V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Negende Deel.
Geschiedenis van België onder de Oostenryksche Heerschappy. (1860)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (783 blz., 23,50 euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (783 pages, 23,50 euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (783 pages, 23,50 euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk. - Maximiliaen vraegt om erkend te zyn tot voogd zyner kinderen en tot stadhouder zyns zoons - Dit wordt hem geweigerd door de Vlamingen, inzonderheid door die van Gent - Deze dwingen hem zyne dochter te verloven aen den Dolfyn van Frankryk, en haer groote domeinen meê te geven - Dood van Lodewyk XI - Maximiliaens poogingen om de Gentenaers te doen zwichten - Zyne krygsfeiten in Vlaenderen - Tegenwerking van Frankryk - Brugge strykt de vlag - Gent ook - Maximiliaens intrede aldaer - Nieuwe oproer, en die gedempt - 1482-1485 3

Tweede Hoofdstuk. - Maximiliaen verheven tot de weerdigheid van Roomsch-Koning - Hy hervat den kryg met Frankryk - Nieuwe oproer en wapening te Gent - De koning gaet naer Brugge om aen den vrede te werken - Maer wordt bestookt door de Gentenaers - Die van Brugge sluiten hunne poorten - En volgen het voorbeeld van Gent - De ambachten nemen de wapens en bezetten de markt - Maximiliaen opgesloten in Cranenburg - Overkomst der Gentenaers - Ambtenaren en edellieden worden gevangen - Onthalzingen op de markt en elders - Overvoering van den Roomsch-Koning naer het huis van Ravenstein - Nieuwe bloedvergieting - 1486-1488 47

Derde Hoofdstuk. - 's Lands Staten te Mechelen opgeroepen - Halsstarrigheid der Gentenaers - Lanchals te Brugge onthoofd - De Staten te Gent vergaderd - Verbond tusschen de provinciën, en voorstellen van vrede aen Maximiliaen te doen - De Roomsch-Koning neemt die aen, en wordt in vryheid gesteld - Overkomst van keizer Frederik met krygsmagt - De vrede gebroken - Gent wordt belegerd, maer houdt het vol - Gedrag van Philip van Kleef - De keizer keert naer Duitschland, en wordt eerlang gevolgd door zynen zoon - De Kryg wordt voortgezet door Albrecht van Saksen - Algemeene verwoesting van het land - Ryksdag van Frankfort - Maximiliaen maekt vrede met Frankryk - En vervolgens met Vlaenderen - 1488-1489 85

Vierde Hoofdstuk. - Maximiliaens huwelyk met Anne van Bretagne, verydeld door Karel VIII - Margareet door dezen verstooten - Vrede van Cadzant - Beleg en overgaef van Sluis - Philip van Kleef verzoend met onze vorsten - Vrede van Senlis - Maximiliaen volgt zyn' vader op in het Ryk - Philip ontvoogd en in het bestier zyner landen gesteld - Verbond met den koning van Arragon - De Spaensche huwelyken - Philip en zyne gemalin worden erfgenamen van Arragon en Castielje - Hunne reis naer ginder en hare ongunstige uitkomst - 1489-1503 134

Vyfde Hoofdstuk. - Karel van Egmont in Gelderland - Dood der koningin van Castielje - Philip bereidt zich om haer op den troon te volgen - De Groote Raed te Mechelen gevestigd - Kryg en bestand met Karel van Egmont - Philips tweede reis naer Spanje - Zyne aenkomst aldaer en verdrag met koning Ferdinand - Nieuwe worsteling in Gelderland - Dood van Philip-den-Schoone - Droefheid en geestverval zyner weduwe Joanna - 1503-1507 175

Zesde Hoofdstuk. - De Staten te Mechelen vergaderd. De Landvoogdy opgedragen aen keizer Maxmiliaen - Vervangen door zyne dochter Margareet van Oostenryk - Nieuwe kryg met Karel van Egmont - De keizer komt naer deze landen - Verdrag van Kameryk - Maximiliaen bezoekt Vlaenderen - De heer van Chièvres genoemd tot gouverneur des jongen Karels - En Adriaen van Utrecht tot diens leermeester - Nieuwe vyandlykheden met Karel van Egmont - Beleg van Venloo - Bondgenootschap tegen Frankryk - Vierjarig bestand met Karel van Egmont - 1507-1513 210

Zevende Hoofdstuk. - Kryg met Frankryk - Gevecht van Guinegate - Inneming van Teruanen en Doornik - Huwelyken - Ontvoogding van prins Karel - Verzoening met Frankryk - Toestand van Castielje - Adriaen van Utrecht derwaert gezonden - Dood van Ferdinand V - Karel neemt den titel van koning - Kapittel van het Gulden-Vlies - Nieuwe onlusten met de Gelderschen - Karels vertrek naer Spanje - 1513-1517 248

Achtste Hoofdstuk. - Dood van Ximenes - Adriaen van Utrecht wordt kardinael - Ontevredenheid der Castiljaen - Toestand der Nederlanden - Verbond met Luik - Bemoeijingen van Maximiliaen om zyn' kleinzoon tot opvolger te krygen. Maximiliaens dood - Karel wordt Roomschkoning gekozen - Zyn vertrek uit Spanje - Adriaen tot Regent aengesteld - Karels bezoek aen koning Hendrik van Engeland - Hendriks bezoek aen Frans I van Frankryk - Karels krooning te Aken - Opstand der Spaensche steden - Gedempt te Villalar - 1517-1521 289

Negende Hoofdstuk. - Tweespalt tusschen Karel V en Frans I - Opkomst van het Protestantismus - Luther gedoemd en in den ryksban gedaen - Aenslag op Luxemburg en op Navarre - Verbond tusschen Karel en Hendrik VIII - Toetreding van Paus Leo X - Krygsbedryven op onze grenzen - Verovering van Doornik - Frans I verliest Milanen - Dood van Paus Leo - Adriaen van Utrecht volgt hem op - Karel deelt met zyn' broeder - Zyn vertrek naer Spanje - Nieuwe vyandlykheden hier te lande - Italiaensch verbond tegen Frans I - 1521-1523 325

Tiende Hoofdstuk. - Kryg met Frankryk - Afval des konstabels van Bourbon - Geringe uitkomst van den veldtogt - Dood van Paus Adriaen, opgevolgd door Clemens VII - Beslommeringen hier te lande met den Deenschen koning Christiaen II - Inval der keizerlyke bondgenooten in Frankryk - Mislukt beleg van Marseille - Frans I trekt de Alpen over naer Meiland - Beleg, slag en nederlaeg van Pavia - Koning Frans gevankelyk naer Spanje gevoerd - Vrede-verdrag van Madrid - 1523-1526 563

Elfde Hoofdstuk. - Karel V trouwt Isabelle van Portugael - Koning Frans verzaekt den vrede van Madrid - Verbond tegen keizer Karel - Kryg in Italië - Beleg en inneming van Roomen - Bestand met de Nederlandsche provinciën - Het Sticht van Utrecht aen Karel afgestaen - Vrede met Karel van Egmont - De Franschen in Italië verslagen - De Kamerykschen vrede - Karel wordt gekroond door Clemens VII - Staet van Duitschland - Ryksdag te Augsburg - Dood der aertshertogin Margareet - 1526-1550 391

Twaelfde Hoofdstuk. - Bond van Schmalkalde - Karels broeder wordt Roomsch-Koning - Karel bezoekt de Nederlanden - Zyne zuster Maria wordt gouvernante - Instelling der Collaterale Raden - Nieuw Edict tegen de kettery - Frans I konkelt met de ontevredenen van Duitschland - Karels Blyde Inkomst te Doornik - Kapittel der Orde van het Gulden-Vlies aldaer gehouden - Akkoord van Regensburg - Krygstogt tegen de Turken - Nieuw verbond met Paus Clemens - Des Pauzen dood - De Herdoopers in de Nederlanden en in Westfalen - Kruisvaert tegen Barbarossa - 1531-1535 430

Dertiende Hoofdstuk. - Nieuwe twist met Frankryk - De Keizer te Roomen - Verklaert den oorlog aen Frans I - De veldtogt mislukt in 't Zuiden en in "t Noorden - Inval der Franschen hier te lande gevreesd - Maria vraegt geld tot onderhoud van een leger - Gent weigert zyn aendeel op te brengen - De vorsten sluiten een bestand van tien jaren - Karel van Egmont komt te sterven - Wat er van Gelder en Zutphen wordt - Verhael der Gentsche onlusten - Overkomst van keizer Karel - De Gentenaers gestraft - 1536-1540 471

Veertiende Hoofdstuk. - Vervolg 509

Vyftiende Hoofdstuk. - Nieuwe zeetogt tegen Barbaryë - Keizer Karel voor Algiers - Storm en onweder doen de onderneming mislukken - Karels rampen en terugkeer naer Spanje - Nieuwe kryg met Frankryk - Gelder en Zutphen door Karel onderworpen - De zeventien Provinciën van Nederland vereenigd - Verdere krygsfeiten van 1543 - Veldtogt van 1544 - Vrede van Crespy - 1541-1544 551

Zestiende Hoofdstuk. - Staet van Duitschland - Keizer Karel houdt eenen ryksdag te Worms - Kryg tegen de Schmalkaldsche bondgenooten - Dood der koningen van Frankryk en van Engeland - Slag van Muhlberg - Karel geeft zyn Interim uit - Verbinding der Nederlandsche provinciën aen het Duitsche Ryk - Kretis van Burgondië - Staten-vergadering te Brussel - Overkomst van prins Philip naer deze landen - Karels Pragmatiek - Philip gehuldigd in onze provinciën - 1544-1549 589

Zeventiende Hoofdstuk. - Godsdienstige toestand van België - Rykdsdag van Augsburg - Verbond tusschen de protestantsche vorsten en koning Hendrik van Frankryk - Opstand van hertog Maurits van Saxen - Des keizers vlugt uit Innspruck - De Transactie van Passau - Inval der Franschen in Lorreynen - Karel komt met een leger naer deze landen - Mislukt beleg van Metz - Vyandlykheden van 1555 - Teruanen en Hesdin veroverd en vernield - Krygsfeiten van 1554 in Henegau en Picardyë - Voortgezet in 1555 - Bestand van Vaucelles - 1550-1556 628

Achttiende Hoofdstuk. - Karels verlangen naer de rust - Afstand onzer provinciën en der Spaensche Ryken aen zynen zoon Philip - Overdragt der keizerlyke weerdigheid aen zyn' broeder Ferdinand - Karels vertrek uit deze landen - Zyn verblyf by de Hieronymieten van Yuste - Zyne dood - 1555-1558 681

