V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel II

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel II - 712 blz., 21,50 euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part II - 712 pages, 21,50 euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome II - 712 pages, 21,50 euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières


De Kuip van Gent I

I. De Ring aan 't Schepenenhuis. - De Paradeplaats, nadien Groote-Botermarkt geheeten. - Zij was eene gerechts- en feestplaats. De openbare schrijvers hadden er hun winkeltje. - De Stadswaag en Schermschool. - Het Stadsgevang. - Andere huizen van den Ring 1

II. De Nuwelsteeg of Pouillemarkt. - De Armenkamer, thans Bureel van Weldadigheid, met een woord over het armwezen in vroegeren tijd en den parochialen armendisch 16

III. De Hoogpoort. - Zij bestond uit drie deelen : de Hoog-, Midden- en Neder-Hoogpoort. - De oude Halle. - De voornaamste woningen. - De Zaadsteeg. - Het Ketel- en Werregarenstraatje. - Het gilde van St.-Joris 54
a) Historiek van het Gentsche voetbooggilde : een woord tot inleiding 107
b) Eed of bestuur van 't gilde : Overdeken, onderdeken. - Proviseerders. - Koning. - Keizer. - Ouderlingen. - Barons. - Lagere bedienden 127
c) Beginselen, op welke het gild gegrond was. - Voorrechten aan de schutters verleend. - Gemeentelijke onderstad. - Eigene middelen 138
d) Oefening en spel. - Landjuweelen, door het Gentsche gilde elders bijgewoond of hier ingericht 144
e) Feesten in 't gildehof 185
f) De voetboogschutters in de heirvaart. - Hunne banier, wapen en kostuum 191
g) Godsdienstigheid der gildemannen. Zij hebben eenen kapelaan, bouwen eene kapel en een gasthuis 196
h) Gildehof aan de Vijf-Windgaten en op de Hoogpoort. - Laatste oefenperken der voetboogschutters 202
i) Jong gilde van St.-Joris 214
j) De Nering der Wijnmeters en Wijnzeggers, gewoonlijk geheeten; 't Wijnambacht 254

IV. De oude Visch-, nu Groenselmarkt. - Wasselin's tol en Wasselin's gerecht. - Rechtsvermogen van den abt van St.-Pieters te dezer plaats. - Het Stadspellerijn. - De vier Pilaren. - De Pomp. - 's Graven- of Vleeschhuisbrug. - De huizen rond de markt. - De tweede Stadshorloge. - Het Groot Vleeschhuis. - De Penshuizekens. - Het Galgenhuizeke 337

 • De nering der Vleeschhouwers, anders geheeten : het Vleeschambacht. - De nering der Vischkoopers
  • Oudheid van het Vleeschambacht. - Zijne voorrechten 393
  • Bestuur der nering 410
  • De stallen in 't Vleeschhuis. - Hoe de nering geoefend werd 427
  • Godsdienstoefening bij de Vleeschhouwers 438
 • De nering der vischkoopers 443
 • V. De Korte-Munt. - De Hooiaard. - De Vee- of Grasbrug. - De tol van Gent, anders geheten : de tol van Aishove. - De Koorn- of Graslei, ook genaamd : de plaats "tusschen bruggen". - De Koornstapel 457
  BIJLAGEN

  • Sommaire vander politie up tfaict vander sustentatie vanden aermen, zo die ghestelt ende ghehauden es binnen dezer stede van Ghendt 513
  • Koninklijk octrooi tot heroprichting van 't St.-Jorisgilde (12 November 1737) 517
  • Statuten van 't groot St.-Jorisgilde (1423) 521
  • Lijst der bekende keizers, koningen en overdekens van 't groot St.-Jorisgilde 527
  • Statuten van 't St.-Jorisgilde (1416) 530
  • Uitnoodigingsbrief tot het landjuweel van 1440 532
  • Juweelen van zelver, toebehoorende mijnen heere sent Jooris (September 1579) 537
  • Jong gilde van St.-Joris : Lijst der bekende koningen en dekens 542
  • Reglement voor de Wijnmeters (1368) 543
  • Dekens van het Wijnambacht (Wijnmeters en -zeggers) 546
  • "Reglement ute ghegheven tsondaechs voer alre heleghen dach, int iaer ons Heere als men screef 1338" 547
  • Lijst van de bekende dekens der Goudsmeden 550
  • Lijst van de bekende dekens der Vleeschhouwersnering 551
  • Statuten van het Vleeschambacht (XVe eeuw) 553
  • "Dit zijn de pointe, die de vinderen ende vermaenre vander Vischmaerct versouken an mire heere Scepenen." 562
  • "Ordonnantie up tfaict ende conduicte vander neeringhe vanden vrijen Vischcoopers, int jaer XVc XLI" 564
  • Lijst van de bekende dekens der Vischkoopersnering 567
  • "Dit naervolgende es den tol van Ghendt, die men heet den tol van Ayshove" 568
  • Errata en addenda 573

  Index


  Aalst 113, 149, 161, 164, 174
  Aalst: Wijngaardveld 263
  Aardenburg 112, 163, 371, 372
  Aarschot 137, 162, 164, 408
  Aartshertog Albert 51
  Aartshertog Maximiliaan 486
  Aartshertog Philip 175, 300, 486
  Aartshertogin Izabella 51
  Aath 163, 169, 177
  Abbaye de St.-Pierre 338
  Abbaye de St. Pierre 263
  Abdij van Boudeloo 305
  Abdij van den Groenen Briel 233
  Abdij van Eename 149
  Abdye van Ste Pieters 463
  Abelmont 353
  Achter-Zikkele 75, 77
  Acxele 540
  Adriaens 185, 542
  Aelgoet 85, 117
  Aelsters 191, 200
  Aerme Camer 51
  Aerme Camere 43, 45
  Aerme kaemer 50
  Aerts-Hertog Josephus 189
  Aeth 154
  Aethelets 416
  Afrika 67
  Afspanning Sint-Joris 203
  Agamus 350
  Aishove 468
  Ajuinlei 347
  Akkergem 4, 148, 497
  Akkergemstraat 213
  Alaert 238, 239, 546
  Alarts 237
  Albert, aartshertog van Oostenrijk 136
  Albert en Izabella 90, 407, 422, 436
  Albertus en Isabella 189, 539
  Algemeene Maatschappij ter begunstiging van Volksvlijt 53
  Alijn 249
  Allaert 488
  Allegambe 529
  Alost 487
  Alsbeerch 88
  Alsbeergh 473
  Altezes 436
  Alva 233, 248, 327
  Ambachte van den vleeschuuse 437
  Ambochte vanden molenhaers 501
  Amboorghen 340
  Amelricke 135
  Amelrike 528
  Amiens 155, 163, 167
  Ammans 397, 399
  Ammersvoort 156
  Amsterdam 155, 227
  Anchemant 568
  Ancker 458
  Andworpen 574
  Anker 459
  Annaert 527, 546
  Annaerts 316
  Antheunis 551
  Antiochië 110
  Antoing 502
  Antwerpen 90, 93, 149, 161, 164, 170, 177, 182, 224, 344, 481, 491
  Antworpen 570
  Anvaing 547, 551
  Ardennen 323, 324
  Arderwijc 156
  Ards-Hertoginne Marie-Anne 387
  Aremberg 141, 189
  Arenberg 137
  Arens 542, 543
  Arent 248, 249, 319
  Arents 387, 550
  Arien 153
  Arisonez 137
  Aristoteles 20
  Arlem 155
  Arme Caemer 34
  Armenhuis 26
  Armenkamer 17, 36-38, 41, 42, 45-47, 49-51, 247
  Armentières 489
  Arnout de jonge 65
  Arnout de Oude 263, 338
  Arquin 9, 10
  Arroy 547
  Arschoot 169
  Artevelde 117
  Artois 154, 482
  Asper 529
  Assche 113
  Assebroek 453
  Assenede 194, 487
  Asssenburg 553
  Athene 18
  Athies 75
  Atrecht 154, 162, 170, 178, 481, 487
  Au quadrant muët 280
  Auburgh 4
  Aude Eecke 226, 227
  Audenaerde 141, 154, 166
  Audenarde 487
  Auderburch 469
  Augustijnen 278, 293
  Augustijnenklooster 307
  Augustynen 188
  Aumale 189
  Aureel 20
  Auwerburch 570
  Avennes 154
  Axel 149, 162
  Axele 155, 487
  Axpoele 529
  Ayshove 568
  Bachter hallen 203
  Backers huus onder den Ockeleere 473, 510
  Baden 137
  Baerbiers huus 360
  Baers 269, 324, 335, 568
  Baert 425
  Baes 137, 528
  Bakkers 485, 492
  Balberge 568
  Balde 553, 568
  Balduinis Flandrie et Hainonie 339
  Bale 505
  Balegem 91, 501
  Ballet 552, 567
  Barbiers 359
  Barbiershuis 336
  Basilius 547
  Bassée 153
  Baston 553, 568
  Batavia 481
  Bate 504
  Baudewijn, grave van Vlaenderen 568
  Baudewijns 251
  Baudry 529
  Bauduyn 345
  Baut 547, 551
  Bauters 230
  Bauwens 287, 538
  Bazel 235, 251
  Bazel: Wijngaarde 263
  Beane 262
  Beaumont 154
  Bec 249, 250
  Beeldebreckers 372
  Beeldenbrekers 379
  Beeldenstorm 383
  Beeldstormers 440
  Beelfoorte 16
  Beelfort 3
  Beelfroete 107, 203
  Beelfroode 15
  Beelfroot 12
  Beelfroote 164
  Beenhauders 435
  Beenhouwers 376, 380, 384, 406-409, 412, 432, 434-436, 438, 444
  Beer 269
  Beere 474
  Beeric 329
  Beerie 463, 473-475, 496
  Beerielegghers 495
  Beerien 475, 496, 497
  Beerije 496
  Beerye 475
  Beerys 366
  Beetmont 170
  Begijnen 108
  Belfort 1, 3, 6, 8, 12, 13, 59, 67, 97, 104, 105, 158, 202, 357, 362
  België 92, 125, 506
  Belgique 478
  Belgis 55, 496
  Belgrade 201
  Belle 153, 269, 314, 316, 511, 512
  Bellefort 390
  Bellestraetken 511
  Bellestraetkene 511
  Beneden-Hoogpoort 326
  Bergen 27, 113, 137, 141, 149, 161, 169, 177, 182, 491
  Bergen-op-Zoom 137, 162, 169, 179, 182
  Bergeyck 122
  Berghene 154
  Berlegem 529
  Berrie 355-357, 362, 495
  Bertelot 496
  Bertoudts beke 570
  Bertram 527
  Bethlehem 324, 335
  Bethune 162, 170, 487
  Betleen 324
  Betlehem 324
  Betsaard 461
  Bette 62, 106, 228-231, 328, 499, 527, 529
  Betten 203
  Beus 567
  Beveren 91, 137
  Beys 452, 455, 479
  Bibele 331, 332
  Bible 335
  Bibliotheek der hoogeschool 201, 567
  Bierhooft 469, 474
  Biert 459
  Biervliet 112, 155
  Bieze 529, 552
  Bijlokeplein 148, 213
  Billet 276, 287, 288, 347, 392, 436, 439, 471
  Binche 162, 179
  Bins 154, 404, 446
  Blanc 11
  Blanckaert 221, 459, 542
  Blauwe Meisjes 283
  Blauwe school 38
  Blauwmeyskensstraetje 283
  Blenden Eezel 321
  Blenden Esele 321, 335
  Blinden Esele 321
  Blixem 57
  Blixeme 226
  Blommen 281
  Blondel 137
  Boccaert 198
  Boekel 529
  Boelaere 568
  Boele 351, 455
  Boelen 455
  Boenen 241
  Boerhave 468
  Boerhem 55
  Boewest 475
  Bogaarde 42
  Bogaarden 108
  Bogaerde 43
  Bogaert 388, 528
  Bohème 402
  Bohemen 189
  Boheyn 154
  Bollaert 168, 305, 550
  Bollandisten 65
  Bolle 466
  Bollijn 527, 529
  Bome 316
  Bonaparte 126
  Bonn 323
  Bonne 208
  Bonnen 153
  Bonnewyn 134
  Bonte 298
  Bonten Mantele 12
  Boom 269, 285, 286, 315
  Bootsgezelleken 510
  Borch strate 455
  Borchstrate 456
  Bordeesche 262
  Borechstrate 455
  Borlute 105, 112
  Borluut 62, 86, 137, 185, 296, 301, 302, 328, 329, 343, 494, 495, 520, 527, 529, 552, 553, 568
  Borluute 427
  Borluuts 494
  Borluutsteen 94
  Bornage 551
  Borrestraatje 474
  Bosch 528
  Bossier 207, 342, 547
  Botermarkt 3
  Bottelare 453
  Boucherie 404
  Boucheries 402, 403
  Bouchiers 401-403, 436, 446
  Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouw 338
  Boudins 32, 550
  Bougins 156, 157
  Bourgogne 262, 431, 460
  Bourgoignen 532
  Bourgoingen 460
  Bourgondien 237
  Boutersom 553
  Bouvines 108
  Boxhorn 481
  Brabanders 124
  Brabandt 482
  Brabant 9, 112, 137, 149, 178, 179, 191, 323, 399, 472, 481
  Braem 542
  Braembrugghen 428
  Brandins 309
  Brant 330
  Bray 155
  Breda 137, 162, 163, 305
  Brede 136
  Bredero 358
  Breidelsteeg 58, 329, 330, 333
  Bremen 414
  Brenne 72
  Bretaigne 72
  Breyelsteghe 329
  Breyne 154
  Briele 155
  Britsche rijk 324
  Brittanje 323
  Broeckaert 77
  Broeders van Boetvaardigheid 108
  Broeders van Liefde te Zelzate 383
  Broucborch 153
  Brouwers 484, 485, 492
  Brouwersnering 476
  Bruessele 143
  Bruges 42
  Brugge 25, 27, 31, 93, 111, 112, 114, 117, 118, 149, 162, 166, 169, 175, 178, 182, 184, 190, 224, 344, 366, 371, 372, 481, 483, 485, 488, 489, 491
  Brugghe 153, 366, 555, 571
  Brugghe het Sluyseken 4
  Brugsche poort 188, 190, 438
  Brunen 319
  Brussel 53, 96, 124, 126, 146, 149, 161, 164, 166, 170, 178, 182, 186, 188, 219, 233, 248, 323, 327, 407-409, 436
  Brussele 157
  Brusselle 537
  Brusselsche poort 147, 188
  Brusselschen steenweg 147
  Bruus 477, 479, 546
  Bruxelles 43, 122
  Bruynvisch 269, 282
