V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische Werkersbeweging sedert 1870 (1898)

In 1898 publiceerde Paul De Witte zijn "Geschiedenis van Vooruit". Nooit heeft een boek meer ophef gemaakt binnen de socialistische beweging. Paul De Witte was namelijk niet één van de minste. Hij was een militant van het eerste uur en één van de oorspronkelijke mentors van Edward Anseele. In dit boek maakt hij echter op een bijtende manier komaf met de manier waarop Anseele zich de Samenwerkende Maatschappij Vooruit "toeëigende". Tot de dag van vandaag blijft dit boek uitermate leesbaar wegens de striemende, maar heldere analyses waarmee De Witte zijn relaas doorspekt. (605 blz., enkel op CD 18,25 euro)

In 1898 "Geschiedenis van Vooruit" by Paul De Witte was edited for the first time. The book made a lot of fuss in the socialist movement because Paul De Witte was a socialist Ghent pioneer and one of the teachers of Edward Anseele. In this book he deals with the manner in which Anseele took all the realisations of the "Vooruit" society for his own. The book is still very interesting for the very clear analyses in it. (605 pages, only on CD, 18,25 euro)

En 1898 était édité pour la première fois la "Geschiedens van Vooruit" de Paul De Witte. Le livre faisait grand bruit dans le mouvement socialiste gantois parce que De Witte était un des pioniers socialistes gantois et un des grands exemples d'Edouard Anseele. Dans ce livre il fait le compte d'Anseele pour la manière de laquelle ce dernier se vantait de toutes les réalisations de la Société Coopérative "Vooruit". Le livre reste toujours très intéressant pour les analyses très claires que De Witte à fait. (605 pages, seulement sur Cédé, 18,25 euros)

Inhoud - Contents - Table


Een woord vooraf 1
De Internationale ten jare 1871 7
De werkstakind der metaalbewerkers 14
Naweeën der werkstaking 23
Na den val der Internationale 32
De herinrichting der Internationale 40
Eduard Anseele 47
Onze sociale denkbeelden 55
De eerste socialistische zegepraal 61
De cooperatieve bakkerij 65
De werkersbeweging in Belgie van 1870 tot 1877 74
Het proces tegen De Werker 86
De eerste twisten 93
De Vrije Bakkers 100
Stichting van Vooruit 106
Vooruit op de Garenmarkt 114
Bloei van Vooruit 122
De Belgische Werklieden Partij 130
Vooruit en de onlusten van 1886 136
Het feest Anseele 143
August Lootens 152
Vooruit en de werkstakingen 160
De landverhuizing naar Argentina 167
De terugwerking 173
Nieuwe tegenstanders 188
Algemeen stemrecht 195
De herziening der grondwet 202
De algemeene werkstaking 214
Misnoegdheid onder de Gentsche socialisten 235
De eerste kiezingen met het meervoudig stemrecht 241
Aan de redactie van Vooruit 248
Anseele in Vooruit 254
Hoe Vooruit bestuurd wordt 263
De inrichting der Partij in Vooruit 270
De lauweren van Anseele 282
Eene zitting van het Midden Comiteit 291
Wat er zoo al meer in Vooruit gebeurde 302
De werkstakingen in 1895 312
Het einde mijner loopbaan als redacteur 322
Het einde mijner loopbaan als redacteur (vervolg) 330
De brieven in Recht voor Allen 339
De oorlog nadert 355
Anseele springt te paard 365
De partijvergadering 383
Volop oorlog 406
De onderzoekscommissie 419
Paul Braeckman 429
Het proces van Vooruit 438
Benoni van Huffel 453
Werkwijze en loonen in Vooruit 469
Toestand van Vooruit 480
Voordeelen van Vooruit 500
Het sociale vraagstuk (zijne oorzaken) 510
Het sociale vraagstuk (geneesmiddelen) 520
Aanhangsel 562

Index


1 Mei 196, 207, 371
Aalst 148
Achturenwerk 362
Af te exerceeren 175, 180
Afexerceeren 63
Afexerceering 148, 184
Aimard 32, 169
Aimard, Gustaaf 32
Al op dek 242
Algemeen socialistisch Congres Gent 84
Algemeen Socialistisch Congres - Parijs - 96
Algemeen stemrecht 8, 132, 137, 142, 168, 195, 197-200, 202, 204, 207, 208, 211, 214, 216, 220, 224, 226, 231, 241, 242, 343
Algemeen werkstaking 214, 223
Algemeene staking 237
Algemeene werkstaking 205, 211, 212, 224, 226, 229, 235, 236, 303, 304