Index


Abbeville 176, 675
Abtdy van Sint-Baefs 132
Abtdy van Sint-Michiel 160
Abtdy van Sint Martens 445
Abtdy van Sint Pieters 42
Abtdy van St.-Bertin 80
Abtdy van St. Bertin 20
Abtdy van Vaucelles 679
Adelbrecht van Brandenburg 300
Adolf 44, 107, 129, 175
Adolf Philips-zoon van Burgondië 278
Adolf van Beveren 263
Adolf van Burgondië 522
Adolf van Kleef 22
Adolf van Ravenstein 129, 145
Adorno 355
Adriaen 226, 271, 272, 283, 284, 289, 348, 349, 351, 354, 360-363, 369
Adriaen Floriszoon 271, 349
Adriaen Floriszoon Boeyens 226
Adriaen van Croy 392, 450, 525, 661
Adriaen van der Berst 68
Adriaen van Liedekerke 52
Adriaen van Utrecht 210, 248, 263, 274, 283, 289, 292, 325
Adriaen van Villain 22, 34, 40
Adrianus 226
Adrianus de Trajecto 226
Adrianus Florencii 226
Adriatisch Meir 489
Adrien VI XI, 283, 348
Aelbrecht III van Beijeren 594
Aelst 14, 16, 57, 95, 106, 119, 500, 532
Aerschot 121, 194, 278, 334, 481, 482, 519, 673
Aersen 237
Afflighem 115
Afrika 459, 474, 688
Agnes 611
Agricola 615
Aguilar-del-Campo 289
Aguilera 289, 291
Aï 585
Aix 375
Aix en Provence 479, 660
Aken XV, 49, 101, 289, 305, 314, 315, 328, 372, 420, 432, 632
Aken : Domkerk 49
Aken : O. L. V. Kerk 315
Alaric 396
Albigenzen 327
Albrecht 599
Albrecht van Saksen 85, 105, 116, 119-121, 125, 130, 137, 141, 143, 144, 146
Albrecht van Saxen 599
Albret 331, 332
Alcala 172, 173, 207
Alençon 252, 254, 384
Alexander Farnese 455
Alexander VI 155
Alfons 159
Alfons I 157
Alfons II 154
Algiers 282, 459, 460, 468, 469, 551, 553, 555, 556, 558, 559, 681
Allemagne 618
Alpen 249, 363, 366, 369, 376, 415, 419, 477, 487
Alsen 374
Altmeyer 582
Alva 594, 622, 656, 657
Amboise 19, 20, 223
America 569
Amersdorf 284
Amsterdam 179, 223, 233, 272, 457
Anabaptisten 455
Anchiata 226
Andalousië 157, 158
Andalusië 271
André de Foix 332, 333, 337
Andreas Doria 410, 460, 463, 469, 479, 489, 555, 558, 622
Angleterre 454
Angoulême 191, 475
Anhalt 423
Anna 135, 139-141, 259, 265, 493
Anna Bolena 442, 451, 454, 477, 666
Anna van Bohemen 352
Anna van Bretagne 259
Anna van Burgondië 22
Anna van Lorreynen 493
Anna van Saxen 616
Anne van Bretagne 138
Antibes 375
Antoing 344
Antonis 166, 492, 493
Antonis de Berghes 446
Antonis de Lalaing 426
Antonis van Burgondië 10
Antonis van Créqui 252
Antonis van Croy 278
Antonis van Lalain 278
Antonis van Lorreynen 492
Antwerpen 50, 56, 110-113, 116, 121, 153, 160, 185, 192, 224, 264, 279, 280, 314, 435, 480, 496, 550, 564, 565, 576
Araben 157, 459, 466, 556-558
Ardeensch Everzwyn 23
Ardennen 567
Ardres 251, 312, 336, 676
Arenberg 594
Arië 10, 12, 149, 563
Aristoteles 98
Arkel 175
Arles 478, 479, 482
Arnemuiden 236
Arnhem 186, 188, 201, 218, 234, 491
Arragon 134, 142, 154, 157, 158, 162, 164, 170, 174, 181, 182, 193, 199, 200, 244, 257, 270, 271, 273, 275, 282, 283, 292, 311, 490, 682, 688, 696
Arthur 244, 442
Artois 12, 13, 149, 267, 383, 385, 392, 415, 484, 576, 587, 624
Artur III 134
Assche 119
Asturië 159, 288, 289, 621
Asturisch gebergte 157
Ath 32, 194
Atrecht 3, 10, 12, 16, 19, 20, 37, 50, 52, 99, 113, 120, 129, 147, 148, 150, 165, 250, 251, 340, 359, 385, 386, 482, 486, 488, 552, 561, 563, 571, 604, 634, 663, 665, 673, 675, 679, 692, 694
Audenaerde 95, 251, 342, 525, 545, 549, 550, 637
Audenaerden 32-35, 106
Audin 337, 442, 454, 594
Augsburg 141, 170, 299-301, 391, 424-426, 614, 616, 618, 620, 621, 628, 629, 631, 632, 634, 639
August de Vrome 616
Augustynen 92
Auvergne 365
Auxerre 12, 150
Avesnes 578, 653, 672
Avignon 479
Ayala 703
Azië 326
Badajoz 266, 269
Baden 106, 233
Bamberg 613
Bapaume 340, 664, 665
Bar-sur-Seine 12, 150
Barante 6, 18, 19
Barbarossa 430, 459, 460, 464, 466-468, 470, 489, 571
Barbarye 469
Barbaryë 459, 461, 551, 552
Barcelona 149, 306, 382, 414, 446, 452, 462, 483
Bartholomees 457
Basel 638
Bastogne 623
Bavai 672
Bayard 254, 369
Bayonne 169, 366, 389, 528
Beatrix 22
Beatrix van Portugael 662
Beaumont 194, 502
Beerst 122
Beijeren 105, 127, 172, 304, 419, 422, 603, 617, 653, 654
Belgen 206, 209, 214, 255, 306, 622, 623, 687, 694
België 1, 3, 46, 170, 217, 255, 359, 371, 373, 400, 628, 679, 692
Belgique 166
Belgrado 360, 450
Benisano 382
Bergen 31, 53, 531, 627, 665
Bergen-op-Zoom 97, 116, 136, 213, 551
Bergen in Henegau 46
Berthout 566
Besançon 365
Bethune 149, 176
Beunen 147, 148, 386, 673, 675
Beveren 10, 22, 64, 104, 278
Biagrassa 368
Bicoca 355
Bidassoa 388
Bilbao 349, 701
Binche 671
Biscaye 161
Biscayë 701
Blanca 152
Blangy 252, 254
Blankenberghe 174
Blois 191
Bohemen 265, 354, 431, 432, 604, 607, 654
Bologna XV, 417, 421, 424, 450, 613, 629
Bologna : Kerk van San Petronio 417
Bologna : Sint Petronius Kerk 418
Bologne 394
Bommel 186, 235-237
Bommelerweerd 218
Bomy 489
Bona 468, 470
Bond van Schmalkalde 430
Bonn 572
Bonnivet 363, 366, 368, 369
Bordeaux 332
Borluut 506
Borselen 22
Bossuet 425
Bouchain 5, 341, 345
Bouchaute 110
Boudewyn IX 12
Boudewyn Le Cocq 535
Bouillon 331
Boulogne 147, 584-586, 675
Bourbon 140, 177, 363-368, 375, 376, 393-395, 398
Bourg-en-Bresse 427, 428
Bourgogne 167
Boussu 446, 568
Bouvignes 623, 670
Brabanders 23, 36
Brabant 10, 14, 16, 18, 19, 32, 36, 57, 64, 80, 89, 97, 100, 115, 118, 119, 124, 125, 129, 153, 183, 192, 219, 234, 240, 251, 264, 314, 353, 387, 401, 403, 405, 408, 419, 446, 485, 492, 534, 540, 551, 568, 572, 576, 577, 587, 593, 619, 620, 626, 627, 631, 632, 669, 670, 680, 685, 696
Brandenburg 106, 299, 304, 423, 447
Brasschaet 565
Breda 50, 189, 551
Bresse 215
Bretagne 30, 134, 135, 139, 140, 190, 358, 364
Brixen 653
Bruges VII
Brugge VI, 3, 6, 7, 9, 22, 24, 28, 29, 39, 41, 47, 55-57, 59, 61-64, 66, 70, 74-76, 78, 80, 84-86, 90, 93, 95, 101, 102, 105, 107, 111, 114, 122, 128, 131, 133, 138, 206, 313, 339, 355, 356, 446, 485, 509, 512, 513, 525, 527
Brugge : Annonciaten 429
Brugge : Burg 65, 79
Brugge : Cranenburg 47, 74, 75, 78
Brugge : Ezelbrugghe 82
Brugge : Gent-poort 65
Brugge : Gentpoort 93
Brugge : Huis Cranenburg 71
Brugge : Huis van Ravenstein 47
Brugge : Klooster der Annonciaten 426
Brugge : Klooster der Augustynen 70
Brugge : Markt 66-68, 71, 72, 74, 92, 93
Brugge : O.L.V. kerk 93
Brugge : Sint-Donaes plein 65, 66
Brugge : Steen 70, 79, 83
Brugge : ten Steene 91
Brugge : Vrydag-Markt 84
Bruggelingen VII, 38, 59, 69, 73, 77, 83, 87, 102, 107, 121, 130, 132, 505
Brugghe 76, 83
Brunswyck 105, 574, 597
Brunswyk-Luneburg 491, 492
Brussel III, IV, XI, 31, 50, 64, 90, 94, 113, 119, 120, 124-126, 130, 160, 161, 166, 167, 169, 182, 189, 190, 192, 207, 216, 224, 251, 259, 261, 262, 264, 274, 275, 277, 279, 292, 306, 313, 349, 352, 428, 434-436, 440, 443, 446, 447, 480, 484, 485, 496, 497, 510, 511, 531, 532, 551, 577, 580, 589, 591, 592, 620, 623, 626, 627, 630, 631, 659, 665, 666, 669, 675, 678, 679, 683, 684, 686, 698, 699
Brussel : Sinter Goedelen 113, 216
Brussel : Sinter Goedelen kerk 182
Brusselaers 114, 121
Bruxelles 114, 130, 197, 275, 552, 669, 675
Bruzen la Martinière 569, 618
Bucer 630
Buchon XI, 167, 245, 254, 341, 355, 365, 369, 375, 379, 396, 412, 442, 473, 475-477, 479, 480, 482-484, 487, 488, 501, 560, 563, 572, 582, 583, 586, 656, 659, 661, 662, 664, 666, 670, 672, 674
Bugia 559
Bugnicourt 661, 663, 664
Burburg 58, 118
Buren 234, 315, 358, 367, 405, 519, 599, 602, 603
