V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel II (zd)

Maurits Josson beschrijft hier de onafhankelijkheidsstrijd van België en bekijkt als Vlaams-nationalist de feiten ook en vooral met Vlaamse ogen. De schrijver raadpleegde voor het eerst ook de Nederlandse bronnen. Deze boeken zijn rijk gedocumenteerd (deel III bestaat enkel uit voetnoten en verwijzingen). (324 bladzijden, 9,75 euro, enkel te koop als ebook)

Maurits Josson describes the struggle for independance that Belgium did in the second halve of 1830 and in 1831 and 1832. As a Flemish nationalist, he consideres this part of history from aFlemish national point of view. He used for the first time the Dutch sources about these events. These books are very well documented (part III consists only of footnotes and references) (324 pages, 9,75 euro, only on CD)

Maurits Josson décrit les faits concernant la révolution belge de 1830. Comme nationaliste Flamand il regarde les choses d'un angle Flamand. Pour la première fois, il a employé les sources hollandaises. Ces livres sont très bien documentés (le tome III ne consiste que de remarques et de références) (324 pages, 9,75 euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Hoofdstuk VII - Voortzetting der Annexionistische kuiperijen, staatsgreep van het Congres, verkiezing van den regent, plunderingen door de "Association Nationale"

24 Februari - Surlet de Chokier regent 8
25 Februari - Aanstelling van den regent 10
Ontslag van het Voorloopig Bewind 11
26 Februari - Eerste ministerie van den regent 11
27 Februari - Vlucht van De Potter 12
Terugroeping van de Celles, gezant van het Voorloopig Bewind te Parijs 12
3 Maart - De eerste kieswet 14
4 Maart - Aankomst van generaal Belliard, agent der Fransche regeering 15
6 Maart - Het Congres geschorst 16
10 Maart - Proclamatie aan Luxemburg 16
De Fransche partij stelt verdeeling van België voor 17
Pogingen der Belgische regeering om de toestemming van Louis-Philippe te verkrijgen 18
Anarchie, economische crisis 20
Ontslag van het eerste ministerie van den Regent, nieuwe poging der orangisten 21
23 Maart - Tweede ministerie van den Regent 22
Ch. Rogier aan de Openbare Veiligheid 22
Gendebien sticht de "Association Nationale Belge" 23
Ondersteund door de Fransche "Association Nationale" 23
Ondersteund door den regent 24
De association steunt op de volksellende 25
Hoe de Association de plunderingen voorbereidde 25
23 Maart - Eerste openbare vergadering der Association 27
24 Maart - Tweede vergadering der Association 27
Dictatuur van Gendebien 28
Plannen der orangisten 29
Voorwendsel der eerste plunderingen 29
25 Maart - Gendebien bedreigt den regent en den bevelhebber der burgerwacht 30
26 Maart - Eerste onlusten 31
27 Maart - Plundering der drukkerij "Le Vrai Patriote" en van het huis van advocaat Spinnael 32
28 Maart - Eed van d'Hoogvorst 32
Plundering bij Mahieu-Moeremans 32
29 Maart - Nog plunderingen 33
28-29 Maart - Wanordelijkheden en plunderingen te Luik 34
Einde Maart - Wanordelijkheden en plunderingen te Antwerpen 34
1 April - Onlusten te Gent 35
6 April - Verdere onlusten 36
Afkeuring 36
Oorlogstoebereidsels 38
Het opperbevel aangeboden aan generaal Lamarque 38
De "helsche compagnie" van Bernier de Valanthiennes 38
12 April - Voorstel tot ontbinding van het Congres 42
Verworpen 44
13 April - Ministerieele verantwoordelijkheid en jury 44
14 April - Verdaging 45

Hoofdstuk VIII - Verkiezing van Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld tot koning van België

23 Mei - Opstand te Namen 49
De houding der mogendheden 49
Louis-Philippe steunt de candidatuur van Leopold von Sachsen-Coburg uit vrees voor een Republiek 51
24 April - Antwoord van prins Leopold 52
Onderhoud met Palmerston 53
De indruk in Frankrijk 54
Houding van Talleyrand 54
Fransche kuiperijen 54
Protokol van 21 Mei 1831, aankoop van Luxemburg 55
De kandidatuur van Leopold in België 57
Tweede voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand - 6 Juni 1831 61
Protocol van 6 Juni 1831 - Bevestiging van vroeger genomen besluiten en terugroeping van Ponsonby en Belliard 61
De list van Nothomb 62
Afbreken der betrekkingen met België 62
Derde voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand door Willem I (22 Juni 1831) 64
Protokol van 26 Juni 1831 - Voorloopige vredesvoorwaarden 65
Nieuw voorstel tot annexatie van België 67
De XVIII Artikelen aangenomen door het Congres 68
De XVIII Artikelen door Willem I verworpen, vierde voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand (12 Juli) 69
Prins Leopold von Sachsen-Coburg zweert trouw aan de grondwet (21 Juli) 71
Nieuwe poging tot annexatie van België (einde Juli) 72
De Fransche regeering kondigt de slechting der Belgische vestingen aan 72
Protokol van 25 Juli 1831, voorstellende het sluiten van een eindverdrag 74

Hoofdstuk IX - De Belgische "catastrophe" van Augustus 1831, nederlagen bij Hasselt en Leuven, eerste Fransche tusschenkomst