  Buc 328, 335
  Budsin 86
  Buerch strate 455
  Bultheel 362
  Bultinck 391
  Burchtstraat 31, 337, 455
  Bureel van Weldadigheid 48, 49, 52
  Burghstraete 4
  Burgondië 83, 113, 115, 137, 225, 238, 266, 345
  Burgondiërs 178
  Burt 546
  Busschieters 395
  Busteel 475-477, 479
  Buys 168
  Byanen 72
  Cabeillau 348
  Cabeljau 546
  Cabellieu 527
  Caelmond 239, 240
  Caelmont 224, 237, 238, 269
  Caerdeloot 271
  Caers 551
  Café de l'Amitié 275
  Calamont 239
  Callion 299
  Calumond 238
  Camargo 553, 568
  Cambresys 154
  Camericke 154
  Campen 156
  Capellecamer 349, 350
  Cappadotië 196
  Cappelle Caemer 349, 350
  Cappelle van sente Jooris 538
  Cardeloot 269, 271
  Cardenael 330
  Cardinael 330, 335, 355, 461
  Cardon 542
  Carel den Stauten 189
  Carel den V 189
  Carel van Loreynen 189
  Caroline 299
  Carolus de vijfste 331
  Carpentier 248
  Cassele 153
  Casteele vander Ouderbourch 340
  Cats 358
  Caudenborch 269
  Caudenhove 106
  Cause 538
  Cauter 4, 189
  Cauwe 333, 335
  Cauwenborch 314, 315
  Cauwerbuerch 314
  Cauwericx 349
  Cauwerijck 451, 452
  Cellebroeders 383
  Cham 266
  Charles, empereur des Rommains 402
  Chartreuzen 461
  Chauny 114
  Chayne 332
  Chevrot 377
  Cheyne 332
  Chierene 162
  Chierve 154
  Chimai 137
  Chimay 156
  Chis 246
  Christus 21
  Ciciero 20
  Ciperijstraat 5
  Claeis Jonghe steen 272
  Claeis Jonghen steen 272
  Claerbault 459
  Claes 185
  Claeyssone 527, 528
  Clais sJonghen steen 272, 274
  Claus 550
  Clayssone 529, 568
  Cleen Siccle 82
  Cleen vleeschuus 411
  Cleen Zwaenkin 244
  Cleene 428
  Cleene Arent 269
  Cleene Hert 335
  Cleene Steur 353
  Cleene Zickele 82
  Cleene Zwane 243, 269
  Cleenen Arent 248, 249
  Cleenen Haren 248
  Cleenen Hert 331
  Cleenen Ketele 246, 247
  Cleenen Kethele 246
  Cleenen Ouden Hane 320
  Cleenen Rin 315
  Cleenen Roeden Hoet 330
  Cleenen rooden Hoet 330
  Cleenen Scake 232
  Cleenen Stuer 353
  Cleenen vleeschuusen 431, 432
  Cleenen vleeschuuze 411
  Cleenen Zwane 244
  Cleeve 156
  Clemens XI 439
  Clercx 272
  Cleve 168
  Cleven 156
  Cleyen Zwane 243
  Cleyn Cortrijck 473
  Cleyn Cortryck 510
  Cleyn scuttershof 221
  Cleyne Zwane 244
  Cleynen Rin 315
  Cleynen Steur 354
  Clijn scuttershof 221
  Clincke 325
  Clocman 494
  Cloeman 477, 479
  Cloemans 81
  Clooster van de Augustynen 4
  Clooster van sente Baefs 229
  Cloostere van sente Barbelen 95
  Cloostere vanden Predicheeren 274
  Clovis 24
  Cluse 248, 249, 269
  Cnapenaerde 570
  Cnudde 96
  Cock 100
  Cockuut 8
  Coen 267
  Coene 281
  Coerenaerde 340
  Coerenleije 475, 500
  Coernaert 524
  Coernart 531
  Coeystraete 4
  Cogghe 352, 355
  Colembijn 529
  Colle 278
  College van Ste-Barbara 321
  Colman 553
  Colyns 553
  Come 20
  Comhuex 550
  Commune van Onser Vrouwen 25
  Conciergerie 280
  Condeyt 154
  Confrérie de St. Antoine 121
  Confrérie de St. George 121
  Confrérie de St. Michel 121
  Confrérie de St. Sebastien 121
  Confrérie van sint Michiel 517
  Confrerie van St Antone 122
  Confrerie van St Jooris 122, 123
  Confrerie van St Michiel 122
  Conijnenberg 510
  Coninck Spaignen 322
  Coning van Spagnien 335
  Coning van Spaignen 333
  Coningin van Engeland 335
  Coninginne van Engeland 330
  Conrerie van Ste Sebastiaen 122
  Constantijn 22
  Constantinopel 110
  Coolman 553
  Cools 543
  Coomans 323
  Cooreleije 469, 478, 505, 511
  Cooreleye 472, 509, 510
  Cooremaerckt 509
  Cooremaerct 4, 475
  Cooremerckt 474
  Cooremetershuys 499
  Cooren aerde 506
  Coorenaert 461
  Coorenleije 474-477, 499, 501, 502, 504
  Coorenleye 509
  Coorleije 469
  Coorley 501
  Coorleye 474
  Coornaertstege 511
  Cop 321
  Coppieters 530
  Coppins 85
  Corbye 155
  Cordova 67
  Coreleije 475, 477
  Coren Leijhe 499
  Corenaert 562
  Corenhaert 500
  Cornaerd 458
  Cornarde 458
  Cornisse 104
  Correleije 499
  Corte Munte 360, 361, 457-461
  Corten Arent 249
  Corter Munten 458
  Cortewijle 89
  Cortewille 529
  Cortryk 509
  Coucke 550
  Cour St.-Georges 104
  Courtray 487
  Cpijnenberg 473
  Craene aen de Lieve 4
  Craentken 269
  Craeynckin 226
  Craeyntken 270
  Cranekeniers 110
  Cranenborch 246, 326, 335
  Craymans Steghe 512
  Creesers 316
  Cremers 510
  Cristina, Coninginne van Zweeden 189
  Crombrugghe 275
  Cromme Elleboghe 458, 460
  Crommen helleboghe 460
  Croone 325, 326, 335, 355, 356, 458, 460, 466, 470
  Cuelmont 238
  Curte Arent 269
  Curte Munte 361, 459, 460
  Curte Nuwelstrate 16
  Curtemunte 459
  Curten Arent 248
  Curthals 270, 319
  Curtrijcke 540, 571
  Curtrycke 509
  Cuuper 329
  Damant 89, 383
  Damas 540, 543
  Damman 86-88, 137, 249, 397, 529
  Dammant 89
  Damme 155, 162, 174, 537, 540
  Daneels 527
  Danins 231, 527
  Dansaert 568
  Daurat 386
  DDOosterlijnck 244
  De Backere 230, 320
  De Baenst 529
  De Baere 510
  De Bailloel 571
  De Beer 91, 488, 489
  De Beerleere 287
  De Bellemaker 510
  De Bels 527
  De Berleere 547
  De Bernencourt 552
  De Bets 325, 552
  De Bil 527
  De Blasere 529, 552
  De Blauwe 330
  De Blondel 91
  De Boe 550
  De Boeve 550
  De Bont 303-305, 550
  De Brackele 163
  De Broe 573
  De Brovan 122
  De Brune 258, 343, 546
  De Bruu 303, 304
  De Buc 527
  De Buck 186, 207, 527, 547
  De Busscher 369, 375, 378, 379, 394, 428
  De Cabelliau de Trisponsau 553
  De Cabelliau de Trisponseau 530
  De Caesemaker 334, 551
  De Caesteckere 528
  De Causmakere 550
  De Chasteel 154
  De Cleef 51
  De Cleerc 7, 272, 528
  De Cleerck 220
  De Clerc 168, 249, 250, 272, 344, 528
  De Clercq 230, 285, 331
  De Clippele 528
  De Clivere 543
  De Cock 547
  De Cockere 459
  De Commere 456, 542, 567
  De Conijnc 106
  De Coninck 328, 553
  De Conync 267
  De Corte 273, 274
  De Cortewijle 89, 90
  De Costere 115
  De Coteleere 528
  De Cricki 163
  De Crombrugghe 553
  De Croock 478, 479
  De Croy 539
  De Crudeneere 499
  De Cueninc 550
  De Cueninck 330
  De Curte 274
  De Cuyck 552
  De Daudripont 551
  De Decker 551
  De Dobbele 520, 528
  De Duutsche 473
  De Ertbuer 401
  De Falce 76
  De Faulx 552
  De Felle 204
  De Froy 547
  De Gevez 101
  De Gheendt 95, 98
  De Gheent 31
  De Gheldere 542
  De Ghendt 568
  De Ghier 528, 529
  De Ghiez 204
  De Goesin 42
  De Grave 527, 550
  De Groote 546
  De Grutere 198, 204, 341
  De Gruutere 83, 86, 87, 89, 90, 95, 204, 343, 380, 467, 528, 529, 547, 551, 567, 568
  De Hellin 567
  De Hertoghe 436
  De Hulst 314
  De Jonckere 248, 251
  De Jonghe 3, 62, 271, 509
  De Kemele 94, 95
  De Kerckhove de Denterghem 528
  De Kesmaecker 550
  De Ketelboeter 378, 422, 430
  De Ketelboetere 353, 379, 455, 551
  De Key 505
  De Keyser 538, 551
  De Keysere 230, 233, 528
  De la Faucille 79
  De la Grisier 547
  De la Motte 529
  De la Tour 91
  De Laecke 551
  De Lalaing 185
  De Lannoyt 550
  De Laury 47, 323
  De Leeu 546
  De Lescaert 163
  De Lieve 5
  De Ligne 141
  De Limburg-Stirum 75, 76, 80, 92, 93
  De Longcourt 479
  De l'Espinoy 330
  De l'Isle-Adam 163
  De Maech 238
  De Maecht 238, 322
  De Maeght 323, 466, 551
  De Maesschalk 553, 568
  De Man 251, 542, 543
  De Meerse 396
  De Melun 467
  De Mets 185, 272
  De Meulenaere 543
  De Mey 70, 527
  De Meyere 117, 322
  De Mil 274
  De Moerman van Harelbeke 530, 568
  De Moor 416, 422, 428, 451-453, 546, 550
  De Muelemeestere 204
  De Mueleneere 438
  De Muelneere 154
  De Nevers 163
  De Norman 529, 552, 567
  De Pape 249, 315, 528, 546
  De Peellaert 91
  De Peser 478
  De Pestere 479, 480
  De Peyster 300, 550
  De Peystere 324, 542
  De Poorter 414, 415
  De Potter 77, 232, 250, 262, 321, 326
  De Pottere 314
  De Pouillon 528
  De Prince 242
  De Provost 568
  De Pystere 476
  De Raet 546
  De Rangher 133
  De rave 416, 422
  De Raveschoot 530
  De Rhodes 539
  De Rijcke 232, 233, 542, 543
  De Rits 198
  De Rodaen 529
  De Rodean 529
  De Rodoan 552
  De Rop 204
  De Rouck 191, 451, 469, 528
  De Rudder 501
  De Ruddere 222, 528
  De Ruysscher 530
  De Ruyter 323
  De Rycke 321
  De Saint Bavon 79
  De Schaenfelkere 454
  De Scheemaecker 91, 551
  De Scheppere 542, 543, 546
  De Schoone 550
  De Seoenere 362
  De Smet 204, 238, 286, 287, 315, 323, 332, 527
  De Springales 321
  De St.-Flour 386
  De St Jenoys 89
  De Stoemere 362
  De Stoonere 343
  De Stoppelaere 466, 568
  De Suca 231
  De Suttere 367
  De Toys 78
  De Vaddere 574
  De Vandere 527
  De Vedelaere 346
  De Vega 529
  De Vigne 193, 369
  De Vijldere 543
  De Ville 199
  De Vlamijnck 248
  De Voldere 451
  De Vos 85, 206, 231, 232, 282, 283, 316, 317, 479, 528
  De Vriend 94
  De Vriendt 546
  De Vriese 319
  De Vrieze 488, 528
  De Vroe 83
  De Waghemakere 574
  De Wale 529, 551
  De Wannemakere 528
  De Wavrin 343
  De Weer 476
  De Wilde 195, 388, 550
  De Winter 309, 310
  De Wispeleere 550
  De Witte 61, 388, 389, 509
  De Wregghel 197
  De Wulf 209, 221, 543, 550
  De Zadelare 326
  De Zomere 353, 466
  De Zuttere 546
  Deinze 112, 162, 194
  Del Poso 528
  Delbecq 278, 279
  Delevaux 551
  Delft 155
  Della Faille 528, 529, 568
  Den Amman 499
  Den Backere 150
  Den Conijnc 106, 203
  Den Drussate 527
  Den Hane 98
  Den Jonghen 271
  Den Maegh 238
  Den Messelier 167
  Den Meyere 197
  Den Peyster 475
  Den Poorter 273
  Den Puur 464
  Den Raven 430
  Den scrijnmakere 194
  Den selscutmakere 192
  Den selseutmakere 193
  Den Vos 197
  Den Wale 350
  Den Witten 61
  Dendermonde 149, 162, 175, 184, 344, 537, 540
  Denemarken 385
  Denijs 354, 542
  Denys 354
  Der Woestijne 552
  Derde 204
  Derre 546
  Despars 342
  Deynaut 416
  Deynoet 428
  Deynoit 430
  Deynoodt 384
  Deynooit 405
  Deynoot 380, 386, 416, 417, 419, 421, 422, 438, 439, 551, 552
  DHauwe 236
  DHertoghe 460
  DHoeghe poort 270
  DHoochpoort 211, 268
  DHoochpoorte 86, 281
  DHooghe 325
  DHoude Helle 322
  Diamant 458, 460, 461
  Diamant-Rinck 460
  Die Bie 358
  Diercxsens 27
  Diericx 202, 219, 277, 282, 326, 375, 478, 494, 507, 549, 571
  Dierkins 354
  Diest 162, 179, 324
  Dietschen stam 116
  Dikkelvenne: Wijnhof 263
  Diksmuide 65, 149, 162, 483, 489
  DInghelsche 284
  Disch van den H. Geest 25
  Dixmude 153, 571
  DMiddelhuis 475
  DMils 273
  DNieuhuus 476
  Dnieuwe huus 476
  Dobbel Verbond van het keizerryk en Vrankryk 336
  Dobbel verbond van het keyzerryk en Frankryk 282
  DOechpoert 106, 203
  Doeghpoert 82
  DOghepoirt 314
  Doghepoort 315
  Doinze 394, 398, 399
  Dolens 550
  Don Ferdinand 527
  Donaes 270, 477, 479, 499, 546
  Donche 14, 98, 528
  Donckersteghe 267, 321
  Donckersteghen 321
  Donderstrate 231, 314
  Donkersteeg 248, 251, 267, 496
  Donkerstege 321
  Dooghe poort 267
  Doornicke 154
  Doornik 113, 118, 149, 163, 164, 170, 176, 197, 344, 377, 378, 406, 455, 490
  Doornyk 387
  Dordrecht 73
  Dornicke 116
  Douay 154
  Doude Rose 231
  Douve 529
  Dowaai 27, 163, 490
  Draecke 273, 328
  Drake 269, 271-274, 327, 328, 335
  Drapstraat 471, 497
  Drie-Koningen 500
  Drie-Koningenstraat 500
  Drie Coningen 500
  Drie Coninghen 173, 269, 314, 315
  Drie Haringhen 336
  Drie Mannekine 267
  Drie Mannekins 267, 268
