V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Zevende Deel.
Geschiedenis van Namen en Luxemburg. (1858)


Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (694 blz., 21,- euro). Zoals wij vroeger reeds deden met boeken over de middeleeuwse geschiedenis, hebben wij ook hier de persoonsnamen op voornaam geklasseerd. Wij menen dat dit het gebruiksgemak van de index zal verhogen.

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (694 pages, 21,- euro). Like we did before withe books on medieval history, we have classified the names of persons by christian name. We think that this will increase your comfort while searching the index.

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (694 pages, 21,- euros). Comme nous l'avons fait auparavant avec des livres d'histoire médiévale, nous avons classés les noms de personnes sur prénom. Nous espérons que cela vous facilitera res recherches.

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Geschiedenis van Namen

Eerste Hoofdstuk - Het graefschap van Namen ontsproten uit dat van Lomme. Opvolging der eerste erfgraven. Hunne verwantschap met het hertogelyk huis van Ardennen. Kryg voor het domein van Bouillon. Het vredegeregt te Luik. Dood van Adelbert III. - 908-1105 3

Tweede Hoofdstuk - Namen onder Godevaert en Hendrik I. Beslommeringen met Luik. Beleg en verovering van Hooi. Verwoesting van Gembloux. Godevaerts zoon wordt graef van Luxemburg. Diens eerste krygsbedryven. Dood van Godevaert. Hendrik I volgt hem op. Twistzieken aert van dien vorst. Beleg van Bouillon. Kryg met den aertsbisschop van Trier. Andere krakeelen. Geschil met Luik. Slag en nederlaeg van Andenne. Namen belegerd door de Luikenaers. Plondertogt in het Triersche. Verzoening met den Aertsbisschop. - 1105-1157 54

Derde Hoofdstuk - Namen onder Hendrik I. Vervolg. De graef wordt blind. Hy neemt tot zynen erfgenaem des graven zoon van Henegau. Kryg met Brabant en met Limburg. Hendrik hertrouwt met Agnes van Gelder. Zyne echtscheiding. Nieuwe verzekering der Naemsche erfenis aen Boudewyn van Henegau. Hendrik roept zyne gemalin weder. Geboorte van Ermesindis. Die verloofd wordt aen den graef van Champagne. Worsteling voor de Naemsche erfenis. Tusschenkomst des Keizers. Namen aen Boudewyn toegezegd. Wordt hem door Hendrik weêr betwist. Kryg in het graefschap. Boudewyn verwint, en wordt tot markgraef en tot ryksvorst verheven. Verzoening tusschen den oom en den neef. Nieuwe kryg. Veldslag van Noville. Dood van graef Boudewyn en van Hendrik den Blinde. - 1158-1196 94

Vierde Hoofdstuk - Namen onder het huis van Henegau en dat van Courtenai. Philip de Edele erft het graefschap. Zyne worsteling met Ermesindis en Thiebout van Bar. Vrede van Dinant. Philips aenwinsten, huwelyk en dood. Het graefschap gaet over tot Yolendis van Henegau en Pieter van Courtenai. Vryheden door hen aen het volk vergund. Nieuwe worsteling met Ermesindis en Walraven van Limburg. Yolendis en haer gemael geroepen tot den troon van Constantinopelen. Staen het graefschap af aen hun oudsten zoon Philip Dikke-Lip. Hunne rampen en dood. De graef maekt vrede met Ermesindis en Walraven. Philip sterft. Zyn broeder Hendrik volgt hem op en sterft. Het graefschap aengematigd door Margareet van Courtenai en Hendrik van Vianden. Wordt hun betwist door Ferdinand van Portugael. Akkoord van Kameryk. Margareets jongste broeder maekt aenspraek op het graefschap. En neemt het haer af. - 1196-1237 144

Vijfde Hoofdstuk - Vervolg. Keizer Boudewyn vertrekt naer het Oosten. Jan van Avennes maekt aenspraek op Namen. En wordt er meê verleid door den Roomsch-Koning. De keizerin Maria van Brienne komt herwaert. Jan staet zyn regt af aen Hendrik, graef van Luxemburg. Opstand te Namen. De inwoonders roepen graef Hendrik, en erkennen hem voor hunnen heer. Ydele poogingen van Maria om hem uit te dryven. Verkooping van het graefschap van Namen aen Wyt van Dampierre. Deze trouwt met Hendriks dochter, en wordt graef van Namen. 188

Zesde Hoofdstuk - Namen onder het huis van Vlaenderen. Twist tusschen de kerk van Sint Albaen en het schependom van Namen. Graef Wyt vertrekt ten kruistogt. Zyne wederkomst. De Koe-Kryg. Wyt erft het graefschap van Vlaenderen. Hofstaet van Namen. Poogingen om 's lands grenzen aen te ronden. Moeijelykheden met de Naemsche wethouders. Oproer te Namen. Wyts vonnissen en straffen. Afstand van het graefschap aen Jan van Vlaenderen. 1264-1297 219

Zevende Hoofdstuk - Namen onder Jan I van Vlaenderen. Zyne bemoeijingen in dit land. Hy doet hulde aen den graef van Henegau. Jans togt naer Italië. Muitery te Namen, en die gestraft. Wedstryd tusschen Bouvignes en Dinant. Kryg daeruit ontstaen met Luik. Jan krygt de balluagie van Sluis. Onlusten in Vlaenderen. Dood van Jan I. 1297-1330 256

Achtste Hoofdstuk - Namen onder Jan II en diens broeders. Jans eerste krygsbedryven. Geschiedenis van zyn' oom Robrecht van Artois. Kryg en verzoening met Brabant. Dood van Jan II. Zyn broeder Wyt II volgt hem op. En sterft. Diens jongere broeder Philip III volgt hem op. En sterft. Willem I erft het graefschap. Neemt deel aen den kryg van Engeland tegen Frankryk. Zyne aenwinsten en nieuwe wapenfeiten. Beroerte te Namen, en die gestild. Des graven bezorgdheid voor 's lands welvaren. Nieuwe kryg met Brabant. Geharrewar met Luik. Willem geeft hulp aen graef Lodewyk van Vlaenderen. Hy ruilt de heerlykheid van Sluis tegen die van Bethune. Des graven dood. 1330-1391 285

Negende Hoofdstuk - Namen onder Willem II en Jan III. Des graven inhuldiging en eed. Zyn yver voor de welvaert van Namen. De Gilden van Kruis- en Handboog. Vryheden aen de dorpen verleend. Willems deelneming aen den Luikschen kryg. Overstrooming van 1409. Des graven dood. Zyn broeder Jan volgt hem op. Nare toestand des lands. Twist met de Luikenaers. Verkooping van het graefschap. Bezitneming van hertog Philip den Goede. Dood van hertog Philip den Goede. Dood van Jan III. 1391-1429 340

Stamtafel der graven, later markgraven van Namen. 378a

Geschiedenis van Luxemburg

Eerste Hoofdstuk - Luxemburg onder het huis van Ardennen. Opkomst en beschryving van het graefschap. Regeering van Siegfried. De abtdyen van Epternach en van Sint Maximinus. Siegfrieds kinderen en zyne dood. Regeering van graef Frederik. Diens vyandlykheden tegen Trier. En die zyns opvolgers Gislebert. Regeering van Koenraet I. Hy doet mede veel kwaed aen het Sticht. Des graven bedevaert naer Jerusalem. Zyne dood. Regeering van Willem en van diens zoon Koenraet II. Met hem eindigt het huis van Ardennen. 963-1136 381

Tweede Hoofdstuk - Luxemburg onder Hendrik en Ermesindis van Namen. Dood van Ermesindis gemael, Thiebout van Bar. De gravin hertrouwt met Walraven van Limburg. Diens treurige lotgevallen en dood. De huwelyken van Ermesindis kinderen. Aenvang der stedelyke vryheden. Het charter van Epternach. De wet van Beaumont. Stichting van kloosters en abtdyen. Testament en dood van Ermesindis. 1136-1247 433

Derde Hoofdstuk - Luxemburg onder Hendrik II en Hendrik III. Vrymaking van Grevenmacher. Hendrik II wordt verwikkeld in de Naemsche onlusten. De huwelyken zyner dochters. Kryg met den graef van Bar. Hendriks gevangenis en verlossing. Zyn kruistogt en dood. Aengroei der grafelykheid. Regeering van Hendrik III. De Limburgsche oorlog. De graef sneuvelt te Woeringen. 1247-1288 470

Vierde Hoofdstuk - Luxemburg onder Hendrik IV. Des vorsten minderjarigheid. Oproer in de hoofdstad des graefschaps. Hendrik trouwt met Margareet van Brabant. Kryg met het Sticht. Verzoening en verbond met de Triersche burgery. Des graven jongste broeder beklimt den aertsbisschoppelyken Stoel. Dood van keizer Albrecht I. Graef Hendrik wordt Roomsch-Koning gekozen. En te Aken gekroond. Zyn eenige zoon wordt koning van Bohemen. Hendriks togt naer Italië. Hy ontvangt de keizerskroon. Zyne dood. De huwelyken zyner dochters. 1288-1313 498