Amerika 32, 34, 55, 516, 556, 557
Amerikanen 37
Amsterdam 340, 367, 520
Anarchisme 75, 382, 526, 552
Anarchisten 8, 56, 85, 234, 239, 240, 259, 296, 378, 383, 384, 553, 554
Annuaire statistique de la Belgique - L' 543
Anseele 47, 48, 50-52, 54, 55, 81, 87, 90, 93, 96-98, 107, 110, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 123-130, 139-143, 145-150, 152-157, 160, 162, 163, 170, 172, 178, 206, 209, 212, 219, 223, 224, 226, 233, 234, 246, 248, 252, 254-260, 263-267, 269, 271-274, 277, 278, 281-286, 288-290, 292, 294, 299, 309-311, 331, 333-335, 337, 338, 353, 355, 360, 362, 365, 366, 368, 374, 376, 378-380, 385, 386, 390-396, 398, 403-406, 411, 421-423, 426-428, 433, 434, 436-438, 440, 442, 445, 446, 451, 454-462, 466-468, 471, 474, 475, 482, 485, 498, 499, 564-566, 568
Anseele, E 368, 376
Anseele, Ed 468
Anseele, Eduard 47, 48, 436, 458, 467
Anseele, Eduard - portret 377
Anseele, Edward 440
Anseelism 499
Anti-socialisten 186, 187, 238, 239, 315
Anti-socialistischen Werkliedenbond 186
Antisocialisten 184
Antisocialistischen Katoenbewerkersbond 184
Antwerpen 33, 39, 41, 61, 76, 78, 81, 85, 90, 98, 113, 170-172, 222, 502, 503
Antwerpenaren 27, 172
Antwerpsche afdeeling 79, 80
Arbeiders, vereenigt u 68
Arbeiders-partij 132, 203
Argentina 158, 167-172, 195, 209
Arnould 75, 141
Arnould, Victor 75
Arsenaal 229, 230
Artevelde 154, 184, 223
Assche 348
Atheneum 48
Australië 511, 516
Autonomisten 57
Autoritairen 57
Babeuf 521-523, 547
Baele 144
Baele, Jul 144
Baertsoen 226, 227
Baertsoen-Buysse 161
Bagattenstraat 387
Bagattenstraat - Feestlokaal 387
Bakkers 103, 114
Bakounine 8, 32, 75, 526, 552
Bangalas 517
Bank Le Clerque 497
Bank van Vlaanderen 497
Barbès 523
Barbès, Armand 523
Barnum 397
Barras 265
Bassé 27
Bassé, Jacob 27
Bataîlle - La 568
Baudewijn 317
Baudewyn 332-336, 443, 452
Baudewyn, Prosper 443
Baudoux 138
Bazin 77, 85
Bebel 196
Beerblock 127, 128, 130, 228, 232, 234, 316-318, 372, 379, 386, 395, 442, 446
Beerblock, Karel 232
Beerblock, Karel - portret 361
Beernaert 204, 213, 346
Beke 176
Belgen 75, 170, 341
Belgie 154, 168, 170, 171, 257, 389, 390, 543, 544, 546, 553, 558
België 3, 12, 18, 20, 38, 74, 76, 79, 85, 98, 106, 145, 290, 341, 345, 350, 351, 393, 490, 543
Belgisch Parlement 78
Belgische grondwet 91
Belgische socialistische Arbeiderspartij 81, 83
Belgische socialistische Werkliedenpartij 80
Belgische werkerspartij 109
Belgische Werklieden-Partij 128, 130-132, 207, 387
Belgische werkliedenpartij 57, 80, 570
Belgradestraat 41, 122, 189, 470
Belzebub 351
Benoit- De Leener 210
Berentand 280
Bergen 235, 245
Bernard 523
Bertrand 77, 96, 130, 132, 149, 500
Bertrand, Louis 130, 132
Betooging 15e Oogst 106
Betooging Brussel 142
Billen 45
Billen, Frans 45
Billiet 176
Bismarck 7, 8, 546
Blanc 8, 56, 524
Blanc, Louis 8, 56, 524
Blanchaerd 66
Blanchaerd, Prosper 66
Blanqui 56, 523
Blanqui, Auguste 523
Blansaer 93, 95, 96
Blansaer, Prosper 93
Blansaer, Prosper - portret 94
Blanvallet 149
Boddaert 569
Bon Marché 478
Bonaparte 265
Bonapartism 499
Bond Moyson 165, 166, 181, 306
Bond van Werklieden en Burgers 180, 181, 184-186
Borbeckkercompagnie 111
Borgerhout 235
Borinage 74, 127, 139, 140, 206, 208, 231
Bos 33
Bos, Bernard 33
Bourbaki 7
Bouwman 111
Bouwman, W 111
Brabantdam 89
Brackman, Paul 428
Braeckman 403, 421, 423, 424, 426-435, 437, 438, 444, 445, 448-452, 462, 566
Braeckman, P 424, 426, 427, 433, 435, 444
Braeckman, Paul 421, 429, 448, 449
Braeckman, Paul - portret 441
Brief aan de moeders 141
Brismée 75
Broederliefde 181
Broederlijke wevers 5, 18, 30, 46, 47, 62, 77, 104, 108, 175, 184
Broederlijke Weversmaatschappij 16
Bronckaers 260
Bronckaers, Centus 260
Broquet 203
Brousse 85
Brousse, Paul 85
Brugge 374
Bruggeman 184
Bruggeman, Leo 184
Brussel 8, 24, 39, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 101, 106, 127, 130, 131, 142, 149, 168, 180, 200, 202, 203, 211, 315, 342, 450, 502, 503
Brussel 231
Brussel - Volkshuis 211
