Pijndersstraatje 130
  Pijners 66
  Pijnsters 59
  Pijpe 305, 517
  Pijs 139
  Pijsekin 281
  Pilatus 148
  Pilgrem 119
  Pirret 448
  Pitsteghe 360
  Plaesteneren 401
  Plaetsaert 183
  Plantsoenmarkt 396
  Platte burze 322
  Plegrim 116
  Pletnyncx 361
  Plettinx 505
  PletyncxVan Nucxtale 360
  Ploets 529
  Pluim 388
  Plutarcus 246
  Pluvillion 200, 201
  Pluym 365
  Pluyme 361
  Poelman 461
  Poelvoorde 524
  Poerters ghulde 226
  Poesele 325
  Poffetsteghe 452
  Poffetstrate 452
  Poirrier 448
  Polhamer steen 158
  Pollaer steen 158
  Pollemaer steen 158
  Pollemaere steen 158
  Pollemaes steen 158
  Pollenaes steen 158, 159
  Pollet 107
  Polleyt 419, 531
  Pollinaes steen 158
  Pollinaris steen 158
  Polmaer steen 158
  Polmaes 157
  Polmaes steen 157, 162
  Polmar steen 158
  Polnaers steen 158
  Polynaes steen 158
  Pomona 467
  Pont de Cicéron 454
  Poorte van der Clocke 362
  Poorterije 228
  Poortersgilde 226
  Poortier 531
  Poperinge 274
  Poppe 516
  Portiuncula 185
  Posthoerne 112
  Posthoorn 111, 156, 381
  Posthoorne 111
  Postoorn 162
  Pot 143
  Potry 485
  Pottenbakkers 121
  Potter 344
  Potterkin 281
  Pottry 518
  Poucstrate 126, 127
  Pouillemarkt 365
  Predicheeren leie 397
  Predicheeren leije 452
  Predicheeren leye 457
  Predickheeren brugge 453
  Predijcheerenbrugghe 453
  Predikheeren 392, 450, 454
  Predikheerenbrug 454, 460
  Predikheerenbrugske 454, 456
  Predikheerenkerk 80
  Predikheerenlei 121, 212, 397, 445, 449, 454, 456, 458, 460
  Predikheerenleye 459
  Primo 532
  Prince Vaudemont 392
  Prins Charles 459
  Prins Eugeen 287
  Prinsenhof 85, 93, 214, 262, 374
  Pristere 70
  Prochie van senter Niclaus 384
  Profeetstraetken 452
  Profet straetken 452
  Pruimenmarkt 84
  Prusse 16
  Punard 151
  Putsteeg 307, 359, 360
  Putstege 360, 365
  Putte 353
  Puyenbroeck 96-98
  Pycardye 106
  Pycke van ten Aarde 506
  Quackelkin 119
  Quaetham 385
  Quai de Cicéron 454
  Queillothuisje 85
  Queillothusekin 85
  Quellin 180, 184, 199
  Quellinis 200
  Quetelet 398
  Quilinus 199, 200
  Rabaudtsteghe 380
  Rabauw 111
  Rabauwe 111
  Raben 401
  Raepsaet 81, 337
  Ram 345
  Ramondt 524
  Ramont 532
  Ranst 201
  Raphael 179
  Rasphuis 151
  Ravestraatje 460
  Rebben 122
  Recolletten 465, 466
  Recollettenplein 460
  Rederijkers 257, 259
  Rederijkerskamer de Fontein 215, 238, 246, 515
  Rederijkerskamer de Fonteine 511
  Rederijkerskamer Marie ter eere 141
  Reins 319
  Rekenaere 369
  Rekenare 369
  Rembouts steghe 380
  Reni 183
  Rennes 476
  Rens 260
  Rensoen 518, 528
  Rensoens 497
  Reybroucsteghe 380
  Reylof 495
  Reynaert 315, 505
  Reynax 188
  Reynboudssteghe 380
  Reynbrouckstraete 380
  Reynckens 524
  Reynkins 532
  Ribauden 386
  Richeldekkers 403
  Ridder strate 385
  Ridderbosch 380
  Ridderstraat 385, 460
  Rieme 209
  Rijckaert 115
  Rijhove 72
  Rijke-Claren 449, 450
  Rijke-Gasthuis 82, 157, 159, 160
  Rijm 216, 485
  Rijn 100
  Rijnvisch 210, 216
  Rijsel 11, 32, 99, 102, 104, 250, 393
  Rithinia 283
  Robbert 531
  Robrecht van Hierusalem 283
  Roche 358
  Roede Duere 389
  Roegiers 58, 495
  Roelandt 477
  Roelandts 495
  Roete-keers-gieters 184
  Rogiers 64, 448
  Roland 383
  Rombouts 185
  Rome 74, 179, 211, 214, 234, 346, 353, 418
  Romeinen 148, 247
  Romerswalle 294
  Romeynen 235
  Ronne 298
  Ronse 193, 290, 505
  Ronsse 227
  Roode Deure 389
  Roode Hoed 533
  Roode huus 457
  Roode poorte 322, 389
  Roode Saele 365
  Roode Zaele 359
  Rooden Hoed 322, 357
  Rooden Leeu 352
  Roodhuus 457
  Rooman 423, 470
  Roome 234, 235
  Roos 345
  Roose 178, 179, 181, 186, 189, 195, 332, 333, 355, 511
  Roosendaele 349
  Roosenen Hoet 334
  Roosestraetken 333
  Roothaes 41
  Roothaese 212
  Roothase 515
  Rooversmuit 147
  Roozen Hoed 334
  Roscam 364
  Rose 450
  Rossignol 383
  Rots 505
  Rotterdam 291
  Rouaan 149
  Rousseele 360
  Rozestraatje 332, 333
  Rubens 178, 185
  Rudders strate 454
