V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Belgische Omwenteling van 1830 - Deel I (zd)

Maurits Josson beschrijft hier de onafhankelijkheidsstrijd van België en bekijkt als Vlaams-nationalist de feiten ook en vooral met Vlaamse ogen. De schrijver raadpleegde voor het eerst ook de Nederlandse bronnen. Deze boeken zijn rijk gedocumenteerd (deel III bestaat enkel uit voetnoten en verwijzingen). (362 bladzijden, 11,- euro, enkel te koop als ebook)

Maurits Josson describes the struggle for independance that Belgium did in the second halve of 1830 and in 1831 and 1832. As a Flemish nationalist, he consideres this part of history from aFlemish national point of view. He used for the first time the Dutch sources about these events. These books are very well documented (part III consists only of footnotes and references) (362 pages, 11,- euro, only on CD)

Maurits Josson décrit les faits concernant la révolution belge de 1830. Comme nationaliste Flamand il regarde les choses d'un angle Flamand. Pour la première fois, il a employé les sources hollandaises. Ces livres sont très bien documentés (le tome III ne consiste que de remarques et de références) (362 pages, 11,- euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Levensschets van Dr. Maurits Josson, door K.A. V
Voorwoord XIII
Inleiding XV

Hoofdstuk I - De Fransche muiterijen te Brussel (Augustus en September 1830)

Juliomwenteling in Frankrijk (27, 28 en 29 Juli 1830) 3
De toestand in de Nederlanden 4
Augustus 1830 - De Annexatiepartij aan 't werk 5
De leiders der franschgezinden stellen aan Frankrijk voor België in te palmen 6
De Fransche regeering antwoordt, dat het leger niet gereed is 7
De Potter, Bartels en Tielemans te Parijs 7
De afgevaardigden van "Les Amis du Peuple" te Brussel 8
Fransche relletjes, 25, 26 en 27 Augustus 10
Huis en boekhandel van Libry Bagnano geplunderd 11
Het huis van politie-commissaris De Knijff geplunderd 11
De officier van justie aangevallen 12
Het huis van Van Maanen geplunderd 12
Vernietiging van de drukkerij van "Le National" 13
Plundering bij de wapenmakers 13
26 Augustus, plunderingen van herbergen, bakkerijen en kleerwinkels 13
Het provinciaal bestuur, het huis van den plaatscommandant van van kolonel Eversen geplunderd 13
De Fransche vlag op het stadhuis en in verscheidene stadswijken 14
Plundering van Café Suisse, Muntplaats 14
Plundering van werkhuizen en buitenhuizen 15
27 Augustus - Brand in het park, ellende 15
Van der Linden d'Hoogvorst, bevelhebber der burgerwacht, belofte van brooddeel 16
Proclamatie der Regentie, vreemden veroorzaken relletjes 16
28 Augustus - Koninklijk besluit : de bijeenroeping der Staten-Generaal 17
Een strooibiljet 18
Oproer in Wallonië, de Fransche vlag uitgestoken in bijna al de steden 19
De Franschman Ch. Rogier te Luik 20
Toestanden in Vlaanderen 21
30 Augustus - Koninklijke audientie 22
Aankomst der prinsen te Vilvoorde 23
31 Augustus - Onderhoud der prinsen met eenige Brusselsche notabelen 24
1 September - Intrede van den prins van Oranje 26
Instelling der raadgevende commissie onder voorzitterschap van den Hertog van Ursel 31
2 September - Zitting der commissie 32
Voorstel van Alex. Gendebien : de prins van Oranje koning der Belgen 33
3 September - De raadgevende commissie vergadert 34
Vertrek van den prins, ontslag van Van Maanen, minister van justitie 36
5 September - Proclamatie van den koning 36
8 September - De afgevaardigden der Zuidelijke Provincies vergaderen te Brussel 37
13 September - Opening van den laatsten zittijd der Staten-Generaal van het koninkrijk der Nederlanden 38
Het oproer te Brussel 56
7 September - Aankomst te Brussel van twee benden Luikenaars aangevoerd door de Franschen Ch. Rogier, Lignac en van Bosce 60
11 September - Aanstelling der commissie voor openbare veiligheid 60
15 September - Geen voorloopig bewind 61
Stichting van den Franco-Belgischen club "La réunion Centrale" 62
Adressen aan de afgevaardigden van het Zuiden, hevige economische krisis 62
Eischen der Réunion Centrale 63
16 September - Brief aan Gendebien aan De Potter, annexatie van België 64
18 September - Terugkeer van Vleminckx en Nicolaï 64
Vlucht van Gendebien 65
19-20 September : tweede oproer 65
Aanval op het stadhuis 65
Inname van het stadhuis door den Franschman Grégoire 66
Voorloopig Bewind 66
21 September - Ontbinden van de Commissie voor Openbare Veiligheid en den raad van de burgerwacht, Van de Weyer en Rouppe op de vlucht 67
Schermutseling bij St-Stevens-Woluwe 71
22 September 72
Algemeene vlucht der leiders (18-20 Sept) 73
23 September - De koninklijke troepen bezetten de bovenstad. Tegenstand der muiters aangevoerd door Franschen 75
De stellingen der muiters na de inname der bovenstad 79
Prins Frederik beslist een verdedigende houding aan te nemen 82
21 September - Instelling der Bestuurlijke Commissie 82
Leugen door de Commissie uitgestrooid 84
Benoeming van Engelspach, gezegd Larivière als algemeen agent 84
25 September - De Martelarenplaats 84
De Spanjaard don Juan van Halen opperbevelhebber 84
Zondag 26 September - Terugkeer der vluchtelingen uit "Le Grand Canard" 86
Voorloopig Bewind 87
Het huis van Ferd. Meeus in brand 89
Pletinckx gevangen 89

Hoofdstuk II - Voorlopig Bewind. Laatste poging van den prins van Oranje om de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden te bewaren. Verovering van Vlaanderen door de Franschen Mellinet, Niellon, Grégoire en Pontécoulant