Brussel - De Zwaan - herberg 78
Brussel - Groote Markt 78
Brussel - Nationale Bank 131
Brusselaar, De - herberg 146
Brusselaar, Den - herberg 54, 181
Buenos-Ayres 170
Buenos Ayres 160
Buenos Ayres - La Providence 171
Buermans 76
Bulletin de statistique de la ville de Paris 539
Buls 203
Buysse 226
Cabet 8, 31, 36, 56, 57
Caeys, Emilie 563
Café du Nord 232
Californië 511
Callewaert 80
Caluwaert 140
Cambier, Felix 200
Cantate - ter ere van Anseele 149
Carels 227
Carnaux 538
Cartouche en Cie 287, 412
Catechismus voor den eerlijken man 179
Catholicisme 127, 128
Catholieken 181, 199
Caucasisch gebergte 511
Censuskiesstelsel 345
Center 208
Centre - herberg 140
Centrum 74
Chanzy 7
Charleroi 74, 138, 208, 245
Chartische-beweging 525
Chartreuzenstraat 144-147, 149, 164
Chauliac 222
China 35
Choeurs 416
Christelijk anarchisme 234
Christendom 234, 283
Christene democraten 135
Christenen 339
Cieske 391
Cijnskiesstelsel 137
Cijnsstelsel 350
Claeys 445, 563
Claeys, Hort 445
Cnops 190
Coenen 76, 79, 86, 90, 98
Cohn 18
Coin de Rue 478
Collectivism 552
Collectivisme 58, 123, 131, 133, 136, 239, 327, 329, 330, 336, 344, 546-550
Collectivisten 328, 553
Collectivistische maatschappij 350
Commune 13-15, 75, 84, 389, 417
Commune Parijs 12
Commune - Parijs 43, 524
Communisme 10, 13, 15, 36, 38, 56, 58, 60, 63, 135
Communist 123
Communistisch socialisme 547
Communistische beweging 13
Congres 131
Congres Gent 80
Congres van Brussel 78
Congres van den Haag 75
Congres Verviers 85
Congres voor vrouwen- en kinderarbeid 80
Considérant 524
Considérant, Victor 524
Constituante 418
Consulaat 265
Cools 171
Coöperatie 182, 183, 191, 238, 355, 356, 414, 503, 504, 506, 508, 509
Coöperatieven 505
Coppine 220
Cornelissen 340
Cornelissen, Christiaan 340
Cosijn 190
Costa 85
Costa, Andrea 85
Coxey 557
Crevaels 90, 175, 176, 182, 183, 191, 237, 506
Crevaels, A 175, 237
Croll 367
Cuba 135
Damberd - herberg 184, 185, 187
Dampremy 138
De Backer 452
De Backer, E 452
De Baets 194
De Baets, W 194
De Bleye 27, 28, 48, 49, 52, 69, 108, 197, 311, 365, 423, 424, 426, 427, 433, 454
De Bleye, J 28, 311, 424, 426, 427
De Bleye, Jozef 49, 454
De Bleye, Jul 365
De Bleye, Jules - portret 71
De Boos 5, 9, 13, 17, 18, 20, 23-25, 27, 41, 44, 506
De Boos, Karel 5, 7
De Boos, Karel - portret 9
De Brackelaere 127
De Braeckelaere 148, 152, 156, 170, 563
De Braeckelaere, Lodewijk - portret 177
De Bruyne 213, 445, 452, 569
De Buck 185, 438, 442
De Buck, P 185, 442
De Cock 109-114, 118, 121, 124, 152
De Cock, E 110-113, 118, 121, 124, 152
De Cock, Em 114
De Cock, Emiel 109
De Cock, Emiel - portret 117
De Coster 421
De Coster, Marie 421
De Coster-Rousseaux 161
De Gieter 443
De Gratie 222
De Greef 75
De Greef, Willem 75
De Guchtenaere 185
De Guchtenaere, Eug 185
De Kerchove de Denterghem 22
De Kerchove d'Exaerde 216
De Kerchove d'Exaerde, Raymond 216
De Ketelaere 120
De Ketelaere, Jan 120
De Lange 237
De Lange, Felix 237
De Meyer 391-396, 412
De Mun 143
De Paepe 74, 77, 84, 91
De Paepe, Cesar 74, 77, 84
De Ridder 45
De Ridder, Jan 45
De Ruyter 49
De Smet-Dhanis 316
De Smet-Guequier 161
De Smet De Naeyer 183, 211
De Smet de Naeyer, M 211
De Smet De Naeyer, Maurice 183
De Sutter 563
De Swaaf 258
De Wachter 8, 17, 27, 52, 101, 108, 120, 176
De Wachter, Paul 8, 27, 101
De Wachter, Paul - portret 29
De Weeze-Brabant 313
De Witte 3, 27, 32, 34, 420, 432, 444, 451, 462, 563, 568, 569
De Witte, Constant 563
De Witte, Paul 3, 32, 34, 89, 92, 104, 110, 115, 116, 118, 121, 124, 125, 196, 246-248, 251-253, 262, 263, 284-288, 291, 302, 304, 307, 309, 310, 320, 324-331, 334-336, 338, 352, 355, 359, 387-390, 416-418, 444, 449-451, 461, 462, 566-570
De Witte, Pol 420, 432
Defnet 344
Defuisseaux 137, 139, 140, 206, 305
Defuisseaux, A 206, 305
Defuisseaux, Albert 139
Defuisseaux, Alfred 137
Defuisseaux, gebroeders 137, 139
Delahaye 48, 66, 95, 96, 454
Delahaye, P 48
Delehaye 93
Delft 471
Den Duitsch - herberg 116
Den Haag 32, 75, 111, 128