Burgondië 5, 6, 11-13, 24, 27, 114, 128, 139, 149, 156, 161, 177, 187, 190, 227, 325, 335, 338, 356, 383, 385, 387, 414, 437, 475, 570, 587, 589, 618
Burgondische Nederlanden 87
Burgondischen Kreits 618
Burgos 162, 169, 204, 206, 207, 209, 289, 294, 398, 701
Burstbrugghe 122
Butkens 44, 52, 113, 168, 189, 194, 306, 315, 317, 318, 335, 426, 434, 439
Cadzant 134, 143, 144, 504, 507, 510, 512, 513
Cagliari 463, 464
Calais 122, 250, 251, 312, 313, 339, 340, 345, 356, 358, 367, 582, 584
Calvyn XVIII, 630
Canche 664, 675
Canterbury 311, 312
Carinthië 352
Carlos 592, 625, 702
Carniole 352
Carnische Alpen 642
Caroline 546, 550
Carthagena 559
Cassel 611
Castielje 134, 157, 158, 162, 164, 170, 172, 174, 175, 181-183, 190, 199, 200, 203, 204, 207, 208, 217, 223, 224, 242, 248, 268-270, 273, 275, 281, 282, 284, 292, 294, 308, 311, 318, 333, 568, 572, 682, 688, 696
Castiljanen 289, 293, 309, 319
Castrum Theodorici 585
Catalonië 682
Cateau-Cambrésis 580, 665
Catharina 207, 211, 244, 299, 442, 451, 454
Catharina de Medicis 472
Catharina van Arragon 163, 243, 312, 396, 397, 442, 451, 454, 477, 666
Cerdagne 148
Châlons 651
Châlons-sur-Marne 585
Chambery 663
Champ-du-Drap-d'Or 312
Champagne 338, 340, 367, 582, 583, 585, 648, 650
Champuan 434
Chapeauville 296, 648
Charlemont 677
Charleroi 502, 577, 671
Charles 76
Charles-Quint X, XI, 166, 190, 225, 264, 283, 292, 300, 314, 348, 353, 435, 481, 559, 593, 621, 684, 695
Charles Quint 216
Charolais 128, 149, 618
Château-Thierry 585
Châtelet 671
Cheredin 459, 460
Chièvres 137, 194, 204, 210, 212, 213, 225, 228, 263, 266, 269, 271, 290, 293, 294, 308, 310, 315, 334
Chimai 315
Chimay 51, 119, 125, 130, 136, 137, 167, 653
Chiny 330, 567
Chmel 170, 203, 211, 212
Chotin 343-345, 443, 445
Christenen 459
Christiaen 259, 371-374
Christiaen II 259, 363
Christiaen van Denemarken 371
Christien van Denemarken 648
Christina 372, 472, 686
Christina van Denemarken 472, 493
Christoffel van Baden 137
Cigales 706
Ciska van Luxemburg 113
Claes van Delft 91
Claudia 168, 191, 623
Claudia van Frankryk 168
Claudius Carondelet 301
Clemens 393, 398, 399, 414, 416, 420, 425, 430, 450, 451, 453, 455
Clemens VII 164, 318, 363, 370, 391, 392, 394, 396, 407, 418, 451
Coblentz 590
Coblenz 225
Cohem 10
Coïmbra 22
Colonna 355, 368
Commercy 583
Commines 13-15, 19-21, 30, 150
Compostella 199
Concession Caroline 544
Constantinopelen 326, 327, 592
Constanz 422, 640
Copenhagen 259, 371, 374
Coppenolle 92, 108, 143
Cordova 157, 165
Corfou 489
Cortès 170
Cortez 357
Corunna 198, 309, 320
Courteville 202-204, 301
Cranenburg 81, 132
Creesers 509, 512, 517, 524, 530, 543
Cremona 382
Crespy 551, 586, 587, 589, 593, 635
Crèvecoeur 35-38, 115, 118, 122, 123, 148, 670
Croy 119
Cuick 218, 234, 564
Dambrugge 57
Damen-Vrede 414
Damme 65, 110
Daneel Onredenen 40
Daneel van Praet 35, 122, 123
David III, IV
David van Burgondië 233
David vanBurgondië 24
De Courteville 202
De Croy 334
De Foix 368
De Gerlache 23
De Granvelle XI
De la Chaux 284
De la Marck 217
De Los 220
De Mont 400, 668
De Ram IV, 220, 629
De Salignac 656
De Taxis 254
De Thou 647
Del Marmol 439
Delalaing 465
Den Bosch 563
Dender 637
Dendermonde 30-32, 36, 45, 56, 87, 94, 500, 532, 545
Denemarken 232, 259, 371, 373, 429, 562, 581
Despars XII, 7-9, 22, 23, 28, 29, 36, 39-42, 46, 53, 55, 57-61, 63, 66-70, 72, 73, 75, 76, 78, 80-84, 86, 91-95, 101, 105, 106, 108-110, 117, 122, 124, 130, 133, 138, 144
Deux-Ponts 654
Deynzen 106
Diedenhoven 562, 657, 659
Diegerick VII
Diericx 539, 540
Diest 116, 189, 203, 219, 296, 577
Dijon : Karthuizer-kerk 356
Dillingen 603
Dinant 670, 677
Divaeus XII, 8, 10, 15
Dixmuiden 122
Doesburg 218
Donau 597, 601-603, 641
Donauwert 614
Donawert 603
Doornik 33, 35, 40, 166, 175, 181, 248, 251, 255, 256, 259, 325, 338, 341-344, 385, 430, 443, 445, 446, 627
Dordrecht 233, 295, 457
Doria 411, 470, 483
Dorothea 372
Douai 95, 113, 120, 385, 552
Douay 661
Doulens 664
Douvres 311, 356
Drau 449
Drave 449, 642
Drenthe 401
Dresden 607
Du Bellay 245, 254, 331, 336, 337, 341, 345, 355, 359, 365, 367, 369, 375, 379, 380, 412, 472, 475-477, 479, 480, 482-484, 487, 488, 501, 560, 563, 572, 579, 582, 583, 586
Du Mont 4, 16, 18, 32, 104, 129, 132, 136, 141, 142, 146, 148-151, 167, 168, 172, 177, 178, 184, 191, 197, 221-223, 243, 245, 257, 258, 260, 265, 267, 276, 277, 305, 306, 328, 329, 337, 338, 381, 383, 387, 392, 397-399, 409, 414, 415, 418, 428, 431, 447, 452-454, 469, 489-491, 494, 560, 562, 571, 575, 576, 580, 581, 587, 588, 595, 598, 600, 606, 611, 612, 619, 635, 638, 641, 647, 677, 680
Dudzeele 90
Duffel 565, 566
Duinkerken 118
Duitschers 43, 45, 65, 67, 104, 106, 117, 118, 123, 130, 255, 303, 487, 555, 557, 598, 644
Duitschland IX, 48-50, 85, 88, 101, 116, 127, 136, 141, 155, 225, 257, 261, 264, 280, 291, 298, 303, 304, 306, 308, 314, 318, 327-329, 352, 353, 367, 381, 391, 393, 413, 416, 421-423, 430, 432, 441, 447, 453, 456, 477, 495, 550, 552, 554, 572, 580, 589, 590, 596, 597, 600, 603, 613, 614, 620, 622, 636, 637, 644-646, 649, 650, 652, 688, 699
Dumont 388
Duren 573
Eber 333
Edam 179
Edinghen 513
Eduard 135, 666, 667
Eduard IV 20
Eduard VI 606
Eecloo 42
Eerbrugghe 57
Eger 607
Egmont 137, 175, 230, 235, 244, 294, 315, 401, 493, 653, 658, 668
Egra 607
Egypten 459
Ehrenberg 642
Eindhoven 234
Eisne 422
Eissleben 615
Elbe 607-609
Eleonora 166, 207, 386, 388, 415, 468, 473, 501, 623, 683, 686, 699, 702, 705
Elisabeth 662, 666
Elsasz 184, 422, 649, 651
Embrun 387
Emmanuel 159, 163, 386, 391, 400
Emmanuel-Philibert 663, 664, 675
Emmanuel-Philibert van Savoye 662
Engeland 20, 117, 140, 142, 147, 161, 164, 172, 196-198, 203, 212, 221, 222, 224, 232, 244, 250, 256-260, 266, 275, 277, 289, 307, 311, 312, 336, 339, 346, 351, 356, 359, 361, 372, 391, 398-400, 441, 442, 451, 454, 462, 463, 489, 570, 582, 589, 598, 606, 660, 666-669, 677, 683, 688, 696
Engelbrecht 189, 190
Engelbrecht van Nassau 136, 189
Engelschen 122, 144, 249, 359, 367, 673
Enghien 113, 513
Enkhuizen 179
Epernay 585, 651
Erembodeghem 57
Ernest 599
Ernst van Hessen-Cassel 646
Escaubecque 263, 335
Escuriael 708
Esparre 332
Espinoy 279
Estramadura 158, 271, 272, 701
Europa XIII, XIV, 85, 139, 154, 326, 363, 413, 449, 450, 462, 469, 471, 475, 569, 681
Everghem 106, 108, 109
Everhart de la Marck 217
Fabrique Henriquez 321
Falmouth 197, 198
Farina 464
Felix van Werdenberg 278
Ferdinand 149, 162, 172, 173, 175, 182, 193, 199, 200, 207, 208, 211, 243, 265, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 280, 290, 291, 314, 352, 353, 356, 362, 366, 374, 381, 416, 422, 431, 432, 443, 531, 539, 550, 561, 575, 591, 594, 603, 604, 607, 626, 629, 633, 640, 644, 645, 659, 668, 675, 681, 686, 695, 697-700
Ferdinand en Isabelle 158, 163, 164, 169, 171
Ferdinand I 154
Ferdinand V 142, 181, 248, 282
Ferdinand V den Katholieke 158
Ferdinand van Arragon 191, 221, 243, 249, 268
Ferdinand van Castielje 278
Ferdinand van Gonzaga 674
Ferdinand van Portugal 12
Fernand Cortez 357
Fernando Alvarez de Toledo 594
Ferreras 272, 293, 294, 307-311, 319-322, 324, 334, 358, 388, 417, 452, 483, 568, 569
Fisen XII, 295, 296, 564, 670
Flandre VII, 46
Fleurange 254, 295, 313, 330, 331
Florentië 362, 416
Florents 347, 420
Florenz 394, 554
Floris van Egmont 234, 237, 239, 295, 358
Foix 354
Folembray 671
Fontarabia 169, 387, 388
Foppens 226, 227
Forum Julii 450