Vyfde Hoofdstuk - Luxemburg onder Jan den Blinde. Diens strengheid tegen de struikroovers. Verheffing van Lodewyk van Beijeren tot Rooms-Koning. Onlusten in Bohemen. Jans togt naer Lithau. Dood zyner gemalin, en huwelyken zyner kinderen. Zyn togt naer Italië. Tegengewerkt door den Keizer. Kryg met Brabant. Des konings tweede echt. Hy wordt blind. En aengerand door vele vyanden. Keizer Lodewyk afgezet en vervangen door Karel van Luxemburg. Slag van Crecy. Dood van Jan den Blinde. 1313-1346 539

Zesde Hoofdstuk - Luxemburg onder zyne laetste vorsten. Koning Karel matigt het graefschap aen. Staet het af aen zyn' broeder Wencelyn. Verheft het tot een hertogdom. Wencelyns regeering. Hy koopt het graefschap van Chini. Sterft zonder kinderen. Luxemburg gaet over tot het huis van Bohemen. Wordt door keizer Wenceslaus verpand aen Joost van Moravië. Vervolgens aen Elizabeth van Gorlitz. Elizabeths huwelyken. Dood van keizer Sigismond. Luxemburg door Willem van Saxen gezocht. Valt hem in de hand. Wordt veroverd door hertog Philip van Burgondië. Deze koopt Elizabeths rechten af. Verdraegt met het huis van Bohemen. En blyft eigenaer van het hertogdom. 1346-1462 577