Denis 75
Denis, Hector 75
Deschanel 538, 539
Deschanel, Paul 538
Destrée 324
Dhoedt 220, 385
Dierckens 564
Dinant 342
Directoire 264, 265
Dok 208, 209
Dokwerker, De - blad 212
Dokwerkers 209, 210, 212
Dokwerkersvereeniging 210, 212
Drapeau rouge - Le 150
Dubbel Slot - het, samenwerkende bakkerij 42
Duitsch-parlementair-Volksstaat-socialisme 57
Duitsche partij 80
Duitschers 33, 55, 57, 58, 526, 546
Duitschland 12, 257, 283, 353, 481, 527, 547
Duitsland 85, 548, 550
Dujardin 438
Dujardin, Jeanne 438
Duquesne 220
D'Alembert 155
D'Haevé 391
D'Haevé, Palmyre 391
Eden-Theater 190
Eedje 52, 54, 255, 256, 282, 286, 287, 289, 294, 383, 384, 390
Ego 439
Ego, Camille 439
Egyptenaren 197
Eldorada 33
Encycliek 518
Engeland 17-19, 85, 525, 531, 533, 534, 543, 548, 553
Engels 196, 530, 531, 537, 546
Engels, Fr 530, 531, 546
Engels, Frederic 530
Erfurter program 551
Etoile Belge - L' 283
Europa 11, 35, 37, 109, 122, 173, 196, 342, 516, 556
Evere 131
Eylenbosch 178-181, 183
Eylenbosch, Gustaaf 178
Fabri 438, 442
Fabri, Edmond 442
Fagnart 203
Faidherbe 7
Fakkel - De 239, 240
Fakkelmannen 240
Falleur 139
Falleur, Oscar 139
Faucaert, Jan 3
Féron 231
Fiévé 50
Flandre Libérale, La 461
Flandre Libérale - La 462
Flechet 203
Fliep 98
Florida 227
Fortunatus 483
Foucaert 3, 97, 118, 128, 130, 176, 258, 265, 267, 272, 273, 280, 281, 292, 296, 299, 300, 325, 338, 391, 430, 442, 446, 450, 451, 467, 468
Foucaert, J 468
Foucaert, Jan 118, 467
Fourier 56, 57, 521, 524, 547
Fournier de Fleix 533
Fourrier 8
Franckel 85
Franckel, Leo 85
Frankrijk 8, 12, 13, 18, 85, 91, 97, 257, 481, 499, 522, 523, 525, 533, 538, 539, 542, 546, 548, 552, 556
Frans den Boer 209
Fransch-Duitsche oorlog 7
Fransche revolutie 12, 521
Franschen 7, 526, 542, 561
Fransen 96
Frère-Orban 45, 186, 203, 231
Friesland 128
Frisch en Gezond 300
Gambetta 7
Gantoise - La 227, 228, 232, 318
Garenmarkt 111, 112, 114, 116, 236, 470
Garenmarkt - bakkerij 470, 503
Garenplaats 146, 163
Garibaldi 453
Gazette van Gent 445
Gazette van Gent - De 145
Geeraardsbergen 148
Gemeentekiezingen 122
Gent 1, 4, 13, 18, 20, 23, 27, 32, 33, 37, 41, 43, 47, 51, 74-77, 80, 84, 85, 89, 90, 97, 102, 105, 106, 122, 128-130, 139, 140, 142, 145-147, 155, 168, 171, 172, 185, 192, 194, 195, 199, 200, 202-206, 208, 212, 214, 221, 223, 224, 231, 233, 235, 238, 244, 245, 248, 257, 287, 300, 319, 348, 359, 360, 366, 374, 378, 389, 394, 396, 406, 413, 431, 438, 439, 442, 467, 468, 500, 502, 503, 507
Gent 78
Gentbrugge 439
Gentenaars 79, 139, 227
Gentenaren 223
Gentsche afdeeling 80
Gentsche vakbonden 16
Gentsche werkersbond 5
Gentschen Burgerkring 194
Gerhard 31
Geschiedenis van Vooruit 419, 570
Geschiedenis van Vooruit - De 567
Gevlekte Panter 280
Gezellin B 357, 358
Goetschalk 79
Goetschalk, gebroeders 79
Goossens 193
Goossens, E 193
Grasfabriek 314
Graux 203
Grave 552
Grave, Jean 552
Grety 437
Greulich 85
Greulich, Herman 85
Grond en bodem in gemeenschappelijk bezit 129
Groot kanon 237
Grosfils 203
Grünland 549
Guillaume 85
Guillaume, James 85
Guillery 142
Guyot 533
Guytot, Yves 533
H. Kerstkerk 157
Haeck 315, 316
Haeck, Bernard 315, 316
Hage 51
Hallet 158
Hardyns 127, 144, 156, 219, 246, 248, 251, 252, 256, 284, 292, 305, 322, 324, 325, 330, 337, 387, 396, 450, 452, 563, 566-569
Hardyns, F 569
Hardyns, Ferdinand 144, 296, 324, 568
Hardyns, Ferdinand - portret 297
Harmonie - herberg 62
Hegel 537
Heidenen 339
Heilsoldaten 13
Helleputte 190, 472
Henegouwen 130, 203, 207
Herberigs 190
Herrebaudt 24
Heurvels, Hendrik 237
Heynderyckx 200, 213
Heynderyckx, Constant 200
Hins 75
Hins, E 75
Histoire des papes 148
Holland 85, 111, 128, 393, 471, 553
Hollander 232, 233, 259
Holloway pillen 505
Hoogeren Raad van Handel en Nijverheid 565
Hoogeschool 179
Hoogpoort 61, 73
Hoogstraten 519
Hoste 148
Hoste, Julius 148
Houtlei 73, 219
Hulpbestuur 267, 268
Hutse 180
Huybrechts 569
Huygens 438
Huygens, Willem 438
Huyshauwer 180, 181
IJszee 511
Indépendance Belge - L' 452
