V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Jaerboeken der Oostenryksche Nederlanden, van 1780 tot 1814 (1818)

Dit boek dat geschreven werd door "Eenen Tydgenoot" (Pierre-Alexandre Verhaeghe) geeft een overzicht van de politieke gebeurtenissen in Vlaanderen (met de nadruk op Gent) tussen 1780 en 1814. Het is een absolute must voor diegenen die zich aan deze periode interesseren. (453 blz., 13,75 euro - enkel te koop als ebook).

This book by Pierre-Alexandre Verhaeghe gives an overview of all the political facts that happened in Flanders (emphasizing on Ghent) between 1780 and 1814. It is a must for all those who are interested by this period. (453 pages, 13,75 euro - only for sale as ebook).

Ce livre par Pierre-Alexandre Verhaeghe donne un compte-rendu de tous les faits politiques qui se sont passés en Flandre (avec l'accent sur Gand) pendant la période de 1780 à 1814. Tous ceux qui s'intéressent à cette période doivent obligatoirement lire ce livre. (453 pages, 13,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Inleyding. I tot IV

Oorsprong van het Graefschap van Vlaenderen met d'afstamming der Graeven en d'ontlitting van de grond-wet. 1

Eersten Boek - Bestiering van den Keyzer Joseph II.

Den Keyzer Joseph verkondigt ten jaere 1780 aen de nederlandsche Staeten zyne komst tot den throon. 25

Den Keyzer Joseph komt incognito binnen Gend. 25

Oostende vergroot en opgeregt tot eene vrye haeve. 26

Aenkomst van hunne K.H. de Gouverneurs der Nederlanden, tot Brussel. 26

Huldinge tot Brussel en tot Gend van den Keyzer Joseph II. 27

Vrydom van Religie aen de Protestanten, nogtans niet uytgewerkt. 27

Die hun zelven omhals brengen, moeten begraeven worden. 27

Vernietiging van eenige kloosters. 27

De pensioenen van 300 guldens 's jaers der religieusen onder de 60 jaeren, en van 360 daer boven, zyn behoorlyk betaeld. 28

Verbod van te begraeven in steden en kerken van het plat land. 29

Het recht van issue ofte thienden penning vernietigt. 29

Edict op d'huwelyken, behelzende dat het stellen der beletzels aen den Souvereyn toekomt. 30

Geschil tusschen den Keyzer en Holland, wegens het openen der Schelde. 33

Afschaffing der broederschappen en opregting van een nieuw broederschap. 34

Afbreking van de fortificatien der steden. 34

Opregting van het Seminarie-generael. 35

Uytgaeve van den zesden placcaert-boek van Vlaenderen. 36

De twee berugte diplomata van den 1 January 1787, raekende de Staeten en rechtsbanken. 36

Opregting der Intendentien. 38

Edict op d'administratie der justicie, afschaffende de pynbank. 39

Op den 1 Mey 1787 komen de rechtsbanken in werkzaemheyd. 40

De volontaire kennisse der weezerye en sterfhuyzen moeten blyven op den ouden voet. 41

De voorzeyde rechtsbanken worden opgeschort door de Gouverneurs. 41

Den Keyzer verklaert dat d'uytstroysels wegen het invoeren van de conscriptie militaire, de belasting van 40 par cent, ende het afnemen der competente rechters, valsch en strydig zyn aen zyne gevoelens van goedjonstigheyd. 42

De Gouverneurs schorten op alle dispositien contrarie aen de constitutien aengeklaegt. 42

Derhalven vertooning der Staeten van Vlaenderen. 43

Osse-feest te Gend. 43

Over deze voorvallen worden de Gouverneurs, den Minister en de Staeten naer Weenen ontboden, ende als Gouverneur ad interim aengesteld den Graeve De Murray. 44

Antwoorde des Keyzers met zyne bevelen wegens de vertoogen der Staeten. 45

Resultat provincial wegens den edeldom. 48

Declaratie van den 21 September 1787 nopende de constitutie. 48

Den Graeve Trautmansdorff wordt Minister in de plaets van Belgiojoso, en deszelfs beklag aen den raed van Braband over het gedrag der Staeten. 50

Edict van den 17 December, waer by den Keyzer afkeurt den vierden artikel der declaratie van den 21 September voorzeyd, zonder tegenzeg door den raed van Vlaenderen gepubliceert den 9 January 1788. 51

Memorie van de Casselrye van Audenaerde wegens zaeken van belang. 52

D'afkondiging van het gezeyde edict van den 17 December 1787 word aen den raed van Braband bevolen met militaire magt. 52

Het Seminarie-generael word door de theologanten aengeklaegt van ketterye, den Aertsbisschop van Mechelen word dies aengaende gezonden naer Loven. 53

Braband weygert het subsidie. 53

Het edict van den 17 December voorzeyd word in Braband militairelyk uytgewerkt. 54

Ootmoedig smeek-schrift der Staeten van Braband, en daer over den voldoenden brief des Keyzers. 55

Den Artsbisschop doemt de leering van het Seminarie-generael. 56

Dien aengaende decreet van het Gouvernement, en brief van den heer Leplat. 57

D'opening der bisschoppelyke Seminarien word toegelaeten. 58

Edicten tegen d'oproeren. 59

Inval der patriotten in Turnhout, en manifest van Brabant. 61

Dit manifest word verklaerd pligtig aen hoog verraed, ende tot bestraffing gezonden aen den raed van Vlaenderen. 62

Bagarre van Gend. 63

Het Comité van Vlaenderen verandert de Magistraeten en gebied den eed aen het volk. 68

Het Gouvernement ersteld alles in Braband. 69

Stilstand van wapenen verbroken en uytbersting des oorlogs in Brabant; den vrede door de keyzerlyke Generaels aengeboden, word verworpen : de zelve alles verlaetende, uytgenomen het kasteel van Antwerpen, maeken den aftogt over de Maes. 70

Mandement der Bisschoppen van Gend, Brugge en Iperen, opwekkende den oproer. 71

Vander Noot word onthaelt tot Gend als verlosser. 71

Mag men wederstaen aen den Souvereyn ? 72

De Staeten van Brabant overweldigen de souvereyniteyt. 75

Op den 4 January 1790 word binnen Gend den Keyzer onthult; manifest en deszelfs wederleg. 80

Opregting van 't Souvereyn congres. 85

Den Paus wekt op tot den vrede de Bisschoppen die naer hunnen herder niet en willen luysteren. 86

Brief van den Artsbisschop van Mechelen met zyne verklaering op de leering van het Seminarie-generael. 87

Overgave van het kasteel van Antwerpen door verraed. 88

Den Graeve Cobentzl wederroept in 't Luxemburgsche over den Keyzer, alle de placcaerten die de bevreesde herten ontsteld hadden. 88

Ongegronde wet der vlaemsche Staeten. 88

Tweeden Boek - Bestiering van den Keyzer Leopold II.

De Staeten worden verwittigt dat den Keyzer Joseph den 20 February 1790 overleden is, en aenzogt tot den vrede en hulde aen Leopold; niet beantwoord. 89

Den vrede word hun andermael door de Gouverneurs aengeboden, op alderbeste voorwaerden, den 2 Maerte; niet beantwoord. 90

De Staeten van Braband worden aenzogt tot eene andere landsorganisatie van wegens den advocaet Vonck aen het hoofd der volksgezinde, die daer op geproscribeert en geplundert worden; deszelfs verdryving door het nieuw staeten-leger; de capitulatie ende de schending van diere door het arrest van den Generael Vander Meersch. 91

Op den 2 Meye 1790 heeft het volk van Gend gekozen zyne Representanten, gekend onder den naem van Collatie, waer op het Comité gescheyden is. 107

Aenstelling van Fiscaelen en Substituten. 116-120

Organisatie of bestierings-wyze der stad Gend, en den twist daer op gevolgt. 121

Op den 17 July 1790 zyn tot Gend twee persoonen en naer dien tot Audenaerde vyf, met de galge gedood. 134

Vermaerden 22 July 1790, op welken het volk van Gend heeft doen afkondigen d'organisatie. 134

Tyraniek gedrag der Staeten van Vlaenderen tegen den Hertog van Ursel. 139

Vernieuwing van het Magistraet van Gend door de Collatie. 145

Tractaet van Reichenbach, gesloten den 27 July, waer by Engeland, Pruyssen en Holland, garrandeeren aen Leopold de Nederlanden; door het congres als valsch aengeplakt. 146

Vraekzugtig gedrag der Staeten van Vlaenderen tegen de Collatie, over den voorval van den gemelden 22 July. 147