Opzegging van den wapenstilstand 79
De prijs van Frankrijk's hulp 84
Verkrachting van de grondwet 86
4 Augustus - Louis-Philippe belooft zijn steun 86
Beroep op Engelsche tusschenkomst 90
Fransche oorlogsmaatregels 90
Getalsterkte van het Nederlandsche leger 92
Getalsterkte van het Belgische leger 93
Generaal Daine 94
Generaal de Tiecken der Terhove 94
Doelwit van het Nederlandsche leger 95
Aanval tegen het Scheldeleger 99
De valsche voorstelling door Leopold I 103
Bijzonderheden betreffende het Belgisch verraad van 12 Augustus 1831 104
13 Augustus - Overgave van Leuven 110
Terugtocht van het Noord-Nederlandsche leger 111
Verraad 112
Ontreddering 113
Militaire suzereiniteit van Frankrijk over België 114

Hoofdstuk X - De Fransche hulp, indruk op de Conferentie te Londen, voorstellen van Frankrijk om België te verdeelen

9 Augustus - De Franschen rukken België binnen tegen den wil van Leopold I 120
Het nieuws te Londen 120
Voorstel van den Franschen gezant tot verdeeling van België (11 Augustus 1831) 121
Voorstel van de regeering om een deel van België in te palmen (Augustus 1831) 122
De Fransche regeering eischt de slechting der Belgische vestingen 123
Frankrijk wil een leger van 30.000 man in België behouden 125
De Conferentie eischt het terugtrekken van alle Fransche troepen 126
Protokol van 14 Oktober 1831, traktaat der XXIVArtikelen 131
Verdrag van 15 November 1831 137
Ontmanteling van Belgische vestingen (14 December 1831) 138
Voorstel der Fransche regeering tot annexatie van Philippeville en Mariembourg - December 1831 139
Uitwisseling der bekrachtiging van het verdrag van 15 November 1831 (31 Januari, 18 April, 4 Mei 1832) 141

Hoofdstuk XI - Huwelijk van Leopold I, de Conferentie te Londen onderbroken, inname van de citadel van Antwerpen

Onderhandelingen over het huwelijk van Leopold I met prinses Louisa van Orleans, samenkomst te Compiègne (28 Mei 1832) 145
Voltrekking van het huwelijk, verhooging van Frankrijk's invloed in België (9 Augustus 1832) 146
Verder verloop der Conferentie 146
Zitting van 1 October 1832 154
Onderhandelingen over een tweede tusschenkomst van het Fransche leger in België 156
Traktaat van 22 October 1832 tusschen Engeland en Frankrijk 159
Houding der Noorderregeeringen 160
De Belgische regeering vraagt officieël het zenden van een Fransch leger in België, overeenkomst van 10 November 1832 163
Fransche overheersing in België, de Fransch-Belgische staat 164
De Franschen willen Antwerpen bezetten 166
De belegeringswerken begonnen 166
Opeisching van de citadel (30 November) 167
Overgaaf van de citadel (23 December 1832) 173
De citadel in handen gesteld van de Belgische militaire overheid (31 December 1832) 175
Wapenstilstand tusschen beide deelen der Nederlanden (21 Mei 1833) 177

Hoofdstuk XII - De Vlaamsche tegenstand gebroken na de troonbeklimming van Leopold I

Verdrukkingsmaatregelen tegen Vlaanderen 181
De maatregels op taalgebied 182
Gent 185
Samenstelling der Oranjepartij 186
Organisatie 189
Onderrichtingen aan de Orangisten 190
October 1831 - Toelating tot huiszoekingen 191
Wet op de verdachten 191
21 October - De staat van beleg te Gent 194
22 October - Koninklijke goedkeuring 195
7 November - Protest van den Gentschen regentieraad 195
23 October 1831 - Antwerpen in staat van beleg 201
16 November - Onwettige omzendbrief van Rogier 203
Voorbereidingen te Luik 203
Betrekkingen met Frankrijk 204
De openbare meening in Vlaanderen 204
11 Januari 1832 - De koning te Gent 206
14 Januari - Aanhouding van den uitgever van "Le Messager de Gand" 206
17 Januari - Persvrijheid opgeheven te Gent door Niellon 207
20 Januari - Interpellatie van Alex. Gendebien 209
22 Januari - Nieuw besluit van Niellon 209
25 Januari - Veroordeling van Steven 211
21 Februari - Aanhouding van J. Fr. Bredael 217
Uitwijzing van ingenieur J. Dixon 218
19 April - Nieuwe aanslag op eigendom en personen 220
Morel in Den Haag 221
Oproer te Gent, Antwerpen en elders 222
28 September - De eerevaandels 224
Aanhouding van Claessens 226
15 October - Aanhouding van J. Van der Schrieck 226
13 November - Aanhouding van den advokaat-fiscaal Claessens 227
30 Januari 1833 - Vrijspraak van Van Der Schrieck, Claessens en Dodd 230
Politiecommissaris te Gent afgesteld 230
Herinrichting der partij 232
Inschrijving voor Chassé 233
9 October - Onlusten te Brussel 234
3-4 Februari 1833 - Aanslag op de persvrijheid 235
Wanordelijkheden in leger en burgerwacht 238
Ellende der burgerwachten 241
Separatische neigingen in Wallonië 243