Internationaal Congres Parijs 196
Internationale 4, 5, 7, 8, 10-13, 15-19, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42-44, 50, 51, 55, 57, 62, 63, 66, 68, 70, 73, 75-77, 79-81, 83-86, 135, 155, 196, 222, 526
Internationale en hare beoordeelaars - De 59
Internationale en hare beoordelaars - De 31
Internationale - Algemeene Raad 16, 18, 21
Internationale - l' 74, 76
Internationalisme 371
Internationalist 50
Internationalisten 8, 12, 17, 35, 49
Israël 12
Italianen 526
Italie 552
Italië 12, 28, 48, 85, 108, 548
Jacobijnen 290, 349
Jacobs 8
Jacobs, Hendrik 8
Janson 141, 203, 224
Janssens de Bisthoven 445
Jaquerien 557
Jaurès 511
Jemeppes 139
Jerusalem 447
Jesuïtenkerk 52
Jesus 286
Jesus Christus 154
Joden 500
Jongens van Artevelde 184
Jottrand 101
Journal de Gand 218
Journal des Débats 538
Jumet 138
Kalmoes 206, 227
Kamer der Volksvertegenwoordigers 78
Kamer van Volksvertegenwoordigers 142
Kanaille 221, 222
Kanneken 300
Kapital - Das 532
Kapitalisme 70, 329
Kapitalisten 10
Karadeuk 144
Kathelijnestraat 67
Katholieke anti-socialisten 185
Katholieken 179, 183, 184, 238, 244
Katholieken Kring 240
Kautsky 550
Kautsky, Karl 550
Keizer Eduard 457
Keurvels 237
Kiezingen 199
Kleermakersvereeniging 47
Kleermakervereeniging 15
Kleine Burger, De 190
Kleine Jacobijn 148
Kleine Patriot 148
Klerikalisme 348
Koophandelsrechtbank 466, 467
Koornmarkt 184
Koran 448
Kort-Onderbergen 454
Kortrijk 256, 293
Kropotkine 85, 548, 552
Kunsttentoonstelling Gent 89
Lamarcq 452
Lamennais 8, 524
Lampens 220, 338, 452
Lampens, J 338
Landbouwer - De 273, 274, 295
Landelijke betooging 200
Landelijke Federatie der Mijnwerkers 207
Landrieu 436
Lareveillière Lepeaux 265
Laurent 49, 50
Leesgezelschap 73, 104
Leesgezelschap der wevers 5, 8, 72
Leiden 547
Leipzig 55
Lemouche 170, 172
Leroux 524
Leroux, Pierre 524
Letterzettersbond 178
Leuven 147
Levachof 85
Liberale partij 202
Liberale Werkersverdediging 237
Liberale werkersvereenigingen 187
Liberalen 8, 137, 179, 181, 184, 200, 238, 244
Liberalisme 128
Liberté 8
Liberté - La 75, 76
Lichtstraal 187
Lichtstraal - De 180, 181, 184, 190
Liebknecht 55, 85, 451, 547
Lieve - La 227, 228, 316
Lifeboat Association 553
Lijdelijk verzet 234
Lippens 147, 203, 214, 220
Lippens, Hip 147
Lodelinsart 138
Loire-leger 7
Londen 16, 21, 49, 52, 526
Londen - St. Martins Hall 526
Lootens 127, 140, 146, 152, 155-158, 380
Lootens, August 152
Lootens, August - portret 159
Lorand 379
Lotelingsclub 294
Luik 74, 130, 137, 139, 149, 185, 203, 207, 208, 216, 231, 245
Luik - Café Continental 138
Luik - Café du Théâtre 138
Luik - Rue Leopold 138
Luik - Taverne Anglaise 138
Luik - Taverne de Munich 138
Luik - Taverne Grüber 138
Lully 176
Luther 286
Luthersche kerk 128
Lys - La 227, 228, 318
Mij ter bevordering van Nijverheid en Wetenschappen 63
Mageleinestraat 148
Magermans 80, 90-92
Malthus 515
Malthusianisme 346
Mammelokker 232
Mar 545
Marocco 264
Maroille 139
Marseillaise 147, 148, 221
Martin 523
Marx 32, 55, 56, 68, 75, 196, 513, 526, 527, 529-534, 537, 543, 546, 549, 556
Marx, Karel 513
Marx, Karl 526
Marxisten - Frankrijk 549
Marxistische Partij - Franse 538
Marxkring 299
Massyn 15, 17
Mechelen 81
Meenen 293
Meervoudig Stemrecht 241, 342
Meifeest 305, 371
Meistoet 306, 310
Mekka 447
Mendoza 85
Messias 12, 289
Metternich 546
Middelburg 232, 234
Middeltje om rijk te worden - een 32
Midden-België 77
Midden-Comiteit 3, 96, 97, 108, 272, 273, 277, 291, 317
Millio 144, 209, 210, 212, 216, 219, 220, 322, 337, 385
Millio - portret 217
Minnemeerschbrug 212
Mirabeau 8
Mirabeau - Le 74, 76
Moeraert 439
Moeraert, Amelie 439
Mohammedanen 448
Moltke 7
Morel 237
Moritz 232, 234
Mortier 204
Mortier, H 204
Moysons - ziekenbeurs 163
Mozes 529
Muide 146
Multatuli 351
Multatuli'skring 299
Musulmannen 538
Nagel 478
Napoleon 267-270, 546, 561
Napoleon - keizer 6
Napoleon I 174
Napoleon III 306, 525
Nationaal Congres 101
National Belge - Le 131
Nederland 128
Nero 306
Nevelsteen 170
New-Jersey 34