Niet tegenstaende dat het lot van Belgien te Reichenbach beslist was, heeft het congres in de maand Augusti nog willen afperssen eene lichting van thien millioenen guldens. 148

Op den 31 Ougst wierd de Collatie van wegen de Staeten verzogt tot conferentie wegens d'organisatie, op d'onmogelykheyd van welke gevolgt is den apologetiken brief van den 30 September daer naer. 149

De Staeten van Vlaenderen verklaeren dat de prises de corps mogen verleent worden door dry in plaetse van zeven raedsheeren, en gebieden aen hun als Representanten van het volk, te doen den eed van trouw. 150

Op den 22 September trok Vander Noot naer het leger met de landslieden van Brabant. 151

Ten zelven dage wierden de generaele Staeten eerst en daer naer nog tweemael, ingevolge het tractaet van Reichenbach, in den Haag vruchteloos geroepen tot opschorting van den oorlog en onderwerping aen hunnen Souvereyn. 152

In October 1790 wierd tot Brussel aen zekeren jongeling genaemt Van Krieken het hoofd afgezaegt. 157

Op den 24 October wierd te Gend geviert den verjaerdag der verovering van Turnhout. 158

Op den 17 November wierd geviert de verovering van Gend. 164

Op den 26 dito wierd de stad Naemen door de oostenrykers verovert. 165

Op den 2 December scheyde het staeten-leger, en dede de stad Gend d'onderwerping aen Leopold. 165

Den 7 December hebben de oostenryksche bezit genomen van de stad Gend. 170

Verdrag in den Haeg van den 10 December op de grondwet. 171

Den 10 January 1791 hebben de gedeputeerde Leden der Collatie verwelkomt den Graeve Mercy-Argenteau. 187

Op den 25 February word aengesteld den Raed van Brabant. 189

By decreet van den 28 Maerte word bevestigt de Collatie. 191

Besluyt der Provincie op d'hulde. 194

De Collatie word toegelaeten even als d'andere corporatien ter gehoor van hunne K.H. 196

Den Keyer Leopold word te Gend gehuld op den 6 July 1791. 197

Lyste der geestelyke, edele, steden en casselryen d'hulde bywonende. 197

De Collatie verzoekt mede-hulpe aen haere medeborgers tot het opstellen der memorie wegens den koophandel ende de fabrieken door hunne K.H. verzogt. 201

Leste zitting en afstand der Collatie. 202

Decreet des Keyzers gebiedende mids dezen afstand, de Collatie volgens de caroline op-te-roepen op den ouden voet. 212

Hunne K.H. verwyten de rebellie aen de Staeten van Brabant. 214

Belgien en is niet pligtig aen den oproer. 220

Brief van hunne K.H. waerby de vrede-voorstellingen van den 2 Maerte 1790 ingetrokken worden, nogtans bevestiging van de constitutien, met ongehoorde uytleggingen door de rebellen daer by gevoegt. 220

Zinnelooze klagten tegen den Keyzer Leopold. 224

Amnistie voor Vlaenderen. 226

Goedjonstige note van hunne K.H. aen den franschen Resident, by opzigt tot de verzaemelingen van de belgische rebellen. 229

Derden Boek - Bestiering van den Keyzer Franciscus II.

Den Keyzer Leopold overleyd den 1 Maerte 1792. 230

Verklaers van oorlog door de fransche lands-vergaedering. 230

Op den 31 July 1792 word den Keyzer Franciscus binnen Gend gehuld als Graeve van Vlaenderen. 232

Op den 7 November valt in Bergen den franschen Generael Dumouriez en verklaert het volk souvereyn; op de 8 word ersteld de blyde inkomst; en op den 12 vallen de Fransche in Gend. 232

Proclamatie van den franschen Commandant, niet agtervolgt. 233

Lodewyk XVI, Koning van Varnkryk, komt op den 27 December voor de barre der Conventie. 235

Den 21 January 1793 word den Koning Lodewyk XVI geguillotineerd. 236

Testament van den Koning Lodewyk XVI. 238

Dood van de Koningin; den Dolphyn, de zuster des Konings; en den Hertog van Orleans; en oorsprong van den franschen oproer. 247

De Representanten van Gend en willen niet aennemen het edict der fransche Conventie van den 15 December 1792, vernietigende de constitutien, kloosters, etc. 249

Den Prins Cobourg slaet, verdryft de Fransche, en maekt een verdrag met den Generael Dumouriez, waer op de Fransche vertrekken. 250

De fransche vier Commissarissen, gezonden om Dumouriez aentehouden, worden door hem gevangen; daer sedert uytgewisselt tegen de dochter van Lodewyk XVI. 252

Prins Karel, broeder des Keyzers, word Gouverneur der Nederlanden. 253

De Staeten van Vlaenderen staen toe twee millioenen. 256

Op den 23 April 1794 word den Keyzer Franciscus tot Brussel in persoon gehuld. 258

De Fransche doorbreken het leger van den Keyzer en van zyne bondgenoten, en vallen in Gend den 4 July 1794. 259

Vierden Boek - Fransche Bestiering.

De Fransche bezwaeren de Belgen met onbetaelbaere contributien en andere lasten. 259

Robespierre word geguillotineert. 260

In het begin van 1795 vallen de Fransche in Holland; Holland blyft Republieke zonder Stadhouder, neemt daer naer voor Koning Louis Bonaparte, en word in 't jaer 1810 vereenigt aen Vrankryk. 262

Den Koning van Pruyssen maekt eenen bezonderen vrede met de Fransche. 262

De Conventie begonst den 21 September 1792 door d'afschaffing van het Koningdom ende die opgeregt hadde de Republieke, word op den 26 October 1795 verandert in een Directoir van 5 persoonen. 263

Belgien vereenigt ten jaere 1796; d'huwelyken moeten aengegaen worden voor de civile bediende, en onder hun moeten gebragt worden de pastoreele registers. 263

Vlaenderen word verdeeld in twee Departementen, waer op volgde de gedwonge leening. 264

De rechtsbanken, constitutien, edeldom, kloosters, etc. worden in 1796 afgeschaft, en de domyniale-, klooster- en andere goederen, worden verkogt vry van schulden en renten, die met verlies geliquideert worden. 265

Recht van enregistrement en patenten. 266

Ten jaere 1797 is aen het geestelyk voorgeschreven den eed van haet aen het Koningdom. 267

In 1797 en 1798 word men bezwaert met groote contributien, en in het begin van 1799 word ingevoert de conscriptie militaire. 268

Den 9 November 1799 verandert het Directoir in een Consulaet, wanof den Generael Bonaparte den eersten Consul is. 270

Op den 15 July 1801 word gesloten het concordaet tusschen den Paus Pius VII en den eersten Consul. 270

Bekragtings-bulle van den Paus. 274

Bulle van den zelven Paus, waer by alle de Bisdommen vernietigt en andere opgeregt worden. 288

Brief van den Cardinael Caprara wegens het verstand van den eed van haet aen het Koningdom. 302

Vrede van Amiens tusschen Vrankryk, Engeland, Spagnien en Holland. 303

Vergun-brief van den Cardinael Caprara tot vermindering der feest-dagen. 304

Wet organiek op d'uytwerking van het concordaet. 307

De vier voorstellingen der fransche kerke met het gene daer op gevolgt is. 310

Den heer Fallot de Beaumont, ingevolge de gezeyde schikkingen, komt als Bisschop te Gend, en vereenigt de geschillende priesters. 317

Civilen wet-boek. 317

Vyfden Boek - Bestiering onder het Fransch Keyzerryk.