Stamtafel der graven, later hertogen van Luxemburg 627a

Index


Abense 400
Abtdy van Bonnevoie 466, 482
Abtdy van Brogne 9, 12, 93
Abtdy van Cornelis-Munster 155
Abtdy van den H. Geest 466
Abtdy van Differdange 467
Abtdy van Echternach 390, 411
Abtdy van Epternach 80, 381, 390, 396, 399, 430, 453, 620
Abtdy van Essen 444
Abtdy van Floreffe 66, 92, 127, 137, 240
Abtdy van Florennes 14
Abtdy van Fosses 8, 11
Abtdy van Gembloux 10, 64
Abtdy van Grand-Pré 185
Abtdy van Lobes 11
Abtdy van Maloigne 12
Abtdy van Malonne 12, 155, 198
Abtdy van Marche-les-Dames 316
Abtdy van Munster 417, 428, 465, 620
Abtdy van Munster-Eifel 387
Abtdy van Orval 590, 620
Abtdy van Pruim 82, 387
Abtdy van Saint Vanne 418
Abtdy van Sainte-Seine 613
Abtdy van Salzinne 157, 299
Abtdy van Sint Hubertus 45, 390, 391
Abtdy van Sint Laurentius 30
Abtdy van Sint Mathias 508
Abtdy van Sint Maximinus 69, 381, 390, 396, 411, 430
Abtdy van Sint Truijen 62
Abtdy van St. Ghislain 111, 112
Abtdy van St. Hubert 620
Abtdy van Stavelot 82
Abtdy van Valloires 575
Abtdy van Vaussor 20
Abtdy van Vorst 97, 105
Abtdy van Waulsor 19
Achaië 192
Acoz 323
Adelbert 20, 22, 26, 27, 30, 31, 33, 35-37, 39, 40, 42, 44-48, 52, 53, 67, 71
Adelbert I 20, 26
Adelbert II 25, 28, 31, 32, 36, 220
Adelbert III 3, 31, 32, 52, 53
Adelbert van Namen 47
Adelheid 53, 68, 96, 97, 99
Adelheid van Holland 193, 194
Adolf 274, 295
Adolf V 441
Adolf van der Marck 272
Adolf van Nassau 514
Adriaen IV 88
Adriatisch Meir 172, 250
Aegidius 47, 48, 71
Aegidius van Orval 37, 47, 56, 58, 59, 72, 85
Aelst 96, 156, 325
Agnes 104, 106, 107, 537, 538
Agnes van Courtenai 192
Agnes van Gelder 94, 104, 109
Aiseau 329
Aken 134, 155, 261, 331, 382, 439, 498, 519, 579, 588
Albanië 172
Albericus 39, 44, 64
Albero 71, 72, 78, 83, 382, 383, 401-406, 408, 418
Albertinus Mussati 499
Albertinus Mussato 527
Albi 176
Albiga 176
Albigenzen 176, 436
Albrecht 604
Albrecht I 498, 515
Albrecht van Kuick 142
Albrecht van Oostenryk 538
Albricus 52
Alexander 56-63
Alexander II 415
Alexander III 104, 110
Alfons X 520
Alpen 262, 521, 531, 541, 553
Alphonsus IX 179, 198
Alpisch gebergte 420, 552
Alsatië 538
Altenburg 130, 131
Altfridus 444
Alzette 392
Amblève 386, 491
Amel 491
America 321
Amiens 298
Andenne 54, 85, 87-89, 118, 119, 155, 214, 224, 225
Andenne : Maesbrug 87
Andennes 151
Anjou 202
Anna 361, 524, 551, 553, 606
Anselmus 31, 32
Anselmus van Winstorff 487
Antonis 595-599, 601, 602, 608
Antwerpen 40
Arancy 439, 487, 490
Arche 150, 151
Ardennen 3, 12, 25, 32, 33, 38, 41, 60, 72, 130, 150, 309, 381, 382, 384, 385, 390, 401, 430, 434, 438
Ardennen-Woud 21
Ardennes 385
Aremberg 387
Arles 250
Arlon 102, 168, 384, 386, 389, 391, 392, 401, 408, 417, 438, 443, 466, 470, 482, 485, 486, 545, 557, 579, 611, 614
Arnau 5
Arnout 264
Arnout van Rumigny 587
Arnulf 11, 391, 393, 400
Arragon 210
Artois 289, 291, 364
Atrecht 364
Attert 389
Audenaerde 398
Aulier 389
Aumale 353
Aurillac 177
Authie 575
Auvergne 177
Auxerre 159, 178
Avennes 17, 174, 226, 260, 275
Avignon 177, 515, 519, 531
Aywaille 491
Azincourt 601
Azo Visconti 312
Baesweiler 332
Balâtre 239
Baldericus 24
Balduinus 528
Baluzius 64, 537
Bamberg 406, 409
Bar 30, 43, 71, 146, 149-151, 293, 353, 383, 417, 421, 422, 436, 437, 470, 473, 475-478, 480, 558
Bar-le-Duc 448
Bar-sur-Aube 613
Barbara 604
Bastogne 389, 467, 482
Bautzen 553, 562
Beatrix 68, 147, 397, 483, 499, 501, 502, 537, 556, 558, 562, 585, 591
Beatrix van Beaumont 496
Beatrix van Bourbon 580
Beatrix van Sicielje 215
Beaufort 226, 229, 235, 367
Beaumont 217, 265, 290, 312, 433, 462, 464, 465, 496, 497
Beaumont-le-Roger 290
Beijeren 331, 400, 401, 405, 534, 539, 545, 547, 564
België V, IX-XI, 360, 580, 608
Belle 338, 364
Benedictus VII 10
Benedictus VIII 411
Berengaria 179
Berengarius 7, 8, 18, 19
Berg 274, 439, 441, 442, 447
Bergen 121, 140, 453
Bergen in Henegau 87
Berlaimont 255
Bernardinen 467
Bernardus 80
Bernart van Saxen 39
Berncastel 387
Bertelius 437, 453, 496, 499
Bertels 539
Bertholet 32, 70, 80, 81, 100, 101, 103, 146, 147, 152, 169, 308, 309, 385, 387, 389-396, 399-401, 403, 407, 408, 411-413, 417-421, 423, 425, 426, 428-430, 435-440, 442, 443, 447-451, 453, 459, 461, 462, 464-467, 469-472, 474-491, 493, 495-500, 504-506, 508, 510, 513, 514, 519, 520, 526, 527, 537, 538, 541, 543, 546, 547, 549, 552, 554, 556, 557, 559, 561-563, 571, 579-587, 589, 591-595, 597-600, 602, 603, 605-607, 609-611, 614, 615, 617-627
Bethune 285, 338, 353, 364
Bettingen 391
Betzdorff 486
Beuzet 348
Beyeren 409
Bichling 428
Bidburg 70, 81
Bierwart 275
Biesme 127, 348
Bilstein 488
Binche 207
Bittburg 391
Blanca 191, 197, 198
Blanca van Burgondië 538
Blanca van Valois 556
Blanckenheim 387
Blies 419
Bliescastel 419
Blois 339, 362
Bohemen 277, 287, 306, 498, 526, 534, 537, 539, 540, 542-548, 550, 551, 553, 555, 556, 562, 564, 566, 568, 571, 572, 577, 588, 589, 591, 596, 603, 604, 606, 621, 622
Bohemers 525
Bollendorff 485
Bondam 429
Bonne 551
Bonne van Bar 496
Bonne van Luxemburg 572
Boppart 516
Borgnet 166, 266, 313, 317, 319-322, 324, 341-348, 352, 355, 356, 359, 360, 374
Bosschaert van Avennes 496
Bossières 348
Boucq 226
Boudewyn 44, 94, 98, 102, 103, 106-109, 111-124, 126-131, 133, 134, 137-143, 145, 149, 152-154, 158, 179, 180, 186-190, 192, 195-198, 202, 203, 207, 211, 214, 215, 495, 496, 514, 527, 569, 580
Boudewyn de Kloekmoedige 15
Boudewyn den Bouwer 82
Boudewyn den Kloekmoedige 341
Boudewyn III 398
Boudewyn IV 68, 96, 101, 409
Boudewyn IV van Henegau 81
Boudewyn IX 145
Boudewyn V 101, 105, 107, 144, 194
Boudewyn van Avennes 207-209, 217, 496
Boudewyn van Constantinopelen 185, 194
Boudewyn van Henegau 94, 110
Boudewyn van Vlaenderen 34
Boudewyn VI 145, 152
Bouille 224, 228, 234, 235, 275, 276, 280
Bouillon 3, 25, 38-40, 42, 45, 52, 54, 72, 73, 75, 78, 83, 389, 390
Boulogne 183
Bouquet 20, 44, 82
Bourbon 353, 556, 581
Boussu 131
Bouvigners 271
Bouvignes 17, 124, 160-162, 167, 169, 185, 212, 256, 267-274, 276, 277, 279, 323, 343, 346, 348, 357, 366, 370
Brabanders 61, 137, 326, 332
Brabant VI, VIII, IX, XI, 4, 10, 12, 15, 25, 35, 40, 53, 59, 63-66, 71, 94, 99, 109, 110, 116, 127, 130, 134, 135, 137, 140, 141, 156, 157, 183, 184, 229-231, 233, 239, 242, 260, 272, 278, 285, 287, 288, 292, 294, 296, 297, 299, 325-327, 329-331, 358, 361, 383, 434, 453, 44, 502-504, 513, 539, 545, 554-556, 580, 584, 585, 588, 595, 599, 601
Branchon 327
Brandenburg 516, 543, 564, 592
Brescia 496, 529, 530
Breslau 564
Brienne 207, 613
Brindes 172, 250
Brogne 22, 343, 370
Brower 410, 415, 425, 426, 428, 506-508, 510, 515, 537, 579
Brugeron 24
Brugge 281, 335, 375
Bruggelingen 257, 283
Brundusium 172
Bruno 19, 383, 389, 392, 425
Bruno van Bredenheim 424
Brussel III, IV, 97, 325, 326, 378, 588, 590, 613, 626
Buchon 192, 292, 294, 296, 304, 624
Buonconvento 262, 536, 537
Burdinne 275
Burgondië V-VII, 28, 29, 147, 293, 350, 354, 358, 364, 367, 369, 372, 374, 375, 389, 577, 594, 595, 602, 608, 609, 612, 614, 617-619, 621, 625