  Drie Meeuwen 321, 322
  Drien Mannkeins 267
  Drij Bootsghesellen 510
  Drij Fonteynen 512
  Drij Mannekens 269
  Drij Meeuwen 335
  Drij Passers 278
  Drij Pijlkens 336
  Drij Swaentjes 458
  Drongen 137, 223, 407
  Dry Mannekens 267
  Dry Passers 280
  Dry Swaentjes 459
  Du Faing 332
  Du Jardin 553
  Du Jardyn 380
  Ducange 481
  Duchesnet 380
  Duerinc 361
  Duinkerke 163, 167
  Duitschen stam 116
  Duitschland 136, 323, 324
  Dujardin 380
  Dullaerd 542
  Dullaert 550
  Dulle Griete 241
  Dunswijck 512
  Durdrecht 155
  Dürer 93
  Durinck 122
  Durmael 547
  Durpelstraatje 329
  Durpelstraetken 328
  Durynck 360
  Dusseldorp 323
  Duunkerken 169
  Duurnkercke 153
  Duwault 267
  Duweert 546
  Duytschen 175
  Duyvenhalle 4
  DWerregaren 285, 286
  DWerregarenstraetkin 285
  DWindaes 501
  DWitte huus 226, 231
  Dynant 156
  D'Allegambe 529
  D'Asselt 201
  D'Assenoy 201
  D'Aurat de St. Flour 454
  D'Evora y Vega 213, 530, 568
  D'Hamer 168
  D'Hamere 341, 509
  D'Hane 552, 553
  D'Hase 317
  D'Hauwe 234
  D'Herde 285, 527
  D'Holislaeghere 543
  D'Hooghe 527
  D'Ingelsche 284
  D'Oosterlynck 528
  D'Oudegherst 347
  Ecaussines 345
  Edelare 113
  Edinen 553
  Edingen 162
  Eeckhaut 341
  Eecloo 155
  Eeden van mijnheer sint Joris 110
  Eedinghe 154
  Eednghen 154
  Eekloo 162, 529
  Egghe 242
  Egijpten 106
  Egmond 137, 141, 185, 186
  Egmont 189
  Egypte 106
  Egyptenaren 18
  Eiermarkt 3
  Einde-Were 148
  Eine 552
  Elbo 10, 551
  Elinga 551
  Elizabeht, de Coninginne van Denemarken 189
  Elle 322
  Elzas 323, 324
  Embden 287
  Engel 333, 473
  Engeland 113, 136, 233, 285, 382
  Engelschen 119, 290
  Engien-magazijn 242
  Engienhuis 241
  Engienhuus 240
  Epictetus 20
  Erdenburch 155
  Ermelgem 553
  Ermelghem 380
  Espinoi 141
  Estampes 168
  Europa 108, 384, 436, 468
  Everaert 101, 102, 239, 460
  Everaerts 244
  Everart 198
  Evergem 113
  Everwijn 501, 504, 505, 527
  Exaarde 529
  Farnese 88
  Faut 471
  Feix 111
  Felin 345
  Ferdinand, keizer van Duitschlan 136
  Ferdinandus, Keyzer 189
  Fereseroyse 154
  Fiennes 141
  Fierens 200
  Fijmeleere 208
  Finelli 528
  Firmament 278
  Flandre 401, 487
  Flandres 80, 209, 401, 402, 445, 446, 487
  Flandria 65, 344
  Flandriae 75
  Flassche 469, 470
  Flereys 157
  Floreffe 157
  Fonteine 269
  Fonteinisten 203
  Fonteyne 245, 314, 317, 473, 510
  Foore van Leipzig 213
  France 400
  Franchoys 527
  Franken 24, 25, 289
  Frankrijk 79, 109, 114, 117, 149, 323, 472, 498
  Franrkijk 113
  Frans I 109
  Franschen 125
  Frederycx 551
  Fredrycx 547
  Freminueren 368
  Frenèse 88
  Gaasbeek 137
  Gachard 88
  Gaeleide 459
  Gaillard 80
  Galeide 221, 458
  Galeye 356, 459
  Galgenhuizeke 342, 355, 387-389
  Galgenhuyseken 388
  Galghhuysken 573
  Galleye 356
  Gambrinus 268
  Gand 42, 43, 88, 121, 202, 203, 219, 277, 278, 326, 401-404, 444-446, 478, 482, 487, 498, 571
  Ganda 65
  Gandavensium 343, 374
  Gandavum 374
  Gandenses 339
  Gans 94, 95, 226
  Gant 436
  Garren 208
  Gaude Leeuw 269
  Gaude Mandeken 466
  Gauden Peert 318
  Gautsmeden 302
  Gaver 66, 108, 113, 114, 141, 527
  Gavere 539
  Geeraard-Duivelsteen 248, 275
  Geeraardsbergen 161, 170
  Geerdsberghe 154
  Gekroond Zweerd 56, 58
  Gekroont Sweert 268
  Gelderen 118, 323, 324
  Gend 94, 209, 229, 276, 280, 387, 470, 510
  Gendt 385, 388
  Genets 238
  Geneven 9
  Gentbrugge 414
  Gentsche Orangistische partij 126
  Gesquier 230
  Geusche school 233
  Geuzen 248, 285, 365, 405
  Gezellen van Maria ter eere 195
  Gezellen van St.-Joris 138
  Gezellen van St.-Michiel 123
  Ghecroonde Sweert 317
  Gheerds 199
  Gheldolf 571
  Ghend 2, 14, 26, 77, 81, 83, 98, 106, 127, 128, 139, 144, 157, 192, 197, 198, 203, 204, 205, 211, 237, 239, 243, 258, 306, 320, 325, 340, 341, 357, 371, 397, 399, 400, 429, 437, 455, 464, 465, 467, 469, 499, 530, 536, 537, 543, 548, 549, 562, 563
  Ghendt 4, 9, 10, 42, 68, 99, 119, 122, 133, 135, 141-143, 147, 150, 188, 191, 197, 215, 219, 287, 306, 318, 322, 359, 365, 376, 380, 381, 385, 386, 392, 396, 405, 410, 411, 417, 451, 463, 467, 469, 477, 483, 513, 517-521, 538, 540, 555, 564, 568, 570, 571
  Ghent 167, 194, 249, 264, 346, 415, 420, 432, 448, 502, 562
  Ghereformeerde kercke 208
  Ghewat 4
  Ghezellen der conste 108
  Ghijs 67, 198, 231
  Ghijselin 183
  Ghilde van St. Jooris 217
  Ghilden van St. Michiel 121
  Ghoumaers 238
  Ghulde van mijnen heere sent Jooris 186, 207
  Ghulde van sente Jooris 95
  Ghulde van Ste Jorijse 215
  Ghuldebroeders van St Jooris 139
  Ghuldebroeders van St Sebastiaen 139
  Ghulkene 156
  Ghulkerlant 156
  Ghyselins 550
  Gijzenzele 282
  Gilde van den edelen ridder St. Jooris 147
  Gilde van St.-Antoon 121
  Gilde van St.-Joris 99, 107, 124, 214, 542
  Gilde van St.-Michiel 121
  Gildehof van St.-Joris 97
  Gildehof van St.-Sebastiaan 190, 385
  Gilden van St. Joris 189
  Gilliaert 542
  Gilliodts 111
  Gillis 528
  Giptenaars 106
  Godshuis der vischkoopersen visschers 452
  Godshuis van St.-Jan en St.-Pauwel 438
  Godshuse van sente Janshuse 464
  Goetghebuer 319
  Goethals 168, 198, 267, 348, 543
  Goethalse 112
  Goetkint 543
  Gommaers 238
  Goud- en zilversmeden 289
  Goude Zonne 269
  Gouden Huve 458
  Gouden Bijbel 331
  Gouden Halsdoek 336
  Gouden Hondt 459
  Gouden Huve 325, 335
  Gouden Huwe 325
  Gouden Huyve 459
  Gouden Leerse 251
  Gouden Leeu 267
  Gouden Leeuw 331
  Gouden Lelie 461
  Gouden Mandeke 463
  Gouden Mandele 466
  Gouden Poort 13, 16
  Gouden Sluetele 470
  Gouden Zonne 280
  Goudsmeden 2, 288, 291, 292, 296, 298-300, 306, 307, 309-312, 548, 549
  Goudsmedennering 278
  Graaf Boudewijn 466
  Graanders 496
  Graanspijker 496, 497
  Graen-Merkt 511
  Graenders 496
  Graet 461
  Graeve 156
  Grambinus 248
  Grande Boucherie 375
  Grande Faucille 76
  Grandmont 487
  Grasbrug 466, 470, 471
  Grasburg 173
  Graslei 465, 470, 471, 474, 500, 508, 510-512
  Grauwe poort 347
  Grave Karele 370
  Graven brugghe 372
  Gravenkasteel 261
  Gravin Margareta 263
  Gravin Mathilda 443
  Grevelingen 113
  Greveninghen 153
  Grieken 18, 21
  Griekenland 20
  Griffoen 269, 285
  Groen huus 349, 351, 355
  Groen huys 352
  Groene-Hondstratje 245
  Groene hond 246
  Groene Warande 328, 335
  Groene Waut 12
  Groene Wout 12
  Groenen Hond 245
  Groenen Leeuw 469
  Groenhuys 349
  Groeningerveld 194
  Groenselmarkt 55, 56, 58, 335-337, 354, 355, 457, 458, 573
  Groete Loeve 245
  Groete Vleeschhuus 428
  Groete Vleeschuus 428
  Groete Zickele 81
  Groete Zwaene 243
  Groeten Zwane 244
  Groeter Sicclen 82
  Groeter Zickelen 82
  Groot-Begijnhof 54
  Groot-Vleeschhuis 362, 372, 394, 573
  Groot beenhuys 348
  Groot Begynhof 4
  Groot Vleesch-huys 385
  Groot Vleeschhuis 349, 353, 366, 427, 438
  Groot vleeschhuus 349, 355
  Groot Vleeschhuys 350, 388, 463, 573
  Groot vleeschuus 388
  Groot Vleeschuys 349, 390, 465, 466
  Groote-Botermarkt 58, 104, 226
  Groote Arent 248, 269
  Groote Conciergerie 244
  Groote keer 4
  Groote Lieve 83
  Groote Loeve 14, 98, 99
  Groote Loove 226
  Groote Moor 226
  Groote Scaec 226, 232
  Groote Siccle 82
  Groote Sickele 84, 88, 100
  Groote Steur 353, 355
  Groote vleeschhuus 411
  Groote Zickele 14, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 226
  Groote Zikkele 55, 56, 74, 76, 78, 80-84, 88-94, 97, 98, 573
  Groote Zwane 243, 244, 269, 461
  Grooten Arent 248
  Grooten beenhuuse 465
  Grooten beenhuyse 391
  Grooten Keer 4
  Grooten Ketel 246
  Grooten Moer 83, 97
  Grooten Moor 14, 98
  Grooten Pijl 330
  Grooten Rave 336
  Grooten Rin 315
  Grooten Steur 353
  Grooten Stuer 353
  Grooten vleeschhuyse 380
  Grooten Vleeschuuse 420
  Grooten vleeschuuze 411
  Grooten Wissele 12, 13
  Grooter Zickele 83, 84, 87, 94
  Grote Zwane 244
  Groten Moer 204
  Gruters 81
  Gruuthuze 185
  Guicciandini 481
  Gulde van den Edelen Ridder sint Jooris 517, 520
  Gulde van mijn heere St. Jooris 207
  Gulde van mijnen heere den riddere sente Jooris 221
  Gulde van mijnen heere den riddere St Jooris 219
  Gulde van mijnen heere den rudder sente Jooris 215
  Gulde van mijnen heere sente Joorijs 211
  Gulde van minen heere sent Jooris 217
  Gulde van sent Joeris 135
  Gulde van Sent Joorijs 8, 117
  Gulde van Sent Jooris 14, 98, 537, 540
  Gulde van sent Joorisse 218
  Gulde van sent Jorijs 216
  Gulde van sent Jorijse 215
  Gulde van sent Sebastiane 217, 218
  Gulde van sente Joorijs 211
  Gulde van sente Jooris 96, 223, 538
  Gulde van sente Jorisse 113
  Gulde van setne Jooris 198
  Gulde van sint Jooris 141, 517, 521
  Gulde van sint Michiel 517
  Gulde van sinte Jooris 15
  Gulde van St. Jooris 100, 133, 207
  Gulde van St Joerisse 524
  Gulde van Ste Joorijs 99
  Gulde van Ste Jooris 222
  Gulde van Ste Sebastiane 524
  Gulden-Sporenslag 498
  Gulden Sweert 331
  Gulden Arend 331
  Gulden Draecke 327
  Gulden Hamere 278
  Gulden Handt 278
  Gulden Hooft 331
  Gulden Huve 331
  Gulden Leeuw 246
  Gulden Peert 318, 329, 332
  Gulden Poort 13
  Gulden Poorte 16
  Gulden Sweert 316, 317, 332
  Gulden van Onser Vrauwen van de keytvoerders 468
  Gulden van sent Joeris 84
  Gulden van sent Jooris 218
  Gulden van sent Joris 217
  Gulden van sente Joris 131
  Gulden van St Jooris 14
  Gulden Wiel 269, 331
  Gulden Zonne 331
  Guldenen Leeu 246
  Guldenhof van St Jooris 120
  Guldenstrate 87
  Gulik 156
  Gulleie 355
  H.-Geesthuis 26, 27
  H.-Kerstparochie 49
  Haecx 243
  Haeghman 315
  Haenkin 320
  Haenkins 234
  Haentken 335, 366
  Hagheman 550
  Half Maene 463
  Halin 296, 550
  Halle 12, 15, 59, 157, 163, 176, 222, 226, 371, 453
  Hallynck 550
  Halsbeerch 87
  Halsberch 12, 86, 222
  Halsbrech 85
  Halve Maene 459
  Halve Mane 462, 463, 470
  Ham 114
  Hamburg 323, 324
  Hamelinck 130
  Hancker 459
  Handelsdok 496
  Handschoenmakers 348
  Hannover 324
  Hantschoenmaeckers 348
  Harinc 350
  Harincx 324, 326
  Harnoon 156
  Hasselt 324, 539
  Hauden Spikere 464
  Hautleye 4
  Hauweel 198
  Hauweghem 220
  Haverie 95, 527, 529
  Haynau 487
  Hazewind 500
  Hazewindstraatje 500
  Hebreeuwen 18
  Heere sente Joris 139
  Heerhem 65, 356
  Heestert 529
  Heidens 106
  Heindricx 314
  Heinsberghe 156
  Helfaut 137
  Helle 322
  Helleboghe 236, 319
  Hellebooghe 460
  Hellebus 529
  Helleme 469, 470
  Hellin 529
  Helm 469, 470
  Hemelrijck 247, 358, 360, 458, 459
  Hemelrijk 269
  Henckere 155
  Henegauwe 154, 319, 482, 568
  Henegouw 73, 149, 182, 323, 472
  Henegouwen 111
  Herberghe 473
  Herberghen ter Leije 494
  Herdenborch 371
  Herdenbuerch 371
  Herdoopers 233
  Herleghem 384
  Herlgem 553
  Hermans 163
  Hermelgem 552
  Herodotus 18
  Herpelgem 552
  Hertog Philip 168, 178
  Hertoghe Caerel Alexander van Lorreynen 539
  Hertoghe Philips 174, 431
  Hervormden 327
  Hesdin 153
  Heuverpoort 6
  Heydenen 115
  Heylen 552
  Heyman 287, 527
  Heymans 250
  Heyndricx 543
  Hiesschen hondt 460
  Hijnghelbijn 459
  Hinghele 477
  Hockaert 101
  Hodevare 17
  Hoechpoert 54, 107, 203, 238, 268
  Hoechpoort 98, 286, 314
  Hoedt 355