Den eersten Consul Napoleon Bonaparte word op den 18 Mey 1804 Keyzer der Fransche, ende gekroont door den Paus Pius VII op den 2 December daer naer. 319

Den Koning Lodewyk XVIII protesteert tegen deze acten. 320

Verzagting der bestiering, contributien en logementen. 321

Ten jaere 1807 word den vrede te Tilsit gesloten tusschen Vrankryk, Rusland en Pruyssen. 322

Rusland valt in Zweeds Finland en wilt den Koning van Zweden dwingen in oorlog te komen tegen Engeland, maer vrugteloos. 322

Opregting van nieuwen edeldom in 't fransch keyzerryk. 322

Opregting van d'universiteyt van Parys met d'academien danof afhangende. 323

Den Koning van Zweden word door geweld onthroont, in zyne plaets komt zynen oom, met opvolging van den franschen Generael Bernadotte; en de verklaering van den zelven Koning daer tegen gedaen. 324

Opregting van het nieuw Koningryk van Westphalien door den franschen Keyzer, ten behoeve van zynen broeder Jerome; voorts vereerende ook met den titel van Koning de Hertogen van Wurtenberg, Saxen en Beyeren, om aldus het bondgenootschap van den Rhyn uyt-te-maeken. 325

Den titel van Koning van Italien word by den keyzerlyken gevoegt, en Eugene Beauharnais word onder-Koning. 325

Vlugt van verscheyde Vorsten. 326

Den Keyzer van Oostenryk van zyne bondgenooten verlaeten, maekt ten jaere 1809 vrede met den franschen Keyzer, en geeft hem ten huwelyk zyne dochter Marie-Louise. 327

Solemneelen intrede van den Keyzer Napoleon en Marie-Louise binnen Gend. 327

Oostenryk word vereert met den keyzerlyken titel, vernietigt in het Duydsch ryk. 328

Tarieven op de geld-specien. 328

Verbranding der engelsche goederen. 331

Beschryf der conscriptie militaire en spaenschen oorlog. 331

Verdiering der coloniale goederen; en voorspoed der fabrieken. 332

Marie Louise baert eenen zoon, die vereert word met den titel van Koning van Roomen. 332

Schrikkelyke ordonnantien tegen de conscrits en overloopers. 332

Doopsel van den Koning van Roomen. 333

Aenspraek des Keyzers aen het Wetgevende Corps, op den 15 Juny 1811, wegens den gelukkigen staet van zyn ryk. 339

Eed der Bisschoppen. 340

Het concilie is door deze belydenis ende anderzints onverrichter zaeken gescheyden en eenige Bisschoppen zyn in ongenade van den Keyzer gevallen. 340

Vyfthien jongelingen uyt de arme schole te Gend worden dadelyk naer Versailles gestiert voor den krygsdienst. 341

Keyzerlyk decreet raekende de lycéen, etc. 341

Senatus Consult over de garde nationael. 342

Decreet des Keyzers van den 14 Maerte 1812, betrekkelyk tot het voorzeyde Senatus Consult. 343

Den prys der graenen gesteld op eenen maximum tot Gend. 344

Zekeren Michel Michel als verraeder te Parys met de dood gestraft. 344

Den Keyzer van Rusland verzoend zig met Engeland. 344

De Fransche trekken binnen Moscou. 345

De Fransche verlaeten Moscou. 346

XXIXsten bulletin van het groot leger wegens den aftogt. 346

Den Keyzer komt in het begin van het jaer 1813 uyt het leger tot Parys; bevel tot levering van 30,000 peerden; Parys geeft vrywilliglyk 500 mannen te peerde, welkers voorbeeld gevolgt word door d'andere Departementen. 355

Senatus Consult van den 11 January, waer by 350,000 mannen gesteld worden ter dispositie van den Minister van oorlog. 355

Tweede concordaet van den 25 January 1813, tusschen den Paus Pius VII en Napoleon. 356

Den Paus erkend in den vierden art. de oude discipline ten aenzien van de confirmatie der Bisschoppen, ontlit door Van Espen. 359

Senatus Consult raekende het Regentschap, de krooning van de Keyzerinne, ende de krooning van haeren zoon. 359

De gendsche jongheyd lot op den 4 Maerte, by anticipatie voor 't jaer 1814. 360

Opene brieven des Keyzers, aenstellende de Keyzerinne tot Regente. 361

De Keyzerinne ontluykt den eed haer voorgeschreven en neemt zitting in den raed. 363

Senatus Consult tot lichting van 180,000 mannen, daer onder begrepen 10,000 guarden van eere. 363

Den Keyzer Napoleon vertrekt den 15 April naer het leger. 364

Den Koning van Pruyssen treed by de coalitie. 364

Bloedigen veldslag by Lutzen; proclamatie aen de soldaeten. 364

Verdediging der Russen wegens de verwoestingen, ten aenzien van welke Napoleon uytvalt. 366

Ingevolge het Senatus Consult van den 3 April 1813, benoemt den Prefect der Schelde de jongelingen voor de guarden van eere. 367

Den Keyzer Napoleon steld voor de byeenkomst van een congres tot Praeg. 368

Brief van den Bisschop De Broglie, uyt Dijon, aen het kapittel van S. Baefs tot Gend; de gevolgen op dezen brief. 369

Eenige Pastors hebben geweygert by-te-woonen de processie van den 15 Ougst. 374

Interdict aen de voorzeyde Pastors. 375

In Augusti ernemen de vyandlykheden; Oostenryk treed by de coalitie, Te Deum over den zegenprael by Dresden door Napoleon. 376

Manifest van den Keyzer van Oostenryk tegen Napoleon. 377

Decreet voor eene lichting van 280,000 mannen. 378

Schrikkelyken slach voor Leipzig ten nadeele der Fransche. 378

Naer dezen slach komt Napoleon naer Parys en decreteert eene zwaere belasting. 379

Als ook eene nieuwe volks-lichting van 300.000 mannen. 380

De Fransche verlaeten Holland. 380

Aenspraek des Keyzers Napoleon aen de Raeden wegens den netelagtigen staet van Zaeken. 381

Den Prins Schwartzenberg trekt met zyn leger door Zwitzerland in Vrankryk; proclamatie des Prins aen de Fransche van Larrach. 386

Lichting van 15000 peerden; decreet des Keyzers gebiedende dat er Senateurs zullen gezonden worden naer de grenzen, etc. 387