Burgondiers 616
Burgondische Nederlanden 627
Buschleiden 389
Butkens 59, 66, 117, 156, 184, 206, 228, 231, 296-298, 329, 332, 337, 361, 440, 449, 497, 503, 505, 545, 555, 556
Calais 311, 320
Calenges 243
Calixtus 59
Calmet 383
Carignan 385
Carinthie 524
Carnières 100
Carpentier 293, 324
Casimier 565, 567-569
Casimier IV 606
Cassel 283, 548
Cassel-Fiorentino 535
Castel 576
Castielje 179, 198, 520
Catharina 312, 313, 447, 537, 538
Catharina van Savoyë 312, 338
Celle 226
Champagne 29, 94, 111-114, 116, 118, 119, 124, 126, 128, 130-132, 135, 136, 152, 206, 207, 474, 478, 613
Champagners 209
Chapeauville 32, 37, 42, 46, 56, 59, 62, 72, 75, 85, 234, 271, 413, 473, 514
Charancy 440
Charleroi 4, 17, 18, 107, 127, 323, 329
Charobert 537, 538
Château-Thierry 126
Château Thierry 269
Chiers 385, 600
Chini 53, 389, 577, 586, 587, 590, 592, 596, 600, 624
Chiny 260, 452, 606
Cilley 604
Ciney 4, 225, 226, 232, 277
Clairefontaine 466
Clairfontaine 466, 467, 469
Clarembout 117
Clemens 520, 521
Clemens IV 478
Clemens V 515-519, 532
Clemens VI 570
Clementia 68, 96, 417
Clementia van Longwy 417
Coblenz 134, 405, 488, 517, 571
Colonna 532, 534
Comitatus Coivensis 6
Comitatus Lomacensis 3
Comitatus Lomensis 3
Comitatus Maginisius 6
Como 529
Conches 263, 289
Concordaet van Worms 57
Condé 123
Condros 4
Condrost 4, 12, 15, 17, 61, 84, 88, 225, 226, 231-233, 241, 278, 386
Condrusii 4
Cono 428
Constantinopelen 144, 158, 159, 170, 172-174, 179, 180, 188-190, 192, 205, 211, 215
Constantyn den Groote 69
Coolscamp 363
Corbion 4
Cornelius Zantfliet 206, 208
Corroy 242
Corroy-le-Château 242
Courtenai 144, 211, 214, 215
Courtenais 205
Couvin 6, 386
Cracovie 567
Creci 311, 320
Crecy 539, 573, 575, 578
Cremona 529
Crèvecoeur 265, 271
Cronenburg 387
Cunegondis 382, 400, 406, 409, 438
Cyprus 301, 315
D'Achery 39, 45, 62
Damme 282
Dampvillers 594
Daniel 234, 275
Daniël 612
Dante Alighieri 521
Darnau 5, 6
Darnauer-gau 11
Dasburg 82, 90, 142, 419
Dave 233, 234, 239
David III, IV
De Blinde 120
De Dynter 10, 298, 555, 582
De Marne 4, 9, 22, 24, 26-28, 32-34, 36-38, 40, 44, 51-53, 62, 65, 67, 68, 73, 78, 82, 87, 89, 91, 97, 100-103, 105-107, 110, 126, 128, 143, 146, 148-150, 153, 155-157, 167, 168, 170, 171, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 192, 195, 199, 203, 205, 208, 210, 216, 222, 225, 228, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 260, 261, 263, 266, 269, 273-275, 277, 278, 280, 284, 286, 287, 297-300, 302, 304-306, 312, 319, 320, 324, 325, 327, 331-336, 338, 352, 354, 359, 360, 373, 378, 472
De Ram IV, 385
De Smet 142, 320
De Vaddere 25
De Villenfagne 49, 227
Delewarde 87
Dempfen 391
Den Blinde 123
Dendermonde 325
Densburg 450
Des Roches 22
Dhuy 363, 373
Didot 173
Diedenhoven 388, 391, 449, 608, 614, 615
Diederik 42-44, 397, 401
Diederik I 397
Diederik III 421
Diederik van Elsaten 81, 95
Diederik van Luxemburg 403
Diederik van Verdun 40
Diederik van Vlaenderen 82
Diederik van Walcourt 155
Diekirch 391, 400, 485, 490
Diekrich 490
Diercxens 455
Diericx 367
Diether van Nassau 514
Dieulouard 421
Dijon 609, 611, 613, 617
Dinant 12, 17-19, 90, 126, 144, 150, 154, 169, 175, 201, 226, 233, 236, 256, 267-272, 274, 279, 307, 350, 357, 435, 440
Dirk 442, 449
Dirk IV 449
Dirk van Elsaten 95
Dirk van Eltz 488
Dirk van Eskens 486
Dirk van Heinsberg 444
Dirmstein 485
Divaeus 556
Dolboie 482
Dollendorff 485
Doornik 99, 108, 226, 227, 305, 310, 561
Dresden 554, 562
Du Cange 87, 125, 161, 162, 165, 192, 203-205, 208, 211, 214, 215, 238, 293, 323, 324, 374, 376, 454, 457, 468
Dubravius 547, 554, 558, 561, 567, 592
Duitsche Ryk VI
Duitschers 424
Duitschland 57, 96, 115, 298, 303, 396, 398, 402, 420, 432, 444, 446, 518, 520, 528, 534, 542, 550, 571, 572, 578, 603
Durand 3, 30, 110, 196, 478
Duras 60, 89
Durazzo 172
Durbuy 32, 33, 47, 48, 98, 108, 123, 124, 134, 138, 151, 153, 386, 449, 470, 496, 557, 579
Dusseldorp 444
Ebly 389
Eduard 299, 303, 304, 310, 558, 560
Eduard I 506
Eduard III 299, 303
Eenham 398
Egypte 301
Eifel 386, 387, 488
Eilbertus 19
Eischen 392
Eisschen 389
Elbe 553
Elcherode 488
Eleonora 192
Elisabeth 192
Elisabeth van Courtenai 192
Elisabeth van Leuven 449
Elizabeth 523-525, 550, 577, 595-599, 602, 604, 605, 607-609, 611, 617-621
Elizabeth van Gorlitz VI, 577, 595, 601, 606
Elsasz 115
Eltz 391, 392, 488, 615
Engeland 119, 129, 285, 296, 299, 303, 304, 337, 505, 560, 575
Engelbert 441, 442, 444, 445
Engelbert van Berg 440, 441
Engelbert van der Marck 325
Engelschen 310, 311, 320, 338, 571-573
Epiroten 173
Epternach 80, 143, 394-396, 419, 433, 452-459, 461, 471
Erfurt 131, 133, 610
Ermengardis 20, 21, 23, 25, 33, 429, 439, 441
Ermengardis van Berg 272
Ermesindis 68, 94, 110-112, 132, 136, 144-147, 149, 152, 160, 168, 174, 201, 236, 418, 419, 430, 433, 435, 437-440, 443, 448, 449, 451, 452, 459-461, 465-467, 469, 471, 473, 484, 485, 490-492, 494, 583
Ermesindis van Luxemburg 55, 67
Ermesindis van Namen 433
Ernst 33, 44, 47, 48, 55, 98, 100-102, 152, 168-170, 174, 382-385, 407, 408, 437-440, 442, 443, 445-447, 469, 470, 481, 483, 487, 495, 503, 504, 545, 556, 558
Esch 490, 615
Essen 444
Estampes 613, 615
Ettelbruck 392
Eu 207, 312
Eudo van Burgondië 192
Eugenius III 80, 409
Europa 51, 211, 564
Eustachius 44
Everhart 414, 416
Everhart I 272
Everhart T'Serclaes 326
Evreux 289
Faing 255
Falais 228, 229, 231, 235
Falmagne 90
Fama Augusti 302
Famagusta 302
Feix 16, 155, 348
Feizet 16
Felicitas 497
Ferdinand 181-184
Ferdinand van Portugael 144, 181
Fernelmont 373, 375
Ferolz 348
Feulen 392
Fisen 11, 14, 37, 45, 48, 50, 51, 56-59, 62, 71-73, 78, 84, 85, 87, 156, 227-234, 276, 278-280, 294, 295, 555
Fleuru 239
Fleurus 17, 155, 347, 348
Flodoardus 19
Florange 614, 615
Floreffe 67, 92, 127, 160, 182, 183, 346, 347, 361, 370
Floreffe : Kerk van Sint Albaen 92
Florence 307
Florennes 9, 19, 24, 309
Florentië 534
Florentyners 534
Florenz 535
Floriffoux 155, 347
Floris Berthout 367
Floris IV 194
Foillanus 8
Fore 442
Forêt 486
Fosses 9, 37
France 292, 383
Franciskaners 302
Franco 11
Frankfort 88, 129, 519, 525, 542, 588
Frankryk X, 4, 5, 20, 59, 114, 119, 126, 127, 129, 149, 152-154, 159, 167, 171, 176, 186, 189, 190, 195, 198, 199, 203, 205, 210, 235, 238, 252, 256, 260, 266, 268, 283, 285, 288, 290, 293, 298, 303, 305, 310-312, 335, 336, 353, 354, 365, 388, 396, 398, 436, 474, 477, 503, 505, 517, 538, 545, 546, 550, 551, 555, 560, 562, 571, 572, 580, 592, 594, 624
Franschen 125, 257, 258, 305, 320, 335, 336, 397, 445, 466, 561, 573
Frederic van Neuerburg 485
Frederik 41, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 91, 103, 113-115, 132, 136, 181, 381, 383, 384, 397, 401, 407-409, 438, 445, 446, 543
Frederik den Ernstige 553
Frederik I met den Rossenbaerd 88
Frederik II 179, 441, 444, 528
Frederik III 542
Frederik met den Rossenbaerd 139
Frederik Rossenbaerd 88, 112, 132, 147