New-York 34-37
Newark 34
Nieuwenhuis 128, 129, 164, 340, 367, 368, 378, 380
Nieuwenhuis, Domela 128, 129, 164, 340, 367, 368, 378, 380
Nijssens 231
Nijvel 342
Nijverheidslaan 163, 164, 470
Nijverheidslaan - bakkerij 470
Nijverheidsraad 186, 202, 239, 313, 315, 332, 333, 341
Nijverheidstentoonstelling Londen 526
Noorderleger 7
Nothomb 203
Numa Pompilius 514
Oceaan 35, 447
Olifant 390
Oliphant 416
Oliphant, De - herberg 359
Oliphant - De, herberg 358
Olympus 323, 380
Onlusten 137
Ontwikkelingsclub 294
Oost-Vlaandere 545
Oost-Vlaanderen 140, 146, 158, 216
Oostenrijk 481
Oostenrijk-Hongarije 85
Opstand - De 157, 158
Oudburg 187
Oude Beestenmarkt 5
Oude Testament 500
Owen 521, 547
Owen, Robert 521
Pacificatiestoet 74
Paleis van Justicie 141
Paleis van Justitie 148
Palmerston 526
Pampas 169
Panekoek 265
Pankock 395, 438, 440, 442, 443, 446, 459, 467, 468
Pankock, J 468
Pankock, Jan 438, 440, 467
Parijs 7, 12, 15, 96, 149, 196, 418, 526, 564
Paris 539
Parmentier-Van Hoegaerden 161, 227, 313
Parmentier-Van Hoegaerden - fabriek 46
Parnassus - herberg 73, 98, 128, 219
Partij 104, 166, 277, 279
Pawnees 280
Pellerin 75
Penning 259, 260, 281
Peuple - Le 131, 341, 348, 393, 450
Plezantevest 436
Poel 219
Poffijn 8
Poffijn, Karel 8
Polen 526
Pontstraat 439
Poortjesmeeting 241
Posthoornstraat 439
Pourbaix 382
Priesterstraat 439
Prins - herberg 13, 15, 21
Prinsenhof 453
Procureur 8, 127, 144, 169-172, 209
Procureur, Frans 8
Procureur, Leopold 144, 169
Procureur, Leopold - portret 201
Progressisten 200, 245
Progressistenkring 195, 204, 281
Propagandekring 272
Proudhon 8, 56, 524, 552
Pruisen 13, 481, 546
Puinhopen 52
Pycke 176
Quack 520, 521, 527, 529
Quack, H.P.G 520
Quick 439
Quick, Eugeen 439
Radico-socialisten 319, 342
Radico-socialistische lijst 245
Raes-Steenkiste 313
Ram 13, 15
Ransart 138
Recht voor Allen 128, 129, 259, 339-341, 348, 350, 352, 354, 359, 364, 366-368, 370-372, 374, 375, 378, 379, 381, 385, 386, 388-390, 392, 393, 396-398, 400, 408, 413, 418-420, 422, 424, 426, 432, 433, 443, 444, 449, 451, 461, 462, 469, 483, 500
Rechtuit 41
Rechtuit, Jan 41
Reclus 552
Regattendreef 147
Republikanism 499
Revalenta Arabica 505
Rewbell 265
Reynier 181
Reynier, Paul 181
Rijksdag 55
Robespierre 290, 349
Roche 149
Rodrigo 85
Roeselare 256
Rome 306, 514
Ronse 179, 180, 183
Ronse, Herman 179
Roode Kruis 553
Rotterdam 111
Roubaix 46, 147, 359
Rouck 176
Rousseau 426, 427
Rousseau, L 426, 427
Roux 139
Rus 532
Saint-Simon 521, 524
Salvatorstraat 54, 61
Samyn 318
Samyn, Jan 318
Schaarbeek 147, 148
Scheiding van Kerk en Staat 132
Schenkel 295, 296
Schepenhuisstraat 439
Schimmel 295, 296
Schmidt 139
Schoenmakersvereeniging 47
Schoterland 128
Seffers 127, 144, 147, 242, 265, 267, 277, 330, 365, 385, 386, 388, 398, 442, 446, 452, 565-567
Seffers, Fr 365
Seffers, Frans 144, 330
Senaat 78
Sequah 397
Serruys 96
's Gravenhage 8, 111, 128
Simais 192
Sint-Pietersplein 228
Skating - herberg 227
Smol 221, 222, 227, 242
Smol, Ed 227
Smol, Eduard 221, 222
Smol, Eduard - portret 243
Snoekstraat 438
Sociaal-democraten 129
Sociaal-democratie 267
Sociaal-democratie in leeringen en daden - De 532
Sociaal vraagstuk 520, 526
Sociale kwestie 512
Socialism 499, 520
Socialisme 58, 60, 74, 120, 128, 131, 156, 179, 234, 247, 267, 289, 290, 340, 342-344, 350, 518, 521, 523-527, 531, 537, 545-547, 551, 552, 556
Socialisme van utopie tot wetenschap - Het 530, 546
Socialismus 55, 82
Socialisten 120, 136, 175, 176, 178, 179, 183, 197, 198, 200, 238, 239, 244, 245, 261, 346, 348, 522, 540
Socialistenbond - Holland 340, 393
Socialistische partij 99, 102, 122, 195, 349, 418
Socialistische Partij - Nederland 128, 233
Socialsm 498
Société de protection des Emigrants Belges 171
Somalis 517
Soudan 120
Soudan, Leopold 120
Spanje 85, 552
Speltinckx 183
Speltinckx, J 183
Spiegelhove - herberg 21
Spuitstraat 295
St. Baafskerk 237
St. Pieters 62
St. Simon 56
St-Gillisstraat 108
St-Jacobskerk 116
St-Pieters-voetweg 148