  Rudderstraete 453
  Rudderstrate 453
  Rue de la Proue 451
  Rue des Couturières 449
  Rue du Paradis 332
  Rue du Pigeon 379
  Ruest 495
  Rufelaert 408, 527
  Ruffelaert 524
  Ryebeke 170
  Ryssel 15, 32
  S. Jooris capelle 318
  S. Joorisghulde 319
  S. Michiels brugghe 121
  S. Michiels keercke 458
  S. Niclaus 166, 168
  S. Niclaus kerchof 397
  S. Niclaus kerke 318
  Sac 108
  Sack 83, 109, 344
  Saetreuver 370
  Sagherman 150
  Saghers 401
  Saineins 403
  Saintaindier 497
  Salazar 28
  Salomo 53
  Samijn 151
  SAmmans 110
  Sancti Michaelis Gandensis 74
  Sandelin 532
  Sanders 103, 134, 155, 163, 236, 314, 333, 368, 528, 531
  Santander 485
  Santford 497
  Sarlet 529
  Sas 393
  Sas-van-Gent 7
  Sassche vaart 209
  Saucelette 129
  Sauchelette 155
  Sauselette 148
  Sausselet 498, 500
  Sauvage 191
  Savery 496
  SBrunen 397
  Scaec 94, 104, 156, 157
  Scaelgedeckeren 406
  Scaloot 495
  Scandeleins 455
  Scardan 519
  Scardau 489
  Scarpe 38
  Scelde 31
  Scelvaert 67
  Scepenhuus 376
  Schaec 103
  Schaeck 103, 157, 159
  Schaepherder 376
  Schaliedekkers 215, 403
  Schavaert 448
  Schayes 164
  Schelde 7, 9, 11, 30, 39, 42, 44, 48, 54, 294
  Schelden 487
  Schellijnc 127
  Schellynck 378
  Schepenenhuis 25, 214, 299, 403, 404, 415, 470, 472
  Schepenenhuize 252
  Schepenhuisstraatje 299
  Scheut 110
  Schietcatte 527
  Schilde 497
  Schip Lieden 56
  Schip Lieden Huys 56
  Schipmakers 441
  Schippers 12, 29, 30, 71
  Schippersambacht 37
  Schippershuis 47, 130, 393
  Schippersnering 25, 35, 36
  School op 't Pakhuis 154
  Schoonberge 528
  Schoonberghe 378
  Schoore 176
  Schoorman 529
  Schotel 302
  Schrant 478, 479
  Schrijnwerkers 441, 533
  Schuddeveestraatje 161, 162
  Schuddeveestraetken 161
  Schuerken 447, 448, 459
  Schuttersgilde van St.-Antoon 476
  Schuurkenstraatje 449
  Sciplieden huus 129
  Sciplieden huys 44
  Scocquebroeders steghe 458
  Scotkin 90
  SCrommelijns steghe 380
  SDievels steghe 385
  Seelant 72
  Seneca 346
  Sent Jacobs kercke 283
  Sent Jacops prochie 351
  Sent Joeris capelle 317
  Sent Joris cappelle 123
  Sent Niclaeus 380
  Sent Niclaeus kerchof 389
  Sent Niclaus kerchof 445
  Sent Niclaus kercke 127
  Sente Agneten sente Jans 275
  Sente Barbara sente Pieters 275
  Sente Jacobs prochie 413
  Sente Jacops prochie 440
  Sente Jans prochie 440
  Sente Jansprochie 413
  Sente Jorijs cappelle 321
  Sente Lisbetten gracht 352
  Sente Marie prochien 413
  Sente Michiels brugghe 454, 457
  Sente Michiels kerke 446, 458
  Sente Michiels prochie 413, 440
  Sente Niclaeus cappelle 321
  Sente Niclaeus kerchof 533
  Sente Niclaeus kerchoof 117
  Sente Niclaus 166, 168, 207
  Sente Niclaus keerchove 312
  Sente Niclaus keercke 197, 235, 267
  Sente Niclaus keerckhof 312
  Sente Niclaus kerchof 356, 397
  Sente Niclaus kerchove 312
  Sente Niclaus kercke 111, 193, 356
  Sente Niclaus kerke 190, 217, 230, 317
  Sente Niclaux kercke 219
  Sente Niclays keercke 389
  Sente Nicolaeus kerchof 70
  Sente Nicolaus kerchof 397
  Sente Nyclaus kerke 446
  Sente Nyclaus kerkhof 377
  Sente Pieters 488
  Sente Pieters prochie 440
  Sente Riclaeus capelle 122
  Sente Verlen 354
  Senter Niclaeus kerke 165
  Senter Niclaeus prochie 413, 440
  Senter Niclaus 164, 285, 448
  Senter Niclaus kerchof 389
  Senter Niclaus kercke 232, 234, 236
  Senter Niclaus prochie 385
  Senter Nyclaus keerchof 321
  Senter Nyclaus kerchof 397
  Senter Nyclaus kercke 228, 321
  Sepet 250
  Ser Domaessteghe 445
  Ser Jacobs 517
  Ser Jan Bolkers steen 458
  Ser Jan ser Volkers steen 458
  Ser Jan Volkers steen 457, 458
  Ser Jueris zone 505
  Ser Lambrechts 515
  Ser Sanders 227, 362, 447
  Ser Semaes 157
  Ser Stoeppenberchs steghe 446
  Ser Symoens 227
  Ser Thomaes 446
  Ser Thomaes steghe 445
  Ser Thomassteghe 445
  Ser Willems Craenkins 370
  Serenus 346
  Sergeant 531
  Serichoute 84
  Serlippens 312
  Serres 357
  Serrure 260