Frederik van Luxemburg 39
Frederik van Namen 59, 60, 71
Frederik van Oostenryk 515, 516, 518, 543
Fredrik van Namen 56
Freherus 545-549, 554, 558, 561, 565, 567, 568
Friesland IX, 201, 310
Frisange 391
Frisingen 391
Frits van Altena 444
Frits van Ysenberg 445
Frizet 16
Froissart 292, 304, 305, 574
Fumai 21, 239
Gachard 160, 163, 321
Gaesbeeck 361
Gaesbeek 497
Gallicië 250, 266
Galliot 9, 16-22, 24, 26, 27, 31, 32, 36, 53, 62, 67, 87, 90-93, 97, 99, 103, 105-107, 126-128, 130, 131, 143, 146, 148, 155-158, 160, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 182, 183, 185, 187, 192, 200, 204, 210-214, 217, 220, 223, 225, 226, 233, 235, 239-244, 256, 259, 261-263, 266, 267, 269, 270, 275, 277, 278, 280, 284, 298-300, 302, 304-306, 308, 309, 316, 319-321, 323, 324, 327, 329-334, 336, 338, 340-342, 345-348, 352-354, 359-361, 365, 367, 369-373, 375, 377, 378
Gand 367
Gau Condrust 4
Gaule-Belgique 5
Gaule Belgique 387
Geer 84
Geeraert 14, 447, 449, 470, 494
Geeraert van Durbuy 482, 494
Geeraert van Luxemburg 473
Geert 429
Gelder VI, 104, 106, 407, 429, 527
Gelderland VII
Gembloux 4, 5, 10, 12, 17, 54, 64-66, 70, 110, 130, 242, 329
Gent 142, 363, 365, 366, 576
Gent : Hôtel van Namen 366
Gent : Refugie van Namen 366
Gentenaers 336, 337, 622
Genua 530, 531, 535, 592
Gerardus 9, 19
Gerberga 21
Gerebaldus 3
Gerlac 485
Germanië 13
Gerohus 64
Gerpines 4, 107
Ghesquière 308, 309, 368, 468
Gibelienen 521, 523, 528, 552
Gildebert van Landen 155
Gilles d'Orval 31, 32, 46
Gisela 29, 429
Gisela van Lorreynen 429
Gislebert 381, 401, 408-413
Gislebertus 6, 71, 98, 101-104, 106, 107, 109, 111, 114, 125, 130, 131, 139, 145, 146
Givet 4, 6, 31
Gleichen 610, 611, 614, 617
Godelo 25, 29, 34
Godelo den Groote 25, 27
Godevaert 34, 38, 40, 42-44, 52, 54-56, 58, 59, 61, 63, 65-67, 71, 73, 100, 101, 105, 301, 397, 398, 419, 426, 490
Godevaert de Gevangen 398
Godevaert de Oude 384, 398
Godevaert den Bultenaer 37, 38, 46
Godevaert den Oude 384
Godevaert den Wyze 24
Godevaert I 10, 12, 53, 71
Godevaert III 10, 34, 99, 100, 140
Godevaert IV de Bultenaer 390
Godevaert met den Baerd 58
Godevaert van Bouillon 38, 43, 47, 72, 390
Godevaert van Eename 384
Godevaert van Vianden 284
Godevaert van Villeharduin 192
Golzinne 182, 183, 212, 340, 375
Gorlitz 554, 562
Gorze 400
Gosne 225, 239
Gosselies 18, 127, 157
Gotha 131, 610
Gozelin 384, 390, 391, 401
Gozewyn III 438
Gozewyn van Thulin 131
Gramaye 24, 28, 31, 32, 53, 223, 240
Gregorius 41, 189
Gregorius IX 182
Gregorius VII 36, 41, 420
Gregorius X 226
Grevenmacher 399, 470, 471, 486, 506, 591
Grevenmacheren 91
Grieken 159, 172, 179, 186, 188, 192, 210, 211
Grimm 161, 349
Guibertus 10, 420
Guicciardyn 27, 163
Guido 255, 258, 261, 262, 527
Gulik 47, 55, 56, 134, 142, 260, 332, 447, 494
Gunther van Rhetel 96
Guy van Châtillon 362
Guy vanChâtillon 339
H. Helena 69
Habsburg 483
Hainaut 260
Halle 139
Ham-sur-Sambre 248
Han-sur-Lesse 487
Hanau 545
Hannut 21, 117, 130, 173, 327
Hansdorf 391
Harcourt 353
Harduinus 41
Hartart van Schöneck 488
Haspengau 15, 17, 21, 22, 60, 61, 130, 135, 228, 231, 241, 275, 278, 358
Haspengauw 99
Hastière 269, 270
Hauterive 117, 173, 239, 248
Hedwigis 383, 400
Heelu 495
Heilig Land 136, 197, 410, 417
Heiligen Lodewyk 223
Heinsberg 358, 587
Hendrik 12, 32, 33, 44, 53, 55, 67, 69, 70, 74, 78-85, 88, 91-102, 104-109, 112, 118-121, 123, 124, 135, 137-139, 141, 143-147, 158, 170, 171, 178, 180, 185, 188, 203, 217, 236, 262, 284, 303, 373, 384, 400, 401, 405, 406, 408, 409, 413, 418-420, 433-435, 437-439, 442, 443, 446, 448, 470-476, 479-483, 485, 486, 488-490, 493-495, 498, 499, 502-506, 508, 510, 511, 514, 518-537, 539, 541, 550, 557
Hendrik Blondhair 200, 201, 203, 205, 208, 216, 447, 473, 483, 484, 491
Hendrik de Blinde 122, 135, 136, 141, 143, 341, 343, 347
Hendrik de Zwarte 412
Hendrik den Blinde 71, 94, 95, 103, 113, 115, 128, 130, 132, 133, 138, 220, 471
Hendrik den Jonge 400
Hendrik den Regtveerdige 505
Hendrik den Vogelaer 19, 400
Hendrik den Vreedzame 45, 46
Hendrik den Zwarte 34
Hendrik Goethals 363
Hendrik I 9, 54, 71, 94, 140, 157, 184, 433
Hendrik I de Blinde 68
Hendrik II 12-14, 111, 114, 400, 409, 448, 470, 471, 483, 484
Hendrik II Blondhair 470
Hendrik II van Luxemburg 440
Hendrik III 168, 409, 437, 470, 483, 492, 494, 496, 497, 599
Hendrik III Blondhair 200
Hendrik IV 35, 41, 54, 57, 230, 261, 413, 420, 421, 496, 498, 501, 505, 517, 558
Hendrik V 55, 57, 261, 421
Hendrik van Beaufort 226, 230
Hendrik van Beijeren 551
Hendrik van Brabant 135
Hendrik van Champagne 113
Hendrik van Daun 450
Hendrik van Durbuy 47
Hendrik van Gelder 226
Hendrik van Hermeis 491
Hendrik van Karnthen 524, 526, 544
Hendrik van Leyen 83
Hendrik van Limburg 96, 441
Hendrik van Longchamp 373
Hendrik van Luxemburg 230, 495
Hendrik van Namen 135, 430
Hendrik van Rumigny 169
Hendrik van Verdun 44, 47
Hendrik van Vianden 144
Hendrik van Virnenburg 517
Hendrik van Zwaben 181
Hendrik VI 139
Hendrik VII 262, 537, 538, 551, 571
Henegau IX, XI, 7, 11, 15, 17, 18, 34, 35, 37, 45, 68, 94, 96-101, 103, 105, 107, 108, 111, 112, 114-116, 118-121, 123-125, 127-129, 131-136, 138, 141, 143-145, 149, 152, 175, 181-184, 186, 193-196, 202, 203, 216, 237, 238, 256, 259-261, 304, 305, 309, 310, 323, 328, 330, 331, 350, 358, 384, 434, 453, 473, 496
Henegauwers 121, 122, 305
Herman 413
Hildesheim 444
Hillyn 471
Hillyn van Falmagne 90
Hocsem 224, 232, 234, 271, 274, 276, 277, 301
Hocsemius 473, 514
Hoegaerden 23, 24
Holland 34, 142, 194, 222, 400, 473, 603
Hollogne 84
Hongaren 392
Hongaryë 29, 170, 180, 538, 564, 596, 603, 604, 606, 622
Honorius 172
Honorius III 172, 444
Hontheim 410, 412, 441, 513, 527, 579, 580
Hoog-Duitschland 13
Hoog-Languedoc 176
Hooi 12, 37, 54, 56, 58-61, 63, 85, 151, 227-229, 231, 264, 278, 359
Hossart 260
Houdremont 486
Houffalize 467
Hugo 156
Hugo Capet 383, 398
Hugo de Groote 383
Huy 12
Huydecoper 275, 457
Ida 39, 53
Ida van Namen 59
Ida van Saxen 39
Iglau 566
Ingelheim 115
Ingerrand van Coucy 178, 183
Inn 543
Innocentius 197, 198
Innocentius III 158, 409
Innocentius IV 190
Inslaken 449
Irmina 390
Isabella 437
Isabelle 136, 167, 255, 261, 329, 330, 440, 472, 487, 604
Isabelle van Bar 439
Isabelle van Luxemburg 217, 219, 503
Isabelle van Valois 353
Isnes 348
Italie 539
Italië 38, 115, 172, 186, 190, 256, 258, 262, 301, 401, 420, 432, 447, 520-522, 526, 528, 532, 534, 535, 537, 548, 551-553
Iwan 96
Jacob van Lichtervelde 363
Jakob van Rochefort 233
Jakob van Sirck 618
Jakoba 603
Jakoba van Beijeren VI, 602
Jallet 224, 225
Jan 188, 194, 199, 202, 203, 207, 229, 231, 253-256, 258-264, 267, 269, 272, 273, 275, 277, 278, 280-282, 284, 285, 287, 288, 297-299, 306, 337, 338, 340, 350, 354, 356, 359, 361, 362, 366, 367, 371, 373-375, 473, 494, 495, 504, 526, 539-542, 544-548, 550-562, 565, 566, 568, 569, 571-575, 594, 602, 604
Jan Camphin 363
Jan Dasart 363
Jan de Blinde 523, 564
Jan de Goede 572