Hoofdstuk XIII - Het verdrag van 1839

Voorstel tot een handelsverdrag met Frankrijk 257
Frankrijks voorstel tot het sluiten van een tolverbond met België 259
Moeilijkheden met Oostenrijk en Pruisen 260
Pogingen van Willem I 261
De toestand 264
Houding van België 265
Houding der bevolking 267
Strassen 268
Moties der provincieraden 272
Eerste besprekingen 272
De schuldregeling 272
De troonrede 275
Georganiseerde tegenstand 276
Fransche tusschenkomst 277
Nieuwe voorstellen 281
Houding van het ministerie 282
Ontslag van het ministerie 284
België's bewapening 285
Generaal Skrynecki 286
De Belgische kamers 286
Het verdrag geteekend 287
Ratificatie 287
Bepalingen 288
Heropleven 290

Index

's Gravenhage 69, 77, 79, 81, 82, 135, 167, 174, 186, 271
Aalins 223
Aalst 72
Aarlen 264, 268, 273, 284
Aarschot 99
Aberdeel 75
Adair 101, 102, 104, 110, 113, 114, 124, 219, 249, 263
Aerlen 36
Aerschot 93, 96
Aken 34
Albinet 206, 218
Algemeene Maatschappij 30, 32, 290
Alvin 26, 27
Angleterre 47, 117, 143, 255
Antheunis 35
Antwerpen 17, 20, 28, 29, 31, 34, 35, 79, 83, 85, 94, 122,  127, 131, 157-159, 162, 163, 165-168, 176, 178, 185-187,189, 190, 201-203, 206, 223-228, 230, 231, 235, 237, 241,246, 257, 258, 261, 263, 279, 290
Antwerpen : Bagijnepoort 169
Antwerpen : Citadel 79, 83, 95, 96, 143, 154, 157-164,  166-172, 174, 175, 232-234
Antwerpen : Fort St Marie 96
Antwerpen : Kasteel 92, 157
Antwerpen : Oefenplein Esplanade 169
Antwerpen : St-Andriestoren 235
Anvers 117
Association Centrale Française 23
Association Française 23
Association Nationale 23, 29, 35, 38, 55, 58, 59, 68, 191,  279
Association Nationale Belge 23
Ath 36, 124, 138
Austruweel 168
Bagot 135
Baillet 26
Ballin 207
Banque de Belgique 276, 277
Baring 75
Barrot 23
Bartels 248
Barthelemy 22
Bastion Toledo 172
Bataafsche Republiek 62
Bautersem 100-103
Beauharnais 259
Beckevoort 99
Beerbroeck 97
Beeringen 84, 96, 98
Behaegel 36
Bekaert 286
België 7, 8, 10, 13-19, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 37, 38, 40, 47,49-57, 59, 61-74, 80, 84, 85, 87-90, 92, 94, 100-102, 111,  113, 114, 116, 117, 119-138, 141, 145-153, 155,157, 159-165, 172, 174-177, 181, 183, 184, 189, 191, 196,198, 204, 217, 219-222, 234-237, 243, 245, 246, 251, 257,259-271, 273, 275-282, 284-293
Belgique 5, 47, 77, 117, 143, 255
Belliard 15, 49, 51, 56, 61, 71, 90, 100, 111, 119, 123, 124,  206
Bergen-op-Zoom 96
Bergmann 189, 204
Berlijn 122, 123, 155, 160, 161, 263, 265, 269, 276, 281
Bernier 39-42
Bernier de Valanthiennes 38, 41
Beveren 238
Beverloo 255
Billiard 114, 115
Blargnies 214
Blondel 230
Boislecomte 268, 283, 285
Bolwerk Toledo 169
Bonaparte 15
Booms 109
Boortmeerbeek 238
Boreel 97, 100
Borremans 29, 31-33, 188
Bosch 27
Bouchette 23
Bouillon 284
Bourbon 23
Bourson 27
Brabant 32, 292
Brasschaet 166
Breda 90, 96, 166
Bredael 217, 218
Bresson 15, 276, 278, 281
Brilschans Montebello 169
Brilschans St-Laurent 169, 170
Brixhe 28
Brugge 71, 184, 189, 241, 258
Brunswijck 54
Brussel 7, 13, 15, 20, 23-25, 28, 29, 31, 33, 34, 41, 49, 51,  55, 56, 61, 68, 72, 83, 85, 88, 93, 95, 100, 101, 113-115,119, 120, 128, 140, 145, 146, 151, 152, 158, 173, 186, 188,190, 192, 202, 204, 208, 211, 214, 216, 219, 221, 224, 225,231, 234, 235, 237-239, 241-243, 245-248, 250, 260, 263,265, 267, 270, 272-275, 283, 285-289, 292
Brussel : Anderlechtstraat 32, 33
Brussel : Annonciadenkazerne 33
Brussel : Antwerpsche Poort 239
Brussel : Berlaymontstraat 32
Brussel : Bisschopstraat : de Kring 248
Brussel : Café Suisse 33
Brussel : Fonteinstraat 34