Francesco Pizarro 455
Francesco Sforza 337, 345, 372, 472
Franche-Comté 172, 228, 365, 421, 434, 618, 636, 697
Francis Coppenolle 138
Francis van Bassevelde 28
Francis Vander Gracht 508
Franciscus de Borgia 682
François I 300
Franken 617
Frankfort 49, 85, 127-129, 178, 303, 305, 306, 314, 326, 611, 615, 699
Frankfort : Sint-Bartholemeus kerk 303
Frankryk 3, 12, 17, 19, 20, 24-27, 29, 32, 40, 47, 51, 53, 54, 85, 86, 96, 100, 108, 111-113, 128, 129, 134, 138, 139, 142, 143, 147, 148, 155, 156, 165, 168, 169, 171-173, 176, 178, 190, 191, 195-197, 201-203, 210, 212, 213, 215, 217, 219, 222, 224, 236, 237, 241, 244, 246, 248-251, 256, 257, 259, 260, 265-267, 275, 278, 282, 286, 289, 292, 295, 297, 298, 303, 304, 311, 312, 325, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 342, 344, 345, 358, 362-364, 366, 367, 369, 370, 375, 380, 385, 387-389, 391, 398-400, 408, 412, 421, 441, 462, 463, 465, 468, 471, 473, 475-477, 480, 488-490, 501, 526, 527, 529, 551, 553, 561, 567, 571, 577, 584, 588, 589, 593, 598, 602, 605, 617, 621, 623, 628, 634, 636, 647, 650, 660, 668, 676, 677, 679, 683, 688, 692
Frans 292, 295, 336, 343, 345, 360, 361, 363, 375, 379, 382, 383, 385, 387-389, 391, 413, 414, 472, 474, 476, 477, 491, 493, 495, 528, 559, 560, 570, 572, 582, 586, 587
Frans de Melun 279
Frans I 191, 248, 266, 276, 279, 286, 289, 298, 300, 304, 311, 312, 325, 329-332, 335, 336, 338, 339, 355, 356, 359, 361-363, 365, 368, 375-377, 382, 385-387, 392, 393, 396-398, 410, 412, 415, 430, 441, 451, 452, 468, 471, 473, 475, 478, 481, 483, 487, 489, 491, 492, 501, 502, 526, 552, 562, 570, 571, 578, 580, 581, 585, 586, 592, 605, 623, 660
Frans I van Lorreynen 372, 648
Frans II 134, 135, 140
Frans van Brederode 116
Frans van Téligny 252
Frans van Waldeck 458
Fransch-Vlaenderen 563
Franschen 10, 13, 36-38, 50, 51, 58, 59, 88, 117-120, 122, 124, 155, 220, 245, 249, 253-255, 286, 333, 337, 340-342, 354, 355, 366, 369, 374, 375, 378, 379, 381, 391, 392, 409, 411, 412, 471, 473, 477, 479, 484, 486, 488, 489, 562, 564, 572, 578-580, 585, 628, 635, 648, 649, 651, 652, 659, 660, 665, 669, 670, 675-678
Frederik 3, 49, 85, 86, 88, 101, 105, 108, 109, 116, 178, 185, 305
Frederik de Wyze 305
Frederik I 371, 374
Frederik II 372, 599
Frederik III V, 134, 151, 233
Frederik III van Oostenryk 3
Frederik van Beijeren 262, 263, 278
Fréjus 375
Friaul 450
Friesland 576, 594
Friezen 285, 286
Frioul 450
Fuessen 641
Gachard X, XI, 20, 89, 194, 212, 215, 220, 262-264, 283, 299-302, 310, 334, 348-351, 357, 360-362, 380, 382, 383, 388, 389, 409, 426-428, 433, 434, 444, 447, 470, 480, 481, 485, 486, 496, 498, 499, 501, 502, 504, 510, 511, 513-515, 517, 518, 520, 522, 523, 525-541, 544-546, 548-550, 552, 560, 577, 669, 678, 683-688, 690, 691, 693-697, 699-705
Gachet 462
Gaesbeeck 64, 69, 278
Gaesbeek 594
Gaëta 410
Gallicië 157, 198, 199, 307-309
Gand VII, X, 42, 481, 485, 503, 540, 545
Gandia 682
Gattinara 335, 339, 421
Gavere 594
Gaveren 341, 513
Geert van Weltwyck 592
Geertruid van Holland 506
Geertruidenberg 154
Geertsberghen 33
Gelder 175, 185, 218, 229, 231, 233, 242, 250, 386, 408, 409, 492, 493, 495, 551, 562, 568, 574-576, 626
Gelder Zutphen 471
Gelderland 152, 175, 179, 186, 189, 190, 192, 202, 213, 218, 234, 237, 243, 402, 493, 560, 561, 620
Gelderschen 179, 180, 185, 233-236, 248, 295, 493, 563, 567
Geldorp 234
Gembloux 567
Genappe 125
Genna 417
Gent VI, X, 3-5, 7-9, 11, 13, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36-42, 44-47, 52, 53, 55-58, 60-63, 66, 69, 72, 74, 75, 77, 80, 83, 85-87, 89, 90, 94, 95, 97, 101-103, 105-110, 125, 127-131, 133, 137, 138, 145, 154, 166, 174, 175, 207, 224, 225, 313, 347, 348, 372, 373, 435, 471, 481, 486, 495-497, 499, 500, 502, 503, 506-508, 512, 513, 517, 519-523, 525, 526, 531, 532, 536, 537, 539, 541, 542, 545, 547, 549, 551, 560, 699
Gent : Abtdy van Sint Baefs 540
Gent : Belfort 505
Gent : Belfroot 508
Gent : Bogaerdenklooster 515
Gent : Brugsche poort 42
Gent : Collatie-Zolder 54, 486
Gent : Collatiezolder 519, 530
Gent : Graven Kasteel 513
Gent : Gravensteen 538
Gent : Hof ter Wallen 42, 44, 45, 55
Gent : Hoofdkerk van Sint Jan 42
Gent : Hooghuis 71
Gent : Kerk van Sint Jans 540
Gent : Klok Roelant 542
Gent : Klokke Roelant 54
Gent : Mudepoorte 520
Gent : Princen-Hof 533, 534
Gent : Prinsenhof 541
Gent : Saestelet 43, 90, 520
Gent : Sint-Baefs kerk 166
Gent : Sint-Jans kerk 166
Gent : Sint Janskerk 539
Gent : Sint Nicolaes 515
Gent : Sint Veerlen plaets 515
Gent : Steen 513
Gent : Vrydag-markt 21, 43-45
Gent : Vrydagmarkt 523
Gent : 's Gravensteen 513
Gentenaers VII, 3, 11, 12, 14, 20, 21, 25, 27, 29-31, 33-35, 38, 41, 46, 47, 58, 59, 62, 64, 68, 70, 73-75, 77, 82, 83, 85, 87-89, 95, 98, 99, 101, 107-109, 111, 112, 114, 119, 122, 130, 132, 138, 141, 143, 144, 471, 485, 486, 496-499, 501, 502, 506, 511, 513, 515, 517-519, 524, 525, 529, 531, 533, 535, 536, 541, 543, 546, 548, 550, 551
Genua 351, 355, 362, 382, 386, 410, 411, 415, 554, 572, 605
Gerardus Noviomagus 287
Germaine 191
Germaine de Foix 191, 199, 270
Germanië 297, 303, 318, 630
Ghent 548, 549
Gibraltar 459
Gielis de Brouckere 73
Gielis de Wilde 530
Givet 677, 678
Godefroy 213
Goethals 227
Goldastus 615, 634, 647, 700
Goletta 464, 465, 469
Golf van Gasconje 169
Gorinchem 408
Gotha 611
Gothen 396
Gouden Bulle 631
Granvelle 356, 380, 388, 398, 400, 421, 452, 453, 462, 468-470, 473, 474, 487, 575, 584, 595, 636, 675, 678, 692, 693
Grave 186
Grenade 157, 158, 163, 182, 206, 208, 274, 356
Grenade Léon 292
Grenoble 387
Grevelingen 58, 313, 563, 676
Grimbergen 115, 189
Gripsholm 371
Groen 288
Groen van Prinsterer 287, 433, 584, 654
Groene-Tentenaers 55, 59, 510
Groenloo 202
Groententers 57
Grol 202
Groningen 576, 594
Groot Everzwyn van Ardennen 217
Groote Belt 374
Gruthuyze 132
Gruthuze 22, 94, 122
Guadalaxara 705
Guadelupe 271, 273, 274
Guilford Dudlei 667
Guillaume 532
Guillaume le Taciturne 678
Guinegate 37, 248, 252, 255
Guines 312, 386
Guise 367, 655, 656, 665, 674
Gulik 49, 100, 105, 230, 493, 568, 573-575, 632
Gulikerland 573
Gustaef Wasa 371
Haerlem 457
Hagenau 184, 186
Hainaut 13, 14
Halen 219
Halle 31, 121, 124, 612
Haraeus 566, 567
Harderwyck 233
Hasen 553
Haspengau 125, 219
Haspres 340
Héfelé 181, 193, 200, 205-209, 271, 274, 275, 280-283, 285, 288, 290, 291, 460
Heilbron 422
Heinsberg 575
Hendrik 147, 189, 190, 196-198, 203, 213, 221, 232, 244, 251, 253, 255, 258, 287, 289, 311, 312, 336, 339, 343, 346, 356, 361, 362, 366, 397, 399, 400, 402, 407, 442, 451, 454, 570, 582, 586, 623, 628, 635, 636, 638, 649-652, 655, 661, 663-665, 669, 671, 672, 674, 675, 678
Hendrik de Berghes 160
Hendrik II 282, 329, 332, 528, 561, 623, 634, 637, 647, 653, 664, 669
Hendrik IV 158, 597
Hendrik van Beijeren 401, 402, 405, 407
Hendrik van Engeland 415, 593
Hendrik van Nassau 189, 219, 263, 266, 287, 330, 334, 341, 343
Hendrik VII 117, 142, 147, 161, 196, 203, 212, 244, 666
Hendrik VIII 163, 232, 236, 243, 249, 254-256, 258, 268, 277, 313, 325, 336, 338, 345, 346, 351, 359, 362, 366, 381, 392, 396, 399, 442, 451, 452, 454, 477, 570, 578, 584-586, 606, 660, 666
Henegau 5, 10, 13, 26-28, 31, 32, 36, 46, 64, 69, 80, 86, 88, 89, 97, 100-102, 107, 111, 116, 118, 119, 121, 127, 194, 250, 251, 264, 314, 338, 340, 359, 446, 450, 482, 502, 552, 571, 576, 577, 624, 626-628, 651-653, 671, 672, 676
