V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Sociaal-economische geschiedenis van Belgie (1926)

Dit boekje van Floris Prims geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Belgische economie en van de sociale verwezenlijkingen in ons land en dit sedert de tijd van de Kelten. (203 blz, 14,25 euro)

This little book by Floris Prims gives a short overview of the economic history of Belgium and of the social realisations in our country since celtic times. (203 pages, 14,25 euro).

Ce petit livre par Floris Prims donne un compte-rendu de l'histoire économique de la Belgique et des réalisation sociales réalisées en notre pays, et cela depuis les temps celtiques. (203 pages, 14,25 euros).

Inhoud - Contents - Table

Inleiding 5

 • De economische geschiedenis der mensheid, haar onderwerp, haar nut 7
 • Indeeling der economische geschiedenis, de ontwikkeling der voortbrenging 8
 • De ontwikkeling van het verkeer der goederen 9
 • De ontwikkeling der economische groepeering 10

Het Romeinsch tijdvak

 • De economische ontwikkeling vóór Cesar 11
 • De economische beschaving der Romeinsche overheersching 12
 • Natuur en volk van België in Cesar's tijd 13
 • De economische beteekenis der Romeinsche overheersching 14

Het Frankisch tijdvak

 • De vestiging der Salische Franken in Noord-België 16
 • De bekeering tot de Christelijken godsdienst 17
 • De Sociaal-economische toestanden onder de Karolingische vorsten 18
 • De IXe, Xe en XIe eeuw, de sociale verschuivingen 20
 • Landbouweconomie en godsvrucht 21

Het leenen en steden-tijdvak

 • XIe, XIIe en XIIIe eeuw, de leenroerigheid, haar opkomst en evolutie 22
 • De opkomst van een groothandel in de XIIe eeuw 22
 • Het ontstaan van "steden" 26
 • Het godsdienstig-sociale element bij het ontstaan der steden 29
 • De lakengilde 31
 • De lakenambachten 32
 • De stadsambachten 33
 • De oorspronkelijke stadseconomie in haar geheel 35
 • De landelijke economie in den eersten stedentijd (XIIe en XIIIe eeuw) 38
 • De bloei van handel en van lakennijverheid in de XIIIe eeuw 42
 • De ambachten in de tweede helft der XIIIe eeuw 47
 • Het geldwezen in de XIIIe eeuw 49

De XIVe eeuw

 • Handel en nijverheid in de eeuw der ambachten 52
 • De politieke toestand der ambachten na 1302 54
 • De ambachten in het verder verloop der XIVe eeuw 57
 • De landelijke economie in de XIVe eeuw 61

Het Burgondisch tijdvak

 • Het economisch leven onder het huis van Burgondië (1384-1482) 63
 • De crisis der middeleeuwsche gedachte en het sociaal economische leven 72

De nieuwe economische ontwikkeling (1482-1567)

 • Onze grootnijverheid, de weverij 75
 • De groothandel, Brugge-Antwerpen, de geldbeurs 77
 • De ambachten 81
 • De landbouw in de XVIe eeuw 84
 • Levensduurte, bedelarij, liefdadigheid 86
 • Algemeen overzicht 89

Van Albrecht en Isabella tot den vrede van Munster (1598-1648)

 • De groothandel, de nijverheden, de ambachten 94
 • De nijverheids- en ambachtswerklieden 97
 • De landbouw, de buiten 99
 • Geldwezen, armoede, liefdadigheid 100
 • De vrede van Munster (1648) 102

Van den vrede van Munster tot den vrede van Utrecht (1648-1713)

 • Algemeen overzicht 103
 • De vrede van Utrecht (1713-1715) 108

Het Oostenrijksch tijdvak (1715-1795)

 • De groothandel en het grensregiem 109
 • De zeehandel in 't bijzonder na 1748 115
 • De nijverheid - a) De ongeregelde nijverheid 117
 • B) De geregelde nijverheid (het ambachtswezen) 119
 • De landbouw 122

Het Fransche tijdvak

 • De Fransche revolutie (1792-1799) 126
 • Napoleon (1799-1814), de economische politiek 135
 • De nijverheid in ons land onder Napoleon 136
 • Scheepvaart en handel 138
 • De arbeiders 140