Brussel : Hertogenstraat 31
Brussel : Hooger Hof 27
Brussel : Kleine Karmerkazerne 32
Brussel : Kleine Karmerstraat 31, 34
Brussel : Koninklijke Plaats 72
Brussel : Lakenstraat 33
Brussel : Leuvensche Plaats 27
Brussel : Muntplaats 33
Brussel : Muntschouwburg 236
Brussel : Oude Markt 29
Brussel : Sinte Goedele 58
Brussel : St-Elisabeth-Kazerne 239
Brussel : Stroostraat 32
Brussel : Theaterplaats 34
Brussel : Warande 29
Brussel : Warande-Theater 27
Brussel : Waux-Hall 27, 29
Brussel : Zavelstraat 250
Bruxelles 179
Buffin 47, 117, 143, 255
Bulletin Officiel 40
Bulwer 125
Burght 166, 168
Buzen 202, 226, 228-230
Cabet 248
Cagnard 54
Calais 71
Calloo 96
Calmpthout 96
Campan 27
Capellen 96
Cappacini 13
Cardinael 36
Carnavon 75
Castillon 32, 288
Caters 34
Chapelié 164
Charleroi 124, 138, 258
Chassé 29, 79, 83, 96, 159, 166, 167, 169, 173, 174, 190,232, 233
Chasteler 26, 40
Chazal 242
Claes 44
Claessens 226-230
Clymans 42
Cobourg 47
Coburg 49, 51, 54, 234
Cockerill 112, 113, 188, 189, 203, 221, 243
Codrington 90
Colenbrander 77
Compiègne 145, 146
Constant de Rebecque 102, 111
Contich 239
Contreman 104
Coppaux 36
Corbeek-Loo 108
Cort-Heyligers 92, 96, 97
Cort Heyligers 99
Cortenberg 100, 120
Cortessem 98
Corti 47, 117, 143, 255
Courouble 218
Courrier Belge 24, 172, 230
Crickx 236
Cumptich 100
Curenge 97
D'Aerschot 14, 17
D'Hane 28, 113, 236
D'Hane de Steenhuizen 22
D'Hane de Steenhuyse 116
D'Hoogvorst 24, 25, 29-31
D'Huart 284
D'Orléans 146
D'Oultremont 248
Daine 29, 58, 84, 91, 92, 94-99, 101, 103, 104, 111-113,  242, 291
Dalberg 138
Dantzig 39, 94
De Becourt 155
De Bergeyck 44
De Broglie 157, 158, 160, 189
De Brouckere 11-13, 21-23, 52, 86, 115, 194, 195, 202,  205, 208, 209, 217, 219, 250, 259, 260
De Buck 207
De Celles 7, 12-14, 17, 28, 54, 259
De Chambure 39
De Chasteler 28, 39, 236, 247
De Chokier 13
De Cock 35
De Constant Rebecque 103, 106
De Culhat 236
De Downs 90
De Facqz 28, 42, 44
De Failly 92, 98
De Foere 14, 52, 54
De Fourneaux de Cruquenbourg 115
De Gerlache 8, 11, 281, 282
De Knijff 28
De Kruderer 7
De la Rochefoucauld 87
De la Sarraz 188
De Lamartine 128
De Lamberts 186
De Latour 124
De Latour-Maubourg 124
De Lichtervelde 117, 179, 255
De Ligne 247, 248, 250
De Mérode 52, 54, 179, 192, 224, 249, 279, 281, 284, 285
De Merode 8
De Mey 222, 232
De Mey van Streefkerk 137, 153
De Moor 35
De Muelenaere 89, 98, 124, 147, 153, 217
De Neef 86
De Nesselrode 186
De Panne 71
De Pauw 207
De Pontécoulant 185
De Poorter 220
De Potter 12, 49, 143, 261, 267, 272, 276, 279, 290, 292
De Rhodes 181
De Rigny 157, 158
De Rijkere 207
De Robaulx 10
De Roisin 233
De Roubaulx 210
De Sauvage 22
De Saxe-Cobourg 143
De Smet 44
De Steurs 36
De Tabor 79
De Talleney 206
De Talley 24
De Talleyrand 140, 145, 154, 155, 176
De Theux 260, 266, 268-273, 275, 280-282, 284-287
De Theux de Meylandt 45
De Tiecken 84, 95, 96, 108
De Tiecken de Terhove 94
De Trazegnies 248
De Vinck 96
De Viron 44
Dedel 176, 274, 285
Delafaille 34
Delfosse 221, 290
Delplanque 227
Démer 255
Den Haag 18, 65, 68, 85, 87, 103, 104, 136, 149, 151, 152,  154, 155, 161, 162, 176, 188, 203, 221, 225, 232, 233, 243,261, 274, 277, 283, 285, 290
Dendermonde 28, 224, 239
Desmet 42
Desprez 115, 164
Destouvelles 21
Deswerte 247
Devaux 10, 22, 43, 44, 58-60, 62, 86, 184
Dewijndt 231
Dewinter 291
Diest 84, 95-99, 104, 105, 261
Dietrichstein 249
Dixon 218, 219
Dodd 230
Domis 44
Doornik 124, 138
Dotrange 290
Dotrenge 190
Drugman 247
Du Monceau 97
Ducpétiaux 26, 27
Duinkerken 71, 90
Duins 161
Duitschland 94, 161, 276, 284