Jan den Blinde 277, 287, 307, 308, 539, 569, 578, 579, 586
Jan den Eerste 545
Jan I 229, 230, 256, 257, 362, 494, 502-504, 513
Jan I van Vlaenderen 256, 284
Jan II 285, 286, 295, 296, 312, 504, 551
Jan II de Goede 551
Jan III 287, 288, 294, 296, 299, 340, 353, 356, 357, 362, 364, 368, 378, 555, 580, 584
Jan IV 358
Jan van Avennes 188, 193, 195, 196, 199-203, 216, 259, 312, 472
Jan van Beijeren 349, 602, 603, 608
Jan van Bethune 189
Jan van Bohemen 537
Jan van Brienne 179
Jan van Bruneshorn 487
Jan van den Kethulle 363
Jan van Edinghen 226, 228
Jan van Gosne 228
Jan van Halloy 225
Jan van Heinsberg 358, 359
Jan van Henegau 265
Jan van La Tour 485
Jan van Leuven 497
Jan van Luxemburg 526, 573, 595
Jan van Namen 282, 283, 527
Jan van Vlaenderen 219, 241, 265, 371
Jan van Walenrode 358
Jemeppe 6
Jemeppes 155
Jerusalem 136, 179, 301, 315, 381, 416
Joanna 175, 181, 184, 353, 581, 584
Joanna van Abcoude 361
Joanna van Brabant 581
Joanna van Constantinopelen 175
Joanna van Harcourt 353, 354, 369
Joanna van Henegau 312
Joanna van Sint Pol 599
Joannes Presbyter 224
Joannes van Nepomuck 592
Joost 598
Joost van Moravië 577, 592-598, 600
Judeë 417
Judith 384, 408
Kameryk 13, 14, 99, 108, 144, 183, 186, 303, 304, 465
Kanael van Otranto 172
Karel VI, VII, IX, 20, 215, 307, 332, 538, 546, 551, 553, 556-558, 561, 562, 565, 566, 568, 571-573, 575, 577-580, 582, 586, 625
Karel de Stoute VIII
Karel den Eenvoudige 6, 9, 382
Karel den Groote 7, 528
Karel den Schoone 538, 545
Karel den Vyfde VII
Karel IV 327, 331, 583, 584, 589, 590, 597
Karel IV van Luxemburg 307, 327
Karel van Anjou 210, 214
Karel van Luxemburg 539, 571
Karel van Valois 516
Karel VI 335, 594
Karel VII 624-626
Karinthië 524
Karnthen 525, 526, 550, 557
Karolingers 7, 383, 395
Kempenich 387
Keulen 58, 109, 138, 440, 441, 444, 485, 511, 517, 543, 579
Keulenaers 512
Kiliaen 27
Kleef 442, 449, 494
Klooster van Sint Medardus 150
Kluit 200, 222, 261, 323, 483
Koe-Kryg 223, 236
Koekryg 492
Koenraet 4, 29, 68, 80, 415-420, 429
Koenraet den Salier 410
Koenraet I 55, 381, 413, 419
Koenraet II 29, 34, 68, 381, 428, 430, 433
Koenraet III 88
Koenraet van Franconie 80
Koenraet van Montferrat 136
Koenraet van Schleyen 488
Koenraet van Zeringen 68, 96
Koerich 392, 485
Kortryk 257, 288, 289
Krakau 567, 568
Kyll 386
L'Ardennoise 21
La Lusace 553
La Misnie 553
La Roche 32, 33, 47, 48, 50, 53, 60, 82, 98, 134, 138, 151, 153, 470, 482, 496, 557, 579, 582, 624
Labbe 41
Ladislaus 606, 621-624
Lagarde 579, 594
Lambert van Leuven 21-23
Lambertus Parvus 63, 85, 146, 178
Lambertus Waterlos 82
Lambrecht 61
Lambrecht van Montaigu 61
Land van Aelst 237
Land van Waes 237
Landen 326
Latynen 302
Laurentia 95, 97, 103-105, 110
Laurentia van Vlaenderen 95
Laurentius Leodiensis 39
Lausitz 553
Le Beau 173, 186, 187, 190
Le Glay 23
Le Roy 52
Leibnitz 39, 42, 44, 64, 71, 84, 407
Leipzig 130
Lemborgh 504
Lenz 576
Lesbroussart 261
Leser 387
Leuven III, XII, 10, 21, 24, 25, 40, 47, 58, 355, 393, 584
Levemberg 358
Lewold van Northof 326
Leyden III
Leyninghen 361
Lichtenstein 566
Liége 224, 227
Liernu 130, 135
Ligny 448, 473-476, 483, 599
Limbourg 44, 55, 100, 142, 382-384, 439, 443, 469, 503, 545
Limburg VI, IX, 40, 47, 55, 60, 94, 101, 102, 141, 168, 175, 384, 408, 437, 439, 442, 443, 447, 448, 470, 494, 502, 504, 545, 555, 556
Limburgers 101, 169
Lithau 287, 300, 539, 549
Lithauwers 549
Lodewyk 189, 191, 202, 207, 281-285, 297, 311, 325, 332, 337, 362, 478-480, 539, 547, 551-553, 557, 564, 565, 570, 594
Lodewyk den Twister 266
Lodewyk het Kind 8
Lodewyk III het Kind 7
Lodewyk IX 186, 189, 193, 197, 213, 214, 220, 263, 477, 478
Lodewyk van Beijeren 542, 543, 571
Lodewyk van Creci 281
Lodewyk van Male 325, 335-337, 587
Lodewyk van Velthem 258
Lodewyk VI den Dikke 159
Lodewyk VIII 176, 178
Lodewyk XI 625, 626
Lodi 262, 303, 529
Lombardyë 262, 527-529, 552, 592
Lomme 3, 6-9, 11, 14, 15, 19, 21, 391
Lommer-gau 3-6, 22
Longchamp 373
Longguyon 385
Longwy 385, 389, 417, 419, 467
Lonzée 329
Loon 47, 82, 264, 265, 587
Lorette 258
Lorraine 383
Lorreynen 29, 111, 148, 397, 398, 419, 447, 449, 475, 476
Lotharingen 7, 13, 29, 33, 35, 382
Lotharingers 30
Lotharingië 396
Lotharis 382, 391, 396-398
Lothiere 504
Lothryk 10, 19, 30, 40, 392
Lucemburch 499
Ludolf 404
Ludolf van Saxen 401
Luik VI, VII, 3, 8, 9, 11-14, 16, 17, 22, 24, 26, 30, 31, 35-37, 44, 45, 47, 49-52, 54-60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 78, 83-89, 99, 117, 135, 142, 151, 156, 202, 216, 221, 226-229, 231-235, 241, 243, 251, 256, 259, 260, 268, 269, 271, 272, 275-277, 280, 285, 295, 297, 299, 313, 318, 325-327, 333, 334, 340, 350, 351, 357, 359, 363, 386, 426, 434, 480, 481, 491, 511, 527, 533, 587, 602
Luik : Sint Lambrechts kerk 333
Luik : Sint Pauwels kerk 56
Luik : Sinte Maertens 489
Luikenaers 54, 74, 76, 77, 86, 116, 228, 229, 231-233, 272, 274, 277, 305, 325, 333, 334, 340, 350
Luikerland VI, 82, 85
Lustin 150
Lutgardis 400, 428
Lutzelinburch 393
Lutzenburgh 420
Luxembourg 31, 70, 385, 579
Luxemburg VI, IX, XI, XII, 18, 47, 54, 55, 68-70, 80, 82, 90, 91, 98, 100, 101, 105, 141, 146-148, 150, 167, 168, 188, 200, 201, 203, 205, 208-210, 230, 232, 233, 236, 247, 260, 261, 277, 279, 287, 306-309, 327, 379, 381, 385-395, 397, 398, 400, 401, 405-408, 411, 414, 415, 417-423, 426-429, 432-436, 438, 439, 441, 443, 449-453, 455, 458, 461, 464-466, 468, 470-472, 474-476, 479, 481, 482, 484-490, 492, 493, 495, 498, 500-502, 505, 506, 508, 510, 511, 513, 514, 517, 518, 523, 527, 530, 539, 542, 545, 546, 554, 557-559, 561-564, 570, 575, 577, 578, 580-591, 595-597, 599, 601-608, 610, 613-615, 618-621, 624-627
Luxemburgers XI, 169, 414, 509, 572, 574, 584, 589, 593, 594, 600, 601, 603, 607, 609, 610
Lyons 190, 227
Mabillon 10, 19
Macheren 91, 471
Machteld van Bethune 217, 241, 281
Maegdenburg 395
Maes 4, 6, 9, 11, 14, 15, 17-19, 21, 26, 42, 43, 61, 62, 85, 126, 127, 134, 150, 151, 156, 169, 173, 182, 185, 267, 270, 278, 316, 319, 382, 385, 386, 462, 612, 613
Maeskant 126
Maestricht 12, 23, 327, 350
Magnus 300
Magozza 302
Mähren 540
Maintz 103
Mainz 131, 403, 517, 518, 543
Malmedy 408
Malmédy 386, 488, 491
Malonne 155
Mammer 391
Manderscheid 81, 90
Marbais 239
Marche 60, 557
Marche-les-Dames 316
Marck 272, 274
Margareet 144, 180-185, 187, 193, 203, 207, 212, 213, 216, 220, 236, 353, 438, 446, 473, 474, 481, 496, 497, 530, 551
Margareet van Avennes 331
Margareet van Bar 448
Margareet van Brabant 498, 503, 519
Margareet van Clermont 263
Margareet van Constantinopelen 496
Margareet van Courtenai 144, 180, 181
Margareet van Vianden 192
Margareet van Vlaenderen 230
Margareta van Vlaenderen 207
Maria 184, 188, 198-200, 204, 205, 207, 210, 217, 246, 263, 301, 306, 307, 339, 361, 503, 537, 538, 545, 604
Maria van Artois 263, 302
Maria van Brabant 503
Maria van Brienne 185, 188, 198, 215
Maria van Champagne 113
Maria van Frankryk 156
Maria van Luxemburg 538
Marienburg 6