  Sersander 210
  Sersanders 162, 207, 342, 362, 367, 485, 496, 497, 527
  Sersimoens 335
  Sersymoens 165, 318, 458
  Serwauters 485, 497
  Seys 176, 196, 197, 239, 301, 496
  's-Graven-bollewerk 29
  's Graven steen 337
  's Hertogenbosch 371
  'S-Hertogendaal 411
  Shelichs gheests steghe 387
  Shelichs Kerst prochie 440
  Shelichs Kersts prochie 413
  Sher Jan Volkers steen 458
  SHymans huus 159
  Sickele 162
  Sigisbert 183
  Simoens 32
  Simoens-juys 159
  Simoens huys 157, 159
  Simons huus 159, 162
  Singelbaanst 530
  Sint Niclaes 375
  Sinte Niclaes 374
  Sinte Niclaus keercke 372
  Sinte Nicolaes 375
  Siret 175
  Siria 283
  SLanghe 348
  SLanghen 190
  SLoefs 388
  SLoeven 388
  Slomme Poorte 376
  Sluis 294
  Sluis te Harelbeke 30
  Sluizeke 464
  Sluse 39
  Sluyssens 429
  Smacke 429, 447, 459
  Smakke 459
  SMersmans 339
  Smets 192
  Smiet 367
  Snahynck 333
  Sneevoet 83, 158, 159, 517
  Snoeck 61
  Sohier 393
  Sombeke 531
  Sommerghem 188
  Sonne 75
  Soupart 506
  Spaegnien 192
  Spaengien 284
  SPalmeneeren 367
  Spanjaardskasteel 27, 278
  Spanje 14, 25, 36, 146, 192, 368
  Speefs 529
  Spelgiaerts 339
  Spellewaert 361
  Spelman 336
  Spene 529
  Speymans 357
  Spiegel 357, 365, 376, 529, 533
  Spiegelstraat 121
  Spieghel 356, 357, 387, 533
  Spieghele 102, 322, 323, 356, 357, 529
  Spieghelhuis 103
  Spieghelhuus 102, 103
  Spieghelhuuse 102
  Spieghelhuys 103
  Spijghele 102
  Spijker 386
  Spillebaut 469
  Spillebout 423
  SPoorters 497
  SPotters 344
  Spruyt 203
  St.-Baafs 150, 398, 472, 474
  St.-Baafsabdij 38, 452
  St.-Baafskerk 163, 395
  St.-Jacobs 163
  St.-Jacobskerk 174, 284, 472, 474
  St.-Jans 163
  St.-Janskerk 101, 163, 210, 211, 374
  St.-Jansparochie 413
  St.-Jansstraat 371, 464
  St.-Jorisgilde 317, 318
  St.-Jorishof 297
  St.-Jorishuis 299
  St.-Joriskapel 317, 320
  St.-Jorispoort 34
  St.-Lievens-Houthem 85
  St.-Lievenspoort 79
  St.-Martenskerk 36
  St.-Michiels 242
  St.-Michielskerk 57, 74, 128, 457-460
  St.-Michielsparochie 77, 110, 128
  St.-Nicolaas 163, 173, 209, 211, 212, 217, 226, 228, 243, 310, 318, 321, 381
  St.-Nicolaas-kerkhof 372
  St.-Nicolaaskerk 126, 142, 164, 168, 171, 174, 186, 205-208, 211, 213, 214, 217, 220, 226, 229, 241, 242, 245, 277, 285, 307, 308, 312, 313, 330, 364, 372-374, 376, 380, 427, 505
  St.-Nicolaaskerkhof 70, 84
  St.-Nicolaasparochie 116, 145, 243, 244, 309, 310, 319, 353, 379, 383, 444, 445, 454-456
  St.-Nicolaeskerk 101
  St.-Nicolaus 127
  St.-Omaars 131, 324, 325
  St.-Pieters 39, 71, 163, 193, 211, 216, 242, 319, 398, 413, 465, 471-474
  St.-Pietersabdij 163, 210
  St.-Pietersberg 251
  St.-Pietersheeren 467
  St.-Pieterskerk te Leiden 186
  St.-Quentin 392
  St.-Sebastiaanshof 258
  St.-Winoksbergen 303
  St. Jacops 351
  St. Joeris capelle 318
  St. Joris cappelle 320
  St. Laureins 459
  St. Michiel 414
  St. Niclaus 170, 319
  St. Niclaus keercke 169, 364
  St. Nicolaes kerke 357, 396
  St. Nycolas 170
  St. Pieter 457
  St Niclaeys kercke 378
  St Niclaus kerchove 311
  St Nicolaeskerke 395
  St Nyclaus 320
  St Nyclaus keercke 320
  St Nyclaus kercke 319
  Stadhuis 79, 213, 297, 299, 328, 419, 472, 476, 479
  Stadhuize 123
  Stadhuys 21
  Stads kostelooze jongensschool 154
  Stads kostelooze meisjesschool 154
  Stadsbibliotheek 477
  Stadthuus 355
  Stadthuys 20
  Staes 85
  Stalens 496
  Stalins 322, 505, 518, 529, 532
  Stalius 319
  Stallaert 387
  Stallins 496
  Stassins 419
  Ste-Agneta 294
  Ste-Barbara 294
  Ste-Parahildekerk 262
  Ste-Pharahilda 278, 354
  Ste-Pharahildakapittel 474
  Ste-Pharahildakerk 471
  Ste-Pharahilde 210, 345, 391
  Ste-Pharahildekapel 238
  Ste-Pharahildeplaats 211
  Ste-Pharaïldakapel te Geetbroek 186
  Ste-Pharaïldakerk 180, 186
  Ste-Pharaïlde 194
  Ste Jooriscappelle 319
  Ste Kathelijnekapel 381
  Ste Laurins 459
  Ste Mergrieten gulde 232
  Ste Michiels brugghe 457
  Ste Michiels keercke 457