Dumortier 284, 286
Dumoulin 268
Dumus 31
Duvignaud 247
Edeline 33
Eekloo 238
Eenens 106-110
Engeland 17, 49-52, 72, 74, 75, 84, 90, 113, 121, 122, 124,  125, 127, 130, 135, 141, 154, 157-162, 164, 175, 204, 219, 233, 247, 252, 261, 263, 265-267, 272, 275, 278, 282, 283, 287
Erst 284
Escaut 128
Esterhazy 121
Europa 7, 17, 19, 31, 54, 73-75, 80, 86, 120, 128, 131, 145,  147, 156, 217, 224, 262, 278
Evain 115, 164, 172, 228, 291
Faider 26, 28
Falck 136, 149, 153, 265
Fallon 43, 44, 193
Faure 27
Feuillet-Dumus 31
Fexhe 243, 245
Fontainebleau 115
Foreign Office 121, 125, 280
Forgeur 42, 44
Fort Sinte Marie 173
France 5, 47, 117, 128, 143, 255
Frankrijk 7, 10-13, 17-19, 21, 22, 24, 27, 37, 38, 49-52, 54,  58, 59, 64, 68, 72, 73, 84-90, 100, 112, 114, 116, 117, 119-130, 133, 139-141, 145, 146, 152, 154-157, 159-165, 167,174-176, 178, 186-189, 204, 220, 221, 232, 233, 237, 243-247, 257-259, 261-263, 265-267, 269, 271-276, 278-285,287, 290
Frison 42, 44, 59
Gaillard 34
Galicie 94
Gazet van Gent 211
Geelhand 34
Geelhand-Delafaille 34
Gendebien 11-13, 20-23, 26-31, 42, 44, 47, 49, 50, 55, 58-  60, 181, 185, 204, 209, 210, 240, 246, 248
Gent 20, 35, 59, 71, 174, 178, 185, 187, 189, 190, 193-195,  197, 201, 203, 204, 206, 208, 209, 213-218, 223-225, 230,231, 235, 237-239, 241, 242, 246, 257, 258, 290, 291
Gent : Citadel 194, 195, 206, 207, 225, 239
Gent : Graanmarkt 35
Gent : Korte Steenstraat 59
Gent : Kouter 35, 206, 291
Gent : Langemunt 35
Gent : Mammelokker 35
Gent : Muide 59
Gent : Schouwburg 242
Gent : Stadhuis 211
Gent : Theaterstraat 206
Gent : Vrijdagmarkt 35
Gerard 211
Gérard 89, 90, 102, 123, 145, 157, 164, 166, 169, 173-175,  206
Gheel 94, 224
Gheldorf 207
Goblet 11, 21, 22, 28, 29, 102, 103, 109, 127, 128, 138-140,  147, 149, 153, 156, 163, 166
Goethals 41
Gourieff 186
Granville 47, 53, 67, 77, 125
Gray 117
Grégoire 185, 188-190, 204, 292
Grey 123, 124, 127, 160
Griekenland 52
Groot-Britanje 112, 141, 176
Groot-Brittanië 90
Groot-Nederland 189
Grundler 115
Grünenwald 260, 261
Guerelle 202
Guizot 127, 128, 146, 160, 280
Hamme 100
Hannut 100
Hasselt 77, 92, 93, 97, 100, 261
Hauwaert 26
Haxo 170
Hechtel 96
Helchteren 97
Henegouw 41
Henegouwen 93, 131, 181, 246
Hennel 236
Herck 97
Herckenrode 97
Hoener 40, 42
Hoey 239
Hofmann 188, 190
Holen 115
Holland 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 86, 120, 122,  126, 127, 130, 131, 138, 148, 149, 151-153, 161, 163, 164, 175, 177, 181, 204, 220, 244, 246, 260, 263, 265, 266, 271-277, 282, 284-286, 290
Hollande 47, 77, 255
Hoorta 250
Hostert 268
Hougaarde 99
Houthaelen 97
Hugueney 107
Hurel 165, 250, 255
Ieper 36, 174
IJzendijke 96
IJzerenberg 100
Jemappes 140
Joly 236
Jones 25, 33
Josson 3
Jottrand 42, 44
Jouret 227
Journal d'Anvers 34
Journal de Commerce 202, 223, 226, 237
Journal de Gand 193
Journal de la Province de Liège 179, 243, 244
Journal de Verviers 245
Journal des Flandres 185, 225, 231
Journal du Commerce d'Anvers 241
Julien 193, 217, 229
Juste 47, 77
Kapitalen Dam 96
Kermpt 97-99
Koningin Voctoria 271
Koninkrijk der Nederland 94
Koninkrijk der Nederlanden 62, 112, 128, 130-132, 174,  264, 265, 272, 285, 292
Koopman 173
Kortrijk 174, 286
L'Amy de Fiogay 226
L'Eau 227
L'Echo 34
L'Emancipation 23, 25, 116, 239
L'Indépendant 27, 173, 211, 242
L'Industrie 243
L'Union 27
La Haye 255
La Liberté 23, 29
La Tribune 165
Laborde 23
Laerne 35
Lafitte 18
Lamarche 242
Lamarque 23, 38, 50
Landonderry 125
Lannoo 3
Lardinois 258
Latour-Maubourg 163
Le Belge 25, 236
Le Charlier 240