Proclamatie van den Veld-Marechal Blücher. 388

Volks-lichting in masse in verscheyde Departementen. 388

Den 8 January 1814 komt den Senateur Pontecoulant tot Gend. 388

Den 4 February zyn binnen Gend gekomen de cosakken. 389

Proclamatie van den Hertog van Saxen-Weimar. 390

Index


't Kint 70
't Vryen 9, 15, 117
Abbaye d'Eeckhoute 200
Abbaye d'Eenaeme 201
Abbaye d'Oudenbourg 201
Abbaye de Baudeloo 200
Abbaye de Dunes 200
Abbaye de St. Adrien 200
Abbaye de St. André 200
Abbaye de St. Cornille 200
Abbaye de Tronchiennes 200
Abbaye de Waerschoot 200
Abdye van Baudeloo 141-144
Abdye van Flinnes 6
Abdye van S. Bernard 54
Abdye van S. Bertin 1
Abdye van S. Pieters 195
Abdye van St. Omer 1-5
Abdye van St. Pieters 3
Abdye van St. Pieters nevens Gend 201
Abdye van ter Caemeren 169
Accia 293
Aelst 5, 12, 40, 117, 120, 134, 141, 288, 399, 400
Aernout 399
Aerseele 400
Aertbrugge 11
Aerts 110
Afflighem 88
Agde 292
Agen 292, 296
Agimont 13, 14
Aire 292
Aix 293, 296
Ajaccio 293, 296
Aken 232, 250, 288
Alais 292
Alba 17, 22, 82
Albert-Casimir 42
Albert Casimir 26
Albert en Isabelle 11, 81, 258
Albert van Oostenryk 22
Alby 292
Aldenhoven 250
Alençon 76, 77
Aleria 293
Aleth 292
Alexander den VIII 313
Algoet 399
Allegeershecque 145
Allemagne 387
Ameloot 399
Amérique 82, 334
Amiens 262, 291, 295, 303
Ampe 399
Anagni 358
Angers 292, 296
Angers : Saint-Laud 279, 284
Angleterre 335, 336, 383
Angoulême 292, 296
Anjou 23, 24
Anseeuw 399
Antwerpen 18, 19, 26, 34, 38, 54, 71, 85, 86, 88, 97, 98, 288, 293, 324, 360, 381, 389, 400
Apt 293
Ardoye 399, 400
Argenteau 189
Arles 293
Arnhem 76
Arnold den Grooten 3
Arnold den Jongen 3
Arnold den Ongelukkigen 4
Arras 2, 4, 5, 8, 18, 87, 293, 295, 400
Artois 252
Asaert 399
Asia 339
Asie 336
Assenede 11, 13, 145, 197, 399, 400
Ath 252
Athanasius 87
Atrecht 2, 3, 5, 7, 8, 18
Auch 292
Auckland 163
Audenaerde 11-13, 40, 52, 117, 120, 134, 152, 197, 199, 367, 399, 400
Audenburg 11-13, 117
Augustynen 303
Austrelitz 365
Autriche 160, 333
Autun 292, 296
Auwegem 399, 400
Auweghem 199
Auxerre 292
Avignon 293, 296
Avranches 292
Baden 377
Baesrode 400
Baeyens 399
Bailly 195
Balegem 399
Baltique 334, 337
Baninchove 4
Barisilien 326
Bassano 329, 377
Basseghem 198
Batavische Republieke 303
Baut de Rasmon 198
Bauwens 332
Bavay 313
Bayeux 292, 295
Bayley 109, 136
Bayonne 292, 296, 331
Bazas 292
Beauharnais 325, 327
Beaulieu 71, 230, 255
Beauvais 291
Behaegel 399
Belanger 190
Belgie 36
Belgien 1, 139, 220, 259, 263, 265, 324, 341
Belgioioso 44, 50
Belgique 160, 225
Belgische Staeten 85
Belgrade 139
Bellarmin 31
Bellegem 400
Bellem 200
Belley 293
Bellune 350-352
Belzeele 400
Benignus 312
Benoit 110, 190
Beresina 347, 349, 352
Bergen 4, 18, 38, 230, 232
Berkeim 349
Berleghem 200
Berlin 176
Bernadotte 325
Bernaert 110
Bernayge 399
Bernier 279, 284
Bervoet 399
Besançon 293, 296
Bethlehem 292
Bethune 6, 229, 230
Bethunisten 229, 254
Beveren (Rousselaere) 399
Beyeren 325, 378
Beziers 292
Bidé de la Grandeville de Lauwe 199
Biebuyck 399
Billau 399
Billoen 399
Bixschoote 399
Blaïki 353
Blankenberge 11, 13
Bloed-Raed 22
Blois 291
Blücher 387
Bochaute 12
Boesinge 399, 400
Bohemen 173, 368
Bonaparte 260, 262, 270, 276, 279, 284, 296, 317-320, 325-327, 335, 338, 368, 377
Bonn 90, 220
Boone 399
Bordeaux 292, 296
Borisow 349-351
Borluut 65
Bornhem 11-13, 197, 200
Boros 170
Borystene 349
Borystène 349
Bossuet 32, 312, 313, 340
Bouchard van Avesnes 6
Bouchaute 11, 13, 197
Boudewyn Bylkin 4
Boudewyn den Jongen 3
Boudewyn den Kaelen 3
Boudewyn Hapkin 4
Boudewyn met den schoonen baert 3
Boudewyn met den yzeren arm 2
Boudewyn van Bergen 4
Boudewyn van Constantinopelen 6
Boudewyn van Ryssel 3-6
Bougondien 388
Boulangé 146
Boulogne 291, 360
Bourcier 353
Bourges 291, 295
Braband 12, 53, 54, 60-63, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 80, 91, 98, 117, 140, 142, 143, 145, 171, 181, 189, 190, 214, 219, 235, 342
Brabant 14, 17, 27, 37, 215, 219, 220, 258, 390
Brada 250
Braet 399
Braschius de Honestis 288, 302
Breda 59, 90, 95, 232, 381
Breteuil 399, 400
Brienne 389
Broglie 340
Bruga 9
Bruges 198, 200, 201
Brugge 4-15, 38, 40, 71, 90, 117, 150, 264, 288, 293, 399, 400
Brugsche Vrye 11-13
Brussel 26, 36, 38, 46, 49, 50, 54, 62, 68-70, 80, 83, 85, 90, 92, 94, 96-98, 118, 139, 143, 152, 157, 169, 190, 228, 229, 250, 251, 253, 258, 342
Brussel : Groote Merkt 157
Brussel : Hoogstraet 92
Brussel : Kerke van Ste Gudula 23
Bruxelles 94, 204, 220, 221, 223
Bucharest 344
Buxhowden 322
Buyse 145, 146
Buysse 399
Buyssens 399
Caemeryk 87
Caesar 1
Cahors 292, 296
Calcken 399
Callewaert 399, 400
Cambaceres 362
Cambacéres 270
Camberlyn 120
Camerlynck 399
Cameryk 293
Cammerman 399
Campoformio 327
Canniere 399
Canutus 4
Caperyk 40
Capet 1, 237, 249
Caprara 296, 302, 304, 307
Capucinen 91, 321
Carcassone 292, 296
Carnin et de Staden 199
Carpentras 293
Carthage 335
Carthago 338
Caselli 278, 279, 284
Cassel 4
Castilien 82
Castre 400
Castres 292
Caulincourt 377
Cavaillon 293
Cayenne 303
Châlons-sur-Marne 291
Châlons-sur-Saône 292
Chambéri 293
Chambery 295
Champagne 248, 389
Champagnien 5, 388
Chapuis 65
Charlemagne 1, 2
Charlier 189
Chartres 291
Childeric den III 1
Cicero III
Clairfait 255, 259
Clairvaux 5
Clemens XI 313
Clermont 291, 295
Clery 245
Closse 63
Clovis 1
Cobentzl 67, 88
Cobourg 251, 253, 255
Cocquyt 399
Codde 399
Colin 109, 208
Colloredo 170
Comen 399
Comminges 292
Concessie Caroline 21, 99, 116, 132, 156, 164, 166-168, 171, 188, 192, 193, 202, 208, 212, 213
Condé 377
Condom 292
Confederatie van den Rhyn 337
Confédération du Rhin 379
Consalvi 278, 284
Conseil de Flandres 201
Conserans 292
Constance 311
Constantinopelen 6
Coolscamp 399
Coppens 198
Corbé 399
Corinthien 277, 279, 284
Corinthiën 278
Cornet de Grez 89
Cortryk 117, 119, 134, 231, 232, 255, 259, 399, 400
Coulier 399
Courbevoye 399, 400
Courtois 249
Courtrai 197, 198
Coutances 292, 295
Craco 399
Cretet 279, 284
Crombeke 400
Cromwell II, 86
Crumpipen 85, 189
Cruybeke 400
Cuylen 189
Cuypkens 399
D'Adene 87
D'Aguesseau III, 31, 72, 85, 313, 379
D'Allegambe 199
D'Alton 61, 66, 70, 71, 221, 222
D'Angoulême 252
D'Arberg 66, 84, 221
D'Aremberg 91, 93, 198
D'Aremberg et d'Arschot 200
D'Arschot 198
D'Asper 256
D'Aubrimé 94