Henegauwers 51, 64, 111, 118, 120, 123, 124
Henne 166, 190, 191, 216, 225, 264, 287, 314, 315, 353, 435, 436, 539, 540, 593, 621, 632, 641, 659, 663, 669, 674
Henri VIII 442
Herdoopers 430, 455, 458, 459
Herman 590
Herzele 22
Hesdin 149, 252, 386, 392, 628, 659, 660, 663, 664
Hessen 106, 423, 431, 456, 597, 598, 611, 614, 637, 646
Het Sticht 551, 624
Het Vrye 22, 62, 121, 485
Hieronymieten 681, 701
Hoekschen 24, 116
Holbein 93
Holland 9, 24, 80, 89, 116, 154, 218, 234, 240, 249, 264, 285, 403, 405, 408, 446, 456, 492, 506, 517, 551, 564, 572, 576, 620, 624, 635, 669
Hollande 295
Hollanders 373
Hongaryë 116, 265, 278, 354, 413, 431, 432, 435, 495, 554, 581, 604, 605, 639, 644
Hongarye 136
Hoog-Duitschland 606, 639
Hoog-Oostenryk 302
Hoogstraeten 315, 426, 427, 519, 594
Hoogstraten 136, 564
Hooi 434
Hoorn 35, 179, 315
Horuc 459, 460
Hoynck Van Papendrecht 406, 486
Hueta 705
Huffel 508
Hugo Marmier 415
Hugo van Mausfeld 278
Huis van Conflans 150
Hulst 91, 95
Ibiza 158
Ignatius de Loyola 332
Illyrië 450, 642
Imst 213
Indiën 707
Ingolstadt 602
Inn 639
Innocentius VIII 96, 141
Innsbruck 653
Innsbrug 639, 641, 644
Innspruck 262, 421, 628, 639, 641-643, 654
Inspruck 151, 152, 160, 172, 179
Ionische eilanden 489
Isabelle 158, 162, 163, 170, 181, 182, 184, 206-208, 231, 259, 371, 373, 391, 416, 491, 492
Isabelle van Bourbon 30
Isabelle van Castielje 180
Isabelle van Oostenryk 167, 231, 259
Isabelle van Portugael 391
Isar 601
Islebius 615
Isny 422
Italianen 532, 555, 556
Italië 215, 336, 337, 345, 346, 349, 354, 360, 362, 365, 375, 380, 381, 391, 393, 397, 409, 416, 418, 421, 423, 450-453, 460, 462, 472, 474, 479, 483, 487, 489, 490, 554, 560, 572, 581, 583, 603, 613, 635, 636, 688
Jakob de Heere 91
Jakob de Huyter 658
Jakob IV 224
Jakob Masius 690
Jakob V 446
Jakob van Ghistel 90
Jakob Villinger 299
Jakob Villingher 231
Jan 159, 189, 190, 371, 400
Jan-Frederik 597, 599, 604, 612, 637, 644
Jan Beukels 457, 458
Jan Caneel 76, 104
Jan Carondelet 48, 80, 434
Jan Coppenolle 40, 80, 132, 138
Jan de Anchiata 226
Jan de Berghes 10
Jan de Hennin 446
Jan de Hornes 169
Jan de Huyter 658
Jan de le Sauche 307
Jan den Onversaegde 389
Jan d'Albret 282, 330
Jan Galeas 152
Jan Gros 82
Jan Hannaert 465
Jan Hus 327
Jan II 159, 390
Jan III 400, 446, 568
Jan Le Sauvage 263, 294, 301, 335, 437
Jan Matthyszoon 457
Jan Rogiers 39, 62
Jan Schneider 615
Jan van Bergen 215
Jan van Bergen-op-Zoom 166
Jan van Brandenburg 278
Jan van Coppenolle 31, 53
Jan van Courteville 301
Jan van den Keere 91
Jan van Egmont 278, 279
Jan van Foix 191
Jan van Hornes 217
Jan van Leyden 457
Jan van Ligne 594
Jan van Nassau 213
Jan van Nieuwenhoven 67, 68, 70, 78, 79
Jan van Trazegnies 279
Jan van Waesberghen 511, 520
Jan van Wassenaer 278
Jan zonder Vrees 356
Jarandilla 703, 704
Jean d'Hollander 496
Jesuiten 682
Jnigo de Velasco 321
Joachim 299, 300
Joanna 159, 160, 162, 164, 165, 167, 172-175, 180, 181, 183, 191, 195, 198-200, 204, 206-209, 273, 527, 606, 666, 682, 684, 696, 702, 703
Joanna Gray 666
Joanna Seymour 477
Joanna van Arragon VIII, 160
Joanna van Castielje 682
Joanna van der Gheenst 342
Joost De Deckere 68
Joris Ghyselin 70, 79
Joris Talbot 250
Joris van Everstein 118
Joris van Falckenstein 80
Joris van Oberstein 118
Juan 527
Juan de Lanuza 311
Juan de Ortega 701
Juan de Padilla 323
Juan Manuel 204, 348, 349
Juan van Padilla 323
Juan Vasquez 695
Julius II 244, 245
Julius III 628, 629
Julius Pflug 615
Jumet 671
Justaes Schietcatten 35, 36
Juste 706, 708
Jutphaas 235
Kadzant 524
Kaep van Metafus 558
Kalfsvel 513, 515, 516, 524
Kallandburg 374
Kameryk 27, 44, 160, 210, 223, 228, 229, 242, 293, 340, 388, 391, 414, 415, 441, 451, 452, 472, 481-483, 501, 529, 580, 638, 665, 666, 672, 679
Kamryk 417
Kanael 195, 197
Kanoot 672, 673
Karel XVI, XVII, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 33, 36, 50, 51, 87, 97, 128, 139, 142, 147, 150, 154, 166, 168, 176-179, 181, 185, 188, 192, 197, 202, 207, 210, 211, 216, 224-226, 228, 232-235, 242, 248, 259-269, 271, 273, 275-280, 283-292, 294-296, 298, 299, 301-308, 310-316, 318-320, 324-327, 330, 331, 335, 336, 339, 340, 343, 344, 346-352, 355-358, 360-362, 365, 368, 373, 374, 380, 381, 383, 385, 386, 391, 393, 396, 397, 399, 400, 402, 408, 409, 414-416, 418, 421-426, 430, 433-435, 440, 442, 444, 445, 448-453, 455, 461-463, 465, 466, 468-470, 473, 474, 476-478, 481-483, 486, 487, 490, 492, 494, 495, 498, 502, 526-529, 531-533, 537, 538, 540, 541, 543, 544, 550, 551, 553-556, 558-561, 568, 569, 572-575, 577-582, 585-589, 591, 593, 595-597, 599-609, 611, 613-617, 620, 621, 624-629, 631-637, 639, 640, 642-647, 650, 653-659, 662, 665-675, 677, 681-691, 695, 697-699, 701-708
Karel-den-Groote 709
Karel de Lannoy 362, 377, 378, 388, 389
Karel de Poupet 228
Karel de Stoute 134, 385
Karel de Vyfde XV
Karel den Groote XV, 316, 317, 418, 419
Karel den Stoute 93, 177, 183, 493, 532, 587
Karel den Stouten V
Karel den Vyfde VIII, 305, 418
Karel III 662, 675
Karel III van Bourbon 364
Karel IV 305
Karel V XI, XV, XVII, 164, 166, 191, 325, 337, 345, 350, 353, 360, 391-393, 398, 414, 437, 440, 453, 513, 674
Karel van Chimai 211, 212
Karel van Chimay 166, 225, 263
Karel van Croy 119
Karel van Egmont 175, 177-179, 185, 187, 188, 192, 201-203, 210, 217-224, 228-234, 236, 240-243, 246, 285, 286, 391, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 471, 491, 561
Karel van Gent 610
Karel van Halewyn 81
Karel van Lalain 446
Karel van Lannoy 263, 278, 379, 410
Karel van Oostenryk 305, 484
Karel VIII 3, 21, 25, 30, 77, 87, 88, 90, 97, 112, 115, 128, 131, 134, 135, 138, 140, 143, 148, 149, 154, 164
Karl V XI, 250, 339
Karnten 642
Keizer Karel X, XII, XVIII, 328, 334, 338, 340, 342, 345, 348, 351, 353, 362, 376, 389, 391, 398, 403, 405, 407, 411-413, 421, 429, 430, 432, 441, 443, 450, 453, 455, 459, 460, 463, 468, 469, 471, 473, 478, 489, 490, 496, 539, 547, 548, 551, 574, 576, 578, 584, 589, 603, 618, 631, 648, 653, 662, 667, 673, 679, 682
Kempen 218, 219
Kempten 422
Kervyn 9, 11, 14, 23, 25-28, 30, 32, 39, 51, 71, 77, 82, 97, 104, 126, 154, 165
Kessel 218
Keulen 49, 96, 101, 106, 152, 230, 316, 431-433, 573, 574, 590, 595, 632
Kiliaen 509
Klagenfurt 642
Kleef 44, 49, 100, 115, 125, 130, 230, 493, 568, 575
Kleine Belt 374
Klevenaers 494
Kortryk 33, 57, 58, 69, 106, 253, 525, 545, 549, 550
La Chaux 228, 284, 356
La Corogne 198, 309
La Marche 23, 31, 32, 42-45, 48, 59, 71, 80, 82, 83, 106, 112, 129
La Marck 218, 219, 386
La Roche 623
Ladislaus 265
Lalaing 661
Lambrecht de Briarde 522
Lamorael van Egmont 594
Lanceloot van Berlaimont 27
Lanchals 61, 70, 85, 91-93
Landau 422, 654
Landen 219
Landrecies 340, 577, 578, 580, 672
Landshut 601
Lannoy 376, 380-382, 389, 394, 410, 446
Lanz XI, 250, 267, 339, 366, 370, 373, 374, 376, 380, 381, 389, 392, 393, 396, 398, 407, 412, 413, 415-417, 426, 427, 431, 433, 448, 450, 453, 462, 463, 465, 468, 470, 472, 473, 476, 481, 483, 486-488, 494, 561, 568, 578, 579, 592, 599, 603, 604, 607, 614, 618, 628, 629, 633, 636, 637, 640, 641, 643, 645, 646, 650, 652, 654, 659, 662, 668, 675, 677, 696, 698
Laredo 161, 174, 701
Laurentius de Medicis 453
Lautrec 337, 354, 410, 411