  Hoeghe poert 232, 237, 243, 246, 249, 267, 324
  Hoeghe poort 320
  Hoeghe port 330
  Hoegher poort 240, 356
  Hoeghpoert 237, 274
  Hoeghpoort 244
  Hoeijaert 389
  Hoeren 326, 333
  Hoeyaerd 389
  Hoeyaert 462, 466, 469
  Hof der oude halle 106, 203
  Hof der Schutters 98
  Hof der voetboogschutters 76
  Hof ten Walle 165
  Hof ter Posterne 165
  Hof ter Vijf-Windgaten 197
  Hof van der auder halle 106
  Hof van sente Jooris 230
  Hof van St.-Antoon 121
  Hof van St.-Joris 121, 123
  Hof van St.-Michiel 121
  Hof van St.-Sebastiaan 121
  Hof van St. Jooris 12, 15
  Hof van St. Jooris gulden 100
  Hof van St. Sebastiaen 455
  Hof van Ste Jooris 95, 208, 227, 234
  Hof vanden groten heere St Jooris 206
  Hoge port 104
  Hogeport 54
  Hoger poort 324
  Hogerport 283
  Hoghe pert 330
  Hoghe poert 271
  Hoghe poird 322
  Hoghe poort 81, 228, 231, 243, 281, 328, 333
  Hoghepoert 79
  Hoghepoirt 281
  Hoghepoort 61, 244, 271, 281
  Hogheport 231, 235, 237, 284
  Hogher poort 326, 330
  Hogherpoort 204
  Hogherport 282
  Holland 74, 90, 91, 323, 352, 472, 491
  Hollanderken 510
  Hollandschen thuyn 510
  Hollandt 483
  Hollebeke 530
  Holstraete 4
  Hongarien 189
  Hongeryen 521
  Hongrie 402, 444
  Hoochpoert 314
  Hoochpoort 14, 55, 57, 84, 85, 88, 89, 94-96, 98, 229-231, 236, 239, 240, 242, 244, 249, 267, 268, 270, 281, 282, 314-316, 318-320, 322, 324-326, 328, 329, 331, 332
  Hoochpoorte 54, 57, 95, 227, 234, 236, 247, 316, 318, 321, 322, 325, 332, 333, 460, 461
  Hoocpoort 205
  Hoofdbrug 497
  Hooft-Gilde van St. Joris 191
  Hooftgilde van den edelen Ridder Sente Joris 112
  Hoog-Duitschland 324
  Hooge Hoogpoort 56
  Hooge Zonne 269, 280
  Hoogerwaarde 529, 552
  Hoogeschool 449
  Hoogh-poort 270
  Hoogh poort 315, 321, 330
  Hooghbrugghe 4
  Hooghe port 239, 247
  Hooghepoort 317
  Hoogheport 280
  Hooghpoort 267, 270, 284, 315, 316
  Hooghpoorte 12
  Hooghporte 55
  Hooghstraete 520
  Hoogpoort 13, 15, 49, 54-56, 58-63, 67, 74-76, 78, 84, 86, 90, 97, 102-104, 173, 187, 190, 198, 202, 203, 227, 228, 234, 235, 246, 247, 271-273, 275, 280, 283-285, 316, 318, 328, 330-333, 336, 337, 355, 356, 497, 573
  Hoogstraat 497
  Hoogstraete 4
  Hoogstraten 141
  Hooiaard 356, 357, 390, 457, 458, 461, 462, 465, 468, 470, 471, 474, 477, 496
  Hoolant 551
  Hoomberghe 223
  Hoorn 326, 356
  Hoorne 137, 326, 335, 355
  Hoornie 70
  Hoppesack 12
  Horen 326
  Horneweder 475
  Hospitaal van St.-Jan-ten-Dullen 37
  Houden Hane 321
  Houtdraeyers 241
  Houtenen Sluetele 470
  Hoy 156
  Hoyaerde 390, 391, 466
  Hoyaert 357, 390, 459-463, 465, 466, 469, 470, 475
  Hoyard 470
  Hudsebaud 168
  Hueriblock 452
  Huerijbloc 366
  Huevic 204
  Hugaert 455
  Huis der pasteibakkers 359
  Huis te Rugghestul 235
  Huis van Jan Alsbeergh 473
  Hullebus 552
  Hulleman 237
  Hulst 113, 155, 162, 175, 487
  Hundelgem 552, 553
  Hundelgemshen steenweg 147
  Hutsebaut 348
  Huughe 204, 213
  Huus van den Hoorne 356
  Huus van Joost de Duutsche 473
  Huus van Melle 509
  Huussins 543
  Huutenhove 238
  Huwelsteke 245
  Huyhens 322
  Idewalle 552
  Iersche Hondt 458
  Ierschen Hondt 459
  III Conijnghen 315
  III Coninghe 315
  III Coninghen 314, 319
  III Mannekins 319
  IJper 32, 34, 117, 149, 174, 423, 483, 487-489
  Ijper: cathedra Sti Petri 65
  IJperlee 483, 487
  IJperstraete 538
  IJser 483
  Impens 351
  In Sente Martin 83
  Inden Ketel 246
  Ingel 333
  Ingelmunster 91
  Inghel 13, 332, 336, 475, 476
  Inghel achter 't broot 333
  Inghel bachten broode 326, 332, 335
  Ingheland 281-283, 548
  Inghelandt 269
  Inghelant gadt 4
  Inghele 470, 476
  Inghele achter tbroot 333
  Inghele bachten brode 332
  Inghele bachten broode 333
  Inghellant 281
  Ingooigem 529
  Innocentius III 109
  Int gulden Wiel 280
  Invaliedenhuis 121
  Italië 323, 324, 346
  Itloirs 528
  Izabella, dochter van Philip II 136
  Izabella, koningin van Denemark 136
  Izabella van Portugal 378
  Jacht 336
  Jacopinen 418
  Jan van Burgondië 114
  Jan zonder Vrees 83
  Janssens 461, 500
  Janssins 332
  Janszone 463
  Japhet 266
  Jeruzalem 110
  Jezuïetenorde 90
  Jn den Leeu 267
  Jn den Rooden Hoet 330
  Jn Poelgen ten Zwerde 330
  Jnde Slotel 330
  Jnden Drake 271
  Jnden Sarrasin 231
  Jngheland 548
  Jnghels 197
  Jnt Scaec 231
  Jo 527
  Job 18
  Joden 21
  Jonghen 271
  Jooris 285
  Josephus II 125
  Josuë 18
  Jours 567
  Jozef II 7, 124
  Julius Cesar 19
  Junius 481
  Kaelmond 237, 238
  Kaerle, eertshertogen van Oostrijcke 139
  Kaerlen van Bourgoingnen 117
  Kagheleere 458
  Kales 114, 192
  Kallanderberg 4
  Kambeke 568
  Kamer van Charitate 25
  Kamerijk 163, 170, 329
  Kampe 269
  Karel, hertog van Burgondië 136
  Karel de Groote 25, 64
  Karel de Stoute 109, 115
  Karel den Groote 24, 108
  Karel den Stoute 199
  Karel II 491
  Karel V 32, 34, 42, 51, 71, 88, 136, 141, 186, 285, 286, 311, 370, 396, 400, 403, 444, 446, 451, 455, 487, 488, 490, 501, 507, 574
  Karel van Lorreinen 136, 187, 190, 396, 528
  Kartuizers 338
  Kassel 112
  Kaster 527
  Katelstraatje 269
  Kauter 455
  Keerckaert 9
  Keercken van sente Pieters 360
  Keerse 278
  Kegheleere 460
  Keizerpoort 188, 190
  Keizerrijk 269, 282
  Kelderstraatje 245
  Kelderstraetkin 245
  Kemel 458-460
  Kemele 459
  Kemp 280
  Kempe 280
  Kempen 474
  Kennoot 154
  Kercke van Ste Pharahilden 509
  Kerckhof van St. Michiels 4
  Kerk der Augustijnen 310
  Kerken van S. Jans 81
  Kerken van sente Jans 81
  Kerkhof van St.-Nicolaas 197
  Kerkhove 529
  Kervyn van Lettenhove 116
  Kervyn van Volkaarsbeke 85
  Kesnoot 163
  Ketele 185, 245-247, 269
  Ketelpoerten 464
  Ketelpoort 368, 497, 504
  Ketelstraat 17
  Ketelstraatje 245
  Ketelstraetien 245
  Keukene van Hemelrijck 458
  Keulen 310, 323, 324
  Keyser 352, 355
  Keyzer Franciscus den I 189
  Keyzer Maximiliaen 189
  Kiesegem 385
  Kiliaan 462
  Kinderen Boens huuse 500
  Kleef 168
  Kleermakersnering 317
  Klein-Begijnhof 202
  Klein-Vleeschhuis 410
  Kleine-Vleeschhuissteeg 275
  Kleine briefpostery 323
  Kleine Hoogpoort 320
  Kleine Steur 355
  Kleine Zikkele 56, 74, 80-82
  Kleyn Vleeschhuys 4
  Klooster der Minderbroeders 368
  Koeiaard 462
  Koningskinderen 423
  Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten 279
  Koormarkt 512
  Koornaard 461
  Koornbloem 148, 213
  Koornlei 471, 472, 480, 494, 496, 512
  Koornmarkt 197, 209, 457, 461, 471, 496, 500, 509-511
  Koornmerkt 5
  Koornmeters 476, 477, 499, 512
  Koornmetershuis 499, 500
  Koornmetershuus 473
  Koornstapelhuis 468, 478
  Koornstapelhuus 473
  Koren-aerde 462
  Koren-merckt 462
  Korte-Munt 355, 356, 359, 457, 461, 496
  Korte Munt 458
  Korten-Steendam 497
  Kortkene 527
  Kortrijk 108, 113, 149, 161, 168, 170, 175, 184, 219, 346
  Kortrijksche straat 263
  Kortrijkzanen 169
  Kostelooze Stadsapotheek 275
  Kotrijk 193
  Koudekerke 114
  Koudenburg 568
  Kouter 5, 7, 74, 146, 165, 187, 188, 190, 385-387
  Kraanbrug 348
  Kraanlei 347, 349
  Krankzinnigenhuis 464
  Kruibeke 137
  Kruisboogschutters 110, 112, 148, 168
  Kuekene van Hemelrike 459
  Kunstgenootschap Jong en Leerzuchtig 275
  Kwaadham 320
  La Trompet 163
  Laarne 113
  Lacedemoniërs 18
  Lachengoen 550
  Lacquet 383
  Lacquet-Verlent 354, 439
  Lacroix 288, 311
  Laekenhalle 120
  Laerne 405
  Lake 90
  Lakenhalle 97, 104, 208
  Lalaing 91
  Lambijn 163
  Lambrecht 267, 280, 451
  Lammins 504
  Lamoraal van Egmond 527
  Lampins 216
  Lanchals 137, 185, 529
  Landegem 529, 568
  Lane 458
  Lange-Munt 58, 208, 209, 355, 497
  Lange Egghe 269
  Lange Munt 333, 335, 355, 457
  Langhe Egghe 242, 243
  Langhe hegghe 242
  Langhe Munte 4, 328, 330, 333, 354
  Langhen Egghe 242, 243
  Langhen Hegghe 242, 243
  Langher Munten 333
  Laroche 137
  Latran 109
  Lautens 528
  Lavalette 552
  Le Amirrael 163
  Le Coq 221
  Le Provoost 552
  Le Provost 553
  Leclercq 547
  Ledeberg 148
  Ledebergdriesch 147
  Ledecant 332
  Ledekant 335
  Leenbank 37
  Leeu 267, 268
  Leeuw 267, 356, 475
  Leeuwenburg 552
  Leewerke 302
  Lefebvre 248
  Legiers 329
  Lei 56, 65, 316, 320, 355, 367, 376, 466, 470, 471, 473, 482, 486, 487, 496, 497, 508, 511, 512
  Leiden 214
  Leie 213, 263, 484, 496
  Leienburg 92
  Leigewesten 490
  Leije 464, 465, 474-477, 479, 482, 495, 499, 500, 511, 512
  Leijen 494
  Lekaert 546
  Lelie 458, 460-463, 470
  Lelije 355, 356
  Lemareschal 550
  Lembeek 90
  Lembeke 157
  Lennke 156
  Lens 154
  Lensens 528
  Leplat 50, 551
  LEscault 487
  Lesecq 547
  Lespelier 163
  Lessen 111
  Lessine 111, 112
  Leuven 7, 31, 161, 164, 177, 408
  Leye 181, 388, 465, 509, 511
  Leyen 155
  Licht de camp 332
  Lichtaert 246
  Lichvoet 538
  Liedekerke 113, 137, 149, 157, 162, 165, 166, 184, 527
  Liedt 462
  Liedts 493
  Liefbrug 497
  Liem 206
  Lier 162, 164, 169, 180
  Lietaert 286
  Lieve 367, 472, 482, 485
  Lievens 551
  Ligne 137, 330, 408
  Lijnwaadhandelaars 209
  Lijnwaadring 1
  Lille 401
  Limburg 323, 324
  Lion Patriotique 473, 511
  Lis 9, 10
  Lis de champ 332
  Lit de champ 335
  Lodewijc, grave van Vlaenderen 399
  Lodewijk van Male 113, 399
  Lodewijk XI 117
  Lodewijk XIV 119, 392, 498
  Lodijk 89
  Loefstege 245
  Loefsteghe 245
  Loefsteghen 245
  Loen ip den berch 154
  Loge 275
  Loge deze stede 275
  Lokeren 453
  Lollarden 108
  Lombaerden 307
  Lombarden 175
  Longeval 201
  Looc 366
  Loock 459
  Loove van Portegale 327
  Loovelde 529, 553
  Loridon 551
  Lorreinen 323, 324
  Lourdes 371
  Lovendegem 137
  Lubek 352
  Lübken 495
  Ludeke 156
  Luik 116, 156, 161, 165-168, 170, 324
  Luisens 322
  Luxembourg 189
  Luxemburg 324
  Luypaert 336
  Lycurgus 18
  Lydechamp 332
  Lys 487
  L'Espinoy 90
  Maaseik 324
  Maastricht 176, 180, 372
  Maatschappij van hofbouw- en kruidkunde 279
  Machelen 453
  Machet 239
  Maecht van Ghendt 269, 270
  Maegdeke 473
  Maeldrays 250
  Maenhout 547
  Maerbeke 528
  Maerlant 370
  Maes 350, 504, 529
  Maestricht 181
  Maeyaert 155
  Maeye 309
  Maeyere 324-326
  Mageleinstraat 5
  Maison de l'Etape 478
  Maldegem 343, 344, 547
  Malepaert 354
  Mammelokker 11
  Manaulx 57
  Mane 459, 460, 463
  Mansveld 141
  Marchant 481
  Margareta, gemalin van Karel 136
  Margareta van Constantinopel 64
  Margareta van Oostenrijk 371
  Margareta van Parma 491
  Margariete van Parma 189
  Maria, koningin van Hongarië 136
  Maria-Theresia 42
  Maria Theresia, Keyzerinne 189
  Maria van Burgondië 115, 204, 211
  Maria van Hongarien 189
  Marichal 95
  Mariekercke 146
  Marignan 109
  Marissal 191
  Markette 342
  Marquette 530
  Martens 379, 542, 543, 547, 551
  Martins 198, 367, 542
  Mase 72
  Massieu 547
  Masson 510, 529
  Mast 243, 329
  Mathuzalem 336
  Matton 528
  Maubeughe 154
  Maximiliaan van Oostenrijk 118, 136
  Maybins 61
  Mayen 550
  Mayere 335
  Mechelen 112, 163, 176, 184, 365, 408, 453
  Mechelynck 551
  Meenen 113, 162, 179, 182
  Meerhem 497
  Meerminne 269, 281, 355, 356, 366
  Meersseniers strate 511
  Meesen 65
  Meeuwe 317
  Meganck 318
  Meierie 326
  Merceniers 470
  Merelbeke 552
  Merry 10
  Merseniers 306
  Mersenierssteeg 496, 512