Le Courrier 40
Le Courrier Belge 234
Le Hardy de Beaulieu 35
Le Hon 14, 18, 19, 37, 63, 84, 86, 87, 89, 145, 146, 265,  271, 288
Le Journal de la Province de Liège 36
Le Journal des Débats 72
Le Knout 235, 236
Le Lynx 25, 73, 208, 233, 247
Le Mémorial 25
Le Messager des Chambres 165
Le Temps 128, 165, 288
Le Vrai Patriote 32, 34
Lebeau 8, 22, 25, 49, 51, 54-56, 58, 59, 69, 84-86, 90, 192,  227, 229, 235, 250
Lebesconte 245
Lebroussart 12
Leclerc 26
Leefdael 100
Lembeek 42
Leopold I 13, 47, 79, 82-90, 95, 97-99, 101, 103, 104, 113,  114, 119, 121-124, 127, 128, 134, 138-141, 143, 145, 146,152, 159, 163, 172, 175, 179, 191, 204, 206, 215, 216, 224,225, 231, 235, 236, 242, 247, 249-252, 259, 260, 263, 268, 270, 271, 273, 275, 277, 280, 282, 283, 285, 286, 288, 290, 291
Léopold I 77, 117, 143, 179, 255
Léopold II 77
Les Amis de l'Indépendance Belge 12
Leuven 29, 36, 77, 93, 94, 96, 99-105, 107, 109-111, 120,  184, 238, 283
Leuven : Perksche Poort 107, 108, 110
Leuven : Thiensche Poort 106-108, 110
Leuven : Tienenschen Steenweg 104
Levêque 26
Liagre 291
Liedts 184
Liefkenshoek 174
Liefkenshoek : Fort 157, 173, 175
Lier 96, 204, 205, 238
Lillo 173, 174
Lillo : Fort 157, 173, 175
Limburg 53, 62, 69, 94, 131, 132, 134, 151, 160, 165, 263-  265, 267, 270, 272, 275, 278-281, 286, 288
Lochmans 236
Lokeren 36, 224
Londen 11, 16-18, 22, 24, 49, 52, 54, 55, 60, 63, 67, 69, 71,  72, 79, 80, 82-84, 88, 117, 122, 127, 129, 137, 138, 143,147, 148, 151, 158, 167, 177, 191, 204, 242, 261, 262, 264,271, 273, 274, 281, 287, 289
Londonderry 74
Louis-Philippe 7, 13, 15, 18, 19, 47, 49-52, 72, 73, 87, 88,  112, 114, 117, 119, 122, 124, 126, 138-141, 143, 145, 146, 160, 163, 235, 260, 263, 281
Lubbeek 100
Luik 22, 34, 57, 59, 66, 69, 83, 84, 98, 104, 112, 116, 131,  172, 184, 186, 188-190, 203, 204, 206, 221, 233, 240, 242, 245, 246, 258, 283, 287
Luxemburg 16, 56, 57, 60-62, 65, 68, 69, 122, 131, 132,  141, 160, 177, 184, 251, 261, 263-265, 267, 268, 270, 272, 275, 279-281, 283, 284, 286, 288
Luxemburgsche leger 93
Lytton Bulwers 77
Maas 17, 98, 132, 163, 176, 177
Maasleger 91, 93, 98
Maastricht 53, 62, 66, 68, 69, 85, 92, 97, 99, 126, 130, 131,  165, 177, 203, 263, 265, 288
Macar 34
Maclagan 44
Magnan 165, 237
Mainz 176, 177
Maldeghem 96
Mareuil 77
Mariembourg 138-141
Marneffe 33
Mast 291
Matthieu-Moeremans 32
Maubeuge 115
Mauguin 50
Mechelen 29, 33, 36, 94, 100, 101, 103, 238
Meenen 36, 124, 138
Meeus 30, 31, 42, 44
Melhuis 96
Mellinet 39, 49
Mensdorf 95, 98
Mercelis 214
Messager de Gand 73, 179, 186, 206, 208, 213, 217, 219,  223-225, 231, 237, 242
Messiaen 230-232
Metdepenningen 189, 190, 207, 211, 212, 214, 221, 291
Metternich 47, 121, 249-251, 255, 263, 286, 287
Metz 23
Meuse 240
Mexico 73
Meyer 92, 96, 100
Minne 207
Moeremans 32
Moezel 17
Molé 276
Molenbeek 99
Moll 36
Moniteur Belge 93, 95, 113, 145, 208, 231, 238
Moniteur Universel 114, 120
Mons 36, 41, 42, 89, 95, 117, 124, 138, 186, 243, 252
Montebello 169
Morel 21, 29, 31, 32, 153, 188-191, 203, 221, 232, 233, 291,  292
Motté 115
Münchengrätz 262
Murat 116
Nalinne 42, 44
Namen 36, 49, 94, 131, 186, 239, 243, 258
Napoleon 94, 95, 128, 140, 215, 281
Napoleon I 95
Nassau 7, 19, 23, 33, 47, 190, 221, 224, 242
Nationale Associatie 204
Nederland 16, 17, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 69, 70, 80, 87,  121, 130, 132, 133, 135, 136, 141, 152, 153, 156, 159-161, 163, 165-168, 173-176, 212, 258, 288, 293
Nederlanden 53, 61, 62, 65-67, 75, 79, 91, 111, 115, 130-  132, 134, 137, 146, 148-150, 160, 177, 257, 263