Le Glay XI, 225, 226, 229, 236, 237, 241, 242, 244, 245, 251, 255, 258, 259, 265, 270, 279, 280, 296, 301, 426, 427
Le Petit 295
Lei 253
Leiden 202
Leipzig XI, 250
Lek 241
Leo XVI, 257, 325, 329, 346-348, 351, 354
Leo X 245, 292, 325, 337, 346, 347
Leon 157, 182
Léon X 337
Lerida 490
Lesbos 459
Lescun 337
Leuven III, XVIII, 8, 10, 105, 114, 116, 125, 130, 153, 215, 226, 264, 337, 435, 454, 498, 566, 627, 631
Leuven : Sint Pieters Kapittel 227
Leuven : 's Meijers straet 227
Ley 487, 540
Leyden III, IV, 457, 627
Liedekerke 69, 513
Liedekerken 465
Lier 160, 372, 373, 565
Lier : Hof van Denemarken 372
Lieven Blomme 497
Lieven de Herdt 530
Lieven de Tollenaere 529
Lieven Lammens 511
Lieven Pyn 507, 508, 511, 513, 515, 538
Ligny 583
Ligny-en-Barrois 583
Lille 220, 264, 299, 300, 310, 434, 444
Limburg 23, 218, 353, 576, 593
Lingard 454
Lintz 352, 640, 641
Linz 151, 302
Lochem 202
Loches 528
Lodewyk 5, 11, 13, 16, 20, 25, 168, 171, 172, 174, 190, 191, 201, 223, 245, 249, 250, 257, 258, 260, 265
Lodewyk den Vrome 420
Lodewyk II van Hongaryë 432
Lodewyk IX 364
Lodewyk van Beijeren 306
Lodewyk van Bourbon 23
Lodewyk van Brugge 22
Lodewyk van Crecy 624
Lodewyk van Praet 568
Lodewyk Van Schore 498
Lodewyk van Vlaenderen 446
Lodewyk XI 3, 5, 11, 19, 21, 24, 130, 135, 587
Lodewyk XII 134, 164, 169, 184, 190, 191, 197, 213, 217, 218, 221, 224, 229, 235, 244, 245, 248, 256, 258, 260, 266, 267, 336, 660
Lodewyk XIII 148
Lodi 377
Logrono 333
Lombardyë 154, 355, 359, 364, 368, 379, 409, 412, 418, 450, 554, 622
Lombeke 465
Londen 196, 260, 277, 348, 356, 647
Longueville 252
Lopez Hurtado de Mendoza 349
Lorreynen 212, 367, 493, 583, 628, 648, 653, 654, 686
Louis XI 14
Louis XII 213, 249, 254
Louise van Savoyë 413, 414
Lucca 362, 554
Ludovic Vacca 226
Ludovica 276
Ludovica van Savoyë 375, 381
Luik 23, 100, 117, 169, 217, 229, 230, 289, 295, 296, 315, 331, 386, 433, 563, 631, 632
Luikenaers 117, 120, 125
Luikerland 217, 296
Lummen 23
Luneburg 423
Luter 372, 381, 396
Luther XIII, XVIII, 325, 327, 328, 440, 589, 594, 630
Lutheranismus 456, 597
Lutherschen 421
Lutherschgezinden 423, 447
Luxemburg 166, 168, 185, 264, 305, 325, 329, 335, 338, 353, 552, 561, 562, 564, 568, 576, 594, 622, 650-652, 659, 678
Luxemburg-Enghien 113
Lybië 459
Lyons 172, 173, 364
Mâcon 12, 150
Macquéreau 196, 206, 220, 248, 254, 256, 379, 383, 392
Madrid 271, 363, 380, 384, 388, 389, 391, 397, 414, 527, 528, 705
Madrigalejo 273
Maerten van Rossem 650, 678
Maerten van Rossum 561, 563, 575
Maes 180, 186, 218, 237, 338, 563, 564, 570, 583, 670, 677, 678, 690
Maeskant 296
Maestricht 152, 280, 433, 620, 631
Maguerite d'Autriche 426
Mahomet 157
Maigny 168
Main 611
Maintz 49, 300, 304, 316, 649
Mainz 447, 615, 632
Majorca 158, 555
Maldeghem 70
Male 105
Maltezers 555
Maltha 463
Manche 197
Mansfeld 594, 653
Mantua 554
Manuel 349
Marche 623
Marck-Arenberg 23
Marcq 676, 695
Margareet 4, 17, 20, 21, 134, 139, 141, 142, 150, 152, 160-162, 167, 173, 215, 216, 221, 222, 224, 228-231, 233-235, 237, 238, 240-243, 245, 249, 257-260, 263, 265, 266, 279, 287, 300-302, 310, 315, 335, 353, 370, 371, 373, 374, 384, 388, 391, 392, 404, 407-409, 413, 426-428, 436
Margareet van Oostenryk 4, 16, 138, 149, 159, 166, 210, 284, 295, 335, 414
Margareet van Parma 342
Margareet van Yorck 46, 166, 173, 212, 227
Margriet van Yorck 18
Marguerite d'Austriche 225
Marguerite d'Autriche XI
Maria V, 4-6, 30, 49, 93, 153, 190, 197, 207, 258, 265, 338, 356, 385, 386, 430, 432, 433, 435, 445, 448, 453, 454, 473, 480, 484, 486-488, 494, 497-499, 502, 517-519, 522, 525, 527, 529, 532, 539, 548, 569, 574, 578, 579, 599, 602, 607, 620, 623, 625, 626, 636, 643, 647, 650, 652, 654, 666-668, 671, 683, 685, 686, 693, 694, 699, 702, 705, 707
Maria Magdalena van Hamale 334
Maria Theresia 419
Maria van Burgondië 18, 419
Maria van Castielje 163, 386, 391
Maria van Engeland 356
Maria van Frankryk 191
Maria van Gelder 224
Maria van Oostenryk 575
Maria van Portugael 592
Mariana 207, 268
Marie de Hongrie 706
Mariënburg 570, 670, 677
Marignan 337
Marimont 671
Marne 583, 586
Marocco 459
Marseille 363, 375, 453, 478, 479, 482, 571
Matthaeus 287, 406, 457, 459, 470
Matthys Denys 65
Matthys Speyaert 39, 90
Maubeuge 577, 672
Mauren 157
Maurits 599, 604, 606, 611, 616, 637, 639, 640, 643-645, 681
Maurits van Saxen 599, 611, 615, 628, 632, 634, 637, 647
Maximiliaen V, VI, VIII, IX, 3-9, 11, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 32, 33, 35-37, 41-51, 54, 56-60, 62, 64, 67, 69, 71, 75-77, 80, 82, 85, 88, 89, 97, 100, 102-104, 107, 108, 110, 111, 113, 115-117, 119, 120, 127-129, 134-136, 138-142, 144, 146, 147, 149, 151, 155, 156, 166, 168, 170, 172, 176-178, 185, 194, 203, 210-212, 214, 222, 224, 225, 229, 241, 243, 245, 246, 248-251, 253, 255, 257, 258, 262, 263, 268, 270, 279, 289, 297-302, 337, 352, 617, 620, 625, 686, 698, 699
Maximiliaen de Berghes 279
Maximiliaen de Hornes 278
Maximiliaen I 134, 248, 419
Maximiliaen Sforza 337
Maximiliaen van Oostenryk 3, 248, 594, 622
Maximilien VII, XI, 426
Mechelaers 120, 292
Mechelen III, IV, 30, 46, 50, 85-88, 94, 100, 111, 112, 116, 121, 137, 141, 143, 152, 169, 173, 175, 183, 184, 210, 211, 213, 216, 217, 227, 240, 243-245, 248, 251, 257, 263, 264, 275, 280, 314, 345, 353, 371, 374, 409, 427, 429, 435, 438, 497, 518, 535, 536, 566, 576, 593, 626, 637, 646
Mechelen : Blok-straet 637
Mechelen : Kerk van Sint Pieter 429
Mechelen : Sint-Pieters kerk 159
Mechelen : Sint-Rombouts kerk 137
Mecklenburg 640
Medemblik 374
Medicis 370
Medina-del-Rio-seco 319
Meiland 152, 245, 363, 386, 393, 412, 414, 415, 451, 472, 473, 475, 476, 489, 638, 674
Meiningen 431
Meinungen 422
Meir van Constanz 422, 641
Meissen 607
Melanchton XVIII, 424
Mendoza 350
Mertens 564
Merville 487
Mesnil 664
Metafus 558
Metz 583, 628, 638, 648, 649, 654-659, 664, 682
Mexico 357, 462
Meyer 546
Mezières 217
Mezt 648
Michaël Helding 615
Michiel 163
Middelburg 80, 161, 193, 194, 236, 287
Middellandsche-Zee 360, 375, 459, 688
Middellandsche Zee 553
Mignet 300-302, 306, 320, 330, 336, 339, 340, 346, 349, 355, 356, 359, 361, 365, 367
Milaen 354, 362, 376, 418, 473
Milanen 325, 336, 337, 345, 354, 355, 361, 363, 368, 372, 376, 383, 475, 559, 560, 635
Minorca 158
Miraeus 183, 407, 445, 540
Miraflores 204-206
Molinet 5, 11, 16, 18-20, 23-25, 27, 31-36, 38, 41-46, 48-53, 56, 58, 59, 66, 67, 71-75, 78-82, 84, 86-94, 96, 100, 102-122, 124, 125, 127-130, 132, 133, 136-138, 140-148, 150-153, 155, 159, 160, 162, 165-170, 176, 183, 185, 189, 190, 193, 195, 196, 198, 200
Moluksche eilanden 569
Monçon 490
Mone 299-302
Montdidier 386
Montezuma 357
Montferrat 419
Montigny 278
Montils 130, 132, 144
Montmorency 479
Montpellier 563
Montreuil 584
Monza 418
Moreri 332, 434
Mortagne 344, 385
Mouzon 338
Muhlberg 589, 607-609, 611, 682
Muiden 223, 229
Muidepoort 520
Muley-Hassem 461, 468-470
Munster 230, 458
Munster : Sint Lambrechts toren 459
Murcie 157, 158
Naemen 264
Najera 333
Namen 10, 13, 80, 97, 118, 220, 251, 264, 434, 567, 576, 593, 623, 670, 676, 677
Namur 14
Nancy 583
Nantes 140
Napels 154, 155, 172, 200, 276, 334, 362, 368, 376, 382, 383, 386, 389, 394, 409-411, 415, 473, 489, 587, 601, 668
Napoleon 418
Nassau 44, 48, 51, 55, 130, 143, 146, 168, 189, 267, 288, 295, 315, 340, 341, 343, 344, 480-483
Nassau-Dillenburg 189
Naumburg 615