D'Egmont et de Pignatelli 200
D'Ennetieres 200
D'Epinoy 198
D'Haene de Leeuwerghem 199
D'Haene de Steenhuyse 199
D'Haenens 116
D'Halewyn 399
D'Haverskercke 116
D'Heyne 198
D'Hollander 14, 16
D'Hoop 63
D'Huddeghem 145
D'Hulsters 399
D'Oudegheerst 67
D'Oudegherst 29
D'Ursel 200
Dadizeele 399
Dalschaert 399
Damme 11, 13
Dampierre 6
Danemarck 383
Danizie 344
Dantzick 354, 364
Danube 82
Darnaudery 249, 250
Daru 362
Dathenus 19
Dax 292
De Bartenstein 189
De Bast 115, 328
De Beer 198
De Bencer 187
De Bender 169, 171, 211, 220, 231
De Bethune Charost 229
De Boulers 198
De Boulogne 340
De Bouvere 399
De Boyser 399
De Brabandere 109, 131
De Bremmaecker 146
De Breuck 400
De Broglie 369-372, 374-376, 390
De Brou 34, 43
De Ceuninck 399
De Chamilly 245
De Chimay 200
De Cisoing 198
De Clercq 399
De Clerque Wissocq 199
De Cloet 399
De Cobentzl 89
De Combel 399
De Coninck 134, 399
De Corroy et de Sweveghem 199
De Coster 146
De Croeser 198
De Fenoillet 32
De Gavre 198
De Goesin 36
De Grave 62, 69
De Gruyter 110, 195
De Guchteneere 146
De Haveskerke 199
De Jonghe 18, 189, 199
De Keller 163, 185
De Kerchove 199
De Keyzer 120, 399
De Kruyckenbourg 201
De la Bourdonnay 233
De la Bruë 369, 371, 374-376, 389
De la Bruë de St. Bauzille 369
De la Laing 199
De la Tour 170
De Lannoy 200
De Leenheer 190
De Lens 199
De Lichtervelde 146, 198, 199
De Limingen 80
De Loen 91
De Loose 63
De Lovendeghem 198
De Maelcamp 198, 200
De Maelcamp de Schoonberghe 200
De Maldeghem et de Wackene 200
De Marnix 200
De Meester 400
De Merode 158, 200
De Metternich 202
De Meulenaere 370
De Moen 199
De Moerman et d'Harelbeke 199
De Moor 109, 210
De Murray 44, 46, 48
De Neve 145
De Neve ten Rode 198
De Nieulant et de Ruddervoorde 199
De Nolf 400
De Paemele 198
De Paepe 109, 110
De Parmentier 400
De Patin 199
De Pazzis 374
De Peelaert de Steenmaere 198
De Peelaert Steldershove 198
De Pelichy 198
De Plottho et d'Ingelmunster 199
De Potter 109, 195
De Preudhomme d'Hailly 199
De Provence 252
De Ridder 400
De Rochenbeau 230
De Rohan Soubise 198
De Ruyte 400
De Saint-Aignan 313
De Smedt 109
De Smet 109, 208, 400
De Spangen d'Uytternesse 199
De Sutter 400
De Terzy 25
De Toict 199
De Tollenaere 400
De Troch 400
De Vattel 366
De Vaudemont 200
De Velaere 109, 210
De Vos 109, 190, 400
De Vuyst 400
De Vylster 198
De Waele 110
De Weert 141
De Witte 400
De Wonsheim 198
Deerlyk 399
Dela Croix 399
Delagraviere 229
Delft 77
Dellafaille 131, 138, 145, 146, 198, 199
Dellafaille d'Assenede 199
Dellafaille d'Huysse 198
Delobelle 399
Delveaux 190
Den Haeg 147, 152, 158, 167, 169-172, 174, 176, 185-187, 194, 214, 226
Denderleeuw 400
Dendermonde 11-13, 40, 117, 367
Dendon 190
Denemerk 385
Denemerken 368
Departement der Schelde 343, 355
Departement van de Dyle 328
Departement van de Leye 328
Departement van de Neder-Maes 328
Departement van de Ourte 328
Departement van de Roër 328
Departement van de Sarre 328
Departement van de Schelde 328, 331
Departement van de Twee-Nethen 328
Departement van de Wouden 328
Departement van den Rhyn-en-Moesel 328
Departement van Jemmapes 328
Departement van Mont-Tonnerre 328
Departement van Samber-en-Maes 328
Der Kinderen 399
Des Thiennes 200
Des Thiennes d'Hemsrode 200
Des Thiennes de Rumbeke 200
Desèze 235, 237, 246
Deslandes 78, 79
Deventer 359
Deynse 119, 200
Dheems 199
Dhoop 194
Diericx 201
Diest 61
Diez 293
Digne 293, 296
Dijon 6, 7, 292, 296, 369
Dixmude 399
Dixmuyde 11, 13, 14
Doel 399
Dol 292
Dombrowski 349
Doornick 37, 38, 41
Doornik 12
Doorniksche 12, 14
Doornyk 87, 119, 231, 235, 252, 288, 293, 296, 312, 340, 341
Doornyksche 235
Dottignies 399
Douay 5-8, 18, 87, 145, 229
Doubs 388
Doumerc 352
Dranoutre 399
Dresden 364
Dresen 376
Drongen 400
Du Toict 190
Dudley 76
Dujardin 399
Dumortier 399
Dumoulin 399
Dumouriez 232, 234, 235, 249-253
Duval 252, 253
Duvivier 78, 341
Duydsland 262, 365
Duynkerke 255
Duytschland 80, 365
Duytsland 1, 184
Dwina 350-352
Ecosse 335
Eecloo 145, 197, 367, 399
Eegem 399
Eenaeme 399
Eertbrugge 13, 145
Egypten 270, 345
Elbe 334, 337, 364
Elchinen 352
Elchingen 349
Elne 292
Elst 400
Elysée 362
Embrun 293
Empire français 387
Ems 334, 337
Engeland 5, 19, 23, 24, 60, 77, 78, 147, 152, 158, 171, 253, 258, 262, 303, 322, 326, 332, 338, 344, 368, 377, 385
Engeram 2
Enghien 377
Erembodeghem 199
Erfort 378
Erpe 399
Espagne 82, 335
Espagnes 336
Etats-Unis d'Amérique 383
Etats de Brabant 215, 220
Etats de Flandre 10
Etats des Provinces Belgiques 223
Etichove 399
Europa 26, 224, 235, 237, 320, 326, 336, 339, 345, 365, 366, 377, 378
Europe 160, 225, 334, 336, 386
Everghem 201, 399
Evreux 292, 295
Exaerde 199
Eybel 223
Eyne 399
Fallot de Beaumont 317, 340
Feller 87
Feltz 203, 207
Ferdinand en Isabelle 8
Ferdinand van Portugal 6
Ferdinand VII 377
Ferdinandus den I 24
Ferrant 233-236
Ferrari 71, 84
Fesch 340
Finland 322, 324
Flandre 198, 201, 220, 221, 224
Flandres 197, 198, 200
Flandria 9
Flavius Josephus 68
Flinnes 6
Flippens 151
Fontainebleau 33, 356, 358
Fort van Liefkenshoek 34
Fort van Lillo 33, 34
Fournier 352
Franc de Bruges 198
France 31, 160, 238, 334, 335, 375, 376, 381-383, 386
Francfort 194, 378
Franciscus den I 11, 24
Franciscus den II 29
Franciscus II 230
Franken 1
Frankryk 298, 365
Franssens 399
Fréjus 293
Friedland 365
Gage 199
Gallia 277
Gand 188, 196, 198, 200, 201, 204, 205, 211, 212, 221, 369, 370, 376
Gandavum 9
Gap 293
Gassendus I
Gaster 399
Gaulen 1, 340
Gavaux 88
Gazette de Cologne 224
Gazette van Gend 56, 65, 88, 213, 320, 363
Geeraertsberge 4, 40, 400
Gelderen 235
Geluwe 400
Gend 3, 8-22, 25, 27, 34, 38, 40, 42, 43, 60, 63, 68, 70, 71, 80, 81, 83, 84, 90, 97, 99, 101, 102, 106, 108, 111, 115-121, 123-131, 133-135, 139-142, 145, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 163-170, 187, 189, 191, 194-197, 202, 209, 212, 230-234, 236, 249-251, 255, 258-260, 262, 264, 268, 269, 288, 293, 296, 317, 327, 332, 333, 340-345, 355, 360, 364, 367, 369, 372, 373, 375, 378, 380, 381, 387-389, 399, 400
Gend : 's Heylig Kerst 195
Gend : Abdye van Baudeloo 103, 259
Gend : Abdye van S. Pieters 259
Gend : Alarm-klokke Roeland 66
Gend : Augustynen 65
Gend : Boter-merkt 151
Gend : Botermerkt 138
Gend : Brugsche-Poorte 63
Gend : Casernen op St. Pieters 65
Gend : Cathedrael van S. Baefs 369