27 September 1830 - Terugkeer van De Potter 93
29 September - Middencomité 94
1 October 1830 - Politieke doeleinden van het Voorloopig Bewind, eerste zending van Gendebien naar Parijs 96
4 October - België onafhankelijk uitgeroepen door het Centraal Comiteit 98
Don Juan van Halen in beschikbaarheid gesteld 102
Prins Willem van Oranje, landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden 102
5 October - Proclamatie van den prins 103
16 October - Proclamatie van den prins van Oranje, België als een onafhankelijken staat erkennende 110
Economische crisis, de hongerlijders plunderen en vernielen 111
18 October - Nieuwe maatregelen van den prins 114
Opening der Staten-Generaal in Den Haag 114
20 October - Koninklijke boodschap, de opdracht aan den prins wordt vervallen verklaard 114
25 October - Afscheidsgroet van den prins 115
26 October - Vertrek van den prins uit Antwerpen 116
Verovering van Vlaanderen door de Franschen le Doulcet de Pontécoulant, Culhat, Mellinet, Parent, Niellon, Grégoire 116
11 October - Pontécoulant te Gent 116
17 October - Overgave van het kasteel te Gent 118
19 October - Pontécoulant te Brugge 119
Grégoire in Noord-Oost-Vlaanderen 120
31 October - Nederlaag bij Oostburg 120
De Franschen Mellinet en Niellon rukken op naar Antwerpen 121
16 October - Overgave van Lier 123
19, 20 en 21 October - Gevechten bij Waelhem, terugtocht der koninklijke troepen 124
25 October - Terugtocht der koninklijke troepen naar Antwerpen 125
27 October - Krijgsraad der Franschen, Mellinet, Niellon, Rogier en Chazal 125
27 October - Beschieting van St-Andrieskwartier 133
28 October - Brand van het stapelhuis St-Felix 135
De Franschman Chazal belast met het militair bevel der stad 136
Dictatuur van den Franschman Rogier 137
Plunderingen 137
30 October - Wapenstilstand 137
De Franschen Ch. Rogier en F. Chazal nemen bezit van het koninklijk paleis 139
Maastricht 139
28 October - Moord op major Gailliard te Leuven 140
Herinrichting van de vrijwilligers 143
Uitspattingen der vrijwilligers 145

Hoofdstuk III - De buitenlandsche mogendheden en de Belgische omwenteling, de Conferentie van Londen (tot december 1830)

Non interventie 149
Scheiding in het bestuur van de Noordelijke en de Zuidelijke Provinciën 151
Verzoek om hulp 152
Uitnoodiging tot een conferentie 155
Eerste zending van Van de Weyer 158
Eerste zitting van de Conferentie te Londen, wapenstilstand (4 November 1830) 159
Derde standpunt van de Fransche regeering, in schijn onafhankelijkheid, inderdaad verdeeling van Belgie 160
Eerste zending van Flahaut 161
De conferentie verklaart dat de wapenstilstand een verbintenis uimaakt tegenover de vijf mogendheden (17 November) 161

Hoofdstuk IV - De Conferentie van Londen, politiek van Frankrijk, ontbinding van het Koninkrijk der Nederlanden, pogingen tot inlijving, openlijk of bedekt, van België

Protokol van 20 December 1830, het Koninkrijk der Nederlanden ontbonden 167

Hoofdstuk V - Het Nationaal Congres van zijn aanstelling af (10 November 1830) tot aan de benoeming van den Regent (24 Februari 1831), buitenlandse politiek, vereeniging van België met Frankrijk of suzereiniteit van Frankrijk over België

10 October 1830 - Besluit der Centrale Commissie, het Nationaal Congres bijeenroepend 179
18 October - Nieuwe diplomatieke zending van Gendebien naar Parijs 180
27 October - Ontwerp van grondwet 180
27 October - Verkiezing der congresleden 181
10 November - Het Congres geopend 184
11 November - Surlet de Chokier, voorzitter 185
12 November - Ontslag van het Voorloopig Bewind, het Congres vertrouwt hem de uitvoering van macht toe 185
13 November - Ontslag van De Potter 187
18 November - Aanstelling der diplomatieke commissie 190
Onafhankelijkheid van België 191
22 November - De monarchale vorm aanvaard 192
24 November - Uitsluiting van het Oranjehuis 194
25 November - Begin der bespreking over de grondwet 202
4 December - Eerste steenlegging van het herdenkingsmonument op de Martelarenplaats 202
16 December - Derde zending van Gendebien naar Parijs 203
24 December - Alexander Gendebien stelt voor de annexatie van België bij Frankrijk uit te roepen 204
30 December - Gendebien bij Louis - Philippe 205
Economische crisis 206
Voorstel van Gendebien : Nemours, koning van België, verbond van Frankrijk en België tot verovering van den linker Rijnoever 206
Sebastiani geeft last te onderhandelen over annexatie van België 209
31 December - Het Voorloopig Bewind dreigt de aansluiting uit te roepen 210
2 Januari 1831 - Annexatie of Nemours koning 211
Antwoord van het Voorloopig Bewind, protokol van 20 December 212
Wanhopige toestand van de Franco-Belgische omwentelingspartij, keus van een staatshoofd 213
5 Januari 214
Annexatie van Philippeville en Mariembourg 215
Otto van Beieren 216
6 Januari - Onderhandelingen van Gendebien met gen. Fabrier 217
Firmin Rogier 217
8 Januari - Laatste onderhoud tusschen Gendebien en Sebastiani 218
Pirmez stelt de keus van Louis-Philippe voor d.i. annexatie 219
Hertog van Leuchtenberg voorgesteld, als voorbereiding der annexatie 219
De Diplomatieke Commissie polst Frankrijk nopens Leuchtenberg 220
11 Januari - Het Fransche antwoord medegedeeld 221
De Fransche regeering wijst officieel het aanbod van inlijving van België bij Frankrijk van de hand 223
11-13 Januari - Zending van bijzondere commissarissen naar Parijs en Londen 224
Persoonlijke unie bij Frankrijk, onder den schepter van Louis-Philippe 225
Maclagan stelt den prins van Oranje voor 233
13 Januari - Het Congres besluit de Fransche regeering te raadplegen 234
21 Januari - De Fransche regeering verklaart Leuchtenberg niet te zullen erkennen 235
23 Januari - Suzereiniteit van Frankrijk, Charles de Capoue 236
25 Januari - Suzereiniteit van Frankrijk door verkiezing van Nemours 236
28 Januari - Louis-Philippe laat door zijne agenten verklaren dat Nemours de kroon zal aanvaarden 237
29 Januari - Protocol van 20 Januari. Bespreking der koningskeuze 238
Kandidatuur van hertog Karel van Oostenrijk 241
Luc. Jottrand tegen het Belgisch inlijvingsaanbod 251
3 Februari - Laatste pogingen der Fransche regeering om de verkiezing van Nemours te verzekeren 253
Mislukte poging der orangisten 256
4 Februari - De afgevaardigden van het Congres 260
12 Februari - Voorstel-Lebeau, een Fransche luitenant-generaal 266
15 Februari - Voorstel De Potter, de republiek 266
5 Februari 1831 - Heldhaftige dood van luitenant Van Speyck 269
7 Februari - De grondwet 270
Optreden tegen Gent 271

Hoofdstuk VI - De annexatiepogingen van Frankrijk mislukt, de kandidatuur Nemours