  Merseniersstege 511
  Mersseniers steghe 511
  Mespelhaudt 468
  Mestdagh 96
  Mestier des poissonniers 444, 445
  Meters huus 476-478, 499
  Metselaars 508
  Meulene 333
  Meulestede 49
  Meyer 42, 317
  Meyeraerd 430
  Meyeraert 428, 551, 552
  Meynkin 96
  Meyntken 96
  Meyntkin 96
  Meyskenshuis 283
  Meyskensstraetje 283
  Michaeëls 551
  Middel-Hoogpoort 58, 59
  Middelbuerch 155
  Middelburg 481
  Middelhuus 473, 475
  Midden-Hoogpoort 236, 268, 288
  Mijlbeke 263
  Mijnen heere sent Jooris 537
  Mijsse 156
  Milan 141
  Minard 299, 311, 393, 440, 449, 451
  Minen heere Ste Jorijs van den voetboghe 198
  Minne 307, 308, 332, 386, 416, 421, 422, 451, 552
  Moaen 428
  Moded 248
  Moenins 286
  Moens 546
  Moerael 85
  Moeraert 87, 94-96, 241
  Moernersen 96
  Moerslach 527
  Moervaart 482
  Moinkins 550
  Molenaars 501
  Molenaarstraat 49
  Molenbais 141
  Monine 428
  Monsturel 153
  Montdidier 114
  Moor 56, 94, 96, 97, 104
  Mooren 115
  Moraen 422
  Morane 428
  Moreau 528
  Morsen 428
  Mortier 470
  Moureau 342
  Mozes 18
  Mudeke 168
  Muelensteen 247, 269
  Muide 114
  Mulaerd 398
  Mulaerde 397
  Mulaert 78
  Mulard 400
  Mularde 399
  Munte 326, 329-332, 335
  Musaert 342
  Musain 553
  Muysaert 573
  Namen 111, 150, 157
  Namur 111
  Nancy 115
  Napoleon I 441
  Napples 88
  Nassau 137
  Nazaret 204
  Nazareth 77, 83, 453
  Neder-Hoogpoort 58, 59, 268, 320, 327, 334, 335
  Neder-Paradeplaats 3
  Nederkouter 320
  Nederland 106, 130, 175, 206, 214, 468
  Nederlanden 90, 189, 279, 539
  Nederlandsche gewesten 136, 178, 186
  Nederpolder 55
  Nederpolders 58, 320
  Neerijnghe van de vischcoopers 451
  Neerijnghe vanden Sciplieden 504
  Neeringhe van den kuypers 270
  Neeringhe van den pinders 499
  Neeringhe van den sceppers 314
  Neeringhe vande Caescoopers 318
  Neeringhe vande vleeschauwers 384
  Neeringhe vanden goudsmeden 285, 304, 315
  Neeringhe vanden mueleneers 500
  Neeringhe vanden mueleners 501
  Neeringhe vanden sceppers 317
  Neeringhe vanden sciplieden 501
  Neeringhe vanden vischcoepers 456
  Neeringhe vanden vleeschauwers 416, 419
  Neeringhe vanden vleeschouwers 431, 432
  Neeringhe vanden wijnmeters ende wijnzegghers 258
  Neeringhe vanden wijschcoepers 455
  Neerpolder 95
  Neerrijnghe vanden vleeschhauwers 410
  Neerynghe van de vischcoopers 448
  Neerynghe vande beenhauders 439
  Neerynghe vande vischcoopers 350
  Negelsteghe 17
  Neiringe van de Visch-verkoopers 454
  Neiringevande Vleeschauwers 386
  Neiringhe van de Vleeschauwers 385
  Nelle 114
  Nering der Goud-en Zilversmeden 288
  Nering der goudsmeden 286
  Nering der Kaaskoopers 318
  Nering der kleermakers 316
  Nering der schippers 507
  Nering der vleeschhouwers 188, 190, 367, 379, 384
  Nering der Wijnmeters en Wijnzeggers 254
  Nering der wijnmeters en -zeggers 256
  Neringhuis der Barbiers 358
  Neringhuis der Vischloopers 350
  Neuyts 469
  Nevele 137, 141, 229, 467
  Nevelinc 552
  Nevelinck 451, 452
  Neveline 422
  Nevelynck 405, 552
  Nevers 168
  Neykins 546
  Neyt 527, 528, 539
  Nicca 22
  Nicolini 454
  Nicolle 551
  Nielant 567
  Nieneve 154
  Nieu huus 473, 475
  Nieulant 550, 552, 553
  Nieupoort 153
  Nieuwbrug 497
  Nieuwe-Wandeling 148, 213, 214
  Nieuwe Hans 269
  Nieuwe Helle 321, 335
  Nieuwe Vanghenisse 10
  Nieuwen Hane 268, 320
  Nieuwen Huus 475
  Nieuwkerke 553, 568
  Nieuwland 553
  Nieuwlant 553
  Nieuwpoort 161, 175, 182, 483, 487, 489
  Nijs 72
  Nijvel 162, 177
  Nimmeghe 156
  Ninoive 487
  Ninus Lasso de la Vega 137
  Niviers 168
  Noach 266
  Noircarmes 137, 141
  Noncle 550
  Noord-Nederlanders 358
  Noorder-departements 398
  Noordvelde 529
  Noortzele 568
  Nuvele 157
  Nuwelsteeg 16, 17, 238, 246
  Nuwelsteghe 16, 237, 238
  Nuwelsteghen 239
  Nuwelstrate 242
  Nuwenborch 324
  Nuwesteghe 237
  O.-L.-Vrouwekerk 325, 327
  O.-L.-Vrouwekerk van Antwerpen 27
  O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters 325
  O.L. Vrouw met den inktpot 371, 375
  O.L.V. ter Lazarij 500
  Obrecht 543
  Ocry 272
  Odemaer 528
  Odemaere 553
  Odevaere 351
  Oechpoert 54
  Oeghe port 54
  Oeghpoort 54
  Ogeport 54
  Oghepoort 54
  Oistrijck 467
  Olifant 470
  Oliphant 469
  Olsene 137, 406, 529
  Olyphant 469
  Ombergen 88
  Onderbergen 497
  Onderberghine 67
  Onderstraat 56, 57, 236, 280, 283, 315, 316, 329, 333
  Onderstraete 57
  Onderstrate 57
  Ongena 305
  Onlede 91
  Onsen Vrauwen huuseken 468
  Onzekere Tijd 269
  Onzekeren Tijd 280
  Oochpoort 285
  Oochpoorte 326
  Ooghe poort 54
  Oombeerghe 86
  Oomberge 529
  Oombergen 204, 232
  Oomberghe 88, 200
  Oomberghen 88
  Oost-Friesland 287
  Oost-Vlaanderen 51, 279
  Oostbrug 65, 113
  Oosten 414
  Oostende 92, 153, 175, 190
  Oostenrijk 323, 324, 345, 527
  Oosterlanden 74
  Oosterlynck 9
  Opper-Hoogpoort 58, 59, 74, 225, 226, 236
  Opper-Scheldestraat 56
  Oraingen 319
  Oranje 141
  Orchies 154
  Orelian 262
  Orleans 114
  Oud Vlaenderen 246, 247
  Oud Vlaendren 246
  Oudburg 497
  Oude-Vischmarkt 392, 455
  Oude Hane 268, 335
  Oude Helle 322, 324, 335
  Oude lakenhalle 107
  Oude rame 349
  Oude Sterre 327
  Oude Vischmarkt 337, 344, 363, 459, 462, 495
  Oude Vischmerct 361
  Oudeburch 467
  Oudemans 111
  Ouden-Burcht 36, 467, 469
  Ouden Burcht 340, 341
  Ouden Hane 268, 320
  Ouden Spikere 464
  Ouden Spikerkine 464
  Oudenaarde 113, 149, 162, 166, 167, 170, 175, 184, 248
  Oudenburcht 216
  Ouderbourch 469
  Oudheidkundig museum 448
  Oulter 342
  Outre 573
  Ouwegem 529, 552
  Overbroek 547
  Overijsel 323, 324
  Oxelaere 567
  Oxelare 529, 552
  Packhuys 510
  Paddegat 464
  Paelynckschepen 350
  Paeu 326, 331
  Pakhuis 510
  Palijnckschepen 349
  Palijnestraete 349
  Palingstraat 227, 349, 351, 573
  Pamele 137
  Pandoeren 275
  Panne 462
  Papain 155
  Papal 250, 251, 267
  Papals 456
  Papegaaistraat 146
  Papegaeymuelne 146
  Papegay 246
  Papejans 547
  Pappal 452, 567
  Parade plaetse 234
  Paradeplaats 1, 5, 12-14, 58, 67, 97, 99-101, 103, 104, 209, 210, 221, 222, 226, 236, 269, 274
  Paradeplaets 234
  Paradeplaetse 1, 6, 10, 14, 15
  Paradijs 333, 336
  Parijs 92, 201, 262, 279, 289, 291, 323, 547
  Parochie van St.-Nicolaas 378
  Parochiekerk van St.-Jan-Baptist 441
  Parrochie sancti Nicolai Gandensis 377
  Pascal 207
  Passere 269, 280
  Pasteybackers huus 360
  Paternoster 461
  Patheet 542, 547
  Patteet 543
  Pau 331-333, 335
  Paukin 331, 332
  Paulus de derde paus 405
  Pauwels 343
  Pays-Bas 481
  Paytric 185
  Pedaert 543
  Peelgrijn 237-239
  Peerd 58
  Peerdecauter 146
  Peerdencauter 147
  Peerdenkouter 68
  Peert 316-318
  Peertchevale 249
  Peertchevalle 249
  Peertzevale 267
  Peeters 520, 530, 553, 568
  Pelgherim 239
  Pelgrijn 237
  Pelgrim 225, 237, 238, 240, 269
  Pelgrin 239
  Pelicaen 269
  Pellecaen 286
  Pellicaen 286
  Penneman 234
  Penscramen 389
  Pensenmarkt 463
  Penshuisjes 390
  Penshuizekens 389, 390
  Perceval 248, 249, 250, 266, 267, 269
  Perchevaele 248
  Perchevale 249
  Perkamentsteeg 455
  Perseval 249
  Persoyngen 262
  Pertsevale 238, 239, 249, 251
  Pertssevale 251
  Petaus 72
  Petauwe 262
  Pevelberg 108
  Phelippe, duc de Bourgoingne 400
  Philip-august 109
  Philip de Goede 66, 151, 168, 394, 482
  Philip de schoone 140
  Philip de Stoute 400
  Philip den Goede 114, 378, 395, 406
  Philip den Schoone 75, 136, 171
  Philip den Stoute 394
  Philip II 37, 136, 141
  Philip van Burgondië 527
  Philippine 552
  Philippus, abt van Sente Pieters 277
  Philippus den II 189
  Philippus den Schoonen 189
  Picardië 225, 362, 462, 470
  Picardien 462
  Pieronen 154
  Pierssene 552
  Pieters 86, 314
  Pignon 200, 232
  Pijl 168, 327-330, 335
  Pijnders 480, 485, 496, 497, 499, 509, 510, 512
  Pijnders huus 478, 499
  Pijnders straetkin 500
  Pijndershuis 509
  Pijndershuus 473
  Pijsstege 245
  Pijssteghe 246
  Pilgrem 240
  Pinchegru 91
  Pinders huus 499
  Pinders straetkin 500
  Pingnon 223, 542
  Pisson 283
  Pisstege 245
  Pissteghe 16, 245, 246
  Piststeke 245
  Pitsteeg 245
  Pitstege 245
  Pitsteghe 246, 247
  Pitsteghen 243
  Pius II 115
  Plantijn 481
  Plato 20
  Plautus 20
  Plinius 20
  Ploto 91
  Plumoen 331
  Pluvioen 348
  Poeldingstrate 573
  Poele 4
  Poelge ten Zweerde 335
  Poelgen ten Zweerde 330
  Poelman 317, 499, 500
  Poissonniers 445, 446
  Polder 59, 67, 77, 497
  Polen 323, 324, 454
  Pompierwacht 275
  Pont de l'héroïsme 349
  Ponteraven 428
  Ponthuus 466
  Poperinghe 153
  Poppe 322
  Porrestraatje 473
  Portugal 323
  Posterne 497
  Potterie 137
  Pouillemarkt 13, 16, 17, 50
  Praeg 387
  Praet 437, 510
  Predikheeren 4, 418, 423
  Predikheerenlei 497, 512
  Prevost 547
  Prince Cardinael 354, 461
  Prins Cardinael 354, 355, 458, 461
  Prinsenhof 165
  Prinsenkinderen 188, 394, 396, 411, 435, 449
  Protestanten 208
  Provyn 480
  Pruisen 324
  Pumbeke 529
  Putgen 59
  Putsteeg 17, 242, 243, 245, 247
  Putstege 269
  Putsteghe 242, 247
  Putte 13
  Pyckaerdien 462
  Pyckaerdye 463
  Pycke 530, 551
  Pynders Huys 509, 510
  Pyndershuys 499
  Quesnoy 163
  Raadhuis 7
  Ram 324-326, 335
  Rame 320
  Ramme 322
  Rammelaere 539
  Rammelkin 17
  Ramont 551
  Rape 8
  Rase 78
  Rasphuis 148
  Rattenburch 469
  Ravekin 326, 336
  Raveschoot 323
  Ravesteen 136
  Ravestein 116, 378
  Rebbe 353-355
  Recollectebrugghe 4
  Recollettenlein 74
  Rederijkerkamer De Fonteine 126
  Rederijkers 108, 160, 180, 183, 372
  Rederijkerskamer 373
  Rederijkerskamer de Fonteine 323
  Rederijkerskamer Maria ter eere 195
  Rederijkerskamers 366
  Redon 538
  Reekelinsbrugghe 570
  Reghenboghe 230-232, 234-236
  Reghenboog 226
  Regnessestraat 76, 202
  Rentier 287
  Renty 287
  Reuse 458, 459
  Reygherkin 281
  Reyneren 475
  Richard Leeuwenhart 109
  Rijcke gasthuus 328
  Rijk-Gasthuis 501
  Rijke-Gasthuis 500
  Rijke Claren 267
  Rijke Gasthuis 463
  Rijm 77, 479, 528, 552
  Rijme 150
  Rijn 156, 262, 315, 328, 335
  Rijnck 8
  Rijnck an tbelfort 1
  Rijnck vanden schepenhuuse 12
  Rijnesse 87
  Rijngasse 98
  Rijngenesse 100
  Rijnghe 9
  Rijnghenesse 100
  Rijnghesse 84, 98
  Rijngnesse 88, 89
  Rijnnesse 86
  Rijnprovinciën 323, 324
  Rijnvisch 528
  Rijnvissce 105
  Rijsel 77, 149, 169, 174, 219, 338, 398, 487, 489
  Rijssele 153, 571
  Rin 317
  Rine 315
  Ring 1, 7, 12
  Ringe 8
  Ringhe 9
  Ringhesse 14, 98
  Rissoens 567
  Ritsemelis 233, 235
  Rode 90, 91
  Rodrigo 539
  Rodriguez 90, 91
  Rodriguez d'Evora 90
  Rodriguez d'Evora y Vega 90, 528
  Roeden hoet 319, 330
  Roeland 278, 355, 356
  Roelant 356
  Roermond 324
  Roese 241
  Roeselare 149, 162
  Roesen 231, 321
  Roetaert 469
  Roets 267
  Roffins 546
  Rogiers 351
  Rome 19, 20, 344, 346
  Romeinen 18-21, 64, 116, 187
  Roode-Torenbrug 464
  Roode Hoet 335
  Roode Leeu 267
  Roode Leeuw 269, 470
  Rooden-Toren 497
  Rooden duivel 241
  Rooden Hoet 329-331, 336
  Rooden Leeu 267
  Rooden Leeuw 251, 469
  Rooigem 49
  Roolijvekensschool 38
  Roome 116
  Roose 268, 320, 321, 335, 542
  Roosendale 459
  Roothaes 504
  Roothaese 547
  Rosendale 458, 459