Gend : Cellebroeders 65
Gend : Correctie-Huys 65
Gend : Doorezeele 103
Gend : Groot Begynhof 6
Gend : Hôtel van S. Sebastiaen 25
Gend : Kalver-Merkt 64
Gend : Kapelle-gang 136
Gend : Kasteel 66
Gend : Kauter 25, 64, 327
Gend : Kerk van S. Michiel 261
Gend : Kerk van Sint Jans 126
Gend : Kerke van S. Baefs 234
Gend : Keyzer-poorte 170
Gend : Klooster der paters Augustynen 63, 65
Gend : Klooster der PP. Capucynen 103
Gend : Klooster der PP. Recollecten 103
Gend : Klooster der Predikheeren 103
Gend : Klooster der Vrouwen-Broeders 64
Gend : Koorn-Merkt 63, 64
Gend : Koornmerkt 328
Gend : Muyde-Poorte 25, 63, 65
Gend : O.L. Vrouwe-Prochie 109, 110
Gend : Prochie van S. Baefs 103
Gend : Prochie van S. Jacobs 103
Gend : Prochie van S. Martens-Akkergem 103
Gend : Prochie van S. Michiels 103
Gend : Prochie van S. Nicolaes 103
Gend : Prochie van S. Pieters 103
Gend : Prochie van S. Salvators 103
Gend : Ryke-Gasthuys 103
Gend : S. Baefs 7, 195
Gend : S. Baefs kerk 151, 250
Gend : S. Baefskerke 111
Gend : S. Jacobs-Prochie 109
Gend : S. Jans-kerke 7
Gend : S. Jans-Prochie 108
Gend : S. Laureyns Gods-Huys 103
Gend : S. Martens-Prochie 109
Gend : S. Michiels 151
Gend : S. Michiels-Prochie 109, 146
Gend : S. Nicolaes-Prochie 109
Gend : S. Nicolaes Kerke 64
Gend : S. Pieters 195
Gend : S. Salvators-Prochie 110
Gend : Seminarie 64
Gend : St. Pieters 64, 65
Gend : Tusschen het Pas 64
Gend : Voormuyde 25
Gend : Vrydag-merkt 44, 80, 151, 234
Geneve 293
Geneven 324
Gent 303, 370
Genua 332, 358
Gerard 77
Ghelder 71
Ghelderen 12, 14
Ghelderland 37, 41
Gheluwe 399
Ghendt 5
Ghistele 11, 13
Ghyselinck 399
Gilde van S. Antone 144, 145, 150
Gilde van S. Joris 150
Girard 229
Glandéve 293
Glorieux 399
Goddyn 399
Godefroi 16
Goethals 145, 146, 399
Gonthyn 399
Gossaert 399
Goudezeune 399
Gouwy 399
Govaert 399
Grammont 200
Grande-Brétagne 160
Grande Armée 346
Grasse 293
Grenade 8
Grenoble 293, 295
Groot-Brittanien 173, 184
Groot Leger 346
Grooten Raed van Mechelen 62
Grotius I, IV, 74
Grouchy 354
Guelderen 288
Guicciardin 21
Guido van Dampierre 6, 8, 15, 81
Guillotin 261
Gyselinck 120
Haegens 399
Haerlem 359
Hamme 400
Harelbeke 2
Hasbanien 1
Hasnon 4
Hedderich 223
Helias 149, 195, 399
Hembyze 19
Hendrik den III 76
Henegauw 12, 14
Henegouw 3-6, 17, 18, 71, 235
Henri IV 312
Hensbroek 146
Herodotus I
Herzele 199
Het Vrye 14
Het Vryen 10
Heule 399
Heylig Land 337
Heyse 109
Himpe 399
Hobbes I, II, IV, 373
Hof 399
Holland 16, 17, 24, 34, 60, 76, 78, 147, 152, 158, 171, 172, 253, 262, 326, 337, 358, 380
Hollande 334, 387
Holvoet 399
Hongarien 173, 327
Hongrie 221
Hooglede 399, 400
Hoogstraeten 61
Houcke 13
Hue 245
Huys de Bois St. Jean 189
Huytens 145, 168
Huyttens 109
Indien 345
Ingelmunster 399
Innocentius XI 313
Innocentius XII 313
Iperen 5, 6, 8-10, 12-15, 40, 71
Ipra 9
Ipre 293
Ipren 259, 288
Irland 338
Irlande 335
Isabella-Clara-Eugenia 22
Iseghem 399
Istrie 354
Istrien 354
Italie 334, 379, 383, 387
Italien 325, 328, 337, 340, 356-358, 361, 365, 385
Izegem 400
Jacques 399
Jacques van Artevelde 7, 16
Jaerens d'Heetvelde 198
Jan den IV 342
Jan van Bourgondien 10
Jan van Bourgondien den Onbevreesden 7
Janssens 134, 152
Jean van Avesnes 6
Jemmappe 232
Jena 365
Jési 304
Jesuiten 341
Joden 68
Johanna van Constantinopelen 6
Joigny de Paemele 198
Joseph den I 24
Joseph den II 25
Joseph II 11, 27, 80, 82, 89, 221, 265
Josephus II 269
Julius III 286
Jura 388
Kameryk 295
Karel den Goeden 4
Karel den II 23, 24
Karel den IV 331
Karel den Kaelen 2
Karel den V 73, 167
Karel den VI 23, 24, 147, 175, 180
Karel den XII 346, 366
Karel van Bourgondien de Strydbaeren 7
Kaunitz 26, 45
Kaunitz Ritberg 186
Kempen 61
Kerremans 146
Kervyn 109
Kesteloot 108
Keureminne 59, 88
Keyzer Karel 9, 10, 14, 17, 20, 22
Keyzer Karel den V 8, 11, 21, 24, 77, 82, 83, 132, 234, 257
Kortryk 11-13, 40, 65, 90
Krasnoi 347
Kutzen 364
L'Ortye 228
La Haye 158, 160, 161, 163
La Marck 91, 93
La Rochelle 292, 296
Laerne 198, 399
Lamballe 248
Lambert 349
Lammens 145, 149, 168, 210
Lammes 109
Land van Aelst 11, 13
Land van den Vryen 9
Land van Waes 11, 13
Lande van Aelst 18
Landrecy 255
Langemark 399, 400
Langendonck 399
Langres 292
Lannoy 399
Lanssens 399
Laon 291
Laridon 400
Larrach 386
Laumonier 400
Lausal 190
Lauwaert 400
Lavaur 292
Lavizzari 288
Lavizzarius 302
Le Bailly de Marloop 199
Le Cocq 399
Le Grand 350
Le Jeune 145
Le Moine 400
Le Puy 291
Le Reverand 108, 130, 136, 157, 168, 187, 400
Lebrun 270
Lede 200, 400
Legillon 198
Leictoure 292
Leipsic 364
Leipzig 378
Leopold den I 24
Leopold II 89, 166
Leplat 58
Lescar 292
Levrau 400
Leycester 77, 78
Leye 264, 400
Leynaert 400
Lichtervelde 399, 400
Liedekercke 200
Liederic van Harelbeke 2
Lilien 71, 84
Limbourg 12, 14, 37, 38, 235
Limoges 291, 295
Lintz 223
Lisieux 292
Lodève 292
Lodewyk den Goedertieren 2
Lodewyk den XI 16
Lodewyk den XIV 247
Lodewyk den XV 236
Lodewyk den XVI 1, 235, 236
Lodewyk den XVII 247
Lodewyk den XVIII 237
Lodewyk van Maele 7, 8, 81
Lodewyk van Nevers 7, 15, 81
Lodewyk XIV 7
Lodewyk XVI 236, 238, 252
Lodewyk XVIII 252
Lokeren 40
Lombez 293
Loochristi 140, 399
Loosveldt 400
Lootenhulle 400
Lophem 399
Lorreynen 24, 251
Louis XIV 312, 313
Louis XVI 238
Louis XVIII 320
Louvain 56, 57
Loven 35, 46, 53, 54, 56-59, 87, 98, 152, 178, 191, 250, 251, 256, 340, 341
Loven : Cellebroeders 97
Luchtener 232
Lucianus I
Luçon 292
Lucretius 147
Ludovicus XIV 23
Lunden 65, 66
Luneville 327
Lutzen 365
Luxembourg 12, 14, 34, 35, 38, 46, 71, 88, 178, 221, 235, 248
Luyk 1, 87, 232, 250, 288, 293, 296, 329, 341
Lycester 76
Lyon 291, 295, 340
Lyons 371, 372
Machelen 400
Mack 255
Mâcon 292
Madrid 11
Maele 199
Maertens 400
Maes 109
Maese 90
Maestricht 33, 34, 250, 329
Malesherbes 246
Malines 57
Manassei 288, 302
Manheim 382, 384
Mans 292, 295
Manuel 248
Marchantius 2, 5, 8-11, 108
Marcke 400
Maret 317, 318
Margareta van Alsatien 5
Margareta van Constantinopelen 6
Margodt 400
Maria-Theresia 24, 27, 62, 81, 147, 175, 178, 180, 185, 247, 256
Maria van Bourgondien 7, 15, 16, 259
Mariana 293
Marie-Antoinette 247
Marie-Christine 26, 42, 167, 195, 215, 227, 253
Marlborough 43
Maroucx 63
Marquette 6
Marseille 293
Martens 109, 210
Mattheus 73
Matthys 400
Maurienne 293
Mauritius 74
Meaux 291, 295