De Fransche oppositie over het protocol van 20 December 275
Januari 1831 - Besprekingen in de Fransche Kamer 275
Annexatiepogingen van Frankrijk 280
Voorstel van annexatie van Luxemburg, Januari 1831 282
20 Januari 1830 - Annexatie van België voorgesteld 282
Tweede zending van de Flahault 284
Protokol van 20 Januari 1831, onzijdigverklaring van België, poging tot annexatie van Philippeville en Mariembourg 284
Protokol van 27 Januari 1831, verdeeling der schulden, handelsvoorrechten der Belgen 286
De weigering van Nemours aan den Engelschen gezant medegedeeld 292
De Fransche weigering aan de Conferentie medegedeeld 292
Verzet van België tegen het protocol van 20 Januari 1831 293
Nieuwe Fransche poging : prins Karel van Napels 295
Poging tot annexatie van Bouillon (Maart 1831) 296
Annexatie van Bouillon en Landau gevraagd 297
Nieuwe vraag tot annexatie van Bouillon, Mariembourg en Philippeville 298
Bekrachtiging der beginselen voor de scheiding door Frankrijk's regeering (4 April 1831) 299
Openbaar protokol betreffende de grondslagen van scheiding 299
Geheim protokol betreffende de slechting van Belgische vestingen 300
Voorstel der Fransche regeering tot verdeeling van België (April 1831) 302
Voorstel van Soult, verdeeling van België (April 1831) 304
Annexatie van Bouillon gevraagd (April 1831) 304
Protokol van 10 Mei 1831, als uiterste termijn voor de goedkeuring vaststellende 1 Juni 305
Eerste voorwaardelijke opzegging van den wapenstilstand door Willem I (21 Mei 1831) 306