Het Nederlandsch tijdvak

 • Het koninkrijk der Vereenigde Nederlanden (1814-1830), algemeenheden 143
 • De nijverheid in den Hollandschen tijd 145
 • De groothandel in den Hollandschen tijd, de straat- en waterwegen 147
 • De landbouw 149
 • De arbeiders, de armere klassen 150
 • Het tijdvak der onafhankelijkheid, indeelingen 152
 • De vorming eener eigene staatshuishouding (1830-1863), handel en nijverheid 153
 • De arbeiders gedurende het tijdvak 1830-1863, arbeidswetgeving 156
 • De landbouw (1830-1875) 166
 • Algemeene sociologische beschouwingen 169

Bijlage - De loonregeling van 1588 172

Ordonnantie der stad van Antwerpen op de daghuren en arbeidsloonen, in conformiteit van de open brieven van plakkaten van zijne majesteit, van 6 April 1588 174

Plakkaat van ordonnantie des Konings, 5 december 1589 185

Index


Aalst 42
Abdij der Duinen 41
Abdij van St. Bernards 41
Ackerman 59
Aken 18, 24, 112, 113
Albion 14
Albrecht en Isabella 94, 105
Alva 90
Amerikaanschen onafhankelijkheidsoorlog 126
Amiens 138
Amsterdam 94, 110, 125, 147, 148
Angleur 55
Antoon van Burgondië 68
Antwerpen 3, 28, 48, 53-55, 58, 60, 67, 68, 70, 76-82, 85, 90-92, 94102, 106, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 121, 129, 131, 132, 136-140, 146-148, 154, 155, 165, 167, 172, 173, 184, 187
Antwerpen : Groenplaats 69
Antwerpen : O.L.V. Kerkhof 69
Ardennen 13, 14, 150
Ardres 23
Artevelde 53
Artois 124
Assche 15
Atrecht 51, 66
Austrasië 18
Babylon 11
Baekelandt 133
Balbani 77
Baltische provinciën 125
Baltische Zee 42
Banque de Belgique 154
Barreeltractaat 112
Barreeltraktaat 111
Bartels 159
Bath 139
Bauwens 136, 151
Bavay 15
België 1, 3, 5, 11, 13, 16, 138, 142, 144, 148, 153, 157, 158, 160
Belgique judiciaire 165
Belgische omwenteling 153
Belttol 156
Bergeyck 107
Berthoud 41
Botta-Adorno 113, 115
Bouteville 130
Brabant 21, 24, 28, 41, 42, 46, 49, 50, 53-55, 58, 60-62, 65, 66, 69, 70, 76-78, 81, 91, 100, 124
Brabantsche revolutie 122, 126
Breda 136
Briavoine 155
Briavoinne 162
Broederlijke Wevers 165
Brugge 3, 25, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 62, 65-68, 75-78, 111, 115, 148
Brugsche Metten 48
Brugsche Vrije 63
Brunehautweg 15
Brussel 42, 48, 49, 55, 60, 70, 96, 106, 107, 110, 113, 114, 116, 121, 133, 137, 146-148, 151, 153, 159, 165, 174, 187
Brussel-zeehaven 107
Bücher 10
Burgondië 25, 63, 81
Byzantium 67
Calloo 78
Cesar 11, 13, 14
Champagne 44, 52
Cistercienzers 40
Cloots 110
Clovis 17
Cockerill 137, 146, 154
Coeberger 99
Colbert 145
Compagnie Asiatique de Trieste et de Fiume 116
Compagnie van Oostende 110
Company of Merchant Adventurers 75
Conseil Privé 119, 121, 124
Cromwell 115
De Brouckère 160
De Moy 174, 187
De Proli 112, 116
Derde barreeltractaat 108
Diest 47, 48
Dixmuide 124
Doornijk 18
Doornik 15, 16, 28, 59
Ducpétiaux 158, 161, 163, 164
Duitschland 20, 25, 42, 111, 154
Dumouriez 126
Eenens 166
Eeuwig edikt 107
Egypte 11
Engeland 21, 25, 42, 44, 53, 54, 63, 65, 76, 95, 107-109, 111, 112, 114, 115, 136, 138, 139, 143, 144, 146, 157
Engels 162
Europa 79, 113, 143, 168
Farnese 90, 92, 96
Fexhe 55
Florentië 76