  Ste Niclaeus cappelle 319
  Ste Niclaeus keerchof 319
  Ste Niclaeus kerke 244
  Ste Niclaijs kercke 112
  Ste Niclais kercke 357
  Ste Niclaus 239, 376
  Ste Niclaus keerchof 322, 390, 395
  Ste Niclaus keercke 379
  Ste Niclaus kerchof 312
  Ste Niclaus kercke 192, 227, 239, 377
  Ste Niclaus kerke 218
  Ste Niclauskerke 231
  Ste Niclays keercke 378, 391
  Ste Nicolaes 314
  Ste Nicolaes kercke 322
  Ste Nicolas keerchof 398
  Ste Nicolas kercke 444
  Ste Nicolaus kercke 201
  Ste Nilcays keerckhof 397
  Ste Nyclaus cappellekine 320
  Ste Nycolaes kercke 315
  Ste Nycolas 148
  Ste Pharahilde kercke 355
  Ste Pharahilden 354
  Ste Pharilden plaetsse 96
  Ste Pieters 319
  Stede van Curtricke 128
  Stedelijk oudheidkundig museum 426
  Steen van Jan Rabauw 111
  Steenbeke 53
  Steendam 469
  Steenhaut 528
  Steenhauwers 403
  Steenhoekersele 166
  Steenhouwers 428
  Steenhuus 334, 335
  Steenkerke 532
  Steenpoort 353
  Steenput 354, 359, 365
  Steenrootse 451
  Steenstraat 464
  Steghe 446
  Stekene 31, 399
  Stente Niclaus kercke 316
  Ster Niclaeus 375
  Ster Niclaus kercke 232
  Sterre 84, 121, 304, 394, 446-448
  Sterren 121
  Sterrestraat 77, 116, 121, 126, 130, 155, 457
  Steuperaert 359, 532
  Steven 506
  Stevens 40, 44
  Steyaert 187, 188, 451, 497
  Stobberechtstraetken 447
  Stoep 116
  Stoepenberchsteghe 446
  Stoepenbergh huus 397
  Stoepenberghe 397
  Stoepenberghs huus 397
  Stoepenberghstrate 446
  Stoepenbergsteghe 458
  Stoepenbergstraat 447
  Stofbrechstraetken 446
  Stommelin 497, 518, 528
  Stoop 116, 395
  Stoopenbeerchstrate 447
  Stopenbeerchstraete 447
  Stopenberch steghe 458
  Stopenberchstege 446
  Stoppelbergstraat 445
  Stoppelbergstrate 446
  Stoppelstege 446
  Stoppelstraete 446
  Stoppelstrate 448
  Stove 345
  Straetien van het Schuerken 398
  Strekele 155, 156, 162
  Strekelhuizen 82
  Stroedeckeren 401
  Stroedeckers 400
  Stroobrechtstraete 447
  Stroodeckers 401
  Stroodekkers 398, 400, 401
  Stroodekkersambacht 399
  Stroomarkt 84
  Stroopenberchstraetken 447
  Struve 531
  Struvynck 496
  Stuerbout 125
  Stuperaert 496
  Sturtewaghen 319
  Suikerlaadje 146, 147
  Sutters 106
  Suyckerlae 504
  Suyckerlaede 503
  Swaenkin 459
  Swarte Cupe 459
  Swarte Ruyter 162
  Swarten Sadel 344
  Symay 505
  Symoens 41, 486
  Symoens sPapen hof 334
  S'Hertogenbosch 372
  Taetse 527
  Talboemstrate 385
  Talboomstraat 385
  Tambacht vanden temmerlieden 432, 433
  TAndwerpen 103
  TAndwoorpen 488
  Tanghe 397
  TAntwerpen 294
  Tapijtwevers 403
  Tayaert 496, 531
  Tbeelfroit 371
  Tbeelfroot 376
  TBont Peert 322
  TBourgoinsche Cruuce 397
  TCapittele 356
  TCapittele van Ste-Pharahilde 356
  TCasteel van Emaüs 345
  Tchastelet 128, 136
  TChastelette 131
  TCleen Muelekin 479
  TClephuus 156, 158, 160
  Tcloostre van Elzeghem 447
  TCoude Huus 459
  TDobbel Cruyce 332
  TDoncker huus 383
  TDoornstraetkin 453
  Te Pitte 356
  Te Putte 193, 307, 322, 334, 355-361, 367, 368, 371, 372
  Teerlinc 232
  Teesteys 57
  Teestije 224
  Tegheldeckers huus 388
  Teipins 369
  Teirlinck 460
  Temmerliede 438
  Temmerlieden 188, 401, 442
  Temmerlieden huus 389
  Temmerliedenhuus 395
  Temmerlieder huus 440
  Temmerman 83, 184
  Ten Pitte 335, 353, 357, 362-364, 367
  Ten Putte 166, 353, 357-359, 361-364, 391
  Teniers 184
  Tente 104, 107
  Ter Gouwen 528
  Ter Meeren 497
  Terlak 485
  Teypins 369
  Teypius 368
  TGheselscip van der Fontaine 506
  TGoren Huus 459
  TGroen Cruys 459
  TGroen huus 161
  TGroenhuus 365
  TGruuthuus 335
  Tgulde van St. Joerisse 318
  Tgulde van St. Jooris 318
  THaentje 162
  THaentkin 156
  THaesewindekin 129
  THasekin 459
  THazewindeken 129
  Thentkin 107
  Thienpont 184, 524
  Thof van Elsegem 447
  THof van Helseghem 448
  Thunes 346
  Thys 190, 517
  Thysebaert 532
  Tiberghien 473
  Tichegheldeckers 400
  Ticheldeckeren 401, 406
  Ticheldeckers 401, 402, 408