Marienthal 467, 481, 497, 500
Marlagne 243, 347
Marne 397
Marneffe 231, 232
Martelange 389
Martène 3, 30, 110, 196, 424, 478, 530
Marville 436, 439, 440, 449, 487, 490
Maseyck 12
Mathilde 38, 41, 43, 72, 289-291, 419, 449
Mathilde van Kleef 449
Mathilde van Toscanen 38
Matthieu de Coussy 624
Matthys II 447
Mechelen III, IV, IX, 12, 221, 297, 325, 364, 367, 376
Meersen 4
Meffe 241
Mehaigne 117, 155, 173, 226, 231, 232, 278
Mehinger 426, 427
Meiboom 326
Meingaud 403-405
Meissen 553, 564
Melin 19
Melis Stoke 275
Merlemont 131, 137
Mersch 391, 400, 467, 487, 500
Mertène 408
Mesancy 389
Messager de Gand 374
Metz 9, 101, 327, 383, 396, 400, 401, 403, 405, 407, 408, 411, 413, 418, 421, 475, 476, 559, 584, 617
Mezières 4, 42, 613
Michaud 177
Mieris 200, 202
Mierwart 45, 260, 309, 329
Milaen 527-529, 541, 592
Milanen 262, 312
Miraeus 4, 6, 7, 9-12, 14, 15, 19, 22, 32, 36, 52, 53, 67, 87, 92, 93, 98, 103, 140, 157, 158, 160, 171, 175, 223, 300, 343, 365, 369, 382, 386, 390, 393, 396, 408, 418, 420, 497, 580, 582
Moesel 382
Moezel 29, 386-388, 391, 399, 404, 427, 471, 476, 506-509
Moha 47, 229, 419
Mohra 566
Moldau 592
Mons Jovis 439
Mons Rudolfi 81
Mont-Cénis 527
Mont-Orgueil 273
Montaigle 17
Montaigu 47, 60, 82, 192
Montjoie 439, 447, 486
Montmédy 436, 594, 611
Montmédy en Yvoi 385
Montorgueil 274, 350
Montpellier 560
Montpensier 178
Montreuil 371
Moravie 566
Moravië 540, 562, 571
Mouson 423
Mousson 476, 477
Mouzon 43, 114, 462
Mozet 185
Muhldorf 543-545
Munster 435, 575, 576
Muratori 499, 519, 522, 526-529, 532, 533, 536
Mussati 500
Mussato 519, 522, 528-533, 535-537
Namen V, XI, XII, 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14-23, 25-29, 31, 32, 34-37, 39-43, 46, 48, 52, 55, 61-66, 69, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 89-92, 94, 96, 98, 100-102, 104-108, 111-117, 119-121, 123-128, 130, 134-146, 148-157, 159, 160, 163-171, 173-186, 188-190, 192-196, 198-208, 211-213, 215-220, 222, 223, 226, 229-231, 233, 235, 236, 238-249, 252-259, 262-268, 270, 272, 274, 278-280, 282, 285-288, 294-304, 306, 307, 309, 313-318, 320, 321, 323, 324, 326-330, 332-335, 337, 338, 340-342, 344-348, 350, 351, 353-355, 357-360, 363-367, 369-374, 378, 393, 419, 433-436, 440, 470-473, 492, 502, 557, 608, 613
Namen : Belfort van Sint Pieters 343
Namen : Huis van Croy 353
Namen : Kapel van Sint Albaen 26
Namen : Kapel van Sint Remigius 166
Namen : Kerk der Minderbroeders 302, 338, 353
Namen : Kerk van Onze Lieve Vrouw 160
Namen : Kerk van Saint-Albaen 27
Namen : Kerk van Saint-Aubin 26
Namen : Kerk van Sint Albaen 36, 140, 219, 245, 247, 286, 299, 342, 377, 378
Namen : Kerk van Sint Lambertus 243
Namen : Kerk van Sint Pieters 36
Namen : Place d'Armes 166
Namen : Place St Rémy 16
Namen : Sint Albaens ker 367
Namen : Sint Albaens kerk 171, 300, 341, 353
Namen : Sint Remigius markt 320
Namen : Sinte Remigius-markt 16
Namen : Ste-Croix 341
Namenaers 278
Namon 14
Namucum 14
Namur 4, 9, 45, 266, 313, 346, 472
Nancy 421
Napels 214, 250, 262, 532, 534, 535
Nassau 142
Navarre 474
Neder-Duitschland 13, 494
Neder-Lotharingen XI, 20, 23, 25, 37, 39, 40, 46, 47, 55, 58, 303, 384, 398, 407, 452
Nederlanden IX, 180
Neny 371
Neuendorff 491
Neufchâteau 386, 389, 391, 487
Neufville 163-165, 322
Neumagen 387, 427
Neuwenstein 386
Nicolaes IV 503
Nikolaes 565
Noordewier 349
Noordmannen 7, 128, 382, 392, 394, 395, 405
Noordzee 296
Norbertus 66
Normandyë 207, 289, 290
Notger 12
Noville 94, 142
Noville-les-Bois 373
Noville-sur-Mehaigne 143
Nurenberg 605, 606
Nyvel 453
Odo 29, 30
Olef 488
Olivier de la Marche 609, 611-615, 617, 622
Olmutz 524, 566
Oostenryk IX, 406, 513, 515, 542-544, 551, 553, 554, 558, 564, 565, 604, 605
Oppa 566
Opper-Lausitz 562
Opper-Lotharingen 29, 38, 383
Orchimont 309, 329, 486, 594
Orde van Premonstreit 66
Orleans 594, 596
Orneau 5
Orsini 532
Orval 32
Osius 499, 519
Otbertus 56
Otgiva 409
Othée 350, 357
Otto 12, 23, 36, 53, 147, 148, 166, 383, 390, 396, 453, 551, 553, 554
Otto I 10, 383, 391, 395, 528
Otto II 11, 396
Otto III 11, 22, 396, 398-400
Oudegherst 261
Oultremont 239, 240
Our 388
Ourte 4, 33
Ourthe 382, 386, 391
Pagus Lomacensis 3
Pagus Lomensis 3
Pagus Maginisius 6
Pagus Wabrensis 385
Palestienen 179, 210
Paquot 4, 5, 24, 25, 387
Parys 104, 159, 211, 284, 285, 287, 312, 313, 335, 514, 548, 571, 588, 591, 594
Pays de Wuivre 385
Peronne 202, 208
Pertz 20, 398, 407
Peteghem 364
Pezius 86
Philip 108, 144, 145, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 160, 171, 174, 184, 185, 211, 213-215, 257, 284, 287, 288, 289, 291, 293-295, 300, 302, 310-312, 353, 358, 362-365, 371, 375, 378, 491, 516, 517, 556, 561, 571, 572, 577, 580, 608-612, 614, 615, 617-620, 622, 624-627
Philip-Auguste 114
Philip Auguste 167, 176, 179
Philip de Edele 145, 152, 154, 156, 157
Philip de Goede V, 334
Philip de Schoone 237
Philip de Stoute 235, 337
Philip de Valois 548, 551
Philip den Edele 148, 160, 168, 183, 184
Philip den Goede VI, 340
Philip den Schoone 266, 504, 506, 516
Philip den Stoute 503
Philip Dikke-Lip 144
Philip II 176, 178
Philip II Dikke-Lip 171
Philip III 285
Philip IV 290, 291
Philip V 290
Philip V de Lange 290
Philip van Burgondië 362, 371, 624
Philip van Elsaten 140
Philip van Hauterive 169
Philip van Thiette 258
Philip van Valois 288, 303, 305
Philip VI 283, 288, 291, 296
Philippe-Ville 17
Philippe Auguste 159
Philippe Mouskés 186, 187, 189
Philippeville 131
Philippine 473
Philips 301
Philips van Elsaten 129
Picardië 613
Pierrepont 301
Pieter 160, 163, 167, 170, 171, 173, 178, 581
Pieter Aichspalt 517
Pieter de Courtenai 159, 166, 180, 343
Pieter I 353
Pieter van Courtenai 144
Pieter van Vianden 489
Piot 165
Pipinus 4, 390
Pipinus van Herstal 391
Pipyn 382
Pisa 531, 535, 537
Pistorius 46, 65, 83, 123
Poilvache 18, 90, 201, 236, 279, 308, 365-367, 483, 557
Poitiers 515
Polain 49
Polen 564, 565, 567-569, 606
Pommeren 549
Pont-à-Bouvines 561
Pont-à-Mousson 476
Poppo 406, 409-411, 414
Posthumus 606
Praeg 526, 545-549, 551, 553, 554, 565-567
Pratz 389
Priory van Sart-les-Moines 157
Proostdy van Poilvache 150, 233, 307, 328
Proostdy van Sint-Pieters 240
Pruim 386, 387, 391, 488
Pruisen 386, 388
Pruisisch Silezië 554, 564
Pruissen 576
Putte 361
Raepsaet 161
Ragelindis 25, 33, 39
Raginer Lankhals 7
Rauville 487
Rees 517
Reginard 30
Reiffenberg 45, 60, 99, 108, 117, 127, 152, 156, 166, 175, 182, 184, 186, 187, 189, 196, 198-200, 202, 213, 216, 226, 230, 236, 238, 239, 242, 243, 245, 249, 252, 254, 260, 308, 361, 502
Reifferscheidt 387, 488
Reinerus 30, 32
Reinerus Monachus 86
Reinout 73, 76, 421-423, 487
Reinout I 72
Reinout van Bar 73, 421, 423
Reinout van Bars 78
Reinout van Gelder 494, 495, 502
Remich 388
Renaix 339
Rethel 4
Reuss 518
Revin 4, 6, 42, 150, 151, 239
Revogne 31
Rheims 40, 41, 59, 104, 110, 462, 613
Rhetel 68, 613
Rheuss 517, 571
Rhône 177
Rhyn 113, 329, 516, 517, 534, 538, 543, 546, 547, 550
Richardis 447