Frankrijk 20, 25, 48, 49, 52, 53, 57, 63, 80, 95, 107, 108, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 128-131, 135, 137, 141, 143, 145, 154, 157, 160
Fransch-Vlaanderen 52
Fransch Vlaanderen 154
Fransche revolutie 126, 127
Frederiks-oord 150, 151
Frère-Orban 163, 164
Friesland 17
Gallië 11, 14
Gastanaga 106
Gent 1, 42, 47, 48, 53, 58-60, 62, 63, 69, 75, 81, 110, 115, 136, 137, 142, 145, 147, 148, 152-154, 156, 157, 159, 165, 166
Gent : Coupure 113
Gent : Phenix-Werkhuizen 146
Gent : Rasphuis 101
Gent : Sint-Pietersabdij 17
Gent : Société de Médecine 159
Groeninge 56
Groenlandsche Compagnie 106
Guatemala 155
Gulik 77
Haarlem 147
Hamburg 111
Hamont 103
Helchteren 103
Heltewagen 68
Henegouw 91, 114, 147, 154
Hoegaarden 86
Holland 102, 106-109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 138, 143-145, 147, 148, 150, 153-157, 159, 166
Honte 78
Hoogstraten 15
Houthulst 129
Hudson 137
Ieper 44, 48, 56, 59, 62, 65
Indië 115
Indiën 110
Indische Compagnie 113, 116
Indische zeevaartmaatschappij 107
Isabella van Portugal 67
Jan IV 70
Jottrand 159
Jozef II 115, 116, 118, 121, 126
Kales 54
Kamerijk 18, 80
Kanaal Gent-Antwerpen 115
Kanaal Oostende-Antwerpen 111
Kanaal van den Rupel 113
Kanaal van Gorkum naar Antwerpen 148
Karel de Stoute 71
Karel den Stoute 69
Karel VI 109, 111, 112
Kassel 63
Kats 159
Keizer Karel 80-82, 85, 88
Keizerlijk Indische Compagnie 110
Kempen 14, 16, 20, 41, 93, 100, 104, 123-125, 150, 166-168
Kent 54
Keulen 15, 16, 42, 148
Klein-Azië 25
Kokerulle 48
Kommunistisch Manifest 162
Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden 143
Konstantinopel 19
Koolbranderswoud 14-16
Kortrijk 96
Lambermont 156
Lamprecht 38
Land van Waas 115, 123
Langerstraat 91
Lebeau 155
Leie 16
Lemmens 95
Leopold I 154
Lessius 81
Leuven 4, 42, 48, 55, 56, 60, 113
Liefkenshoek 91, 139
Lier 48, 174
Lillo 139
Limburg 115, 124, 148, 154, 167
Lissabon 79
List 8
Lodewijk van Male 52, 53, 58, 60, 68
Lodewijk van Nevers 58
Lokeren 117
Londen 44, 124, 148
Lotharingen 21
Louvois 103
Luik 18, 24, 28, 42, 50, 55, 60, 65, 69, 106, 113, 128, 154, 155
Luikerland 47, 54
Luxemburg 113, 154
Lyon 80
Maas 14, 15, 25, 42, 94, 138, 139
Maastricht 15, 19, 42, 94, 154
Maatschappij Feyenoord 148
Maatschappij van Weldadigheid 150
Manchester 136
Maria-Theresia 112, 115, 119, 122
Maria van Burgondië 67, 70
Marmittenoorlog 116
Marne 13
Marranos 90
Marx 162, 163, 170
Maximiliaan van Oostenrijk 70
Mechelen 48, 54, 55, 154, 165
Meerdael 62
Merchant Adventurers 78
Middelburg 91, 94
Middellandsche Zee 11, 42
Moerlemaaie 48
Moezel 17, 19
Mule Jenny 137
Munster 94, 102, 103
Namen 113, 147
Napoleon 4, 134-139, 142
Nederlanden 19, 25, 57, 63, 78, 79, 99, 110, 148
Nederlandsche Handelsmaatschappij 147
Neny 119
Nethe 139
Newcommen 137
Niel 15
Nieuwpoort 94, 148
Noord-Amerika 138
Noord-Brabant 91
Noord-Nederland 143, 144
Noormannen 20, 22, 24
Norbertijnen 40, 41
Oise 138
Oost-Indië 110
Oost-Indische vloot 79
Oost-Vlaanderen 66, 69, 158
Oostende 94, 106, 110-113, 115, 116, 131, 148, 154, 165
Oostendsche Compagnie 110-112