Mecchelen 288
Mechelen 12, 14, 18, 37, 41, 53, 54, 62, 71, 78, 86-88, 213, 235, 293, 296, 341
Meenen 13, 14, 119, 232, 399, 400
Meghanck 400
Meire 399
Meirelbeke 399
Melden 32, 312, 340
Mende 292, 295
Mentz 288, 293, 296, 400
Mercx 189
Mercy-Argenteau 158, 161, 167, 169-172, 184, 185, 187, 189-191, 193, 195, 203, 205, 211
Merendré 400
Mersenius I
Mertens 110
Metternich 169, 210, 251, 256, 377
Metz 293, 296
Meulebeke 198, 399, 400
Meyer 9, 81, 108, 233, 234
Meyerus 2, 5
Michel 344
Minderbroeders 91
Minsk 347, 349, 352
Mirepois 292
Misson 190
Moczenski 252
Moerloose 120
Molodetschno 346, 353
Molyn 109
Mont-Bland 388
Montauban 292
Montesquieu 75
Montpellier 32, 292, 296
Moorseele 400
Moorsele 11, 13
Morisson 237
Moscou 344-346
Moscou : Kremlin 345
Moskou 365
Moskowa 365
Mosselman 92, 190
Mouscron 200
Munnickreede 13
Murat 326
Mussain 119, 136
Naemen 12, 14, 38, 41, 71, 92, 94-96, 165, 235, 288
Namen 293, 296
Namur 221, 222
Nancy 7, 15, 293, 296
Nantes 292, 296, 312
Napels 326, 354, 385
Naples 383
Narbonne 292
Nassauschen Raed 76
Nebbio 293
Nederland 32, 35, 44, 45, 66, 86, 112, 288
Nederlanden 18, 22, 24-26, 28, 36, 46, 147, 171, 178, 227, 249, 253, 327, 341
Neerwinden 250, 251
Neetesonne 108
Nero 73
Neuchatel 354
Neuforge 12, 14
Neurath 400
Nevel 198
Nevele 400
Nevers 292
Nice 293, 296
Nicolaus I 2
Nieuport 11, 13, 197, 199
Nieuwerkerke 399
Nieuwport 40
Nimegue 12
Nîmes 292
Ninove 11-13, 197, 200
Norman d'Audenhove 198
Noyon 291
Nyvel 18
Odoacer 2
Oedelem 399
Oleron 292, 303
Oomberge 199
Oost-eecloo 399
Oost-Vlaenderen 13, 48, 49, 81, 129, 131, 148, 194, 235, 256, 257
Oostcamp 399
Oostenryk 7, 81, 88, 184, 230, 233, 259, 324, 326-328, 336, 345, 364, 374, 376, 377
Oostenryksche Belgische Provincien 176
Oostnieuwkerke 400
Opdorp 11, 13
Oplines 400
Opper-Saône 388
Oragnien 77
Oragnien-Nassau 380
Orange 293
Orchies 7, 18
Orleans 1, 247, 248, 291, 295
Orza 349
Ostende 11-13, 19, 23, 26, 40, 117, 197
Ouckene 400
Oudenbourg 19
Oudenburg 11, 13
Pacificatie van Gend 17, 18
Palatinaet 366
Palatinat 367
Paleys van den Elysée 362
Paltowa 366
Pamiers 293
Papejans 145, 164
Paris 31, 318, 334, 387
Paris : Tour du Temple 238, 246
Parma 19, 67
Partounaux 350, 351
Parys 1, 236, 237, 248, 251, 260-262, 270, 277, 278, 284, 291, 295, 307, 310, 312, 319, 320, 323, 327, 333, 337, 339, 341, 344, 355, 360, 364, 377-379, 388, 389, 399, 400
Parys : Bastilde 248
Parys : Bastille 261
Parys : Gevangenisse van den Tempel 248
Parys : Louvre 327
Parys : Paleys de Tuillerie 248
Parys : Staets-gevangenis van St. Pelagie 400
Parys : Tempel 252
Parys : Toren van den Tempel 238, 246
Passchendaele 400
Pasteels 92
Pau 399
Paulus 73
Pays-Bas 215, 222
Pays Bas 249
Pays d'Alost 197
Pays de Beveren 200
Pays de Gavre 200
Pays de Rodes 200
Pays de Waes 197
Pecceu 400
Peers 229
Pepin 1
Périgeux 292
Perpignan 292, 399
Persien 345
Persoone 400
Philip-August 3
Philip de Commines 16
Philip den Goeden 9
Philip den Schoonen 10, 16
Philip den Schoonen van Oostenryk 8
Philip II 9
Philip IV 10
Philip van Alsatien 3, 7
Philip van Bourgondien den Goeden 7
Philip van Bourgondien den Stouten 7
Philippo Bono 9
Philippus den II 17-19, 22, 32, 67, 76, 82
Philippus den III 23, 24
Philippus den IV 23
Philippus den V 24
Philippus II 82
Pichegru 258
Pieter den Grooten 346, 366
Pieters 116
Pillaert 400
Pilnitz 230
Pinault 98
Pistoie 223
Pitthem 399, 400
Pius den VI 86, 225, 275, 303
Pius den VII 304
Pius IV 340
Pius VI 87
Pius VII 270, 302, 319, 332, 341, 356, 358, 372, 373
Plaisance 340
Planchon 400
Plechnitsi 353
Poelman 108, 146, 400
Poitiers 292, 296
Polder de Weirt 11
Polen 320, 324, 344
Polinkhove 399
Polus 65
Poperinge 13, 40, 399, 400
Poperingen 14
Portugal 326, 377
Pottelsberghe 198
Pouques 199
Praeg 368, 374, 377
Prato 223
Predickheeren 91
Presbourg 327
Prodat 288, 302
Provence 293
Provinces-Unies 160
Provincie van Vlaenderen 68
Prusse 160, 225
Pruyssen 60, 147, 152, 158, 171-173, 184, 232, 253, 262, 322, 325, 326, 345, 364, 368, 374, 377
Pruyssisch-Polen 364
Puffendorf I
Puffendorff 61, 73
Pulincx 62, 63
Puylaert 400
Pycke de ten Aerde 146
Pyrenéen 237
Quaremont 400
Quesnoi 255
Quimper 292, 296
Rache 400
Raed van Braband 51, 52, 62, 69, 79, 84, 189, 213, 214
Raed van Vlaenderen 12, 52, 62, 98, 102, 141, 232, 236
Raepsaet 158, 400
Rapp 364
Rastadt 12
Recollecten 56
Reggio 349-352
Regnier 318
Reichenbach 146, 148, 172, 173, 175, 176
Renaix 197, 200
Reningelst 400
Reninghelst 399
Rennes 292, 296
Reynaert 110
Reyniers 190
Rhé 303
Rheims 291, 312
Rhin 334, 387
Rhinberge 399
Rhyn 303, 325, 328, 365, 374, 377, 378, 380, 381, 387
Rhynverbond 361
Ricour 80
Riechenbach 152
Rièti 358
Rieux 293
Riez 293
Robert den Vrieslander 4, 5
Robert van Bethune 6, 8, 10
Robert van Jerusalem 4
Robespierre 261
Rodes 292
Rodriguez d'Evora y Vega 146
Roelants 146
Roer 250
Rohaert 81, 134, 135, 137, 141-143, 146, 229
Rome 333, 334
Romeynen 1, 68, 73, 112, 173
Ronse 108, 210
Ronsse 400
Roode Zee 345
Rooman 118, 400
Roomen 74, 308, 310, 332, 333, 336, 337, 340, 359, 360, 372, 373
Roomen : S. Maria Maggiore 373
Roomen : Sinte Maria-Major 288, 302
Roosen 146
Roothaese 110
Rosseel 110, 210
Rostopsin 345
Rouen 292, 295
Rousseel 400
Rousselaere 13, 14, 399, 400
Rumbeke 400
Ruremonde 293, 399, 400
Rusland 322, 326, 344, 345, 368, 374, 377
Ruyen 400
Ryckewaert 400
Ryssel 3, 5-8, 18, 64, 229, 232, 234, 252, 262, 320
S. Amand 11, 13
S. Cloud 328
S. Cornelius Hoorenbeke 399, 400
S. Donaes 5
S. Lievens Houtem 400
Saey 400
Sagone 293
Sainctes 292
Saint-Brieux 296
Saint-Claude 292
Saint-Diez 293
Saint-Flour 291, 295
Saint-Mâlo 292
Saint-Omer 293
Saint-Papoul 293
Saint-Paul-Trois-Châteaux 293
Saint-Pol-de-Léon 292
Saint Brieux 292
Saint Pons 292
Sala 307
Sandelin 97
Sanderus 4
Sandyck 400
Sardinien 326
Sarlardinge 400
Sarlat 292
Sas van Gend 33
Savonne 332
Savoyen 326
Saxen 325, 378
Saxen-Cobourg 250
Saxen-Teschen 26, 167, 197
Saxen-Weimar 390
Saxens-Teschen 196
Schaerbeke 152
Schamp 109, 119, 195, 202
Schanza 223
Schelde 26, 33, 264, 367
Schellekens 152
Schelstraete 400
Schepers 400
Schoenbrun 327
Schoenfeld 92, 96
Scholaert 400
Schoorisse 120, 134, 152
Schotland 338
Schroeder 61, 64, 67, 70
Schwartzenberg 385
Séez 292, 295
Séminaire-général 223