Index

's Gravenbrakel 113
's Gravenhage 35, 68, 114, 128, 161
's Hertogenbosch 140
Aalst 193, 258
Aardenberg 120
Abdij van Eyères 75
Aberdeen 151, 152, 159, 162, 180, 191
Abingdon 304
Algemeene Maatschappij 256, 257, 260
Alpen 220
Alvin 95
Amerika 20
Amsterdam XII, 182
Anderlecht 15, 86, 87
Andries 120
Anoul 257
Anthing 77
Antwerpen V, VI, VIII, X, XII, 5, 22, 23, 38, 41, 44-46, 48-50,  68, 70, 75, 87, 88, 101-103, 105-107, 109-111, 114-116,118, 123, 125-127, 129-134, 137-141, 143, 161, 175, 196,200, 201, 208, 209, 214, 232, 241, 255-257, 264, 269, 275, 276, 280, 283, 304
Antwerpen : Arsenaal 130, 132, 138
Antwerpen : Barrevoetstraat 138
Antwerpen : Begijnenpoort 138
Antwerpen : Bijstandspoort 131
Antwerpen : Brouwerstraat 134
Antwerpen : Brouwersvliet 126
Antwerpen : Citadel 127-129, 131, 134
Antwerpen : Entrepôt 138, 139
Antwerpen : Hospitaalstraat 134
Antwerpen : Kasteel 128, 130-134, 136, 137, 139
Antwerpen : Kloosterstraat 130, 136
Antwerpen : Koninklijk Paleis 134, 139
Antwerpen : Lepelstraat 138
Antwerpen : Muntersstraat 138
Antwerpen : Palinghuis 269
Antwerpen : Rochusstraat 138
Antwerpen : Sint-Andrieskwartier 133
Antwerpen : St-Andrieskwartier 132
Antwerpen : St-Laurensfort 269
Antwerpen : St-Pietersvliet 126
Antwerpen : Stadhuis 129
Antwerpen : Stapelhuis St-Felix 136
Antwerpen : Tivoli 130
Antwerpen : Vlaamsch Hoofd 133
Ardennen 74
Association Belge 93
Ath 86
Athenen 216
Audenaerde 193
Auger 57, 132
Baelen 143
Bailliu 102
Bal 15
Barchon 19
Baron 95
Barrot 6
Bartels 7, 57, 93
Barthelemy 36, 40, 64, 229, 255
Barthélemy 260
Barthélémy 237
Bartier 57, 60
Basdevex 15
Bassaert 101
Basse 15
Bavink 124
Bayet 62, 111, 266
Beelaerts van Blokland 49
Beerenbroek 257
Beide Vlaanderen 118, 119
Beieren 215, 216, 218, 286
Bel-Pellafinet 20
België IX, X, XIII, XV, XVI, XVIII, 5-9, 16, 38, 44-46, 49, 55,56, 58-60, 64, 66, 76, 87, 93-100, 102, 103, 106-109, 111,  112, 114, 115, 118, 126, 127, 130, 142, 149, 151, 154, 156-161, 163, 165, 167-172, 174, 175, 177, 179, 180, 182, 183, 188, 190-192, 194-196, 198, 202-204, 206-212, 214-218, 220, 222-228, 230-235, 237, 239-244, 246-250, 252-254, 256-258, 260-263, 267, 268, 270, 273, 275-296, 298-300, 302-306
Belgiën 6
Belgique IX, 1, 91, 273
Belgisch Comiteit van Parijs 58
Belgische Gewesten 287
Belgische Provinciën 150, 155, 190, 287
Belgische Republiek 102
Belgium 147
Bellet 8
Belliard 300
Berchem 124-126
Berchmans 141
Beresina 112
Berg-op-Zoom 139
Bergen 93, 113
Bergen : Koffiehuis van Verteneuil 113
Bergmann 112
Berlijn 202
Berten 81
Bertrand 9
Beyts 271
Binche 20, 86
Bodson 74
Boeg 202
Boerenoorlog VIII
Boeye 41
Bonaparte 272
Boom 121
Bordeaux 4
Borgerhout 125, 126
Borremans 258-260
Bosce 60
Boschvoorde 67, 73
Bosscha 144
Bossche 108
Bouchez 75, 80, 95
Boucqueau de Villeraie 260
Bouillon 296-298, 304
Bourbon 58, 239
Bourgondië 53
Bourrée VII
Bourson 9
Brabant 27, 53, 143, 200, 255
Breda IX, XI
Breskens 119
Bresson 159, 170, 196, 222-224, 230, 235-238, 253, 261
Bricqeville 279
Brugge 21, 22, 36, 111, 112, 114, 119, 120, 183, 194, 232,  258, 272
Brugge : Dampoort 112
Brugge : Gasthof Cranenborg 21
Brugge : Gevang 21
Brugge : Herberg Noorwegen 112
Brugge : Kathelijnestraat 21
Brugge : Letterkundige Maatschappij 21
Brugge : Markt 21
Brugge : Militair Gevang 21
Brussel VI-VIII, X, XI, 1, 4, 5, 7, 9, 15-17, 19-25, 31-40, 45,46, 49, 50, 56-61, 63, 65-76, 81-84, 86-89, 93, 94, 96, 98,  101, 106, 107, 111, 114, 121-123, 126, 136, 141, 149, 153, 158, 160, 161, 179, 181, 182, 186, 196, 200, 204, 207, 208, 210, 212, 219, 220, 223-225, 229, 231, 232, 237, 248, 257-259, 264, 290, 291, 300
Brussel : 's Gravesteen 11
Brussel : Abrikoosstraat 76
Brussel : Alexianenstraat 62
Brussel : Anderlechtsche Poort 93
Brussel : Beierenstraat 62
Brussel : Belle-Vuepaleis 77
Brussel : Berlaimontstraat 11
Brussel : Bestormstraat 11
Brussel : Café Domino 14
Brussel : Café Suisse 14
Brussel : Dominikanenstraat 13
Brussel : Grandes Messageries 11
Brussel : Groenlaan 27, 28
Brussel : Groot Theater 62
Brussel : Groote Markt 29, 30
Brussel : Grooten Zavel 12, 31
Brussel : Hallepoort 79
Brussel : Hertogelijke Straat 63
Brussel : Hertogenlaan 76
Brussel : Hertogenstraat 76
Brussel : Heuvelstraat 29
Brussel : Hofbergstraat 15
Brussel : Hoogstraat 15
Brussel : Hospitaalstraat 30
Brussel : Hôtel Bellevue 31
Brussel : Hôtel de Belle Vue 80
Brussel : Ijzerenbrug 30
Brussel : Isabellastraat 80
Brussel : Justitiepaleis 12
Brussel : Kazerne Elisabeth 60
Brussel : Kiekenmarkt 29
Brussel : Kleine Carmelietenstraat 12, 80
Brussel : Kleine Karmersstraat 17
Brussel : Kleine St Annastraat 15
Brussel : Kleinen Zavel 12, 13
Brussel : Koffiehuis L'Amitié 80
Brussel : Koningsplein 31, 73
Brussel : Koningstraat 77
Brussel : Koninklijk Paleis 34, 80, 85
Brussel : Koninklijk Plein 80
Brussel : Koninklijke Straat 63, 80
Brussel : Laekenpoort 67
Brussel : Lakenbrug 78
Brussel : Lakensche Poort 25, 27, 28
Brussel : Lakenstraat 29
Brussel : Leuvenplaats 80
Brussel : Leuvensche Laan 77
Brussel : Leuvensche Plein 80
Brussel : Leuvensche Poort 76, 77, 79
Brussel : Leuvensche Straat 15, 76, 77
Brussel : Leuvenschen Steenweg 71
Brussel : Magdalenamarkt 11
Brussel : Magdalenastraat 9, 11-13
Brussel : Martelaarsplaats VIII
Brussel : Martelarenplaats 84, 203
Brussel : Muntplaats 10, 11, 14
Brussel : Muntschouwburg 10, 73
Brussel : Naamsche Poort 25, 76, 77, 79
Brussel : Naamsche Straat 80
Brussel : Nieuwlandstraat 15
Brussel : O.L.V. ter Sneeuwstraat 76
Brussel : Observatorium 76, 77