  Rothschild 305
  Rotsaert 354
  Rotterdamme 155
  Rousselare 153
  Roussy 137
  Roye 114
  Roze 315
  Rozenberge 552
  Rozestraatje 335
  Rubbens 221
  Ruddershove 547, 552
  Rudsemelis 287
  Rue des Grainiers 276
  Rueghestuls 235
  Ruepelmonde 156
  Ruese 459, 470
  Ruflaert 325
  Ruisschen 553
  Rumbeke 92
  Rupelmonde 163
  Rupelmonde: Wijnakkers 263
  Rupelmonde: Wijnendale 263
  Ruplemonde 487
  Rusland 324
  Rutchemelis 233
  Rutschemelis 231
  Ryckaert 348
  Rym 539
  Rynck 3
  Rynck aen tbelfort 1
  Rynck an tBelfort 12
  Rynck van den Schepenhuyse 1
  Rysel 161
  Ryssel 392
  S. Jans 150
  S. Joeris cappelle 531
  S. Joeris hospitael 531
  S. Jooris huuse 204
  S. Jorisse 128
  S. MichielsBrugge 511
  Saaisteeg 247
  Sabbe 133
  Saeustelette 474
  Saeysteghe 273, 276, 280
  Saeystrate 276, 280
  Saint Pol 319
  Sainte Ghelains 154
  Saksen 324, 449
  Saleere 251
  Salenson 331
  Salette 371
  Sallaert 567
  Salm 387
  Salomo 18, 262
  SAmmans 231
  Sampsoen 314, 316
  Sampson 269, 316
  Samsoen 309
  Samson 286, 288, 293, 294, 311, 314
  Sandberg 4
  Sandelin 553
  Sanders 12, 65, 104, 244, 343, 344, 374, 375, 384, 468, 471
  Sant Homaers 153
  Santbeerch 87
  Santbergh 227
  Sarasijn 231
  Sarrasijn 226, 231
  Sart-Mullem 551
  Sartruesen 361
  Sauvage 51
  Savoie 323
  Savooie 371
  Say 276
  Sayne 332
  Saysteeg 311
  Saysteege 275
  Saystege 269
  Saysteghe 275, 276
  Saysteghen 271
  Sbarbiers huus 360
  Scaec 232
  Scardan 564
  Scelpe 460
  Scepen huus 271, 274
  Scepenen huse 273
  Scepenen huus 2, 8, 198, 237-239, 272
  Scepenen huuse 212
  Scepenen huys 340
  Scepenenhuus 164
  Scepenenhuuse 14
  Scepenhuus 105, 236, 273, 281, 322, 342
  Scepenhuuse 12, 88, 243, 574
  Scepenhuze 574
  Scepenierstraetkin 276
  Scepenuus 7
  Schaapbrug 497
  Schaeck 512
  Schaepbrugghe 4
  Schaetsaert 318
  Schailledack 510
  Schaillen dack 509
  Schaillendack 509
  Schaliëndak 473, 509, 510
  Schardau 557
  Schauteete 538
  Schayes 478
  Schelde 56, 65, 76, 180, 349, 465, 482, 487, 490
  Scheldestad 178
  Scheldewaert 538
  Schelpe 460, 461
  Scheltstrate 67
  Schepenen huis 398
  Schepenenhuis 1-3, 7, 8, 50, 55, 56, 58-60, 62, 63, 68, 87, 105, 106, 226, 236-238, 242, 243-246, 261, 269, 271, 273, 276, 280, 336, 342, 345, 375, 424, 574
  Schepenenhuus 1, 198, 221
  Schepenhuis 320
  Schepenhuisstraatje 245, 278, 280
  Schepenhuusstraetken 276
  Schepenhuuze 242
  Schepenhuys straetken 276
  Schepenjuyse 240
  Scheppers 542
  Schermeschole 9
  Schermschole 207
  Schermschool 9
  Schildersnering 370
  Schiller 495
  Schilt van Bourgogne 458, 460
  Schilt van Oostenrijck 335
  Schilt van Oostenrycke 321
  Schilt van Vlaenderen 246
  Schiplieden huus 509
  Schipliedenhuis 31
  Schipmakers 507
  Schippers 503, 512
  Schippershuis 504-506, 508, 509
  Schippershuus 473
  Schippersnering 501
  Schmid 387
  Schoenfeld 248
  Schomynckel 350
  Schoorman 529, 568
  Schothoeke 567
  Schotland 269, 281
  Schouteet 479
  Schoutheete 319
  Schouwburg van 't St.-Sebastiaansgilde 454
  Schudde veestraetjen 470
  Schuddeveestraatje 351, 355, 473, 474
  Schuddeveestraetken 351, 352
  Schuddevischstraatje 352
  Schutershof 14
  Schuttersgilden 296
  Schuttershof 8, 13, 15, 97-100, 211, 235
  Schuttershof van S. Jooris 222
  Schuttershof van sente Jooris 222
  Schuttershove 89, 206
  Scilt van Bertaengen 246
  Scilt van Bourgoignen 13
  Scilt van Bourgoingne 460
  Scinkele 105
  Sciplieden 505
  Sconincx kinderen 531
  Scotelvat 17
  Scotland 281
  Scotlandt 281
  Scotlant 281
  Scpenen huuse 211
  Scutters hof 98, 99
  Scuttershove 8, 14, 83
  Scuttersmeersch 146
  Seghers sLoefs huuse 500
  Seine 332
  Seissins 416
  Selscutteren 111
  Selveren Hooft 247
  Sem 266
  Seneca 20
  Senechal 479
  Sent Jacops Scelpe 460
  Sent Joorijs huus 116, 239
  Sent Jooris 239
  Sent Jooris huus 236, 541
  Sent Nyclaus kerke 542
  Sente Amands 154
  Sente Baefs 229, 277
  Sente Ians kerke 81
  Sente Jans 67
  Sente Jans huse 464
  Sente Jans huusse 353
  Sente Jans kercke 95
  Sente Jans strate 96
  Sente Joeris ghulde 135
  Sente Joeris gulde 113, 197, 198, 530
  Sente Joeris huus 198
  Sente Joeris huus ten Wintgaten 197
  Sente Jooris 15, 239
  Sente Jooris huus 96
  Sente Joris 98, 128
  Sente Joris gulde 143
  Sente Jorisgulde 221
  Sente Jorisse 127
  Sente Michiels brugghe 500, 511
  Sente Niclaus prochie 500
  Sente Nyclaus 353
  Sente Nyclaus kerckhof 318
  Sente Pieters 116, 338
  Sente Pieters bij Ghend 463
  Sente Pieters cloostere 359
  Sente Quintins 154
  Seppa 528
  Ser Braems steen 283
  Ser Jueris Haecx 244, 269
  Ser Juris Haecx 243
  Ser Saelmoen Roets 267
  Ser Saelmoens Roeds 267
  Ser Salmoen Roets 269
  Ser Seykins sTolneeren 270
  Ser Symoens 521-523, 525, 528
  Ser Thomaes 282
  Ser Volkers 286
  Ser Willem Craenkins huus 13
  Ser Ydiers 428
  Seré 288, 311
  Serlippens 230
  Serrengier 422
  Serrure 54
  Sersanders 211-213, 258, 494, 495, 552
  Sersimoens 168, 243, 267, 340
  Sersymoens 243, 341, 477, 479
  Servaes 236
  Servati 90
  Seykins Tolnere 270
  Seyne 326, 331, 332, 335
  Seysijns 348
  Seyssens 422
  Seyssins 552
  Seyssone 422, 430, 523, 524
  Seyszone 551
  's Graven brug 347
  's Gravenbrug 346-349
  's Gravenbrugghe 350
  Sgraven brugghe 348, 349, 563
  SGravenbrugghe 352
  's-Gravenhage 66
  's Graven kasteel 339
  's Graven steen 10
  SGruuters 86
  's-Hage 171
  's-Hertogenbosch 179
  SHonts 320
  Sickele 88
  Sicleers 185, 452
  Sinaai: Wijnveld 263
  Singelbaanst 552, 568
  Sint Joorijs 242
  Sint Joris gulde 112
  Sint Pol 153
  Sinte Baefs 4
  Sinte Janskerke 4
  Sinte Michiel 189
  Sinte Michiels 26
  Sinte Sebastiaen 189
  Siret 498
  SKetelboeter 353
  SKnuts 96
  Sleutel 4
  Slijc 246
  SLoeve 83
  SLoeven 468, 494, 499
  Slotel 330, 335
  Sluetele 470
  Sluis 113, 115, 149, 162, 184, 219, 485
  Sluizeke 347
  Sluysekens 4
  Smacke 500
  SMans 223
  Smedersnering 276
  Smesman 32
  Smet 168
  SMils 274
  Snouck 275, 528
  Snoucq 275, 281
  Soetaert 422, 430
  Soisin 10
  Solon 18
  Somme 114
  Sonne 269, 314, 332, 335
  Sonnestraete 4
  Sonoy 448
  Soussel 553
  Spaansch kasteel 88, 207
  Spaarbank 52, 53
  Spaengien 324
  Spaenje 262
  Spaenschen 175
  Spaenschen Schilt 322, 335
  Spagnien 189
  Spaignen 322
  Spaignien 322
  Spaingnen 322
  Spanjaards 119
  Spanjaardskasteel 148, 188, 213
  Spanje 136, 141, 186, 323, 324, 335, 416
  Spanjen 322
  SPapen 325
  Spartiaten 18
  Spasteybackers huus 360
  Spauwer 466
  SPeisters 476
  Spelle 511
  Spellestraetken 511
  Spellestraetkin 511
  Speye sente Baves 464
  SPeysters 475
  Spiegel 511
  Spiegelhuus 473, 510, 511
  Spieghel 511
  Spieghelstrate 511
  Spiere 118
  Spijcker 390
  Spijckere 465
  Spijker 390, 464-466, 470, 477-481, 499
  Spijnkin 183
  Spiker 473, 477, 479
  Spikere 464
  Splete 269, 281, 282
  's Princhen lot 163
  Spycker 465, 466
  Spyckere 465
  St.-Amands 162
  St.-Baafs 4, 16, 55, 137, 263, 270, 282
  St.-Baafsabdij 65, 88, 228
  St.-Baafskerk 74
  St.-Baafsmarkt 74
  St.-Baafsparochie 48, 202
  St.-Denijs-Boekel 529, 552
  St.-Elnoi 568
  St.-Jacobs 4, 347
  St.-Jacobsgodshuis 276
  St.-Jacobsparochie 29, 49
  St.-Jans 347
  St.-Jans- en St.-Pauwelsgodshuis 193, 449
  St.-Janshuis 464
  St.-Janskerk 67, 76
  St.-Jansparochie 28, 277
  St.-Jansstraat 15, 96, 97, 102-105, 202, 203, 209
  St.-Joorishof 14
  St.-Joris 116, 120, 175, 187, 225, 226, 235, 239, 240, 242, 269
  St.-Jorisbroeders 125, 137, 164
  St.-Jorisgezellen 74, 118, 124, 148, 192, 193, 202, 203
  St.-Jorisgilde 8, 100, 101, 111, 113, 114, 125, 126, 133, 140, 146, 172, 190, 195, 197, 198, 217, 220, 222, 223, 517, 521, 527, 530, 537
  St.-Jorishof 9, 12, 13, 15, 55, 68, 83, 97, 104, 115, 116, 165, 210, 226, 230, 234
  St.-Martens-Laathem 223
  St.-Martenskerk 264
  St.-Martensparochie 48
  St.-Michiels 4, 187
  St.-Michielsbrug 173, 471, 511
  St.-Michielskerk 31, 83, 424, 439, 440, 465
  St.-Michielslei 471, 496
  St.-Michielsparochie 30, 49, 353, 469
  St.-Nicolaas 4
  St.-Nicolaaskerk 209, 310, 496
  St.-Nicolaasparochie 29, 49, 268
  St.-Omaars 149, 162, 184
  St.-Piertersabdij 365
  St.-Pieters 55, 137, 148, 190, 202, 263, 327, 337, 338, 357-359, 361-365, 377, 378, 462
  St.-Pieters-Aaigem 406
  St.-Pieters-Aalst 49
  St.-Pietersabdij 37, 116, 188, 227, 263, 277, 328, 338, 356, 362, 458, 462
  St.-Pietersheerlijkheid 36
  St.-Pieterskerk te Rome 416
  St.-Pietersparochie 48, 331
  St.-Pietersplein 74, 126
  St.-Sebastiaan 187
  St.-Sebastiaansgezellen 217
  St.-Sebastiaansgilde 46
  St.-Winoksbergen 182
  St. Antoine 122
  St. Elooi 289
  St. Flour 387
  St. Jacob van Compostella 416
  St. Jacobs scelpe 458
  St. jacops Scelpe 460
  St. Jans 32
  St. Jooris 236
  St. Jooris huus 281
  St. Marin 95
  St. Michel 122
  St. Niclaeys kercke 200
  St. Ouen 289
  St. Pieters 189, 357
  St. Pieters Nieuw-straete 189
  St. Sebastien 122
  St.Winokbergen 176
  St-Michielskerkhof 496
  St Anthone 119, 120
  St Joeris capelle 524
  St Joeris hospitael 524
  St Jooris 119
  St Michiel 119
  St Sebastiaen 119, 120
  Stad Leuven 463
  Stad Luxemburg 323
  Stadhuis 3, 8, 13, 82, 180, 190, 226, 242, 318, 365, 574
  Stadhuissteeg 245
  Stadhuize 446
  Stadhuizes 210
  Stadhuys 4
  Stadsgevang 10
  Stadsgevangenis 9
  Stadsloge 276
  Stadswaag 3, 9, 100
  Stadthuys 6, 16, 68, 242
  Staepelheeren 493
  Stakier 267
  Stalins 328, 543
  Stampcot 356
  Stanten 567
  Stapelheeren 493
  Stapelhouders 485, 486
  Stapelhouders ter Leijen 484
  Stapelhuis 479, 480, 482, 493, 498, 499
  Stapelhuys 472
  Stapels 153
  Stathuus 236
  Stauten 451
  Ste-Pharaïlde 321, 354, 508
  Ste-Pharaïldekapittel 227
  Ste-Pharaïldekerk 89, 307
  Ste Baefs 571
  Ste Jans 89
  Ste Jans straete 207
  Ste Jooris huus 231
  Ste Joorishuys 227
  Ste Marien prochie 325
  Ste Michiels kerke 456
  Ste Michielsbrugghe 472, 511
  Stedelijke Muziekschool 244
  Steel 12
  Steemaer 357
  Steen 546
  Steen huus 477
  Steenen huus 473
  Steenen huus metten ijseren lene 477
  Steenenen huuse metter ijzeren lene 499
  Steenenhuis 478, 479
  Steenhuis 499
  Steenhuus 477
  Steenin huuse 499
  Steenin huuse metten ijzerin leenen 477
  Steeninen huus 476
  Steenkin 226, 227
  Steenman 345
  Steghe 282
  Sterre 269, 327, 328, 335, 511
  Sterrestraat 496, 511
  Sterrestraete 511
  Steur 353, 354
  Steurbaut 183
  Steven 528
  Steyaert 283, 462
  Stichelers 464
  Stoc ter Vischmaerct 340
  Stockaert 315
  Stockweeslinck 573
  Stoïcijnen 20
  Stok ter Vischmarkt 340
  Stommelin 530
  Stoop 529
  Straetkin 282
  Strekelsaard 461
  Strobbe 530
  Strooband 278
  Stuerbaut 183
  Sturtewaghe 315
  Stuvaert 543
  Succa 527
  Supra altam Portam 76
  Suucket 529
  Sux 568
  Swaene 461
  Swaenkin 8
  Swane 458
  Swarte Liebaert 316
  Swarte Ruyter 226
  Swarten Moor 96
  Swarten Ruyter 231
  Sweert 315
  Swert 318
  Synay 332
  Taboias 18
  Tac 13
  Taccoen 451
  Tack 500
  Tafel van den H.-Geest 25
  Tal van Hayshove 467
  Talboom 202, 249
  Tambocht vanden Coeremeters 476
  Tambocht vanden meters 477