  Ticheldekkers 215, 388, 398, 401, 402, 404, 406-408, 522
  Ticheldekkersnering 405, 410, 524
  Tiegheldeckers huus 388
  Tielt 129, 295, 303, 304
  Tienen 303
  Tijcwevers huusse 387
  Tijkwevers 380
  Tijncke 136
  TIJpre 402
  Tilsit 259
  Timmerlieden 215, 430, 437, 441-443, 533
  Timmerliedenhuis 395, 396
  Timmerliedenhuus 395
  Timmerliedenhuys 396
  Timmermans 443
  Timmermansnering 528
  Titelmans 290
  TJupenvat 459
  Tkeerchof van St Niclaus 84
  TKerstin straetkin 460
  TKint 530
  TLammekin 156
  TMoriaenshoofd 371
  TMueleken 128-130
  TMuelekin 128
  TNieuhuus 157, 158
  TNieusteecxken 376
  TNieuwe Huus 363, 365
  TNieuwe Steecxken 376
  Toebast 26, 33, 40, 484, 485, 531
  Toevluchtstraat 464
  Tolhuusekin 157
  Tolnare 216
  Tolnin 376
  Tooghuis 156
  Tooveresmuit 147
  Torenpoort 79
  Torfs 143
  Tornacensis 74
  Tornaci 74
  TOudt Caescoopers huys 447
  Tournai 18
  Tournay 16, 17, 102
  TParadijsekin 355
  TParadijsken 356, 365
  TPaternosterkin 102, 103, 105
  TPeertstraetje 130
  TPeertstrontstraetken 130
  TPerchevale 334
  TPoffet 460
  TQuakelkin 116
  Trauwe 162
  Triest 25, 154, 210, 224, 240, 485, 489, 529, 531
  Tromfante 470
  Trompeneere 359
  Trompeneers 365
  TRood huus 457
  TRoodhuis 457
  Trupele 199
  TRuuthuus 334
  TS. Joris ghulde 317
  TSaec 83, 155, 162
  TSaestelette 131
  TSauselet 128
  TSausselet 131
  TScaec 156
  TScaep 162
  TScapelkin 162
  TScepenhuus 96, 520
  Tscepenhuuse 524
  Tschepen huys 366
  TSeminkel 398
  Tsente Baefs 488
  Tsente Niclaeus 507
  Tsente Niclaeus cappellen 106
  Tsente Niclaeus kerke 357
  Tsente Niclaus 206
  TSente Niclaus cappellekin 121
  Tsente Nicolays keerchof 397
  TSente Pieters 352
  Tsente Pieters 488
  Tsenter Niclaus 164
  TsGraven 6
  TSpellestraetkin 128
  TSpiegelhuus 103, 105
  TSpiegelhuuse 104
  TSteenkin 447
  Tstraetkin vander Roose 332
  't Stuk 353
  't Stik 353
  TSwaenkin 459
  TSwinken 371
  Tuchschaep 40
  Turken 52, 148
  Tusschen brugghen 70
  TUylken 104
  Tuytschavere 188
  Tviercante Steenhuus 334
  TWit Cruyce 128
  TWit Cruyse 130
  TWit huus 159
  Tytgadt 184
  TZwinken 371
  T'Kindt 154
  T'Kint 173, 203
  T'Servrancx 469
  2 Croeskens 365
  Universiteit van Leuven 474
  Universiteyt van Loven 463
  Urbanus VIII 221, 240
  Uten Hove 217, 227, 343, 453
  Uten Pellicane 356
  Uten Wulghen 403
  Utenhove 139, 142, 165, 210, 451
  Utenhovesteen 79
  Utenhove's steen 80
  Uter Volrestrate 343
  Utrecht 176, 336, 387, 515
  Uutenhove 139
  Uuter Wulghen 41, 486
  Uylken 106
  Vaernewyck 342
  Valenchijn 202
  Valensijn 11, 28
  Valensyn 15
  Valke 387, 461
  Valkestraatje 460
  Van Abinsvoorde 451
  Van Acxele 367
  Van Aersele 216
  Van Aerzele 380
  Van Akerne 528
  Van Ansbeke 411
  Van Antwerpen 108
  Van Arkel 93
  Van Artevelde 94
  Van Aspere 219
  Van Assche 165, 174, 433
  Van Assenbrouc 389
  Van Auweghem 532
  Van Bast 115
  Van Baucourt 486
  Van Beerleere 429
  Van Belle 532
  Van Beneden 532
  Van Beune 125
  Van Beveren 189, 194, 195
  Van Beversluys 151
  Van Biesbroeck 181
  Van Biezen 529
  Van Blootacker 496
  Van Boendale 255
  Van Bouillon 220
  Van Boxtale 367
  Van Braeckele 210
  Van Brakele 448
  Van Brandenburch 515
  Van Branteghem 379, 516, 524, 532
  Van Breuseghem 528, 530
  Van Brusseghem 518
  Van Bucstale 239
  Van Buxtalle 528
  Van Campene 102, 103, 105, 146, 290
  Van Caseele 496
  Van Casele 107, 529, 530
  Van Claerhout 443
  Van Cleef 183, 187, 188
  Van Cleininghen 139
  Van Conijncxdonc 443
  Van Coppenhole 443
  Van Cotthem 151
  Van Coudenhove 533
  Van Couwenberghe 529
  Van Crombrugghe 373, 486, 497, 530
  Van Crombrugghe's school 154
  Van Crubeke 181
  Van Cuenincdonc 529
  Van Cuenincdone 134
  Van Daele 379, 518, 528
  Van Dale 103, 505
  Van Damme 76, 183, 458, 496, 497, 518, 528, 530, 532
  Van de Kerchove 380
  Van de Meere 495
  Van de Putte 184, 342, 358
  Van de Sompele 518, 528
  Van de Steene 199