Brussel : Onze Lieve Vrouw ter Sneeuwwijk 80
Brussel : Oranjeplaats 76, 89
Brussel : Paleis 27, 30, 31
Brussel : Paleis der Natie 199
Brussel : Paleis van Justitie 13
Brussel : Paleizenplaats 77
Brussel : Park 15, 17, 33, 76
Brussel : Plein van het Paleis van Justitie 30
Brussel : Priemstraat 12
Brussel : Regentiestraat 31
Brussel : Ruysbroeckstraat 31
Brussel : Schaarbeeksche Poort 89
Brussel : Schaarbeekschen Weg 80
Brussel : Schaerbeeksche Poort 75, 76, 79, 80
Brussel : St-Joriszaal 62, 66
Brussel : St Michielsplaats 84
Brussel : St Pietersstraat 13
Brussel : Stadhuis 25, 26, 29, 33, 62, 65-67, 73, 75, 81-83, 86,87
Brussel : Stroostraat 12
Brussel : Treurenberg 80
Brussel : Twee Huizen 71
Brussel : Verkensmarkt 78
Brussel : Violettenstraat 30
Brussel : Violettestraat 30
Brussel : Vlaamsche Poort 78, 79
Brussel : Vlaanderenstraat 78
Brussel : Vossenstraat 15
Brussel : Warande 77, 79, 88
Brussel : Warande-Schouwburg 180
Brussel : Warandeberg 80
Brussel : Warmoesberg 10, 11
Brussel : Waux-hall 15
Brussel : Willebroekvaart 78
Brussel : Willemspoort 28, 78, 79
Brussel : Wolvengracht 10
Bruxelles 1
Buffin 1, 91
Bülow 170
Bulwer 147
Capiaumont 12
Carpentier 269, 270
Carrel 5
Carton 15
Cartwright 60, 109, 159
Cassiers 134
Castillon 257
Cats 49
Cattier 113
Charleroi 113, 219
Charles X 1, 4, 193
Charlier 60, 80
Charpigny 75
Chassé 118, 126-135, 137-139, 258
Chazal 20, 27, 30, 71, 74, 85-87, 94, 95, 125, 126, 134, 136,  139, 145
Cherbourg 4
Chlopicki 163
Claes 196, 200, 242
Claus 249
Club : La Réunion Centrale 63, 64, 67, 74
Club La Réunion Centrale 62
Cogels 200
Coghen 94
Collier 269
Congres te Weenen XV
Congres van Weenen 156
Constant 33
Coomans 13
Cornet 200
Cornet de Grez 36
Cort-Heyligers 87, 124
Cortenberg 87
Cortwright 201
Corver Hooft 51
Courrier des Pays-Bas 16, 85
Culhat 12, 116
Cureghem 15
Czaar Nicolaas 157
Czaar Nikolaas 153, 163, 167
D'Aerschot 190, 235, 236, 248, 252, 255, 260
D'Anethan 42
D'Ansembourg 200
D'Ansemburg 255
D'Aremberg 16, 63, 66
D'Aubremé 27, 32
D'Hane Steenhuize 101
D'Hanis van Cannart 200
D'Hauw 112
D'Hoogvorst 24, 25, 31, 34, 65, 67, 73, 257
D'Omalius Thierry 40, 42
D'Orleans 216
D'Orléans 165, 254
D'Oultremont 66, 67
Daine 140, 143-145
Dantevelle 62
David 193, 225, 226, 237, 255
Davignon 225, 226, 237, 248, 255
De Baillet 195, 227
De Baillot 200
De Bast 259
De Bavay 1, 133
De Beauharnais 219, 222
De bergeyck 200, 242
De Bethune 8
De Béthune 255
De Blargnies 225, 226, 237, 249, 266
De Borchgrave 41
De Bremaeker 82
De Broglie XVII, 149
De Brouckere 5, 6, 36, 40, 41, 54, 55, 64, 105, 107, 109, 182,  192, 230, 237, 255, 260, 265
De Capouc 295
De Capoue 236
De Celles 7, 36, 40, 44, 61, 105, 107, 109, 182, 190, 191, 211,  213, 215, 218, 220, 221, 223, 235, 236, 238, 253, 260, 265
De Chokier 200
De Cock 101
De Coninck 134
De Constant de Rebecque 26, 30, 76, 87
De Coppin 82, 83, 87, 130, 186, 237, 255
De Cruyckenburg 24
De Culhat 9, 11, 62, 75, 80, 85, 95, 117, 121
De Fauvage 78
De Flahault 236
De Flahaut 283, 284
De Flamingant VII
De Foere 185, 187, 197, 200
De Gamond 8, 116
De Gardin 57
De Gerlache 20, 38, 40, 64, 105, 182, 185, 197, 200, 202, 215,  231, 245, 256, 270
De Gorter 269
De Grammont 100
De Grey 200
De Guchtenaere XII
De Haan 118, 128
De Haerne 193
De Hart 124
De Jonge 50
De Kempen 136
De Knijff 11-13, 15
De Koning XII
De la Coste 67, 102, 103
De la Moussaye 14
De la Tour du Pin XVI
De Labeville 193
De Laborde 278
De Langhe 6, 36, 64
De Langsdorff 196, 197, 201
De Lannoy 147, 150, 224, 299, 303
De Lawoestine 237, 238
De Lendonck 118
De Lens 123
De Leuze 255
De Lhoe de Mheer 145
De Liedell de Well 41, 48, 201
De Lieven 302
De Ligne 60
De Melotte d'Envoz 41
De Mercy 63
De Mérode 18, 22, 60, 73, 86, 87, 93-95, 99, 100, 106, 116,125, 130, 182, 183, 186, 189, 207, 210, 229, 237, 249, 250,  255, 260
De Meulemeester 102
De Moor 41, 44
De Mortenart 303
De Muelenaere 21
De Neeff 141
De Pelichy van Heurne 230, 241
De Pontécoulant 95, 117, 119, 121
De Potter 7, 8, 37, 57, 61, 64, 66, 67, 74, 93, 94, 99, 100, 102,179-181, 184, 185, 187, 189, 190, 266
De Rebaulx 183
De Rhodes 243, 251, 260
De Richemond 5
De Robaulx 193, 194, 266
De Robiano 73, 134, 135, 255
De Robiano de Borsbeek 201
De Roisin 26
De Rouck 41, 47
De Ryckere 257
De Saksen-Weimar 125
De Schonen 278
De Sebastiani 204, 206, 208, 209, 227
De Sécus 17, 18, 36, 40, 60, 201
De Smet 193, 194, 197, 255
De Smet de Nayer 101
De Stassart 5-7, 73, 94, 182, 185, 219, 220, 225, 238, 255
De Stokhem 200
De Stomme van Portici 10
De Talleyrand 151, 157, 159, 209, 256, 261, 262, 280, 292
De Thier 193
De Trazegnies 201, 257
De Vischer 105
De Visscher de Celles 182
De Vos VII
De Wapenaert 41
De Wargny 17
De Wellens 32
De Xhenomont 26
Dechez 62
Degorges 113
Deheemptinne 200
Delcominet 128, 129
Delfosse 81, 82
Della Faille 257
Delwarde 193, 215, 255
Demony 145
Den Haag XII, 17, 22, 34, 37, 38, 56, 63-65, 87, 127, 152,  160, 205
Dendermonde 101, 118, 258
Des Galets 75, 76, 80
Des Tombe 117, 118
Desmet 243, 250
Desouvelles 255
Destouvelles 183, 199, 200
Destriveaux 190
Devaux 4, 183, 192
Dibbets 140, 145
Dieghem 71
Dietschen Bon XII
Dinant 193
Discailles 177
Domis 200
Donker Curtius 52
Doornik 20, 182, 208, 229, 247, 256
Dotrenge 257
Douai 57
Du Chastel 257
Du Monceau 257
Dubois 127, 134, 200
Ducpétiaux 62, 71, 75, 114
Duffel 121, 124
Duitschland VI
Dumonceau 26
Dutillet 75, 95
Duval 257
Duval de Beaulieu 195, 233, 255
Duvivier 118-121, 258
Ecaussines 86
Edingen 113
Eecloo 259
Eekloo VII
Eindhoven XII
Elbeuf 246