  TAndwerpen 574
  Tanghe 12
  TAudburchsche 571
  Tayspil 490
  TBeddeleem 324
  Tbeelfroet 13
  Tbeelfroit 12, 13
  TBeerken 249
  TBeerkin 246-248
  TBierhooft 473
  TChastelet 319
  TCleen Zwaenkin 244
  Te Loo 153
  Te Putte 245, 247
  Teerlinc voor tvleeschuus 356
  Telliers 320
  Temdricx 319
  Temmerlan 137
  Temmerlieden 504
  Temmerman 168
  Tenen Pot 269, 270
  Teniers 498
  Tenin pot 270
  Tenremonde 487
  Ter Gauwe 551
  Ter Gracht 568
  Ter Sickelen 81
  Ter Zickelen 78
  Tergouw 74, 252, 352
  Terleers 550
  Terneusche vaart 472
  Teypens 543
  Tghulde van Sente Amelberghe 310
  TGroen huus 351, 352
  TGroenhuys 350
  Tgroete vleeschhuus 428
  Tgroot Vleeschuus 387
  Tgroot Vleeschuys 391
  Tgroote Vleeschs huus 465
  Tgroote Vleeschuus 390
  Tgroote Vleeshuus 462
  TGulde Peert 316, 317, 327
  Tgulde van sente Joerisse 144
  TGulde Zweert 316
  TGulden Hooft 269
  TGulden Peert 269
  TGulden Sweert 269
  TGulden Zweert 327
  TGuldin Hooft 247
  THaenkin 357
  THaentken 355
  THaentkin 356
  THaesewindekin 501
  Theater van de Confrerie van den H. Sebastiaen 386
  Theatre van de Confrerie van den Heyligen Sebastiaen 454
  Theerenboch 153
  Thenin pot 270
  Thennepotstraetjen 4
  Therom 324
  THetwijn 157
  Thielt 153
  Thiennes 91, 92
  Thijs 322
  Thof van den gulden van St. Jooris 233
  Thof vanden gulde van sent Jorijs 84
  Tholhuus vanden coerne 499
  Tholhuuse 477, 499
  Tholleneere 270
  Thomas 10
  Thuus van den Bossche 466
  THuus van Melle 473
  Thuus van sent Jooris 207
  Thys 528
  Tichelrij 497
  Tielt 162
  Tienen 27, 163
  TIJpere 153
  Timmerlieden 70, 504
  't Kindt 10
  't Kindt 9
  TLeeukin 469
  TLooc 355, 356, 358, 458
  TLoock 360
  TMaegdele 475
  TMiddelhuus 475
  TMiddelhuys 475
  TMooriaenshooft 321
  TMoriaenshooft 335
  TMuelekin 246
  Toebas 185
  Toevluchtstraat 74, 76, 93
  Tol van Aishove 466
  Tol van Gent 466
  Tol van ser Wasselin 338
  Tolhuse 499
  Tolhuseken 499
  Tolhuuse 473, 477, 479
  Tolhuuze 477
  Tolhuuze up de cooreleije 499
  Tolleneere 269, 270
  Tolnin 283
  Toolhuusse 477
  Torhoutbrug 464, 465
  Tornacensis 377
  Tornaci 377
  Tour à la mode 321, 335
  Tours 24
  TPaternosterken 461
  TPaternosterkin 461
  TPaukin 335
  TPeert 327
  TPijndersstraetkin 500
  TPonthuus 470
  TRavekiin 326
  TRavekin 326
  TReygherken 281
  Triest 95, 137, 220, 520, 528, 529, 539, 547, 550, 552, 553, 567, 568
  TRijcke gasthuus 476
  Trijl 328
  Trompet 12
  TRoode huus 511
  TRoodhuys 512
  TScaec 231
  Tscepen huus 15
  Tscepenen huus 5, 203
  Tscepenenhuus 16, 63, 211
  Tscepenhuus 2, 5, 8, 56, 236, 239, 273, 274
  Tscepenhuuse 261
  Tschepenhuus 234
  Tschuttershof 236
  TScotelvat 245
  Tscottershof 205
  Tscutters hof 222
  TSelveren hooft 247
  Tsente Baefs 569
  Tsente Claren 81
  Tsente Jacops jn Comostelle 417
  Tsente Pieters ende Pauwels ten hooghen Roome 417
  TSente Winnocxberghe 153
  Tsepenhuus 2, 273
  Tsepenhuuze 12
  Tser Gheerolfs sPapen 461
  Tser Juris Haex 243
  TSermoen 461
  TSgraven brugghe 348, 468
  TsGravensteen 261
  TsHelichs Christ keercke 286
  TSonneke 458, 459
  TSpleetkin 281
  TSt. Pieters 325
  TStadhus 235
  Tstadthuus 270
  Tstadthuys 72
  TStampes 168
  TStapelhuus 477, 478
  TSteenen huus 477, 478
  TSteenen huys 499
  TSteenenhuis 499
  TSteenin huus 477
  TStenen huus met de ijseren lenen 477
  TSweerdt 316
  TSwijnkin 246
  TTWit Cruys 283
  Tudtchemelis 236
  Tulden Zweerdt 317
  Turken 115, 194
  Tusschen bruggen 471, 484-486
  Tusschen bruggenGraslei 473
  Tvleesch huus 368
  Tvleeschhuus 370, 372, 429
  TVleeschhuys 350
  TVleeschuus 350, 360, 375, 390, 555
  TVleeshuus 372
  TVuulstraetkin 470
  TWannekin 461
  Twee Zikkels 83
  TWerregaerne 284
  TWerregaren 269
  TWerregarens 286
  TWielken 466
  TWielkin 466, 470
  Twijnambacht 543
  TWindthues 500
  TWinthaes 500
  TWit huus 351
  TWitte huus 350-352
  TZegem 137
  TZilveren Hooft 269
  TZwijnkin 246
  Ubbelsteghe 17
  Ultra Schaldam 76
  Uten Zwane 243
  Utenhove 185, 243, 244, 527-529, 546
  Uter wulghen 350
  Utrecht 155
  Uutenhove 168
  Vaentkens 528
  Valcke 98
  Valckenburch 336
  Valenchine 154
  Valensijn 162, 164
  Valke 528
  Van Abbinsvoorde 296
  Van Aersele 528
  Van Alderweirelt 95
  Van Allegeershekke 553
  Van Alsbergh 510
  Van Arends 168
  Van Arragon 90
  Van Artevelde 77, 78, 112, 113, 262, 288, 293, 295
  Van Aucort 81
  Van Auweghem 551
  Van Axele 479
  Van Baasrode 568
  Van Bar 539
  Van Beghem 237, 528
  Van Beieren 141
  Van Belle 475
  Van Bercke 89
  Van Berlaimont 141
  Van Berleere 547, 551
  Van Beukele 529
  Van Bevere 238
  Van Beveren 267, 284
  Van Blangy 83
  Van Bombale 527
  Van Borsele 527
  Van Borselen 137
  Van Boschheide 551
  Van Botelaer 319
  Van Bourbon 116
  Van Bracle 27
  Van Brakel 527
  Van Brakele 326
  Van Branteghem 550
  Van Brederode 137
  Van Breughel 568
  Van Buestale 204
  Van Bugghenout 168
  Van Burgondië 90, 137, 329, 529
  Van Caelmont 237
  Van Campene 234, 287, 372
  Van Casele 247
  Van Caudenhove 89, 106, 203, 244
  Van Cleef 51
  Van Cleven 116
  Van Comene 571
  Van Conincxdonc 342
  Van cormburgghe 553
  Van Cotthem 101
  Van Coudenhove 89
  Van Coudenhoven 169
  Van Crombrugghe 53, 527, 528, 547, 551, 568
  Van Croy 137, 141
  Van Crubeke 331, 528
  Van Cruningen 137, 329
  Van Cuelene 230
  Van Cuelne 267, 527
  Van Cuenincxdonc 317
  Van Damme 380, 520, 543, 551
  Van de Biest 538
  Van de Cappelle 573
  Van de Nesse 89
  Van de Sompel 550
  Van de Velde 221
  Van de Vijvere 341
  Van de Vivere 122
  Van de Vyvere 551
  Van den Bemden 547
  Van den Berge 103
  Van den Berghe 204, 210, 270, 501, 503, 507, 508, 567
  Van den Bogaerde 341
  Van den Bossche 28, 140, 204, 211, 217, 528, 543, 546
  Van den Brande 104, 499, 546
  Van den Broucke 334, 552
  Van den Brouke 78, 295
  Van den Damme 543
  Van den Driessche 528, 543
  Van den Eechaute 547
  Van den Eede 528
  Van den Eedtvelde 341
  Van den Foreeste 242
  Van den Gruuthuuse 116
  Van den Hane 106, 203, 527
  Van den Hecke 455, 546
  Van den Hoghendriessche 272
  Van den Hole 84, 296
  Van den Houte 343
  Van den Hove 377, 550
  Van den Hulle 96
  Van den Kerckhove 317, 567
  Van den Kethulle 527, 529
  Van den Moere 95, 296, 488, 550
  Van den Nokere 84
  Van den Paercke 204
  Van den Pale 168
  Van den Putte 96, 296
  Van den Spieghele 272
  Van den Steene 528
  Van den Vincle 546
  Van den Vivere 78, 351
  Van den Weerde 315
  Van den Wijnckele 286
  Van den Wijncle 546
  Van den Wincle 369
  Van Denemark 141
  Van der Beke 100, 528, 542
  Van der Berst 238
  Van der Biest 543
  Van der Brugghe 542
  Van der Brugghen 547, 551, 553
  Van der Cameren 551
  Van der Cappellen 550
  Van der Cleien 273
  Van der Cruycen 551
  Van der Eecken 98, 168, 251
  Van der Eeckens 14
  Van der Gracht 137
  Van der Gucht 323
  Van der Haegen 568
  Van der Haegen de Musain 568
  Van der Haeghen 317, 331, 546, 547, 553
  Van der Haghen 552
  Van der Hellen 550
  Van der Heyden 221
  Van der Heygen 546
  Van der Hostijne 222, 543
  Van der Houwen 439
  Van der Hoyen 85
  Van der Keere 280
  Van der Kethulle 95
  Van der Keve 550
  Van der Laen ter Meersche 568
  Van der Lieven 98
  Van der Linden 103, 210
  Van der Loeven 14, 98
  Van der Lore 27
  Van der Luere 330
  Van der Mandele 528
  Van der Mandere 122, 123
  Van der Meere 529, 546
  Van der Meersch 125, 346
  Van der Meire 237
  Van der Meulen 96, 248
  Van der Moere 95, 96, 327
  Van der Moeren 94
  Van der Most 104
  Van der Nieuwerborch 494
  Van der Noot 125
  Van der Oest 546
  Van der Pale 422, 430, 551
  Van der Piet 95
  Van der Sare 341, 479
  Van der Saren 479
  Van der Schuere 527, 550
  Van der Schueren 550
  Van der Sichelen 87
  Van der Sickelen 81, 83
  Van der Slijke 251
  Van der Spurt 527
  Van der Stoct 479
  Van der Straeten 551
  Van der Straten 527
  Van der Stricht 547
  Van der Varent 567, 568
  Van der Vere 155
  Van der Vynckt 547
  Van der Wostinen 573
  Van der Zee 551
  Van der Zichelen 79
  Van der Zickele 95, 467, 468
  Van der Zickelen 14, 62, 75-80, 82, 85, 86, 88, 94, 95, 98, 317, 333, 340, 573
  Van der Zwalmen 469
  Van Dessele 527
  Van Deynse 460
  Van Deynze 334
  Van Dijcke 248
  Van Dixmude 238, 239
  Van Drongen 421
  Van Duyse 171, 173, 181
  Van Eeckhaute 529
  Van Eerdbuer 153
  Van Egmond 141
  Van Elverzele 244
  Van Ertboer 552
  Van Ertbuer 422, 440, 551
  Van Everghem 464
  Van Eversbeke 529
  Van Everwijn 185
  Van Fosseux 229
  Van Gansbeke 546
  Van Gaver 137
  Van Geluwe 547
  Van Genets 237
  Van Gheldere 542
  Van Gistel 137
  Van Gremberghes 571
  Van Grubeke 527
  Van Gruuthuuse 25, 137
  Van Halewijn 137
  Van Haren 118
  Van Haute 301, 552
  Van Hauwaert 287
  Van Hauweghem 246, 546
  Van Havertuyn 546
  Van Helderbergh 379, 380, 382
  Van Hembijze 529
  Van Hemsrode 319
  Van Hertbuer 430
  Van Hertveld 527
  Van Herzele 137
  Van Hevere 527
  Van Hijnesem 438
  Van Hoedevelde 244, 528
  Van Hoesbein 237
  Van Hoesbijn 237
  Van Hoevelde 168
  Van Hole 542
  Van Hollebeke 547
  Van Hoobroeck 568
  Van Hoorebeke 185
  Van Hoorne 137
  Van Houcke 230, 231
  Van Houte 296
  Van Hove 354, 391
  Van Huerne 26
  Van Hunsesem 438
  Van Huughevelde 321
  Van Ijselstein 137
  Van Imbijnse 86
  Van Kerckhove 528
  Van Kercvoorde 244
  Van Kersbeke 329
  Van Kets 327
  Van Kleef 136, 378
  Van Kleven 116
  Van Laecke 567
  Van Laerbeke 343
  Van Lake 340, 341
  Van Lambrouck 134
  Van Lanczweerde 81
  Van Langhsweert 232
  Van Lansenberghe 231, 232
  Van Liedekercke 14, 98
  Van Liedekerke 141
  Van Liekercke 523, 524
  Van Liekerke 523
  Van Liere 542
  Van Loe 14, 98, 204
  Van Lokeren 51, 263, 338
  Van Lombiese 527
  Van Loo 331, 380, 386, 390, 405, 415-419, 421, 422, 428, 441, 451-453, 455, 527, 551, 552
  Van Lovendegem 271
  Van Lovendeghem 78, 198, 546
  Van Luxemburg 137, 527
  Van Maechelen 216
  Van Maldegem 344
  Van Maldeghem 344, 463, 527
  Van Male 248, 328
  Van Marcke 527
  Van Massemen 528
  Van Melle 168, 198, 375-377, 386, 405, 421, 422, 436, 527, 528, 542, 543, 551, 552
  Van Mirabello 320
  Van Mirissis 185
  Van Moerbeke 543
  Van Moeren 271
  Van Moerkerke 137
  Van Montigny 137
  Van Montmorency 141
  Van Montmoreney 137
  Van Moorslede 546
  Van Munte 104, 267
  Van Namen 237
  Van Nassau 136, 141
  Van Nedervenne 86, 89
  Van Nevele 230
  Van Oostenrijk 186
  Van Opstale 122
  Van Oudembrouc 61
  Van Oudenaert 382
  Van Overbeke 198, 204, 527
  Van Overberghe 539
  Van Overdam 530
  Van Overwaele 477, 547
  Van Peene 547, 551
  Van Perre 246
  Van Pollinkhove 247
  Van Ponteraven 421, 427
  Van Pottelsberghe 181, 384, 527, 529, 530, 552, 553, 568
  Van Praet 168
  Van Putthem 354
  Van Rassegem 528
  Van Raveschoot 243, 296
  Van Ravescoet 243
  Van Regable 204
  Van Rensberg 141
  Van Resseghem 547
  Van Reybrouc 464
  Van Reysschoot 92, 191, 280, 387
  Van Rijbeke 546
  Van Rijmerswale 89
  Van Rijsel 137
  Van Rockelfijn 231
  Van Rockelfing 88
  Van Rockelfyngh 88
  Van Roden 272
