V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Beschrijving van Brussel (1828)

Dit werk van Hartog Somerhausen, dat dateert uit 1828, beschrijft de stad Brussel tijdens de korte periode gedurende dewelke België, Nederland en Luxemburg samen het Koningrijk der Nederlanden vormden. Het betreft zeker een zeldzaam werk vermits het in het Nederlands gesteld is. Een leraar en zijn leerlingen maken een aantal wandelingen door Brussel en delen aan de lezer mee wat ze zien (280 blz., 8,50 euro - enkel op CD).

This work of Hartog Somerhausen, which dates from 1828, describes the city of Brussels during the short period in which the actual countries of Belgium, the Netherlands and Luxemburg formed the "Kingdom of the Netherlands". Because it is written in Dutch this is a very rare work. A teacher and his pupils make a number walks in the city and say to the reader what they see (280 pages, 8,50 euro - only on CD).

Cet oeuvre de Hartog Somerhausen, qui date de 1828, décrit la ville de Bruxelles pendant la courte période durant laquelle les pays de l'actuel Benelux formaient le "Royaume des Pays-Bas". Etant écrit en Néerlandais, il s'agit d'un oeuvre rare pour l'époque. Un instititeur et ses élèves font un nombre de promenades à travers la ville et disent au lecteur ce qu'ils voient (280 pages, 8,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Voorrede. 3

 Voorberigt van den schrijver. 5

 Eerste zamenspraak.  Inleiding. 11

 Tweede zamenspraak.  (Over de Aardrijkskunde, in het algemeen, en hare bepaling; Topographie, kaarten en platte gronden; de vier hoofdwindstreken, hoe dezelve in de natuur en op kaart gevonden worden; wat het is, zich te orienteren; de tusschen- windstreeken.) 17

 Derde zamenspraak.  (Zwarigheden omtrent de opsporing van den oorsprong, de wording, den naam, en de eerste bewoners van Brussel; proeve van oplossing die zwarigheden; allengskens plaats hebbende vergrootingen der stad; rampen, die dezelve getroffen hebben; optelling van eenige der merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis, enz.) 23
 

Vierde zamenspraak.   (Over de geographische ligging, algemeene eigenschappen der stad met betrekking tot het koningrijk, afstand van de voornaamste steden in het land, opgave der bevolking, uitgestrektheid, verschillende afkomst, gezindheid en taal der inwoners, verschil tusschen de boven- en beneden-stad, luchtgesteldheid, optelling der bergen, hoogste en laagste plekken der stad, de Senne, de Vaart, de koophandel, natuurvoortbrengsels en fabrijken.) 33

 Vijfde zamenspraak.  (Over de poorten van Brussel, de verdeeling in arrondissementen en wijken, die in parochien en derzelver succursalen, de kerken der onroomschen, St. Michiel, Patroon der stad, en de kloosters) 47

 Zesde zamenspraak.  Wijk I. (Optelling der grootste straten en pleinen, der kleine straten, beschrijving der voornaamste gebouwen : de Hallepoort, het St Pietersgasthuis, de Lankaster-school, de Minimen-kerk, de groote zavel, de fontein, de regtbanken van eersten aanleg en van koophandel, de zavelkerk, de kleine zavel, het hôtel Aremberg, het voormalig hôtel Kuilenburg, de nieuwe gevangenis, het hoog geregtshof.) 57

 Zevende zamenspraak.  Wijk 2. (Optelling der straten en pleinen, beschrijving der voornaamste inrigtingen, de voormalige kloosters der Kapucijnen enz., de Kapelle-kerk, de Gasthuizen, het Post-kantoor, de brievenbussen, de fabrijken, de bleekerijen, het badhuis aan de Senne enz.) 71

 Achtste zamenspraak.  Wijk 3. (Optelling der straten en pleinen, beschrijving der voornaamste gebouwen en stichtingen : de bleekerijen, de oude markt, het voormalige klooster der rijke Klaren, de Fonteinplaats, de kerk van den heiligen Gaugericus, het badhuis op de Fonteinplaats, de voormalige kloosters der zwarte zusters en der Karthuizers, de nieuwe graanmarkt, het voormalige klooster Jericho, de oude graanmarkt.) 79

 Negende zamenspraak.  Wijk 4. (Opnoeming der pleinen, grachten en straten; over de wijk in het algemeen; de voorwerpen tot den Ommegang behoorende en diens oorsprong; het veerhuis, de St. Katherinakerk, het visschershuis, de kraan, het begijnhof, het nieuwe gasthuis, het klooster der arme Klaren, de stookplaats van het gaz-licht, het Entrepôt, het Antwerpsche plein en deszelfs omgevingen, de Willempoort.) 87

 Tiende zamenspraak.  Wijk 5. (Optelling der straten en pleinen; beschrijving der Finisterre-kerk, die der Augustijnen, de Synagoge, de St. Michiels plaats, de wolvengracht; de muntplaats, de koffijhuizen, de munt, de schouwburg, de passage St. Eloy, de beurs, de kleine vleeschhal, de visch- en gevogelte markten.) 99

 Elfde zamenspraak.  Wijk 6. (Optelling der straten, beschrijving der gebouwen en inrigtingen, de bleek, de meiboom, de St Goedele-kerk, de Leuvensche plaats, het klooster der Annonciaden en verscheidene ander kloosters en kapellen, het weeshuis, de kazerne St Elizabeth, de nieuwe kruidtuin, het observatorium.) 109