Navarre 282, 325, 329, 331-333, 335, 337
Neder-Burgondië 617
Neder-Navarre 282
Neder-Rhyn 617
Neder-Saxen 617
Nederland 285, 551, 587
Nederlanden 46, 50, 160, 166, 181, 212, 217, 245, 266, 270, 289, 359, 405, 426, 430, 439, 487, 527, 552, 588, 617, 625, 688, 691, 695, 706
Nederlanders 294, 307, 602, 687, 704
Nedersticht 401, 402, 404
Nény 437-439, 619
Nethe 565, 566
Neuburg 603
Nice 375, 491, 587
Nicolaes de Perrenot 421
Nieupoort 118, 122, 123, 125, 126
Nieuw-Castielje 705
Nieuw-Spanje 357
Nijhoff 176, 179, 185, 186, 189, 192, 201, 220, 223, 229, 230, 240, 243, 247
Nikolaes Perrenot 578
Ninove 33
Ninoven 550
Noord-Brabant 48, 202, 562
Noord-Holland 137
Noordbrabant 234
Noordewier 54
Noordmannen 316
Noorwegen 259, 371, 374
Nordlingen 422, 603
Norische Alpen 642
Normandyë 249, 358
Northumberland 666
Novara 369
Noyers 12, 149
Noyon 276, 331
Nuremberg 422, 447
Nymegen 185-187, 492
Nyvel 119, 125, 130, 531
Oceaen 688
Octavio 635
Octavio Farneze 635
Odet de Foix 337, 345
Odet de Lautrec 409
Oecolampadius 630
Olivier de la Marche 30
Ommelanden 576
Oostende 123
Oostenryk V, IX, 1, 3, 40, 156, 164, 231, 234, 261, 264, 291, 298, 352, 419, 491, 617, 619, 634
Oosterbant 120
Oostvlaenderen 22, 106
Oostzee 688
Oper-Saxen 617
Opper-Abruzzo 410
Opper-Navarre 282
Opper-Rhyn 617
Oran 460
Orange 287, 433, 584, 654
Oranje 136, 278, 315, 392, 398, 410, 412, 493, 564, 568, 572, 583, 678
Orchies 113, 385, 552
Orense 199
Orleans 140, 165, 453, 472, 528, 561, 563, 567, 585, 588, 592
Ornain 583
Ostia 351
Otrante 489
Oud-Castielje 169, 333, 357
Oudenburg 29, 503
Over-Maes 353
Oversticht 401-403
Overyssche 119
Overyssel 401, 576, 594
Pagus Tornacensis 344
Paix des Dames 414
Palencia 357
Palermo 434
Paltz 172
Pamele 637
Pampelona 332
Parma 337, 635, 639
Parys XI, 18, 25, 27, 142, 165, 225, 267, 345, 366, 398, 506, 528, 582, 584, 585, 623, 651, 664
Parys : Huis van Artois 150
Parys : Huis van Vlaenderen 150
Passa 628
Passau 641, 644-646, 650, 653
Paulus 554, 595
Paulus de Baenst 61, 68
Paulus III 455, 474, 490, 540, 554, 590, 595, 599, 613, 628, 635
Paulus Jovius 559
Pavia 363, 376-380, 382, 390, 674, 682
Pays-Bas 181, 582
Peronne 482
Péronne 386
Perpignan 148, 366, 562, 563
Peru 455, 462
Petrus Martyr 272, 274, 283, 288, 293, 294, 307, 320, 324, 350, 384
Philibert 167, 688
Philibert II van Savoije 167
Philibert van Brussel 687, 688
Philibert van Châlons 278, 398
Philibert van Savoyë 427, 429, 699
Philip VI, VIII, 7, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 38, 42, 45, 55, 58, 76, 86-88, 90, 100, 102, 108, 112-115, 125, 128, 129, 131, 134, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 152, 159, 160, 164, 165, 167, 169-172, 174, 175, 178, 179, 181-211, 214, 216, 221, 223, 233, 446, 528, 560, 569, 575, 589, 592, 611, 620-622, 625, 627, 631, 633, 637, 667, 668, 681, 684, 686, 691, 694, 696, 697, 699, 706, 707
Philip-Auguste 12, 255
Philip-den-Goede 286
Philip-den-Schoone 301
Philip de Goede 134
Philip de Grootmoedige 597
Philip de Lalaing 594
Philip den Eerste V
Philip den Goede V, 183, 184, 356
Philip den Grootmoedige 611
Philip den Schoone V, VIII, 175, 207, 285
Philip den Stoute 356
Philip I 4, 17
Philip I van Oostenryk 4
Philip II 708
Philip Negri 620
Philip van Beijeren 402
Philip van Burgondië 10, 22, 187, 286
Philip van Burgondie 401
Philip van Crèvecoeur 10, 50, 108, 147
Philip van Croy 278, 334
Philip van Hessen 637
Philip van Kleef 44, 45, 48, 51, 85, 103, 107, 109, 111-115, 117, 118, 120, 121, 124, 128-130, 132, 134, 136, 141, 143-145
Philip van Louvette 80
Philippe de Crèvecoeur 33
Philippeville 677
Philippine 175, 177, 492
Philippine van Egmont 492
Philips van de Kethulle 507
Philips van Driessche 520
Picards 51
Picardyë 338, 346, 358, 480, 481, 484, 582, 584, 628, 651, 652, 658, 671, 675
Piémont 369
Piëmont 473, 477
Pieter Daris 68, 70, 79
Pieter de Vocht 507
Pieter du Breul 536
Pieter Ernest 594, 653
Pieter Ghyselin 56
Pieter II 177
Pieter Lanchals 61, 64, 66, 68, 70, 79, 93
Pieter Mettenye 68
Pisa 463
Pius IV 643
Plaisance 337, 417, 635
Plasencia 271, 272, 701, 703
Plessis 19
Plessis-lez-Tours 130
Poederoeijen 218
Poederoeyen 561
Poitiers 390
Ponce De Lalaing 661
Pont-à-Mousson 492
Pontanus XII, 175, 177-180, 185-189, 192, 232, 234, 238, 243, 409, 492, 560, 562, 567, 568, 575, 576
Ponthieu 386, 675
Pontus Consentinus 470
Pontus Heuterus XII, 46, 52, 118, 119, 127, 167, 169, 171, 183, 195, 207, 240, 352, 357, 367, 373, 403, 424, 432, 455, 463, 465, 482, 501, 551, 565, 571, 576, 586, 591, 597, 614, 615, 623, 629, 632, 634, 648-653, 658, 662, 668, 671, 676, 679, 700
Porte-Venere 554
Portugael 158, 159, 162, 163, 165, 386, 400, 446, 462, 568, 569
Portugal 278
Poupet de la Chaux 350, 417
Praeg 607
Praet 389, 446
Pragmatiek 626
Prosper Colonna 354, 366, 368
Protestanten 423
Provence 366, 375, 478, 479, 481, 482
Pruissen 218, 607, 609
Pycardië 249, 366, 381, 386
Pyreneën 148, 249, 282, 307, 331, 332, 334, 338, 346, 366, 381, 561
Pyreneesch gebergte 148
Rabutin 659, 661, 662, 664, 666, 670, 672, 674
Rambouillet 605
Rasseghem 22, 40, 52, 56, 58, 132, 138
Ravenstein 22, 42, 48, 82, 212, 242
Regensburg 447, 448, 553, 591, 596, 597, 599, 601, 641
Reiffenberg 119, 137, 168, 171, 193, 194, 278, 279, 400, 446, 594, 684
Reinier van Huffel 507, 509, 511
Reinout van Brederode 446
Renata 260, 267
René 177
René van lorreynen 176, 492
René van Nassau 493, 564, 568, 584
Renée 260
Rengensburg 598
Rennes 140, 141
Renty 673, 674
Resseghem 22
Rethel 650
Reutlingen 422
Reutte 641
Rheims 266
Rheinfels 646
Rhetel 218
Rhételois 650
Rhodus 360, 361
Rhône 479
Rhyn 186, 372, 402, 422, 447, 572, 590, 611, 617, 632, 638, 646, 649, 650, 654
Rhynkreits 654
Richard Pace 348
Ridderorde van Alcantara 200
Ridderorde van Calatrava 200
Ridderorde van Sint Jakob 200
Rioséco 319
Robert Macquéreau 167, 195, 198, 255, 279, 341
Robertson 291, 305, 559, 570, 581, 590, 592, 596-598, 601-603, 605, 607, 611, 612, 614, 616, 633, 634, 637, 639, 640, 642, 644, 646, 654, 702
Robrecht 330, 331
Robrecht de la Marck 217, 330
Robrecht den Vries 506
Robrecht van der Marck 295, 329
Roer 573
Roermond 203, 241
Roermonde 187, 220, 237, 568, 574
Roeulx 263, 450, 480-482, 487, 525, 526, 529, 540, 550, 563, 651, 652, 658, 660, 661
Romagnano 369
Rome 396
Romeinen 156, 419, 459
Romerswael 97, 98, 107
Romerswale 153
Romont 31, 33
Roomen 154, 155, 245, 347-349, 351, 360-362, 370, 391, 394, 396, 397, 399, 407, 409, 410, 422, 451, 453, 455, 471, 474, 595, 628, 667
Roosendael 566
Roozendael 188, 193
Roussillon 148, 158, 562
Rpbertson 604
Rupelmonde 699
Russen 478
Rymer 117
Ryssel 40, 52, 67, 80, 95, 113, 385, 446, 525, 552
Saint-Angelo 398
Saint-Dizier 583, 585
Saint-Hubert 220
Saksen 106, 117, 302, 304, 305, 423, 612
Saksers 608-610
Salamanca 193, 308, 309
Salignac 658
Salins 12, 618
Sambre 570, 577, 670, 671, 678
San Jago van Compostella 308
Sandoval 307
Sandwich 311
Sanglier des Ardennes 23
Santander 161, 174, 291, 357
Sanzelles 278
Saragossa 170, 273, 292, 294, 350
Sardinië 463, 554, 555
Sarrazynen 31
Sas van Gent 520
Sau 449
Save 449
Savoye 215, 675
Savoyë 335, 419, 473-475, 477, 685, 686
Saxe-Altenburg 599
Saxe-Coburg-Gotha 599
Saxe-Meiningen 599
Saxen 422, 447, 456, 597, 599, 602, 604, 606, 607, 609, 611, 614-616, 636, 645
Schardau 508
Schelde 32, 108, 340, 540, 617