  Van Roer 390
  Van Roeselare 325, 550
  Van Roesselaer 237
  Van Rothschild 201
  Van Rousselaer 325
  Van Royen 198, 551, 567
  Van Saceghem 547
  Van Salenson 331, 333
  Van Santweghe 95
  Van Savoyen 371
  Van Scheyne 552
  Van Schijngem 552
  Van Schoorisse 467
  Van Schorisse 467
  Van Schyngen 568
  Van Seclyn 552
  Van Sekliin 315
  Van Sente Baefs 79
  Van sente Jacops huus 302
  Van Sente Jacopshuus 302, 550
  Van Sichem 551
  Van Sicleer 227-230, 550
  Van Sicleers 221
  Van Siclers 527
  Van Sillebeke 451
  Van Sompele 185
  Van Spaengnie 298
  Van St.-Baafs 78, 79
  Van St.-Jacopshuus 302
  Van Stavele 137
  Van Ste-Aldegonde 137, 141
  Van Steelant 529
  Van Steenhuize 467
  Van Steenhuuse 467
  Van Steynemeulen 551
  Van Sycleer 168, 228-230
  Van ten Aarden 568
  Van ter Gracht 553
  Van ter Zalen 529
  Van Themseke 89
  Van Tieghem 9, 10, 568
  Van Tijsenake 318
  Van Tijssenaken 320
  Van Toers 530
  Van Trazignies 137
  Van Uffelghem 413
  Van Upstalle 546
  Van Vaernewijc 106, 203, 221, 340
  Van Vaernewijck 13, 15, 37, 55, 206, 222, 285, 331, 341, 372, 382, 395, 459, 467, 493, 496, 528, 552, 553
  Van Vaernewyck 547, 551, 568
  Van Valois 342
  Van Vinderhoute 284
  Van Vlaenderen 77
  Van Vulgate 227
  Van Waes 104
  Van Waesberghe 546, 553
  Van Wambeke 325
  Van Wedergate 529
  Van Wijchuus 567
  Van Willebeke 272, 273
  Van Ymbiese 546
  Van Ymmersele 529
  Van Ympe 543, 546
  Van York 199
  Van Zaamslecht 529
  Van Zandweghe 94
  Van Zeverne 198, 238
  Van Zuichem 137
  Vande Biest 538
  Vande Kerckhove 390, 465
  Vande Putte 543
  Vanden Berghe 502
  Vanden Bossche 99, 205
  Vanden Casteele 246
  Vanden Dijcke 319
  Vanden Durpe 538
  Vanden Eede 204
  Vanden Foreeste 242
  Vanden Houcke 230
  Vanden Houdenhuus 411
  Vanden Kerchove 8
  Vanden Moere 96
  Vanden Nockere 84
  Vanden Nokere 84
  Vanden Paerke 319, 546
  Vanden Pale 428
  Vanden Parcke 205
  Vanden Velde 460, 501, 502
  Vanden Vondele 328
  Vanden Wincle 369
  Vanden Zickele 86
  Vander Beke 100, 546
  Vander Biest 540
  Vander Cleien 274
  Vander Cruycen 448
  Vander Eeke 204
  Vander Gracht 557, 564
  Vander Haeghen 505
  Vander Haghe 504, 506
  Vander Hasselt 501
  Vander Hostijne 221
  Vander Hoyen 86, 87
  Vander Keere 236
  Vander Lake 357
  Vander Linden 81, 271, 348
  Vander Loeve 81
  Vander Luere 318
  Vander Machelt 328
  Vander Mandele 318
  Vander Meere 239
  Vander Meersch 319
  Vander Meire 238
  Vander Moere 96
  Vander Muelene 221
  Vander Nieuwerborch 496
  Vander Noot 94, 385
  Vander Piet 89, 96
  Vander Saren 99
  Vander Schuere 550
  Vander Sicclen 82
  Vander Sickelen 77, 84
  Vander Sluus 504
  Vander Speyen 318
  Vander Stat 204
  Vander Stockt 477
  Vander Stoet 477
  Vander Straten 332
  Vander Zickele 81, 86-88, 204, 317, 341
  Vander Zickelen 81, 85, 95
  Vander Zyckele 86
  Vander Zyckelen 86
  Varenbergh 375, 478
  Vaulx 390
  Veebrueghe 468, 477
  Veebrug 464, 466, 467, 470, 478
  Veebrugghe 466-468, 472
  Veebrugghen 464, 465, 467, 496
  Veerleplaats 3, 233, 287, 347, 363, 497
  Veerleplats 456
  Veerstraat 497
  Veldstraat 197, 330, 497
  Veldstraete 4
  Venetianen 115
  Verbeke 352, 528
  Verberrende Steen 470, 473, 474
  Verberrenden Steen 468, 469, 474
  Vere 155
  Vergaert 547
  Vergulden Passere 280
  Vergulden Trommele 322, 335
  Verheylewegen 455
  Verloren Aerbeid 227
  Verloren Aerbeit 227
  Verloren Aerbeyt 227
  Verloren Arbeid 227
  Verloren arbeyt 226
  Vermendoy 154
  Verrekin 543
  Verrekins 451
  Versaren 360, 361
  Verspilt 265
  Verstelt 538
  Ververij 473
  Verviers 323
  Verzele 286
  Veurne 65, 149, 163, 169, 176, 184, 489
  Vierweegsche 4
  Vijd 204
  Vijf-Windgaten 97, 202, 203
  Vijf Haenkens 268
  Vijf Haenkins 269
  Vijf Rijnghen 278
  Vijschmaerct 349, 545
  Vijts 244
  Vilain 137, 272, 296, 528
  Villayn 272
  Vilvoorde 149, 163
  Vinderhoute 406, 408, 527, 529
  Vindevogel 283
  Violette 226, 235
  Viollet-Leduc 109
  Virgilius 20
  Visch maerckt 563
  Vischambacht 449
  Vischcoepers huus 455
  Vischcoopers 380, 384, 395, 416, 451, 564, 565, 567
  Vischcoopers huys 350
  Vischcopers 563
  Vischers huus 455
  Vischhandelaars 447
  Vischkoopers 338, 380, 397, 443, 444, 447, 449, 450, 452, 454, 455
  Vischkoopersnering 350, 567
  Vischloopers 337, 446
  Vischmaerckt 363
  Vischmaerct 164, 251, 261, 326, 330, 333, 338, 342, 343, 345, 350-354, 356, 357, 360, 361, 362, 388, 446, 459, 460, 562-564, 573
  Vischmaerdt 325
  Vischmaert 326, 346, 350-353, 356, 360, 361, 428
  Vischmarct 343, 351, 356, 366, 428
  Vischmarctbrugghe 348
  Vischmarkt 55, 56, 58, 59, 67, 255, 261, 320, 333, 335-338, 342, 344, 345, 350, 353, 355-364, 366, 367, 384, 392, 443, 444, 446, 456-458, 573
  Vischmerckt 352
  Vischvercoopers 447
  Vischverkoopers 443, 448, 449
  Viscoopers huus 350
  Vismaerct 366
  Visschers 449, 455
  Vive Haenkins 267, 268
  Vivez 31
  Vlaanderen 31, 37, 63, 64, 77, 79, 82, 89, 90, 101, 106, 108-110, 112, 113, 115, 117, 119, 125, 130, 136, 137, 139, 149, 160, 172, 173, 182, 185, 187, 188, 191, 199, 228, 237, 263, 270, 289, 300, 306, 323, 324, 328, 336, 338, 341, 345-347, 351, 363-365, 381, 398, 406, 407, 408, 423, 436, 438, 449, 462, 472, 481, 485, 486, 490, 501, 527
  Vlaenderen 34, 71, 135, 139, 141, 142, 174, 180, 229, 233, 237, 246, 279, 311, 331, 346, 400, 467, 472, 502, 517-519, 521
  Vlaendren 33, 79, 80, 89, 189, 192, 237, 246, 431, 469, 483, 534
  Vlamingen 83, 115, 124
  Vlanderen 396
  Vlasfabriek de Leie 148
  Vlaulcx 465
  Vleesch huze 563
  Vleeschambacht 387, 393, 397, 410, 421, 427, 434, 441, 443, 449, 452, 454, 553
  Vleeschambochte 397, 399, 400
  Vleeschauwers 376, 380, 395, 397-399, 405, 415, 419, 420, 429, 554, 558-560
  Vleeschhal 435
  Vleeschhauwers 382, 557
  Vleeschhouwers 368, 370, 375-377, 381-383, 385, 393-397, 399, 401, 404, 406-408, 411, 413, 415-420, 422, 425-427, 429, 432, 434, 436-441, 444, 447, 449, 450, 555, 557, 561
  Vleeschhouwersnering 367, 371, 380, 390, 393, 421, 466, 551
  Vleeschhuis 68, 352, 353, 359, 366-369, 373-376, 378, 379, 382, 384, 387, 389-391, 404, 406, 414, 418, 419, 423, 424, 427, 432-436, 439, 441, 450, 455, 461, 465, 468
  Vleeschhuisbrug 273, 349
  Vleeschhuus 389, 428, 554
  Vleeschhuuse 447, 465
  Vleeschhuys 390
  Vleeschmarkt 358
  Vleeschouwers 414, 431, 432
  Vleeschuis 402
  Vleeschuus 348, 351, 367, 382, 390, 417, 420, 421, 425, 427, 428, 438, 553-558
  Vleeschuuse 350, 376, 390, 391, 420, 476
  Vleeschuusse 367
  Vleeschuys 383, 389
  Vleeshuse 367
  Vleeshuus 371, 559
  Vleeshuusse 427
  Vliegen 546
  Vlieghe 326
  Vliersele 343
  Vlissinghe 155
  Vlkeeschhouwersbrug 349
  Voerboogschutters 112
  Voetbooggezellen 97, 102, 106, 113, 119, 123, 151, 194
  Voetbooggilde 107, 136, 196, 208, 219
  Voetboogschutters 104, 112, 114, 118, 121, 125, 144, 191, 200-202, 214
  Vogelmarkt 275
  Vogelzang 512
  Volderstrate 67
  Vollaert 363, 384, 405, 422
  Vos 315
  Vranckericke 154, 155
  Vranckerijke 431
  Vranckryck 260, 518
  Vrancx 95, 527
  Vriendts 94
  Vrient 204
  Vrijdagsmarkt 1, 106, 208, 209, 293, 497
  Vrije 117
  Vrije schippers 501
  Vrijen sciplieden 502
  Vry Schiplieden huus 509
  Vrydaghmerct 4
  Vueghele 12
  Vuerne 153
  Vuilstraatje 474
  Vylain 168
  Waalsche land 111
  Waalschen stam 116
  Waasten 163, 176, 488
  Wachtebeke: Wijnleede 263
  Wacken 539
  Waelbrueghen 353
  Waenborch 324
  Waghe 9
  Wakken 529
  Wal 165
  Walen 490
  Walenland 111, 152
  Walle 552, 553, 567
  Walpeck 71
  Walwein 520
  Wandelaert 2
  Wannekensaarde 338
  Wannekin 338
  Wapen van Soubise 12
  Wapen van Spagnien 322
  Wapene van Enghelant 282
  Wapens van Spanje 323, 335
  Warande 328, 329
  Warnkönig 571
  Wasselin 338, 339, 341, 573
  Wasselins tol 340
  Wasselin's tol 340
  Wassenhove 529, 552, 567
  Wasteel 317
  Watermen's hall 508
  Watermen's house 508
  Waterwijk 497
  Wauters 308, 528
  Weale 378
  Weemans 427
  Weerden ter Leije 494
  Weerden van den stapele ter Leije 494
  Weerij 215
  Weert 324
  Weerwulf 512
  Weezenhuis 31
  Weldadigheidsbureel 17
  Welden 552
  Welle 242
  Wenemaersgodshuis 101
  Weregharen 283
  Werkrechtersraad 244
  Werrebroeck 547
  Werregaerne 284
  Werregaren 282-284, 319
  Werregaren steghe 283, 284
  Werregarenhuus 284
  Werregarens steghe 282
  Werregarenstraatje 58, 269, 281-284
  Werregarenstraetken 281
  Werregarenstraetkin 282
  Werrengarensteeg 283
  Wervik 162, 170
  Wesemael 155
  West-Rozebeke 108
  West-Vlaanderen 488
  West-Vlamingen 483
  Westelijk Europa 109
  Westergem 553
  Westerghem 520
  Westhove 568
  Weverien 319
  Weverij 158
  Wevers 68, 224, 240, 285, 394, 397-400, 418
  Wevers capelle 240
  Weversnering 42
  Wezel 324
  Wiederic 135
  Wielant 284
  Wielkine 466
  Wijdenaard 497
  Wijkhuize 91
  Wijmeersch 305
  Wijnaard 461
  Wijnambacht 254, 266, 267, 545, 546
  Wijnambachte 264, 545
  Wijnberg 226
  Wijnbergh 234
  Wijnehem 552
  Wijngaardsteegje 263
  Wijngaerd 333
  Wijngaert 333, 335
  Wijngaerttranck 242
  Wijnmeters 249, 251, 254, 255, 257-260, 265, 266, 543, 544, 546
  Wijnzeggers 251, 254, 258, 260-262, 266, 546
  Wijnzegghers 258, 259
  Wilaert 567
  Wildeman 8, 473, 510
  Wildemart 543
  Wilden Man 8
  Willaerd 430
  Willaert 422, 451
  Wille 530
  Willekine 243
  Willem ser Symoens huus 272
  Willemets 309
  Willems 476
  Wilsenaken 310
  Windaes steghe 499, 500
  Windaessteghe 500
  Windas 473, 500, 502
  Windase 500
  Windassteeg 499
  Windasstege 473, 500
  Winendale 269, 270
  Wingaert 333
  Wintgaten 198
  Wisaert 101
  Wispelberch 146
  Wit huus 350, 351, 355
  Wit huys 351
  Withuys 350
  Witte blixem 236
  Witte huus 230, 352
  Witte Leeuw 473
  Witte Moor 226
  Witten blixem 236
  Witten huuse 231
  Witten Leeuw 475
  Witten Moor 94-96
  Woeringen 108
  Wolvestraat 227
  Wondelgem 113
  Wondelghem 285
  Wouters 550
  Wouvenborch 324
  Wouwenborch 325, 326
  Wulframs 521-523, 525
  Wullemaerct 2
  Wullemarct 3
  Wurtemberg 466
  Wuvenburch 324
  Wuwenborch 325, 459
  Wuwenburch 325
  Wuwenburg 325, 335
  Wynbergh 234
  Wyts 567
  Ynghel bachten broo 332
  Ytallies 88
  Zaadsteeg 270, 271, 275, 276
  Zaadstege 269
  Zaamslacht 527
  Zadeleere 236
  Zaegherman 96
  Zaeisteechske 276
  Zandberch 227
  Zandberg 55, 58, 59, 227, 230, 231
  Zandtberch 227
  Zantbeerch 87
  Zantbergh 230
  Zantberghe 231
  Zaysteghe 270
  Zaysteke 276
  Zee Rudder 351
  Zeeland 481, 491
  Zeelandt 483
  Zeerudder 351
  Zeeruddere 351
  Zeevergem 83
  Zele 550
  Zelscutteren 111
  Zenneke 154
  Zente Verhilden plaetse 562
  Zickele 85, 88
  Zickle 87
  Ziericxzee 155
  Zigeuners 106
  Zijstege 276
  Zikkele 76, 77
  Zikkelen 77
  Zilversmeden 312
  Zoete 340, 341
  Zoetemijs 494
  Zonne 314, 470
  Zottegem 141
  Zottepoort 48
  Zoutleeuw 162, 167
  Zusters van liefde 49
  Zuyvelbrugghe 4
  Zwaandragers 435
  Zwane 242-244, 461
  Zwarte Liebaert 269
  Zwarte Moor 226
  Zwarte Zusterstraete 4
  Zwarten Hoop 336
  Zwarten Liebaert 315
  Zwarten Moor 94, 95
  Zweden 414
  Zwin 481
  Zwitserland 323, 324
  Zyckele 86