  Van de Velde 40, 458, 485, 496
  Van de Viver 450
  Van de Vivere 477, 518, 530
  Van de Voorde 358, 359
  Van de Vyvere 496, 528, 532
  Van de Waele 40
  Van de Walle 183, 515
  Van de Woestyne 358, 485
  Van Deinse 70
  Van den Berghe 395, 497, 530-532
  Van den Boele 529
  Van den Boomgaerde 432
  Van den Bossche 94, 127, 163, 495
  Van den Brande 495
  Van den Broucke 56
  Van den Bundre 529
  Van den Dale 48
  Van den Damme 524, 530, 531
  Van den Dijcke 364, 432
  Van den Dijke 528, 529
  Van den Driessche 390, 496, 529
  Van den Eechoute 489
  Van den Eede 505, 531
  Van den Eerweghe 517
  Van den Haghen 111
  Van den Haute 187
  Van den Hecke 182, 183, 396, 532
  Van den Heede 496, 529
  Van den Hende 330, 460
  Van den Heuvel 180, 183, 185, 187, 188
  Van den Hole 227
  Van den Hoorne 126
  Van den Houdenhuus 125
  Van den Hulze 516
  Van den Kerchove 485
  Van den Kerckhove 212, 531
  Van den Kethulle 518, 528
  Van den Leene 495
  Van den Muelne 239
  Van den Plassche 529
  Van den Poele 529
  Van den Scoere 406
  Van den Spieghele 106, 160
  Van den Steene 339
  Van den Torrre 351
  Van den Varent 518
  Van den Velde 531
  Van den Vivere 23, 131, 142, 147, 150, 290, 313, 362
  Van den Voorde 511
  Van den Vyvere 531
  Van den Walle 531
  Van den Wygaerde 531
  Van den Zickele 227
  Van der Banck 380
  Van der Beke 304, 340, 515, 531
  Van der Biest 533
  Van der Borch 401
  Van der Brugghen 497, 518, 528, 531
  Van der Camere 528
  Van der Cameren 518
  Van der Crayen 181
  Van der Crucen 108
  Van der Crusen 528
  Van der Cruusen 527
  Van der Cruycen 530
  Van der Cruysen 531
  Van der Cruyssen 530
  Van der Dwersstraten 381
  Van der Ecken 485
  Van der Eecke 187
  Van der Eecken 515, 528
  Van der Elst 530, 532
  Van der Gracht 142, 489
  Van der Haeghe 529
  Van der Haeghen 40, 101, 152, 368, 391, 497, 524, 531, 532
  Van der Haghe 498, 529
  Van der Haghen 322, 529
  Van der Heyden 518, 530
  Van der Kethulle 72
  Van der Leliën 505
  Van der Leyen 430, 529
  Van der Linde 165
  Van der Linden-Cannoodt 532
  Van der Looven 515
  Van der Loren 255, 347
  Van der Mandel 185, 527
  Van der Mandele 496
  Van der Mandere 196
  Van der Meere 518
  Van der Meeren 56
  Van der Meersch 530
  Van der Meiren 532
  Van der Meuelen 342
  Van der Muelen 318
  Van der Muelene 165
  Van der Saffelt 515
  Van der Sare 142, 531
  Van der Scaghe 388
  Van der Sluys 40
  Van der Stelt 530
  Van der Stichelen 411
  Van der Straeten 188
  Van der Strecet 158
  Van der Torre 350
  Van der Trappen 497
  Van der Varent 497, 524, 528, 531, 532
  Van der Venne 141
  Van der Vichte 496, 518
  Van der Vinct 367
  Van der Ween 163, 286
  Van der Wostinen 116, 155
  Van der Zichelen 362
  Van der Zickele 458
  Van der Zickelen 367
  Van der Zijpe 312, 528
  Van der Zijpt 531
  Van Dessele 339
  Van Dixmude 527
  Van Droesbeke 495
  Van Duerme 530
  Van Duyse 117, 254, 260, 306, 331
  Van Ecke 342, 426
  Van Embiese 227
  Van Eneloghe 219
  Van Ertvelde 529
  Van Everghem 485
  Van Exaerde 84
  Van Eyck 505
  Van Gaver 110
  Van Ghelder 379
  Van Gheldere 323
  Van Gheluwe 530
  Van Ghinderbuten 381
  Van Ghistele 530
  Van Halle 207
  Van Haute 184
  Van Hauweghem 497
  Van Hauweghen 527
  Van Havere 496
  Van Hecke 147, 505
  Van Heele 292
  Van Hele 292
  Van Hembiese 485, 496
  Van Hembieze 72
  Van Hembijze 71
  Van Hemelroden 357
  Van Hiessche 356
  Van Hillegaersberch 336
  Van Hoecke 496
  Van Hoedevelde 319
  Van Hoobrouck 497, 518, 528
  Van Hoorebeke 56, 187
  Van Horne 44
  Van Houbroeck 207
  Van Houthem 517
  Van Hove 204, 390, 423, 424, 530
  Van Huele 530
  Van Huestale 6
  Van Huffelghem 388
  Van Hultem 361
  Van Hulthem 475
  Van Jmbieze 73
  Van Joingny 298
  Van Keercvoirde 96
  Van Kersbeke 527
  Van Laecke 497, 518, 528
  Van Lake 529
  Van Lamswerde 362
  Van Leaucourt 40
  Van Leencourt 44
  Van Leins 362
  Van Lennep 224
  Van Lens 339