Richerus 397
Richildis 37, 45
Ricuinus 385
Robert d'Orjo 269
Robertus 23
Robrecht 20, 22, 24, 171, 178, 284, 288-296, 303, 332, 337, 362, 367, 532, 535, 611
Robrecht den Rosse 329
Robrecht I 19
Robrecht II 23, 24, 532
Robrecht III 281
Robrecht van Artois 285, 288, 310
Robrecht van Beijeren 593, 597
Robrecht van Cassel 281
Robrecht van Courtenai 174
Rochefort 487
Rodolf 29
Rodolf III 28
Rodolf van Beijeren 538
Rodulfus 62, 63
Roel III 312
Roel van Zeringen 99
Roermonde 587
Rogier van Condé 123
Rollingen 487
Roodt 389
Roomen 88, 91, 172, 250, 315, 415, 444, 520, 521, 531-533, 583
Roomen : Kerk van Latranen 262
Roomen : Kerk van Sint Jan van Latranen 532
Roomen : Kerk van Sint Laurentius extra Muros 172
Roomen : Sint Pieters 172
Roosebeke 336
Rotbodus 23
Roulmont 81
Roussy 449
Rudolf 96, 418, 483
Rudolf van Saxen 413
Rupelmonde 256
Rupertus 30
Rykhart 229, 421, 423
Rykhart van Cornwallis 520
Rykhart van Falais 226
Ryks-Vlaenderen 194, 202, 237
Ryssel 305, 561
Saar 387, 388, 509, 566-568
Saarbrück 419
Saarburg 387, 388, 576
Saint Denis 348
Saksen 130, 562
Saksers 616
Salm 47, 78, 386, 408, 413, 452
Salzburg 543
Sambre 4, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 122, 127, 182, 319
Saminiato 535
Samson 17, 151, 155, 173, 182, 212, 216, 226, 297, 366
Sarracenen 549
Save 9
Savoyë 313, 553
Saxen 428, 516, 543, 571, 606, 623
Sazawa 567
Schleiden 387
Schlettstadt 115
Schleyden 488
Schönberg 387
Schotland 299
Schweich 389
Schweidnitz 564
Sclayn 155
Sedan 385, 389
Sédan 114, 485, 613
Seilles 155
Selange 389
Semoy 42, 73, 74, 385, 389
Sicielje 210, 214
Siegfried 381, 384, 385, 388, 392, 394, 397, 399-401
Siena 535, 536
Sierck 388
Sigebertus 75
Sigismond 577, 596, 602, 604
Sigismond van Luxemburg 597
Silezië 566
Simon 148
Simon van Limburg 142
Sint Albertus 141
Sint Gillis in Provence 250
Sint Jacob van Compostella 315
Sint Jacob van Gallicië 315
Sint Jakob van Compostella 250, 266
Sint Lambertus 75
Sint Maximinus 79
Sint Nicolaes van Bari 250, 315
Sint Pol 599, 600
Sint Truijen 408
Sluis 256, 275, 281-283, 285, 337
Soisson 158
Souleuvre 467
Spa 82
Spanje 250
Speyer 522, 524
Spier 80, 90
Spontin 226, 233, 264
Spree 553, 562
St.-Gerard 343
St.-Hubert 309
St.-Vith 491
St. Flour 177
St. Gerard 9
St. Hubert 12
Stablo 386, 408, 491
Stavelot 386
Staveren 310, 311
Ste Menehould 613
Steinbruck 487
Stenay 43, 44, 423, 462
Stephanus 9
Stephanus IX 27
Sternberg 567
Sticht 333, 357, 358
Stiermarken 604
Stockhem 389
Stoke 457
Stryen 361
Sure 80, 388, 390, 399, 485, 490
Syrië 301, 302, 315
Tempelridders 189
Temploux 348
Terracina 535
Tervueren 505
Theodoor l'Ange-Comnène 173
Theoduinus 35, 37
Thiebout 146, 148, 149, 152, 436, 439, 448, 473, 475-479
Thiebout II 473
Thiebout van Bar 144-147, 167, 284, 301, 433, 435
Thienen 233, 326
Thiette 258
Thines 130, 135, 327
Thinnes 21
Thinnes en Hesbaie 21
Thionville 388, 449
Thomassinus 64, 403
Thun-l'Evêque 305
Tihange 228
Tongeren 12
Toscanen 262, 530, 531, 534, 535
Toul 29, 111, 131, 617
Toulouse 177
Tractaet van Meersen 4
Trenten 550, 551
Treves 513
Trevesiens 513
Trier XII, 54, 69, 70, 79-81, 90, 91, 102, 381, 387, 388, 401-404, 406, 407, 409-415, 424, 426, 427, 430, 432, 434, 441, 467, 471, 498, 501, 507-515, 517, 519, 527, 534, 543, 569, 570, 578-580, 618, 619, 622
Trier : Broodstraet 513
Trier : Huis à l'Aigle 513
Trier : In den Arend 513
Trier : Königs-Haus 513
Trier : Zum Adler 513
Trierenaers 508-510, 512
Troppau 565, 566
Troyes 613
Turin 527, 528
Tyrol 550, 557
Urbanus IV 466
Urbanus V 334, 475
Utrecht VI, 13
Utrechtsche Sticht VII
Valencyn 97, 140, 497
Valkenberg 60, 447, 494
Valkenburg 438-440, 486
Van der Meersch 320
Vanesberg 487
Vanlinthout III
Velly 292, 296
Venetië 172, 215
Verdun 40-45, 73, 152, 384, 385, 390, 397, 398, 418, 421, 423, 558, 585, 617
Vermandois 96
Verona 531
Vesdre 382
Vianden 47, 90, 142, 180, 187, 242, 301, 391, 485, 488-490
Vieil-Salme 386
Vier-Ambachten 237, 364
Vieuville 18, 127, 183, 212, 255
Villance 449
Ville-en Hesbaie 173, 174
Vincennes 581
Virton 486
Visé 134
Viterbo 531
Vlaenderen VI, VIII, IX, XI, 34, 35, 37, 81, 108, 109, 127, 129, 136, 140, 145, 149, 151, 153, 154, 175, 181, 184, 186, 193, 199, 207, 216, 219, 223, 236, 237, 239, 240, 246, 256-258, 261, 266, 275, 280-283, 285, 289, 297, 299, 325, 328, 330, 337-339, 364, 365, 369, 371, 378, 383, 398, 409, 471, 483, 503, 548, 622
Vlamingen 154, 258, 326, 335, 336, 516
Vogesisch gebergte 387
Vrank van Wesemale 206, 209
Vredius 96, 153, 156, 184, 207, 212, 215, 217, 265, 284, 337-339, 353, 362, 472, 473
Waber-gau 385, 601
Waelsch-Brabant 4
Waelsch Brabant 16, 18
Walcourt 17, 309, 367, 370
Walhain 4
Wallis 573-575
Walraven 144, 168-170, 173, 175, 201, 408, 437-444, 446, 447, 450, 465, 474-476, 482, 486, 495, 496, 527, 530, 599, 600
Walraven den Jonge 438
Walraven den Lange 438
Walraven I 384
Walraven II 440
Walraven van Ligny 493-495
Walraven van Limburg 144, 168, 433, 438
Walraven van Luxemburg 599
Walraven van Sint Pol 601
Walraven vanLimburg 494
Wancelyn 329
Wange 231
Wanze 231
Waremme 84
Warnach 389
Warnant 232
Wasseige 17, 21, 241, 278, 327, 373
Wasseiges 155
Wasserbillig 386
Wastelain 5, 6, 387
Wastelaing 11
Waulsor 269
Waver 4
Weenen 621
Weimar 131
Weimerschkirchen 391, 393
Welfen 521, 523, 528, 529, 533, 541, 552
Wencelyn 327, 328, 330-332, 390, 546, 558, 559, 562, 577, 579-582, 584-591
Wencelyn IV 524
Wencelyn V 524
Wencelyn van Bohemen 577
Wenceslaus 577, 588, 591-593, 595-598, 600, 602, 605
Wesemael 209, 210
Wesemale 206
Westphalen 438, 444
Wibaldus 82
Wideric 382-384, 389-391, 430
Wigeric 381
Wilderic 381
Willbrordus 390
Willem 68, 194, 197, 199-202, 212, 260, 284, 285, 302-304, 306, 308-313, 316, 318, 320-322, 325, 328, 329, 331-338, 340, 343, 349, 351-353, 356, 381, 418, 419, 422-429, 473, 606, 607, 610, 618, 623, 626
Willem I 285, 309, 314, 320, 322, 324, 330, 338, 367
Willem I de Goede 259
Willem I den Ryke 302
Willem II 194, 331, 338, 340, 342, 344-346, 350
Willem IV 447
Willem van Champagne 462
Willem van Luxemburg 421
Willem van Namen 305, 310, 325, 337
Willem van Saxen 577, 606, 618, 625
Winendale 337, 339, 353
Wirneburg 387
Wirnenburg 488, 611
Wittlich 81
Woeringen 470, 502, 505, 555, 600
Worms 57, 113, 134, 414
Wouter van den Bisdomme 505
Wyt 213, 217, 219, 220, 223, 224, 230, 231, 233, 236-239, 241, 244, 246-250, 252-255, 257-259, 265, 269, 281, 284, 337, 471, 472, 483, 503
Wyt I 308, 333, 346
Wyt II 285, 300
Wyt II van Vlaenderen 299
Wyt van Dampierre 188, 212, 215, 219
Wyt van Vlaenderen 212
Yolendis 113, 144, 160, 170, 178, 180, 181
Yolendis van Henegau 144, 159, 166, 168
Ysenberg 438, 444
Yvoi 594, 600, 611, 613-615, 624
Zanfliet 210, 216
Zantfliet 217, 224, 225, 263, 269, 271-275, 277, 278, 301, 305, 326-328
Zdenko 567
Zdenko van Lyppe 567
Zeeuwsche Eilanden 199, 202, 261
Zetrud-Lumay 248
Zutphen 429
Zwaben 139
Zweden 300
Zweder van Abcoude 361
Zwendebout 390
Zwitserland 527