Nemours 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 50, 55
Nempde 115
Nèthe 255
Nicolaï 28
Niederauwen 268
Niellon 15, 27, 95, 96, 98, 110, 115, 119, 165, 194, 195,  207-212, 214, 216-218, 223, 225, 236
Nieuwpoort 238
Nijpels 31, 34
Nijvel 36, 126
Noord-Brabant 15, 177
Noord-Nederland 86, 90, 111, 112, 129, 185
Noordelijke Nederlanden 67
Noorderleger 172
Nothomb 11, 22, 38, 43, 58, 60, 62, 250, 284, 287
O'Sullivan 251
Oost-Vlaanderen 115, 131, 165, 188
Oostende 71, 122, 241
Oostenrijk 18, 52, 53, 138, 141, 160, 242, 249, 252, 260-  263, 265, 266, 272-274, 276, 278, 286, 287
Oostenrijksche Nederlanden 283
Oostham 84, 96
Orangisten 7, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 58, 112, 153, 178,  185, 186, 189, 190, 193, 203, 204, 221, 224, 225, 232, 233,238, 246-249, 251, 252, 276, 288-290
Oranje 7, 22, 38, 52, 96, 99, 105, 112, 178, 187, 204, 220,  252
Oranje-Nassau 57, 60, 69, 75
Orban 34
Orloff 221
Orts 247
Osy 203, 258
Oudendijke 96
Palais-Royal 85
Palais Royal 54, 87, 117
Palmerston 17, 18, 50, 53, 58, 61-64, 67, 72-74, 77, 82, 117,  122, 125-127, 129, 130, 139, 140, 148, 152-156, 176, 219,222, 263-265, 267, 269, 271-275, 279-282, 284, 285
Parijs 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 28, 50, 51, 55, 58,  84-86, 88, 119, 122, 123, 125, 133, 145, 157, 175, 178,187, 189, 190, 204, 221, 224, 237, 259, 265, 269, 271, 276,277, 279, 281, 288
Peel 75, 227
Pellenberg 100, 102, 103, 108
Pellet 67, 68
Perier 18, 19, 58, 63, 64, 87, 119, 121, 123, 125, 139, 157
Périer 204
Philippeville 42, 138-141
Pichegru 94
Picquet 115
Pijp-Tabak 96
Pirson 286
Pitt 54
Plaisant 11, 22
Pletinckx 83
Polen 94
Ponitowski 94
Ponsonby 7, 18, 47, 49, 51, 55, 56, 60, 61
Pontécoulant 224
Praag 286
Prévinaire 33
Prins Frederik 105
Prins Frederik der Nederlanden 92
Prisse 115
Pruisen 17, 18, 52, 53, 64, 121-123, 134, 138, 141, 155,  160, 161, 163, 165, 242, 243, 245, 252, 259-263, 265, 266, 268, 272, 273, 276, 278, 285-287
Pullney Malcolm 161
Putten 96
Quatre-Bras 95
Raikem 184, 192, 193, 217
Rapp 94
Ravels 96
Renard 28
Répécaud 15, 17
Republiek der Vereenigde Nederlanden 69
Republiek der Vereenigde Provinciën der Nederlanden  66
Rijn 17, 161, 278
Rijnland 243, 261, 276
Rijsel 68, 189
Rodenbach 86, 116
Roermond 132, 265
Rogier 10, 11, 22, 27, 28, 44, 86, 87, 165, 183, 192, 202,  203, 259, 265
Rolin 207, 211
Ronse 223
Roosbeek 100
Rouppe 32, 93
Rousseau 232
Rusland 18, 52, 53, 94, 130, 138, 141, 160, 242, 245, 262,  265, 266, 272, 278, 286, 287
Russell 101, 102
Sachsen-Coburg 59, 72, 86
Saint-Cyr 15, 145
Saint-James 269
Saint-Simoniens 187
Saint-Somoniens 178
Saksen-Coburg 49, 59
Saksen-Weimar 97, 99-101, 103
Schauweiler 268
Schavaye 236
Schelde 63, 92, 94, 128, 131, 133, 159, 162, 166, 167, 176,  177, 279, 282, 285, 287, 288
Schelde-vloot 173
Scheldeleger 93-96, 99, 100
Scherpenheuvel 99
Schilde 96
Scilly-eilanden 90
Sebastiani 13, 16, 17, 24, 37, 47, 49-51, 55, 63, 77, 87, 89,  122, 123, 125, 139, 140, 271, 274, 282, 284
Sébastiani 117
Seny 33
Seraing 112
Seron 28
Seymour 269, 270
Simaïs 224
Sint Truiden 97
Sittard 240
Skrynecki 285-287
Sluis 239
Société Générale 276, 277, 290, 292
Sol 49
Soult 37, 67, 157
Spanje 95, 128
Spinnael 32, 247
St-Anna-ter-Muiden 239
St-Gillis-bij-Dendermonde 238
St-James 159
St-Niklaas 238
St-Omaars 174
St-Petersburg 155
St-Pieters-Leeuw 224
St Joris Winghe 93
St Truiden 99
Staatsvlaanderen 92
Steven 206-208, 210, 211, 213-215
Stevens 29, 32, 186, 204, 247
Stockmar 122, 129
Strassen 268
Surlet 8, 10