Emancipation 144
Engeland XVIII, 4, 149-153, 155-160, 162, 167, 175, 180, 191,  201, 205, 206, 208, 209, 217, 225, 240, 247, 261, 262, 267,275, 277, 281, 283, 285, 293, 295, 298, 299, 302-305
Engelbrecht IX
Engelspach 84
Esschen 143
Esterhazy 159, 167, 170
Etienne 275
Etterbeek 79
Europa VIII, XV-XVIII, 36, 42, 47, 52-54, 100, 108, 113, 132,  142, 149, 151, 152, 155, 158, 159, 163, 168-172, 195-197,204, 208-210, 218, 224, 228, 230, 231, 242-244, 246, 247,267, 279, 281, 282, 288, 297, 300, 302
Europe 147
Everard 75, 80, 95
Evere 71
Eversen 14
Eymael 128
Fabri VII
Fabri-Lougrée 44
Fabvier 216
Faider 62, 71
Falck 170, 173, 306
Favauge 128
Feignaux 266
Felner 84
Fentin 15
Ferdinand II 236
Fiacre 105
Flahaut 161
Fleury-Ducay 74
Fonson 143
Foreign Office 159
Forgeur 183, 185
Frameries 20
France IX, 1, 10, 29, 30, 273
François 255
Frankrijk VIII-X, XV-XVIII, 3-10, 18, 46, 49-51, 57, 58, 64,  67, 74, 93-100, 107, 108, 116, 149-161, 163, 165, 167, 168,170, 173, 174, 177, 180, 182-184, 191-194, 196-198, 201-215, 217-232, 234-257, 261-265, 267, 268, 272, 273, 275-277, 279-285, 289-293, 295-304
Fransman 193
Freson 219
Frets 50
Friedrich-Wilhelm III 152, 153
Friesland 49
Gaillard 140-143
Gallië 225
Garde Nationale 59
Gauzal 275
Gazette de France 6
Gazette des Pays-Bas 72
Geefs 203
Geelhand 41, 257
Geelhand della Faille 45
Gelderland 53
Gendebien 5-7, 18, 20, 22, 33, 37, 60-62, 64-67, 73, 74, 86, 87,93, 94, 96-99, 179, 180, 182-184, 186, 189, 203-207, 210-  212, 215, 216, 218-220, 227, 228, 235-238, 247, 251, 255,260, 262, 265
Genlis 6
Gent XII, XVII, 22, 38, 45, 46, 53, 87, 101, 102, 106, 107,  111, 112, 116, 120, 205, 214, 232, 256-260, 271, 272
Gent : Brugsche Poort 259
Gent : Brusselsche Poort 116
Gent : Citadel 117
Gent : Kasteel 117, 118
Gent : Kouter 117
Gent : Oefeningsplein 121
Gent : Recollettenbrug 117
Gent : Recollettenplaats 117
Gent : Veldstraat 117
Gent : Vlaamsche Hoogeschool X
Gerard X
Gérard 237
Ghlin 113
Givet 73
Gobbelschroy 17
Goblet 257
Godot 57
Goethals 119, 193
Goetz 118
Goffin VII
Goffinet 193
Goupil X
Granville 261, 262, 291, 296-298
Grégoire 62, 66, 71, 72, 75, 76, 84, 91, 95, 116, 120, 121, 258-260, 269, 270, 272
Grey 156, 162, 283, 285
Griekenland 261
Groot-Brittanje 155, 168, 170
Guizot 1
Gumoëns 81
Havelt 95, 96
Heilig Verbond XVI
Heilige Alliantie XV
Heliot 8
Henegouw 113, 114, 181, 201, 228, 236, 246, 255
Henegouwen 41, 53, 214
Hennequin 183, 255
Hermans 141
Herremans-Lybaert 112
Herve 19
Heuvelmans VIII
Heyerman 14
Hippolyte XIIII 73
Hohenzollern 201
Holland XVII, 41, 44-46, 49-55, 66, 111, 114, 127, 136, 140,  147, 151, 168, 169, 171, 172, 175, 184, 197, 204, 242, 286,300
Hornu 113
Hotton 24, 27, 28, 30, 74
Humbert 107
Huybrechts 91
Huysman d'Annecroix 200
Ierland 277
Indië 45, 46
Italië 20, 163, 202, 220, 277, 305
Jacques 255
Janssens VIII
Janssone X
Java 46
Jemmapes 113
Jemmappes 20
Jenneval 62, 124
Jolly 36, 81-83, 87, 95, 186, 210
Jones 257
Josson III, V, VII-XIII
Jottrand 100, 183, 231, 234, 245, 251-253
Journal de Louvain 140
Journal des Flandres 272
Journal du Commerce IX
Journal Officiel 3
Juste 56, 177, 195, 225
Kaapkolonie 151
Karel den Stoute 53
Karel V 53
Karlemanje 231
Keizer Alexander 55
Kenor 118
Kessels 81, 84, 85, 129, 132, 133, 135, 137
Klinkhamer 133
Kockaert 32
Koninkrijk der Nederlanden XVI, 5, 9, 41, 52, 53, 98, 149-  152, 154, 155, 165, 169, 171, 172, 174, 201, 202, 210, 214,286-289, 302, 303
Koninkrijk der Nederlanders 147
Kortrijk 193
Korvet Komeet 133
Korvet Proserpine 133
Krahmer de Bichin 77
L'Emancipation 111
L'Observateur du Hainaut 111
L'Olivier 258
L'Union Belge 119, 180, 276
La Coste 109
La Fayette 4-6, 8, 97, 100
La Liberté 206
La Muette de Portici 1
La Réunion 107
La Tribune des Départements 57
Laeken 26
Lafeuillade 62
Lafitte 297
Lamarque 5, 6, 207, 231, 275-277
Land van Luik 54
Landau 297, 298
Lannoo III
Lansdowne 162
Lardinois 191, 193, 225, 226, 237, 255
Larivière 84
Lawoestine 6, 261
Le Belge 7, 8, 73, 111
Le Constitutionnel 290
Le Courrier de la Meuse 111
Le Courrier des Pays-Bas 6-8, 73, 111, 180
Le Doulcet 95
Le Doulcet de Pontécoulant 116
Le Hon 5, 6, 40, 41, 61, 62, 105, 107, 109, 182, 187, 190, 213,  215, 229, 237, 247, 252, 255, 260, 303
Le Journal d'Anvers 111
Le Journal de Gand 111
Le Journal du Luxembourg 111
Le National 3, 5, 10, 13
Le Patriote 107, 180
Le Politique 4, 21, 183
Le Politque 111
Le Temps 251
Le vrai Patriote de Bruxelles 111
Lebeau 4, 20, 21, 94, 183, 196, 220, 228, 234, 266, 305, 306
Lebroussart 58, 73, 95
Légion Belgo-Parisienne 116
Légion Parisienne 57, 95
Legrelle 196, 200
Leiden XI, XII
Leopold I 96
Lepage 60
Les Amis du Peuple 57, 59
Lesbroussart 266
Lesire de Valter 57
Leuchtenberg 213, 219-223, 234-241, 247, 249, 250, 253-255,  293
Leuven X, 72, 87, 96, 123, 140-143, 181, 258
Leuven : Gemeentehuis 140
Leuven : Markt 141
Leuven : Vaartpoort 141
Levae 73
Levaillant 75, 80, 95
Leyds VIII
Libry Bagnano 10-13
Liebaert 112
Liedts 185
Lier 46, 121-125, 136
Lier : Antwerpschen Straatweg 124
Lieven 170
Lignac 20, 21, 60, 183
Lille 1
Limburg 41, 43, 48, 49, 53, 110, 115, 121, 143-145, 183, 201,  205, 213, 229, 239, 255, 293
Linthout 72
Lisp 123
Lodewijk XIV 231
Londen 110, 116, 144, 147, 151, 152, 158, 159, 161, 165, 167-  170, 180, 196, 201, 203, 208-214, 216, 223, 224, 232, 233, 236, 239, 254, 256, 261, 264, 273, 283, 284, 286, 290, 295, 297, 299, 302
Lot-bij-Halle IX