St-Pieterswijk 103, 147
St Jacobs 231
Staatskapitalisme 546, 547
Stadhuis 219, 237
Stautemas 127, 144, 242, 246, 248, 325, 563, 564
Stautemas, Eduard 144
Stautemas, Eduard - portret 217
Ste-Barbara - kerk 63
Steegers 190
Steen, Eugeen 75
Steenhaut 426, 427
Steenhaut, J 426, 427
Steens 75
Steurbaut 313
Stokerstraat 438
Straat van Gibraltar 511
Sue 95
Sue, E 95
Swinnen van Antwerpen 91
Tcherkesoff 532, 538, 545
Temmerman 190, 208-210, 213, 219, 220
Temmerman, Fr 209, 219
Temmerman, Frans 208, 213
Temmerman, Frans - portret 225
Theodoor 203
Thienpont 193
Thomas 438
Thomas, Anna 438
Tilleur 139, 208
Toekomst 8
Toekomst - De 234
Toekomststaat - De 551
Tolstoï 234
Trade-Unions 21
Trade Unions 181
Transen 432
Tremerie 8
Tremerie, Karel 8
Trensen 363, 364, 374
Trensenmaaksters 392, 401, 402, 425
Tribunaat 267, 268
Troelstra 393, 394
Trompetje - het, samenwerkende bakkerij 42
Trompettersclub 299, 300
Turnclub 298
Vadertand - 't 458
Vakbeweging 508
Valentino - herberg 162, 219, 220, 227
Van Acker 92
Van Acker, Karel 92
Van Beveren 8, 17, 27, 28, 32-34, 37-39, 42, 44, 52, 55, 63, 69, 73, 81, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 107, 110, 111, 113-116, 118, 120, 121, 124-128, 130, 143, 147, 152, 153, 156, 157, 160, 170, 233, 234, 259, 265, 267, 272, 273, 280, 282, 292, 299, 353, 386, 388-391, 393, 394, 398, 416, 437, 442, 446, 450, 456, 457, 460-463, 467, 468, 485, 498, 500, 565, 569
Van Beveren, Ed 462
Van Beveren, Edm 468
Van Beveren, Edmond 8, 467, 569
Van Beveren, Edmond - portret 409
Van Biesbroeck 564
Van de Casserie 190
Van de Kerchove 227
Van de Vijver 190, 191
Van de Walle-Veesaert 313
Van de Winckel 439
Van de Winckel, Julienne 439
Van den Berghe 175, 176, 182, 183
Van den Berghe, L 175
Van den Bosch 193
Van den Bosch, K 193
Van den Heuvel 569
Van den Kerchove 20, 21, 314
Van den Kerchove - fabriek 20, 22
Van der Haeghen 120
Van der Haeghen, Gust 120
Van der Hulst 54
Van der Meer 234
Van der Mensbrugge 192
Van der Smissen 138
Van der Veer 233
Van der Velde 274
Van Gijzegem 458, 459, 467, 468, 476
Van Gijzegem, F 468
Van Gijzegem, Frans 467
Van Gijzeghem 267
Van Gysegem 128, 130, 176
Van Gyzegem 97, 442, 446
Van Hoffel 221, 222
Van Hoffel, Hendrik 221
Van Huffel 153, 348, 453, 456-464, 466-468
Van Huffel, B 457-459, 462, 468
Van Huffel, Benoni 153, 348, 453, 462, 466
Van Huffel, Benoni - portret 465
Van Kampen en Zoon 520
Van loon en recht wordt hij miskend 221
Van Mansart 157
Van Mansart, Prosper 157
Van Pottelsberghe 15, 27, 125
Van Pottelsberghe, Frans 125
Van Raai 367
Van Royen 237
Van Royen, Paul 237
Van Straelen 76
Van Thienen 89-92
Van Weezemael 146
Van Werveke 141
Vanden Kerchove 315
Vander Haeghen 144
Vander Haeghen, Eug 144
Vandersmissen 151
Varbauwen, Paul 45
Vera-Paz 169
Verbauwen 8, 17, 27, 41, 42, 45, 47, 51, 52, 61, 65, 90-92, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 113, 114, 116, 118, 121, 124, 125, 143, 506
Verbauwen, Hendrik 8
Verbauwen, P 52
Verbauwen, Paul 8, 17, 41, 47
Verbauwen, Paul - portret 53
Verborgenheden des volks - De 95
Verbrugghen 569
Verdeelers der Werklieden 185
Vereecke 445
Vereecke, Elvire 445
Vereecken 120
Vereecken, Emmanuel 120
Vereenigd Koninkrijk 533
Vereenigde-Staten 85
Vereenigde Staten 36, 556
Verhaegen 185, 186
Verhaegen, Arthur 185, 186
Verheggen 96
Verovering van het brood - De 548
Verre Oosten 511
Verrycken 75
Verrycken, Laurent 75
Verspeurt 439
Verspeurt, Josephine 439
Verviers 8, 25, 39, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 231, 245, 395
Vesdervallei 74
Ville de Paris - La, herberg 61
Vilvoorde 148
Vindevogel 563
Vive la République 90
Vlaamsch Congres Mechelen 81
Vlaamsche socialistische Arbeiderspartij 81, 101, 130, 131
Vlaamsche socialistische partij 101, 133
Vlaamschen Schouwburg 148
Vlaanderen 127, 128, 138, 204, 223, 246, 287, 288
Vlamingen 36, 81, 208, 245
Vleeschhuis 454
Vliegenden Hollander 448
Voix de l'ouvrier - La 130
Volders 131
Volders, Jan 131