Surlet de Chokier 5, 8, 11, 13-15, 67
Talleyrand 15, 16, 50, 53-55, 63, 65, 72, 77, 88, 89, 120-  123, 125, 130, 138-140, 157, 162
Terlinden 117
Tervueren 100
Tervuren 224, 247
The Times 124
Themen 227
Thielt 3
Thienen 93, 99, 103-105, 107, 112
Thienen : Steenweg op Leuven 99
Thiers 157, 158, 160, 263, 280
Thonissen 248
Tiecken 95, 98, 99, 103, 106, 107, 110, 113
Tielemans 11, 28, 35
Tienen 36
Tongeren 97, 98
Toussaint 25
Traktaat der XXIV Artikelen 131
Tuilerieën 138, 141
Tuileriën 260
Tuileries 117
Turkije 245
Turnhout 94, 96
Union Belge 27
Valmy 140
Van Balveren 97
Van Beieren 50
Van Belle 207
Van Coburg 50
Van Cuyck 243
Van de Weyer 7, 11, 15, 18-21, 28, 49, 54, 58, 72, 84, 90,  98, 129, 130, 136, 147, 153, 154, 166, 236, 252, 265-267,269, 271-275, 279, 281, 287
Van den Broeck 240
Van den Wygand 227
Van der Essen 1
Van der Linden 30, 31
Van der Linden d'Hoogvorst 20, 30, 32
Van der Meere 32, 57, 290, 292
Van der Meeren 24, 25
Van der Poele 291
Van der Schrieck 226, 227, 229, 230
Van der Smissen 33, 35, 290-292
Van der Straeten 87
Van Doorn 188
Van Geen 92, 99, 100
Van Gobbelschroy 188-190, 204, 288
Van Halen 28
Van Huffel 207, 211, 214, 292
Van Maanen 178, 187, 188
Van Maldeghem 207
Van Meenen 28, 184
Van Napels 50
Van Nassau 262
Van Oranje 7, 18, 20, 22, 28-30, 34, 49, 51, 90-92, 95, 97,  98, 100-103, 105, 108-112, 178, 185-187, 233, 247, 289,291
Van Orleans 145, 152, 164
Van Parijs 29, 32
Van Praet 252, 277
Van Sachsen-Coburg 50, 56, 59, 64, 242
Van Saksen-Coburg-Saalfeld 47
Van Saksen-Weimar 92
Van Snick 184
Van Stirum 103, 105, 108
Van Teurs 207
Van Ursel 248
Van Zuilen 136, 149
Van Zuylen 82, 153, 154, 164
Van Zuylen van Nyeveld 79, 265
Van Zuylen van Nyevelt 176, 262
Vankinroy 227
Venlo 53, 69, 94, 100, 132, 155, 161-164, 265, 286
Vercken 242
Verdrag der XXIV Artikelen 135-137, 264
Vereenigde Koninkrijk der Nederlanden 133
Vereenigde Nederlanden 51, 288
Vereenigde Provinciën 62, 66, 163
Vereenigde Staten 73
Verhaegen 247
Verheyen 226
Verhulst 232
Verstolk 191, 220, 222, 262
Verstolk van Soelen 69, 79, 82, 135, 162, 220, 265, 274
Verviers 36, 186, 243, 258
Vervoes 112
Veurne 71
Vilain 54
Vilain XIIII 52
Villeneuve 161
Vinchent 202
Vivyan 74
Vlaamsch Hoofd 96, 174, 175
Vlaanderen 15, 58, 164, 181, 188, 189, 204, 208, 215, 223,  243, 253, 257, 263, 267, 292
Vlaanderenleger 93
Vlaanders 181, 182, 184, 186, 194, 199, 208, 209, 216-218,  267
Von Arnim 260
Von Bülow 120-122, 139, 273
Von Dietrichstein 249-251, 260, 262
Von Metternich 251
Von Sachsen-Coburg-Saalfeld 49
Von Schwarzenberg 261
Von Senfft 273
Von Werther 122
Voortman 35, 186
Wallonië 204, 243, 293
Wannaar 181
Warschau 49, 130
Waterloo 95, 115, 247
Wauters 291
Waver 99, 100, 102, 104, 111
Weenen 155, 262, 269, 287
Weener Congres 270
Wellington 75, 127, 128, 262
Wessenberg 68, 69, 117, 121
West-Vlaanderen 115, 131, 165, 217
Westcapelle 239
Westcapelle : Haesegras 239
Westfalen 161
Westwezel 96
Wetteren 36
White 5
Willem I 13, 16, 33, 45, 60, 64, 68, 79, 82, 83, 111, 112,  129, 137, 138, 141, 147, 153-155, 161, 162, 164, 165, 174, 177, 190, 210, 218-222, 231, 232, 261, 262, 264-266, 269-271, 273, 274, 276, 278, 285, 290-292
Willem II 292
Willems 189
Willmar 284
Wimmertingen 97
Winterslag 97
XVIII Artikelen 65, 67, 68, 71, 84, 86, 129, 130, 134, 257
XXIV Artikelen 147, 148, 150, 154, 221, 265, 266, 269,  270, 272, 275, 278, 279
Zamose 94
Zeeland 96
Zonhoven 97
Zuid-Brabant 131
Zuid-Nederland 185, 261
Zuidelijke Provinciën 132, 150
Zuidelijke Provincies 257
Zwijndrecht 168, 241