  Van Leuvene 530
  Van Leyns 458
  Van Liedekerke 388
  Van Lokeren 150, 163
  Van Loo 36, 72, 497, 511, 516, 532
  Van Machtelt 505
  Van Maelgavere 165
  Van Maldeghem 127, 397, 497
  Van Male 8, 134, 300, 324, 460, 531
  Van Malgaver 517
  Van Marcke 356
  Van Meeren 70
  Van Melle 497
  Van Mercq 497
  Van Monstry 515
  Van Montignijs 218
  Van Montignys 218
  Van Moorslede 527
  Van Mossevelde 6
  Van Moustry 511
  Van Muelenbroucke 505
  Van Mulle 515
  Van Muushole 296
  Van Nieulant 497
  Van Nieuwenhuus 426, 527
  Van Noorddonk 19
  Van Noorthoute 239
  Van Ogierlande 210
  Van Overtwaeter 111
  Van Overwaele 524, 532
  Van Padua 36
  Van Polliees 496
  Van Pottelsberghe 496
  Van Praet 139
  Van Putthem 517
  Van Ravenscoet 108, 342
  Van Raveschoot 227, 343
  Van Reysschoot 153
  Van Rhijn 336
  Van Ribeke 529
  Van Riebeke 531
  Van Rijbeke 496
  Van Risseghem 524, 532
  Van Rode 290
  Van Roden 370
  Van Rome 403
  Van Roome 408
  Van Rooyen 530
  Van Royen 496, 497, 524, 528
  Van Saceghem 497
  Van Salenson 291
  Van Savoyen 287
  Van Scgyngen 530
  Van Schoone 190
  Van Scoete 531
  Van Scoorisse 230
  Van Seclyn 529
  Van Seelyn 518
  Van ser Thomaes 158
  Van Severne 318, 439
  Van Sichem 55
  Van Sicleers 517
  Van Sijchem 56
  Van Speete 531
  Van St. Vast 127
  Van Stapele 458
  Van Staple 458
  Van Steeland 25, 227
  Van Stoepenberghe 397
  Van Tempelsberghe 318
  Van Tessele 109, 181, 496
  Van Thorout 116
  Van Tieghem 181, 182
  Van tSaerloes 94
  Van Turre 188
  Van Vaernewijc 127
  Van Vaernewijck 101, 127, 141, 147, 175, 176, 210, 227, 250, 447, 479, 497, 527, 529
  Van Vaernewyck 184
  Van Wachtebeke 505
  Van Waes 531
  Van Waesbeerghe 319, 321
  Van Waesberghe 321, 388, 531
  Van Wegewalle 485
  Van Weymeersch 102
  Van Wiendeke 105
  Van Wijchhuus 496
  Van Wijmeersch 102
  Van Woestijne 497
  Van Ydeghem 192, 531
  Van Zachmoortere 241
  Van Zandweghe 515
  Van Zele 486
  Van Zeveren 529
  Van Zeverne 528
  Vand er Meere 530
  Vande Steene 199
  Vande Waele 43
  Vanden Berghe 423
  Vanden Bossche 127
  Vanden Brande 67
  Vanden Broucke 56, 239, 333
  Vanden Broue 285
  Vanden Cleygate 371
  Vanden Crusen 90
  Vanden Dhenen 103
  Vanden Dike 432
  Vanden Driessche 339, 390
  Vanden Eede 528
  Vanden Eeke 402, 403
  Vanden Eynde 200
  Vanden Haudenhuus 139
  Vanden Haute 424, 425
  Vanden Hende 199
  Vanden Houdenhuus 327
  Vanden Houtte 367
  Vanden Hove 321
  Vanden Hulze 511
  Vanden Kerchove 327
  Vanden Kerckhove 29
  Vanden Meene 321
  Vanden Meerssche 286
  Vanden Meure 239
  Vanden Moure 41, 317
  Vanden Plassche 443
  Vanden Poele 403
  Vanden Stappen 334
  Vanden Stuerne 321
  Vanden Sturme 319
  Vanden Velde 41, 44, 239, 297, 486, 511
  Vander Borch 402
  Vander Brugghen 199, 200
  Vander Buerch 443
  Vander Crucen 401
  Vander Eecken 518
  Vander Eeken 433
  Vander Gracht 237, 443, 519
  Vander Haghe 83, 433
  Vander Haghen 284, 316, 443
  Vander Helst 492
  Vander Laren 158
  Vander Meere 114, 402
  Vander Meeren 55
  Vander Muelen 344
  Vander Muelene 333
  Vander Oestijnen 139
  Vander Rivieren 284
  Vander Saffelt 269
  Vander Schelden 73
  Vander Schueren 271, 272
  Vander Sluis 44
  Vander Sluus 486
  Vander Somple 127
  Vander Spurt 355
  Vander Stocx 295
  Vander Straten 285
  Vander Strect 159
  Vander Tale 243
  Vander Veere 385
  Vander Wostijnen 356
  Vander Zickele 362
  Vander Zickelen 458
  Vanghenesse 128
  Vanghenisse 130
  Vaulx 29, 485
  Veebrug 217, 386
  Veergreep 98
  Veerleplaats 242, 464
  Veldstraat 98, 165, 208, 212, 445, 449, 453, 460, 464, 466, 472, 479, 480
  Veldstraete 396
  Velstraete 453
  Velstrate 218, 380, 451, 453
  Velstraten 311
  Veltstrate 446, 451, 460
  Veltstraten 320, 453
  Venetienen 146
  Ver Trunen steghe 453
  Ver Trunenbrug 453
  Ver Trunensteeg 453, 454
  Verbrugghen 199, 200
  Verduyn 506
  Vergheertruden 397
  Verhaeghen 429, 485
  Verheyen 241