Louis-Philippe 6, 9, 57, 96-98, 108, 149-152, 154, 160, 165,  183, 201, 203, 205, 206, 216, 219, 220, 224-229, 232, 234-237, 240, 243-245, 247, 248, 250, 254, 256, 260, 262, 263, 266-269, 282, 283, 285, 289, 291, 295-298, 302
Louis-Philippe I 107
Louis XIV 268
Louviers 246
Luik 4, 19-21, 35, 40-42, 44-46, 60-62, 65-67, 71, 72, 75, 81,  85, 94, 101, 181-183, 185, 191, 200, 214, 227, 228, 234,245, 246, 255, 295
Luik : Theaterplaats 20
Luikerland 236
Luxemburg 42, 109, 169, 185, 191, 201, 202, 205, 208, 210,  213, 239, 250, 255, 257, 282, 284-286, 293, 295-297, 299
Lybaert 112
Maas 54, 303
Maasleger 143
Maastricht 114, 139, 140, 143-145, 175, 182, 210
Maatschappij van Luxemburg 257
Maberly 304
Mackintosch 11
Maclagan 200, 233
Mahieu 258
Maison 160, 192
Maldeghem 120
Manchester 15, 47
Mangnin 192
Marche 248
Marengo 250
Mariabourg 285
Mariakerke 259
Mariembourg 215, 282, 299
Marlet 260
Martignac 3
Massard 113
Mathieu Laensberg 183
Mathon 77
Matthieu 260
Matuszewic 159, 170
Maubeuge 57
Maugnin 231
Mauguin 5, 273, 275, 276, 283
Mauviet 57
Mechelen 23, 68, 121, 126, 134, 136, 141, 258
Mechelen : Gasthof De Kraan 141
Meeus 15, 60, 89
Meeuws VI
Mellinet 5, 62, 72, 75, 80, 81, 84, 91, 95, 116, 121, 122, 124-  126, 129-131, 133-137, 140, 143, 145
Merksem 125
Merksplas 143
Messager de Gand 272
Metternich 153, 154, 158, 167
Meulemeester 112
Mignet 5
Milaan 219
Minne 102
Moerdijk 114
Molenbeek 79
Moniteur Universel 273
Mons 20, 65, 73, 182, 193, 208, 225, 247, 249, 275
Morel 256, 257
Moretus 57
Moskowa 250
Moyard 73
Muller 13
Namen 74, 83, 107, 114, 182, 185, 193, 208, 225, 255, 257,  258
Napels 218, 296
Napoleon VI, XV, 55, 80, 97, 105, 163, 222, 231, 232, 268
Napoléon 256
Napoleon I 219, 241
Nassau 33, 35, 51, 88, 106, 107, 174, 194-202, 204, 258, 286,  296, 297
Navarre 251
Nederland XVIII, 54, 144, 151, 154, 156, 157, 160, 165, 239,  256, 286-289, 293-295, 303, 306
Nederlanden 4, 5, 34, 38, 50, 53, 56, 57, 70, 85, 91, 122, 149-  157, 159-161, 163, 167-171, 173, 182, 184, 241, 287-289,294, 296, 297, 305
Nederlandsche Gewesten 287
Nederlandsche Provinciën 287
Nemours 97, 161, 180, 204, 206, 207, 209, 211, 212, 214, 215,  218, 223-225, 228, 230, 235-241, 243-248, 250, 253-257,260-263, 265, 267, 269, 273, 278, 280, 281, 283, 285, 290-293, 295, 296
Nepveu 27
Nesselrode 153
Nethe 121, 124
Neufchateau 260
Ney 88
Nicolaï 63-65
Nicolay 36, 87
Niellon 62, 71, 72, 74, 85, 86, 91, 95, 116, 123-127, 129-131,  133-135, 137, 143
Nijpels 102, 122, 137, 138
Nijvel 86, 195, 227, 255
Nillis 257
Nique 86
Noord-Brabant 126
Noord-Nederland 49, 114, 124, 154, 171, 270, 287
Noordelijke Gewesten 171
Noordelijke Nederlanden 150, 168
Noordelijke Provinciën 161
Noordzee 158
Nothomb 185, 190, 240, 254, 255, 262
Obrie VII
Oost-Vlaanderen 41, 47, 185, 197, 200, 241, 243, 255
Oostburg 120
Oostende 62, 119, 161, 209, 233, 281, 283, 304
Oostenrijk XVIII, 149, 152, 154, 155, 157-159, 163, 167, 168,  170, 202, 277, 287, 302
Oostenrijksche Nederlanden 54, 159
Op-Haeren 143
Opdam 270
Orangisten 199, 256, 260
Orangisten-partij 96
Oranje IX, 103, 115, 116, 160, 163, 256, 258, 286
Oranje-Nassau 43, 151, 158, 163, 171, 194, 195
Oranjehuis XVII, XVIII, 202
Orban 200
Orleans 4, 203, 216, 241, 295
Orléans 225
Osy 127, 196, 200, 244, 264, 292
Oude-God 124
Oudenaarde 258
Palais Royal 238, 268
Palmaert 18, 22, 102
Palmerston XVIII, 147, 158, 161, 162, 167, 170, 215, 261,  267, 282, 285, 290-292, 295-297, 299-301, 303-305
Papeians de Morchoven 101
Parent 75, 80, 85, 95, 116, 121-123
Parijs 3-9, 57-59, 62, 66, 75, 93, 96, 112, 121, 149, 153, 155,  158, 174, 180, 182, 183, 203, 204, 207, 210, 211, 215, 216,220, 221, 224, 225, 234, 235, 237, 238, 251, 252, 260, 262,264, 266, 267, 283, 289, 291, 292, 297, 299, 303
Parijs : Hotel Monaco 260
Parijs : Passage des Petits Pères 60
Parti du Mouvement 97
Paturages 20
Perier 297-302
Pesez 9, 62
Petersburg 202
Philippeville 183, 193, 215, 250, 282, 285, 299
Philips den Schoone 53
Picard VII
Pieters 196, 200
Pijcke 48
Pirmez 219, 237
Pirson 193, 213, 237
Plaisant 36, 94
Pletinckx 1, 67, 79, 81, 84, 89, 114
Polen 163, 167, 174, 247, 277
Poncelet 75, 80, 95
Ponsonby 170, 262, 264, 265, 291, 300
Pontécoulant 91, 118-120
Portland-Cement V
Portsmouth 241
Post 76, 77
Pourbet 85
Pôvlakte 163, 202
Prévinaire 257
Prins Frederik 17, 68, 70, 72, 73, 75-79, 81-85, 87-89, 121,  124, 139
Prins Otto 215, 216, 218
Proclamatie van Warschau 55
Protokol van Aken 159
Pruisen XVIII, 98, 149, 152, 155, 157-159, 167, 168, 170, 202,  282, 284, 302
Pyramiden 250
Pyreneën 251
Raad van Vlaanderen X
Raikem 94, 233
Ravels 143
Reinhard VII, X
Renor 59
Répécaud 303
Republiek der Vereenigde Nederlanden 286
Réunion Centrale 106, 180, 181, 199
Rey 15
Reyphins 40
Rijckewaert 102
Rijn 54, 97, 150, 154, 158, 163, 180, 184, 203, 225, 244, 250,  251
Rijnland 9
Rijnprovincie 282
Rijsel 57, 65, 73, 93
Risquons-Tout VI, 9
Robaulx 192, 193
Robert 86
Rodenbach 71, 73, 194, 195, 199, 201, 213-215, 233
Roermond 144
Roermond : Roode Brug 144
Rogier 4, 5, 20, 21, 60, 62, 66, 67, 71, 73, 74, 83-85, 87, 94,99, 100, 102, 113, 125, 126, 130, 134-139, 177, 179, 182,  183, 186, 190, 203, 210, 214-218, 220, 221, 223, 224, 227, 232, 238, 246, 255, 262
Romanow 201
Rome 182
Rooman 102
Rotterdam XII, 63
Rouppe 24, 34, 36, 60, 67
Roussel 140, 142
Rupel 121, 124
Rusland XVIII, 55, 98, 149, 152, 155, 157-160, 167, 168, 170,  202, 214, 218, 277, 302
Saint-Martin 95
Saksen 282
Saksen-Weimar 128, 144, 145
Salverte 277
Sandelin 21, 40, 41, 47, 48, 114
Sarrelouis 250
Sas van Gent 120
Schaarbeek 27
Schaerbeek 82