Oostenrijk 108-114, 117, 119, 122, 126, 127, 129, 135, 143
Oostenrijksche Nederlanden 113, 130, 136, 143, 153
Oostersche Compagnie 110
Oostland 21
Oostzee 43
Ophirvaart 11
Opper-Schelde 66
Opperleie 17
Opperschelde 17
Oreye 55
Oude-Wereldzee 11
Parijs 121, 131, 132, 136, 137, 143, 145, 147
Passarovitz 110
Passy 137
Pembroke 21
Phenicië 11
Philips de Goede 67, 70
Philips de Munteschrooder 50
Philips de Schoone 76
Philips de Stoute 63
Philips den Goede 68
Philips V 111
Picardië 124
Pirenne 5
Postel 41, 86
Prims 3
Pruisen 138
Quetelet 127
Raad van Brabant 173
Rijn 13, 14, 16, 25, 42, 78, 138, 154
Rijnland 14, 149, 154
Robrecht van Bethune 56
Rogier 154, 163, 164
Romberg 116
Rome 12, 28
Röntgen 148
Rotterdam 144, 148
Rusland 77
Samber 14, 15
Sas van Slijkens 113
Schans van den Kloppersdijk 78
Schelde 16, 25, 41, 42, 63, 67, 68, 78, 90, 91, 94, 102, 108, 115, 116, 132, 138, 139, 143, 154, 156
Schijn 139
Schinderhannes 133
Schmalkaldisch verbond 80
Seine 13, 138
Sint-Niklaas 117
Sint Truiden 18, 47
Slag van Groeninge 52
Slag van Oreye 55
Société d'encouragement pour l'industrie nationale 136
Société Générale 154
Soniënbosch 62
Spaansche Nederlanden 102
Spanje 77, 79, 106, 108, 111, 115
Spinning Jenny 136
St. Pol 70
St-Simonisten 160
Staten van Brabant 104, 111
Staten van Vlaanderen 111
Steenhaut 119
Steenweg op Aken 113
Sudermann 68
Suffolk 54
Sundtol 156
Tarsisvaart 11
Taxandria 16
Teichmann 166
Tempeliers 51
Themistokles 11
Theruanen 18
Thienen 42, 48
Thuringen 19
Thuringië 21
Tongeren 15, 18, 28, 42
Tractaat van Kamerijk 80
Tractaat van Utrecht 107
Transsylvanië 21
Trier 15
Trieste 110, 111, 116
Tseraerts 187
Tunis 85
Turgot 120, 121
Turnhout 104
Utrecht 15, 18, 103, 107-109
Vaart van Brugge-Sluis 148
Vaart van Brussel naar Charleroi 148
Vaart van Gent-Terneuzen 148
Vaart van het Sas 102
Valenciennes 93
Valencijn 19
Valois 57, 59, 81
Van Artevelde 53, 58, 59
Van Beieren 106
Van Bergeyck 107
Van Gend en Loos 149
Van Heurck 113, 114
Van Olmen 4
Van Schoonbeke 82
Van Solms 104
Vandernoot 126
Vandernootisten 126
Venetië 67, 79
Vereenigde Nederlanden 144
Vereenigde Provinciën 99, 108, 111
Vereenigde Staten 138
Verviers 137, 156
Veurne-Ambacht 63
Vier-Ambachten 63
Viersel 139
Visschers 161
Vlaamsche Kust 20, 25
Vlaanderen 14, 16, 21, 23, 24, 28, 41-44, 46, 48-50, 52-54, 57, 58, 60-66, 68, 70, 76-78, 81, 91, 99, 100, 103, 107, 114, 123-125, 137, 146, 151, 156, 157
Vlissingen 94, 139
Vonck 126
Vonckisten 126
Vottem 55
Vrede van Aken 112
Vrede van Angleur 55
Vrede van Doornik 59
Vrede van Fexhe 55
Vrede van Munster 94, 102, 103
Vrede van Parijs 143
Vrede van Utrecht 103, 108
Vrijheidsoorlog der Vereenigde Staten 135
Waasland 63, 117, 123
Walenland 147
Wales 21
Wallonië 6
Watergeuzen 90
West-Europa 25, 57, 135, 138, 153
West-Indië 79
Westerschelde 78
Wijneghem 139
Wildemouwe 133
Willem I 144, 150, 153, 154
Willems-oord 151
Willemsvaart 148
Witheeren 41
Witte Kaproenen 60
Wortel 166
Wortel : Kolonie 150
Yoens 59
Zeeland 91
Zeeuwsche eilanden 20
Zoutleeuw 48
Zuid-Frankrijk 77, 140
Zuid-Nederland 149
Zuidelijke Nederlanden 150
Zwijn 25
Zwin 52, 54, 67, 78, 102