Volharding 111
Volk, Het 325
Volk, Het - krant 187
Volk, het - weekblad 186, 187
Volk - Het 285, 324, 396, 451
Volksbelang 162, 163, 183, 189, 190, 256, 482
Volksblad 7, 15
Volkscatechismus 137
Volkshuis 207
Volksstaat - De 55
Volksstaat - De 56
Volksverbond 76
Volkswil - De 98, 107
Volkswil -De 106
Volney 52
Volscatechismus 139
Voorbode - De 41
Voortman 317, 319, 476
Voortman, M 317
Vooruit 1-5, 64, 99, 109, 110, 113, 114, 120-128, 130, 136, 139, 140, 142, 144-146, 152-155, 157, 158, 160-162, 164, 165, 167, 169-172, 176, 181, 183-187, 189, 190, 192, 196, 200, 202, 204, 209, 210, 215, 216, 218, 223, 226, 229-232, 234-236, 239-241, 245, 246, 249, 250, 254-258, 260-264, 266-275, 277-281, 284, 287-291, 293, 302, 307, 308, 310, 312, 314-316, 319, 320, 323, 325-327, 330, 334-336, 339-341, 348, 352-360, 362-371, 373-376, 378-382, 385-387, 389, 390, 393, 395, 396, 398-401, 404-408, 410-412, 414-416, 418-431, 433, 435-438, 440, 442, 443, 445-450, 452, 453, 455-464, 466, 467, 469-472, 474-486, 488-491, 493, 494, 496-503, 505-509, 562, 564-568
Vooruit-krant 215
Vooruit 108, 180, 212, 432
Vooruit - drukkerij 563
Vooruit - Feestlokaal 417
Vooruit - Koffiehuis 276
Vooruit - weversmaatschappij 7
Vooruit - bakkerij 472
Vooruit - drukkerij 565
Vooruit - Feestlokaal 413
Vooruit - gebouw Vrijdagmarkt 249
Vooruit - harmonie 149, 455
Vooruit - krant 3, 123, 125, 140, 144, 155-157, 163, 169, 172, 173, 176, 178, 180, 204, 206, 209, 218, 246-248, 251, 252, 259, 272, 276, 281, 284, 285, 292, 294, 298, 304, 310, 317, 322-326, 330, 336-338, 341, 355, 356, 364-367, 378-381, 387, 389, 394, 411, 413, 420, 422, 426-435, 438, 442, 444-446, 450, 451, 457, 460, 462, 482, 484, 502, 562-564, 566
Vooruit - krant - letterzetters 281
Vooruit - Pensioenfonds 485-493, 497
Vooruit - schoenmakerij 473, 475
Vooruit - weversmaatschappij 5, 17, 30, 40, 41, 45, 46, 175
Vorwärts 96, 97, 170, 451
Vossestraat - De, herberg 67
Vossestraat - herberg 118
Voyage en Icarie - Le 31
Vrede 185
Vrij Bakkers 104
Vrijdagmarkt 178, 232, 237, 248, 430, 431, 458
Vrijdagmarkt - lokaal 458
Vrijdagmarkt - magazijn 497, 564
Vrijdagmarkt - nieuw magazijn 456
Vrijdagmarkt - winkel Vooruit 430
Vrijdenkers 339
Vrijdenkersbond 272
Vrije Bakkers 65, 95, 100, 103, 108-110, 114, 118, 162, 470
Vrije bond der ziekenbeurzen 181, 184
Vrije Burgersbond 190, 192, 193
Vrije Burgersbonders 180, 181
Vrije Kiezersbond 175, 176
Vrijen Burgersbond 190
Vrijen Kiezersband 178
Vrijen Kiezersbond 179
Vrijheid 8
Waaistraat 146, 156, 215
Waalsche Internationalisten 80
Wagner 137, 139
Walen 80, 139, 208, 212, 245
Walenland 75, 127, 130, 140, 142, 150, 155, 167, 216, 246, 287, 502
Waterduivel - de, samenwerkende bakkerij 42
Wauters 176, 180
Wauters, Emanuel 180
Weg met dat schrijversras 148
Wereldtentoonstelling - Parijs 96
Werk der Weduwen 216
Werker - De 13, 15, 17, 27, 28, 41-43, 51, 55, 58, 60, 72, 74, 76, 80, 86, 89, 90, 98, 106, 107
Werkersbond 5
Werkerspartij 82
Werkkamer 77
Werklieden-partij 136, 137, 165, 167, 168, 173, 202, 203, 206-208, 211, 213, 214, 222-224, 231, 235, 242, 268, 272, 283, 303-305, 319, 333, 334, 496, 553, 569
Werkliedenpartij 506, 507
Werkraad 186, 202, 239, 313, 315, 332, 333, 341
Werkrechtersraad 28, 62, 175, 179, 185, 237, 341, 565
Werkstaking 321
Werkstaking - Borinage 127
Werkstakingen 161
Werlieden-partij 131
West-Europa 525, 527
West-Vlaanderen 282
Wetgevende kiezing 43, 341
Wetgevende verkiezing 192
Wetgevende verkiezingen 241
Wetteren 293
Wie en wat wij zijn 221
Wijkclub Grety 437
Wijkclub - Plezantevest 436
Wijkclubs 273-276, 292
Willems-Fonds 63
Witte Mauw - herberg 5
Witte Mauw - herberg 14
Woeste 203
Ysenbrandt 176
Zacheüs - herberg 108, 109
Zanardelli 85
Zanardelli, Tito 85
Zeeland 233
Zes maanden in Argentina 171
Zetternam 32
Zetternam, Eugène 32
Zonder Naamstraat 108
Zonnebeke 204
Zoulous 281
Zuid-Amerika 169
Zwarte Kat, De - herberg 178, 180
Zwarte Kat - De, herberg 184
Zwitschers stelsel 83
Zwitserland 85