Schmalkalde 612
Schmalkalden 431, 441, 553, 589, 590, 595, 597, 612, 630
Schotland 224, 446
Schwarzerd 424
Sedan 217, 296, 330, 331, 338
Seeland 374
Segovia 173, 294
Sempy 278
Senlis 134, 149, 165, 178
Servetus XVIII
Sessa 361
Seymour 606
Sforza 355, 493
Shrewsbury 250
Sicielje 182, 360, 361, 434, 470, 473, 487, 696
Siëna 362, 394
Simon Borluut 506
Sint-Angelo 395
Sint-Jakob 309
Sint-Omaers 10, 12, 118, 190, 487, 563
Sint-Pol 412, 673
Sint-Truijen 120
Sint-Truyen 295
Sint-Winox-Bergen 118
Sint Amands 385
Sint Gallen 422
Sint Gillis : Den Lombard 91
Sion 457
Sittard 574, 575
Sleeswyk-Holstein 371
Sleidanus 305
Sluis 39, 65, 75, 80, 95, 134, 136, 144-146
Soissons 586
Soliman 449
Soliman II 360, 460, 487, 489, 570, 581, 587, 591, 592, 605
Soliman II de Heerlyke 448
Somme 675
Sonderburg 374
Soria 334
Southampton 196, 356
Spanjaerts 209, 293, 333, 532, 555, 557, 573, 598, 609, 639, 653
Spanje IX, 142, 148, 155-159, 162-167, 170-174, 179, 181-183, 188-190, 193, 194, 198, 205, 209, 211, 248, 266, 268, 269, 271, 273, 276, 280, 282, 284, 289-291, 294, 298, 304-307, 310, 314, 319, 321, 325, 334, 340, 346, 349, 351, 353, 354, 356-358, 363, 369, 381-384, 387, 388, 401, 415, 416, 450, 452, 455, 461-463, 468, 483, 490, 497, 526, 528, 551, 553, 559, 560, 562, 569, 572, 613, 621, 622, 633, 683, 687, 688, 696, 697, 701, 705
Specery-eilanden 569
Spier 116, 422, 423, 553, 580, 581
St. Amand 344
St. Goar 646
St. Quentin 481, 482, 665
St-Quentin 149, 150, 528
St-Truijen 631
St Denis 140
Starenberg 449
Steur 496, 499, 505, 507, 508, 510, 512, 515, 517, 518, 526, 530, 533, 537, 541, 542, 544, 547, 548
Sticht 24, 401, 403, 405
Stiermarken 352
Straetsburg 184, 305, 422, 424, 649, 654
Straetsburgers 649
Stuttgart 170, 203
Suffolk 366, 367, 667
Surrey 358
Swynaerde 373
Sysseele 70
Talbot 253
Talmas 664
Tarente 489
Tarragona 351
Tarte 181
Temsche 334
Teruanen 24, 248, 250-253, 255, 256, 259, 489, 628, 660, 662, 663, 673
Tervueren 623
Themsche 34
Thienen 125, 219, 631
Thionville 657
Thomas 337
Thomas de Foix 345
Thomas de Plaine 168, 211
Thomas Munzer 456
Thomas Perrenot 574
Thomassinus 317
Thoux 278
Thuringen 456, 611, 639
Ticino 376, 378
Tiel 235
Tinteville 138
Tirol 421, 622, 639, 641, 643, 653
Tlemecen 460
Tober 351
Toledo 169, 199, 271, 293, 308-310, 319, 324, 334, 357, 528, 706
Tongeren 631
Tordesillas 208, 291, 320, 682
Torfs 564
Toro 323
Torquemada 207, 208
Torre de Lobaton 322
Tortosa 283, 311, 319, 349
Toskanen 154
Toul 638, 648
Toulon 375, 479
Toulouse 588
Tournai 343
Tournésis 344
Tours 19, 528
Tractus Forojuliensis 450
Trapana 470
Trente 629
Trenten 168, 554, 590, 595, 613, 614, 629, 633, 639, 643
Trier 301, 304, 305, 316, 649
Troje 145
Tronto 410
Truxilla 455
Truxillo 272
Tunis 459, 461, 464, 466, 469, 470, 553, 682
Turken 152, 299, 350, 360, 413, 430, 432, 443, 449, 460, 465, 489, 495, 554, 581, 619, 639, 644
Turnhout 219, 564
Twenthe 401
Tyrol 213, 353, 601
Ulm 422, 597, 603, 606
Urbino 419
Utrecht 24, 100, 185, 187, 226, 233-235, 285, 286, 349, 391, 401, 402, 404-406, 576, 594
Utrecht : Dom 404
Utrecht : Kerk van het Oude-Munster 404
Utrecht : Kerk van O.L.V 404
Utrecht : Kerk van Sint Jans 404
Utrecht : Kerk van Sint Martens 404
Utrecht : Kerk van Sint Pieters 404
Utrecht : Kerk van Sint Salvators 404
Utrechtenaers 233, 234
Uutkerke 64, 81
Valdo 327
Valence 479
Valencia 307, 357, 382, 417
Valencyn 5, 80, 95, 314, 340, 341, 487, 529, 530, 672
Valentia 158
Valkenberg 593
Valladolid 207, 208, 291-293, 308, 319, 322, 323, 357, 358, 446, 620, 621, 697, 702, 706
Valois 364
Vamingen 3
Van den Bergh 202-204, 213, 218, 220, 222, 224, 230, 231, 233-236, 238, 239, 241, 242, 246, 248, 250, 263, 284, 295, 301
Van den Eynde 429
Van der Gracht 518, 522
Van der Marck 115
Van der Meersch 540
Van Gestel 137, 566
Van Lokeren 540
Van Rossum 565, 567, 568
Vande Water 406, 407
Vanden Eynde 173
Vandervynckt 181-183, 200, 205, 207-209, 268, 269, 273, 275, 284, 288, 290, 293, 306, 320
Vanlinthout III
Var 375, 477
Vaucelles 628, 681, 697
Veluwe 401
Vendôme 561
Venetianen 412
Venetië 155, 362, 392, 399, 416, 450, 489
Venetiërs 362, 374, 598
Venloo 210, 218, 237-239, 574, 576, 577
Verdun 638, 648
Vermandois 481, 528
Vianden 189
Vianen 241, 242, 446
Vicenza 554
Victoria 349
Vier-Ambachten 110, 500, 520
Villach 642, 643, 646, 653
Villalar 289, 323, 324
Villaviciosa 288, 291
Villenfagne 331
Villers-Cotterets 586
Vilvoorden 52, 120
Virton 330
Vlaenderen V-VII, 3, 6, 10, 14, 19, 21, 22, 26-30, 32, 34, 45, 46, 50, 52, 55, 61, 62, 66, 69, 72, 77, 85-88, 90, 94, 99-103, 106, 115, 118, 121, 126, 129, 131, 133, 147, 154, 210, 213, 224, 250, 251, 263, 266, 267, 314, 329, 344, 383, 385, 388, 399, 400, 415, 419, 440, 484, 485, 496, 499, 501, 506, 508, 511, 513, 518, 525, 534, 535, 542, 544, 546, 549, 561, 576, 577, 587, 593, 624, 626, 627, 630, 660, 663, 669, 685, 696
Vlamingen 6, 7, 10-12, 14, 15, 24, 29-31, 36, 86, 88, 96, 104, 106, 132, 269
Vlissingen 161, 194, 287, 313, 700
Vormezeele 61, 67
Vranckerike 76
Vredius 22, 44, 159
Vrydag-markt 138
Waal 186, 218, 235
Wachtebeke 520
Wachtendonck 218
Waelhem 566
Waelsch-Vlaenderen 446
Waes 34, 500, 545
Wagenaar 9, 116, 186, 189, 286, 401, 403, 458, 572, 582, 584, 621, 624
Wageningen 201
Walhain 446
Wallis 135, 244
Wandalen 459
Warnkoenig 503, 545
Waver 434, 567, 623
Weenen 151, 265, 352, 360, 443, 448, 449
Weener-Woud 449
Weert 241
Weesp 223, 229
Weiss XI
Weissemburg 649
Weissenburg 422
Wels 302
Werdenberg 262
Weser 611
West-Gothen 156
West-Vlaenderen 119
Westfalen 430, 456, 459, 611
Westphalen 617
Westryk 416, 419, 709
Westvlaenderen 487
Westzee 688
Wied 590
Wielef 327
Willem 189, 334, 493, 568, 573-575
Willem de Mey 530
Willem den Zwyger 190
Willem Du Bellay 442
Willem II 597
Willem Rym 40, 54
Willem van Croy 137, 194, 202, 293, 334, 673
Willem van der Marck 23, 24
Willem van Furstenberg 367
Willem van Kleef 494, 560, 562, 568, 572, 580
Willem van Montfort 400
Willem van Nassau-Dillenburg, den Zwyger 584
Willem van Oranje 685, 700
Willem van Oranje den Zwyger 616
Willem Zoete 98
Windheim 422
Witte-Kaproenen 55, 57, 59, 144, 510
Wittenberg 609-612
Wolfaert van Falckenstein 80
Wolsey 311, 336, 339, 341, 345, 347
Worms 328, 329, 334, 423, 553, 589-591
Woudrichem 218
Wouter van Rechem 32
Wurtemberg 422, 597, 606, 640, 654
Wurtenberg 172
Wyck te Duurstede 402
Wynendale 115
Ximenes 199, 207, 266, 268, 269, 272-275, 280, 283, 289, 291-293, 351, 460
Ximenès 181, 193
Ximenes de Cisneros 199
Yorck 39, 347, 348
Yper VIII
Yperen VII, 9, 14, 55, 58, 61-63, 66, 67, 71-73, 75, 80, 81, 83, 86, 89-102, 104-110, 112, 116, 122, 130, 131, 133, 485, 525, 549
Yperlingen 83, 487
Ypres VII
Yssel 401
Ysselstein 234-236, 241
Yuste 681, 701, 703-706, 708
Yvoi 567
Zaltbommel 561
Zeeland 9, 22, 80, 89, 97, 154, 160, 161, 193, 236, 249, 264, 287, 551, 576, 635, 695, 700
Zevenbergen 279
Zeventien Provinciën 551
Zout-Leeuw 130
Zuid-Amerika 455
Zuidburg 700
Zuider-Zee 223, 374
Zuiderzee 179, 233
Zutphen 185, 202, 218, 231, 242, 408, 409, 492, 493, 551, 575, 576, 626
Zwaben 127, 456, 597, 606, 617
Zweden 371
Zweibrucken 654
Zwingel 630
Zwinglius 424
Zwitserland 172, 262, 422, 456, 603
Zwitsers 51, 354, 355, 364, 379, 598, 605
Zwolle 226
's Hertogenbosch 26, 49, 50, 80, 111, 179, 186, 218, 233, 237, 240