Seminarie-generael 69, 84, 86, 87
Senez 293
Senlis 291
Sens 292
Septimius Severus 74
Serlippens 146
Severen 199
Sicilien 326
Sidney Smith 325
Silésie 387
Silius Italicus 323
Silos 400
Simoens 109, 400
Simon 247
Sisteron 293
Sixtus den V 20
Sleydinge 399, 400
Slosse 400
Smaelen 400
Smet 119
Smolensk 347, 349
Snaeskerke 399
Sneider 223
Snyders 400
Soenens 108
Soissons 291, 295
Somergem 400
Sonneville 400
Sottengien 200
Spagnien 8, 10, 19, 23, 24, 77, 82, 303, 326, 331, 338, 368, 377
Speeckaert 400
Speelman 109, 146, 195, 202, 208
Speltoir 400
Spielman 186
St. Genois 399
St. Just 82
St. Nicolaes 40
St. Omer 5, 8
St. Remi 91
Staab 170
Staden 399
Staeten van Braband 37, 50, 55, 60, 69, 73, 75, 76, 78-80, 82, 84, 88-92, 95, 98, 140, 142, 213, 214, 232, 251
Staeten van Brabant 44
Staeten van Henegauw 37
Staeten van Holland 16, 76, 77
Staeten van Luxembourg 37
Staeten van Naemen 37
Staeten van Nord-America 122
Staeten van Vlaenderen 5, 8, 37, 43, 44, 49, 52, 75, 85, 88, 89, 97, 111, 120, 121, 131, 134, 137, 141, 142, 145-150, 158, 165, 188, 231
Staeten van Zeeland 16
Stalins 194
Staten van Vlaenderen 69
Stéven 264
Stockmans 2, 22, 32
Stoeger 223
Strasbourg 324
Strasburg 293, 296
Struyve 400
Stuart II
Studzianca 350
Sudermanien 325
Suisse 334
Swyn 33
Tacitus I, III, 73, 323
Tack 109, 400
Talon 31
Tarbes 292
Tarentaise 293
Teneramunda 10
Termonde 197
Terra Franca 9
Tertulianus 74
Thaddée 223
Theodoric van Alsatien 5
Thielt 399, 400
Thienen 250
Thomas van Savoyen 6
Thourout 197, 400
Tiberghien 328
Tilsit 322, 325, 326, 344
Titus 68
Toscanen 176, 333, 358
Toscano 223
Toul 293
Toulon 293, 400
Toulouse 292, 296
Tourhout 11, 13
Tours 292, 295
Toussyns 109
Tractaet van Munster 33
Trajanus 26
Trautmansdorff 50
Trauttmansdorff 221, 222
Treguier 292
Trente 31
Trenten 32, 188, 340
Trevise 352
Trier 288, 293, 296
Triest 110, 198
Tronchet 246
Troyen 295, 340
Troyes 292
Tscherein 349
Tulle 291
Turkyen 326
Turnhout 61, 64, 67, 158
Tyssebaert 400
Tytgadt 400
Universiteyt van Loven 18
Utrecht 359, 368
Uzès 292
Vabres 292
Vael 400
Vaison 293
Valais 334, 337
Valence 293, 295
Valenci 250
Valencyn 4, 254, 255
Valentyns 400
Van Akker 399
Van Artevelde 81, 108
Van Besien 399
Van Calenberghe 399
Van Cauwenberge 399
Van Coillie 399
Van Damme 109, 110, 113, 115, 119, 136, 187
Van de Poele 136
Van de Spiegel 185
Van de Veld 186
Van de Velde 135
Van de Vivere 186, 201
Van den Cruyce 146
Van Der Beke 107
Van der Meersch 222
Van Dommele 399
Van Doorselaer 150
Van Duyfhuys 399
Van Eecke 399
Van Espen 359
Van Eupen 85, 90, 93
Van Falkenstein 25
Van Hamme 78, 79, 92
Van Haverbeke 399
Van Hembyze 18
Van Hoogstraeten 19
Van Houte 195
Van Houver 399
Van Hulthem 110, 119, 131, 136, 189, 190
Van Impe 399
Van Koekelberghe 190
Van Kriecken 157
Van Laere 109
Van Leempoel 158, 160
Van Lierde 400
Van Lorreynen 26
Van Melle 109
Van Meteren 17, 20, 76, 77, 82
Van Nieuwenhuyse 400
Van Oost 400
Van Ootegem 400
Van Oragnien-Nassau 17
Van Oranjen-Nassau 19
Van Outryve 400
Van Overwaele 110, 136, 187, 202, 206, 212
Van Reyd 19, 20, 76
Van Saceghem 109, 119, 146
Van Saxen-Teschen 232
Van Schelle 92
Van Siclers 109
Van Ursel 67, 93, 139-142, 144
Van Velde 189
Van Vooren 400
Van Walleghem 400
Van Wtberghe 400
Van Yseghem 400
Vande Casteele 399
Vande Kerckhove 399
Vande Poele 145
Vande Spiegel 163
Vande Velde 137, 138, 150, 151, 166, 340
Vande Wiele 400
Vande Woestyne 400
Vandée 237
Vanden Berghe 399
Vanden Daele 399
Vanden Dorpe 399
Vanden Elsken 59
Vanden Hecke 399
Vanden Hende 120, 399
Vanden Hole 399
Vander Beken 208, 209
Vander Biest 399
Vander Brugge 399
Vander Cruyssen 189
Vander Guycht 399
Vander Haegen-Mussain 119
Vander Haegen de Mussain 109
Vander Hoop 80
Vander Linden 400
Vander Meeren de Cruyshautem 199
Vander Meersch 61, 67, 70, 90, 92-97, 110, 119-121, 146, 210
Vander Mynschbrugge 400
Vander Noot 61, 62, 71, 85, 90, 92, 98, 151, 213
Vander Straeten 5
Vander Triest 195
Vander Varent 199
Vander Vennet 145
Vanderhaegen-Mussain 136, 168
Vandeveld 220
Vannes 292, 296
Varemberg 119
Varenberg 134-136
Varennes 248
Varsovie 347
Vattel 346
Veerdegem 400
Vence 293
Vercoutere 400
Vercruysse 400
Verdun 293
Verduyn 400
Vereenigde Americaensche Staeten 368
Vereenigde Procincien 184
Vereenigde Provincien 77, 78, 173
Vereenigde Staeten van Amerika 385
Verghote 400
Verhaeghe 108, 119, 136, 168, 187, 202, 206, 212
Verheust 400
Verlinde 400
Verloy 94
Versailles 295, 341
Veurne 13, 14, 40
Vichte 201
Vienne 293
Vieuxbourg 197
Viglius 17, 82, 83
Vilain 199
Vinckier 400
Vinckt 400
Viron 189
Vistul 365
Vistule 352
Vive Saint Eloi 200
Viviers 293
Vlaenderen 1, 2, 4-14, 17, 26-30, 34, 36, 40, 41, 43, 48, 60, 63, 68, 71, 80, 81, 93, 97, 99, 108, 112, 118, 140, 142, 144, 150, 164, 166, 171, 186, 190, 194, 197, 212, 226-229, 232, 235, 255, 257, 264
Volbracht 303
Volhynie 347, 349, 351, 352
Volhynien 347, 349, 351, 352
Vonck 90-92, 94, 95, 97, 98, 107, 234
Vonckisten 97, 121
Vosges 388
Vracene 399, 400
Vrankryk 3, 5, 7, 8, 12, 23, 32, 33, 35, 44, 76, 213, 229-232, 234, 238, 249, 250, 255, 258, 262, 264, 265, 267, 271, 272, 274, 277-279, 281, 283, 284, 288-290, 295, 297, 302, 303, 306-308, 310, 312-315, 320, 322, 324, 326, 332, 337, 344, 345, 356, 357, 359, 365, 368, 374, 377, 380, 383, 384, 386, 388, 389
Vrede van Munster 23
Vrommont 400
Vrye van 't Doorniksche 14
Vrye van Limbourg 14
Wacken 400
Waeregem 399
Waes 12, 117
Waesten 399
Wallé 400
Walraeve 400
Warneton 13, 14
Warnier 400
Warschauw 320
Warschouw 347
Watteeuw 400
Watten 5
Wattou 400
Weemaels 94
Weenen 44, 48, 56, 84, 214, 252, 253, 325, 327
Weirt 13, 14
Welden 399
Wervick 13, 14
Wesel 399, 400
Weser 334
West-Vlaenderen 12, 235, 259
West-Vriesland 76
Westoutre 399
Westphalen 325
Wetteren 400
Wevelgem 399
Wezel 374
Wezer 337
Wichelen 399, 400
Wielfaert 400
Wielsbeke 400
Wierix 189
Willem den Bastaerd 5
Willem van Dampierre 6
Willem van Normandien 5, 8
Willemyn 400
Wilna 352, 353
Wingene 199
Wittouck 400
Wulvergem 399
Wurtemberg 170
Wurtenberg 325, 378
Wurtsbourg 333
Wytschaete 400
Yorck 254, 258
Yper 399, 400
Zacharias 1
Zaman 10
Zeeland 324
Zélande 199
Zillebeke 400
Zomergem 399
Zuyd-America 326
Zweden 322, 324-326, 377
Zwevezeele 399
Zwevezele 400
Zwitserland 337, 386
Zwitsers-verbond 361