Schelde 46, 54, 116, 161, 170, 175, 196, 210, 213, 239, 244,  275, 293, 295
Schepern 144
Schuermans 13
Schuurman 76, 77, 87
Sebastiani 6, 160, 161, 201, 204, 205, 211, 215-218, 221-224,  235-237, 251-254, 262, 267, 279-284, 289, 291, 292, 295-298, 301-304
Sécus 22
Sedan 246
Segher X
Seraing : Cockerillwerken 19
Seron 193, 250
Séron 183, 237
Serraris 77
Shuermans 12
Sirtema van Gravenstins 27
Smuts VIII
Société des Amis du Peuple 1, 9
Société Générale 257
Soult 304
Spa 20
Spanje 53
Speleers XII
Spinnaels 257
Sprenger 131
St-Joost-ten-Oode 76
St-Nicolaas 118
St-Niklaas 101
St-Petersburg 106, 152, 286, 303
St-Stevens-Woluwe : Leuvenschen Steenweg 75
St James 290
St Nicolaas 46
Staedler 91
Staedtler 16, 66
Statenbond van het Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden  VIII
Stevens 32
Stieldorf 71
Stok 15
Story 257
Surlet de Chokier 6, 40, 43, 44, 105, 182, 183, 185, 197, 199,  236, 255, 260, 266, 269
Surmont de Volksberghe 215
Taag 250
Talleyrand 152, 154, 160-162, 165, 167, 170, 173, 201, 215,  224, 236, 261, 267, 273, 281-286, 291, 297, 299, 301-303
Temsche 46
Tervuren 65
Theux 20
Thielt III, 193
Thienen 87
Thiers 5
Thompson 13
Thonus 248
Thorn 201
Thuin 86, 113
Tielemans 7, 8, 57, 93, 145
Tirailleurs belges 57
Tivoli 138
Tongeren 87, 182
Toussaint 14, 266
Traktaat van Aken 168
Traktaat van Parijs 159
Transvaal VIII
Trélon 74
Trip 76, 78, 121
Tromp 270
Turnhout 143
Twee Sicilieën 236
Ukkel 15
Unie 53
Union Belge 137, 142
Utrecht 49, 53
Valazé 89
Valenciennes 1
Valencijn 59, 60, 62, 65, 67, 73, 74, 93
Valencijn : L'Hôtel du Grand Canard 74
Valkenborg 143
Van Aerschot 235
Van Aerts 134
Van Aremberg 24, 27, 31-33, 79, 91
Van Asch van Wijck 53
Van Assche 26
Van Balveren 78, 79
Van Bassano 219, 238
Van Beieren 219
Van Bijlandt 16, 36
Van Crombrugghe 101, 257
Van Cruyckenburg 26
Van Damme 112
Van de Poele 259
Van de Weyer 5, 7, 24, 34, 36, 37, 60, 63, 67, 74, 86, 87, 94,  99, 106, 158, 179, 180, 182, 183, 186, 189-191, 197, 199,203, 204, 210, 211, 213, 214, 252, 254, 255, 264, 265
Van den Burcht 73
Van den Herreweghe 126-131, 133, 135
Van der Belen 255
Van der Burch 24
Van der Fosse 32, 67
Van der Goltz 27
Van der Kelen 67
Van der Linden 87, 99, 121, 186, 210, 271
Van der Linden d'Hoogvorst 16, 18, 22, 24, 27, 28, 32, 36,  82, 83, 85, 87, 186
Van der Meere 26, 67, 73, 74, 86
Van der Poele 259
Van der Smissen 28, 74, 86, 257
Van Gavre 38
Van Geen 114, 126, 139, 175
Van Gheel 85
Van Gobbelschroy 14, 33, 102, 103, 109, 257
Van Halen 1, 62, 79, 80, 84, 95, 102, 113
Van Heerde 124
Van Hoobrouck de Mooreghem 244
Van Hoogendorp 27
Van Hulthem 41
Van Langenhove VI
Van Limburg-Stirum 26, 30
Van Maanen 12, 13, 18, 22, 36, 256
Van Maas 133
Van Napels 236, 261, 264, 285, 295
Van Oostenrijk 241, 242, 254
Van Oranje 24, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 43, 77, 85, 91,  102, 103, 105-111, 114, 115, 124, 150, 151, 160, 163, 174, 195, 201, 202, 204, 205, 214, 218, 232, 233, 242, 256-259, 266
Van Oranje-Nassau 103
Van Orleans 267
Van Orléans 235
Van Reichstadt 213
Van Remoorter 258
Van Renesse 200
Van Rolleghem 112
Van Roy XII
Van Saksen-Coburg 174, 204, 205, 218, 234, 282, 286, 298
Van Saksen-Weimar 87, 123, 127, 133, 140
Van Saxe-Coburg 107
Van Snick 246
Van Speyck 269, 270
Van Sytsama 49
Van Ursel 24, 27, 31, 32, 60, 102, 103, 105, 109
Van Utenhove van Heemstede 49
Van Velsen 48
Van Volden de Lombek 200
Van Zuilen van Nyevelt 306
Van Zuylen 256
Van Zuylen van Nyevelt 173
Vandersmissen 24
Venlo 143-145
Venlo : Maaspoort 144
Verbond van Vlaamsch-Hollandsche Vereenigingen XII
Verbonden Rijk der Nederlanden en België 56
Verdrag van Parijs 171
Verdrag van Weenen 156, 157
Verdussen 127
Verduyn 243
Vereenigde Koninkrijken der Nederlanden 111
Vereenigde Nederlanden 111, 171, 172
Vereenigde Provinciën 54, 156
Vereenigde Staten 4
Verhaegen de Nayer 101
Verstolk van Soelen 5, 305
Verteneuil 113
Verviers 19, 71, 193, 214, 225, 226, 246, 248, 256
Vesder 19
Vilain XIIII 185, 195, 210, 239, 247
Vilvoorde VI, 14, 36, 89
Vilvoorden 23, 25, 65, 68, 71, 75, 88, 121
Virlvoorden 78
Vlaamsch-Nationale Landsbond X
Vlaamsch Aktivisme IX
Vlaamsch Nationaal Verbond VII
Vlaamsche Universiteit XII
Vlaamsche Volksraad VII
Vlaanderen VIII-XI, XVII, XVIII, 15, 22, 49, 50, 53, 91, 101,  102, 110, 112, 116, 145, 181, 203, 210, 255
Vlaanders 120, 121
Vleminckx 63, 65, 73
Voltaire XVIII
Von Binden XVI
Von Bulow 158, 159
Von Lieven 159
Von Wessenberg 167
Vorst 15
Vos XII
Waelhem 121, 122, 124
Wallonië XVI, XVII, 19, 112, 255
Walpole 150
Warschau 202
Wasigny 183
Wasmes 113
Waterloo 28, 74, 86, 99, 174, 275
Waternaux XII
Wauthier 14
Weenen 155, 202
Weener Congres 286, 297
Weener Tractaat 156
Weener Verdrag 149
Wellens 11, 29
Wellington XVIII, 88, 149, 150, 153, 154, 156-158, 162, 180,  191
Werbrouck 196
Werbrouck-Pieters 200
Wessenberg 170, 284
West-Vlaanderen 41, 47, 48, 200
Westwezel 143
White 13, 18, 31, 88, 142, 165, 177
Wijvekens 244
Wilhemy 57
Willem I V, XVI, 38, 39, 41, 52, 64, 73, 85, 102, 103, 105,  110, 152-155, 159-161, 170, 175, 182, 184, 190, 195, 199,202, 205, 206, 232, 246, 256, 289, 293, 305, 306
Willemdorp 116
Willems I
William IV 152, 155
Wilson 15
Ysendyke 120
Zeeuwsch Vlaanderen 210
Zellick 71
Zellick : Gentschen Steenweg 75
Zeventien Provinciën 96, 270
Zoniënbosch 75
Zuid-Afrika 151
Zuid-Brabant 44
Zuid-Nederland XVI, 110, 124, 154
Zuid Brabant 16
Zuidelijke Gewesten 154
Zuidelijke Nederlanden 8, 93, 150, 159, 168, 232, 237
Zuidelijke Provinciën 102, 103, 115, 127, 152, 161, 171
Zwitserland 8, 277, 283