  Verken 461
  Vermander 212
  Vernier 527
  Verniers 212
  Verschaffel 187
  Verschaffelt 184
  Verspilt 183, 188
  Verstraeten 496
  Vervier 260
  Verwijs 450, 451
  Vetten Osse 375
  Veurne 249, 274
  Vier Eeners 371
  Vier Gekroonden 427, 429
  Vier Heemers 372
  Vijf-Windgaten 317, 464
  Vijfve 28
  Vijts 304
  Vijve 27
  Vilain 20, 21, 227
  Ville Gandensis 74
  Virgili 390
  Virgilius 477
  Vischkoopers 8, 26, 40, 242, 471, 474
  Vischkoopersnering 25
  Vischmaert 122
  Vischmarkt 145, 297
  Vlaanderen 1, 10, 14-16, 36, 52, 57, 93, 98, 100, 132, 133, 135, 140, 166, 195, 210, 242, 251, 253, 256, 269, 273, 274, 276, 281, 286, 290, 294, 295, 296, 306, 324, 332, 338, 344, 360, 393, 471-474, 476, 477
  Vlaemschen Bybel 163
  Vlaenderen 20, 34, 43, 44, 52, 53, 136, 251, 262, 270, 272, 274, 286, 294, 298, 325, 342, 421, 511, 515
  Vlaenderlant 256
  Vlaendren 46, 68, 72, 257, 267, 269, 275, 339, 340, 369, 507
  Vlaminc 348, 531
  Vlaminck 497
  Vlamingen 352
  Vleeschhouwers 8, 40, 242, 471, 474
  Vleeschhouwersnering 25
  Vleeschhuis 145
  Vleeschhuisbrug 243
  Vliegende Peert 322
  Vlieghe 433
  Vlieghen 433
  Voetboogschutters 317, 321
  Volckaert 531
  Volders 121
  Volderstraat 208, 464, 472
  Volderstrate 385
  Volkegem 518
  Vondel 198, 224, 306
  Vosselare 325
  Vossesteert 101, 104
  Vrient 527
  Vrieslandt 515
  Vrij schippers 54, 55
  Vrijdagsmarkt 86, 156, 213, 415, 464, 468, 469
  Vrije 84
  Vrije fruyteniers 123
  Vrije huis vrij erve 80
  Vrije Pijnders 1, 67, 73
  Vrije Schippers 1, 7, 8, 14, 22, 24, 36, 42, 47, 471, 474, 483, 485
  Vrije Schippers-maats 45
  Vrije sciplieden 42
  Vrije van Brugge 22
  Vrijen pijnders 72, 494, 495
  Vrijen sciplieden 37, 42-46
  Vrijen scipmannen 40
  Vrijen scippers 45
  Vrindachmaert 525
  Vrouwe-Broedersstraat 464
  Vrouwekamer 147
  Vrye neerynghe van de schiplieden 43
  Vuerne 275
  Waarschoot 465, 471, 473
  Waelpoel 369, 370
  Waelsche schole 128, 130
  Waelsche School 127
  Waelsche Scole 127
  Waepen van Zeeland 322
  Waepen van Zeelant 159
  Wagenaer 336
  Wagenmakers 441
  Wagner 505
  Walaert 511
  Walen 120
  Walhove 485
  Walle 497, 518, 528
  Walsch 149
  Walsche scale 126
  Walsche Schoele 127
  Walsche schole 127, 128
  Walsche scole 127
  Walssche Schole 127
  Wandelaert 83, 484
  Wandelstege 357
  Wapen van Soubise 398
  Wapen van Zeelant 159, 160, 162
  Wapene van Amsterdam 162
  Wapens van Spanje 307
  Warnkönig 38, 337
  Wauters 511
  Weetdragers 70
  Wenemaer 126
  Werrebrouck 532
  Wervik 293
  West-Rozebeke 94
  Wetteren 18
  Weverien 342
  Wevers 84, 121
  Wielant 210
  Wiener-Hof 161
  Wijmers 496
  Wilde Zee 395
  Willaert 517
  Willem I 260
  Willems 260, 336, 451
  Willems sone 376
  Willemskerke 216
  Willemssone 376
  Windassteeg 162
  Windasstege 130, 155
  Windasstraatje 155
  Windthondt 376
  Winthondt 370, 371
  Winthont 370, 371
  Wit huus 159
  Wit huys 159
  Wit Peert 334
  Witte Duve 368-371, 391
  Witte Duyve 371
  Witte Leeu 111
  Witte Lelie 345
  Witte Saele 334
  Witten hert 397, 398
  Witten Leeu 109
  Witten Leeuw 109
  Woestijnen 139
  Wollewevers 84
  Wouters 367
  Wulfbrugghe 351
  Wulfsbrug 350
  Wulfskerke 485, 497
  Wulveringem 275
  Ydier Pots huus 331
  Ympin 529
  Ympins 529
  Zack 108, 109
  Zadeleere 112
  Zaffelare 191
  Zakkendragers 66
  Zakkendragers ten aarde 238
  Zandberg 297, 464
  Zandmeters 215
  Zandpoort 79
  Zandragers 215
  Zavelstraat 387
  Zeechbooms 348
  Zeeland 93, 294, 295
  Zeelandt 515
  Zeelant 295
  Zeeldraaiers 215
  Zeeuwsche plaatsen 10
  Zeeuwsche watergeuzen 24
  Zegelfort 29
  Zegghelins schure 367
  Zevecote 118
  Zilverberg 71
  Zilversmeden 55
  Zilversmeders 215
  Zoete naam Jezus met de Balsembloem 261
  Zoeten Naem Jesus met de Balzembloem 272
  Zonnestraat 464, 465
  Zuid-Nederlandsche gewesten 256
  Zuivelsteke 332
  Zutphen 207
  Zuydschoore 118
  Zwane 102, 104, 105
  Zwarte Cuype 454
  Zwolle 153