 Twaalfde zamenspraak.  Wijk 7. (1st gedeelte). Opnoeming der straten, beschrijving der merkwaardige gebouwen enz : het watertorentje, de groote concertzaal, het nieuwe paleis van den prins van Oranje, het hôtel van den Gouverneur der bank, het voormalig Karmeliten-klooster, de warande, de Vauxhall, de kleine schouwburg, het koninklijk paleis, het voormalige schildhuis der edelen, het paleis der Staten-Generaal, de algemeene Nederlandsche maatschappij of bank, het klooster der kleine begijnen, het Engelsche leeskabinet, de passage de la bibliothéque, en het afgebrande hof. 123

 Dertiende zamenspraak.  Vervolg van wijk 7. (Vervolg van de beschrijving der merkwaardigheden : het koningsplein, Borgendaal, de Kaudenbergkerk, het Athenaeum, de koninklijke stallen, de voormalige rekenkamer, de regeringstraat, de orangerie, de stads- kruidtuin, het oude hof, de kabinetten van natuurkunde en natuurlijke historie, de Société de Flore, de verzameling van schilderijen, het Musoeum van wetenschappen en letterkunde, de Bibliotheek, de hofkapel, de kapel en het hôtel Salazar, de Manegie, de stads arm-school, het gesticht der twaalf Apostelen, het leeskabinet op de houtmarkt, het gasthuis van St. Gertrude, de St. Anna kapel, de Magdalena kerk, het hôtel van den staatsraad, het genootschap Concordia, het hotel Granvelle enz.) 141

 Veertiende zamenspraak.  Wijk 8. (Optelling der straten en markten; beschrijving der gebouwen en inrigtingen; bureaux van postwagens; de groote vleeschhal; de St. Nikolaas kerk, het klooster der minnebroeders, de botermarkt, de stadswaag, de groote markt, de gildenhuizen en societeiten, het broodhuis, het stadhuis, de akademie van kunsten, en andere genootschappen in het stadhuis vergaderende, de amigo, de groote lombard, de kerk van O.L.V. van bijstand, het klooster der groote Carmeliten, het mannekepis, het hôtel van het Gouvernement der provincie, het St. Joris-hof, de kleine concert zaal, het St. Jans gasthuis en de St. Jans kerk, het Grand Café.)  165

 Vijftiende Zamenspraak.  (Over de boulevards, wandelplaatsen, voorsteden, bosschen, kleine steden, dorpen, gehuchten, kasteelen, abdijen en heerlijkheden, rondom en in den omtrek van Brussel, tot op een' afstand van 3 uren gaans; beschrijving van de voornaamste merkwaardigheden, van de bevolking en van andere bijzonderheden, aangaande die plaatsen.) 187

 Zestiende en laatste zamenspraak.  (Beknopte opgaven omtrent het provinciaal en stedelijk bestuur, de geregtshoven en regtbanken, de geneeskundige dienst, de koninklijke Brusselsche akademie, de kabinetten van schilderijen enz. de dagbladen en tijdschriften, sommige der beroemde mannen, te Brussel geboren, maatschappijen van brandwaarborg, levensverzekering en andere, de jaarmarkten, kermissen, volks- en andere feesten, de estaminets enz. - Lijst van werken in het fransch en nederlandsch over Brussel.) 213
 
Index 231

Index


'S Jongers 160
't Kint Vanderborght 108
3 fonteinen 221
Aa 206
Aalst 113, 194
Aardappelen-markt 83
Aardenweg 110
Aardeweg 117
Abdij der Brigitten 73
Abdij Dilighem 209
Abdij van de Koudenberg 144
Abdij van Villers 152
Accaciastraat 88
Accolaystraat 72
Administratie der Loterij 164
Afgebrande hof 123, 128, 142
Afgebranden hof 138
Afslagerhuisje 107
Akademie 178
Akademie van kunsten 165
Akademie van teeken-, schilder- en beeldhouwkunst178
Alba 66, 172
Algemeene gevangenis 67
Algemeene Nederlandsche maatschappij 97, 127, 203
Algemeene Nederlandsche maatschappij of bank 123
Algemeene rekenkamer van Braband 147
Alisbury 73
Allée verte 190, 210
Allée-verte 48
Allegarbestraat 59
Alsemberg 201-203
Alsemberger straatweg 203
Amigo 165
Amsterdam 35, 43, 230
Ancienne cour 150
Anderlecht 28, 84, 204-206, 220, 221
Anderlechtsche boter 205
Anderlechtsche poort 204
Anderlechtsche steenweg 80
Anderlechtsche straat 80, 217
Anderlechtschen steenweg 81
Anderlechtschepoort 47
Anderlechtse poort 204
Angelierstraatjes 100
Ankerstraat 80
Antwerpen 35, 43, 90, 190, 192
Antwerpsche plein 87, 88, 97
Apen straat 125
Ardennen 203
Aremberg-straat 108
Arembergstraat 99, 100
Arme Klaren-klooster 96
Armenschool 159
Arnhem 35
Arras 27
Assche 208
Asscherkoekjes 208
Assen 35
Ath 75
Athenaeum 141, 144
Auderghem 199
Augustijnen 101
Augustijnen kerk 101
Augustijnen-kerk 53
Augustijnenkerk 53
Auwerghem 199
Badhuis op de Fonteinplaats 79
Bailles de la cour 138, 142, 147
Balderic 113
Bank 127
Barakken-straat 93, 95
Barakkenstraat 226
Barakkestraat 88
Basse 76
Bavierstraat 168, 184
Beckerseel 207, 209
Bedelaars-werkhuis 61
Bedelaarshuis 198
Beer 90
Beersel 201, 202
Beestenmarkt 50, 96
Begijn-hof 93
Begijnhof 28, 87, 89, 93, 94
Beide Graanmarkten 84
Beide Musschenstraten 182
Beide Zavels 14, 29, 147
Beijerstraat 168, 184
Belgische loterij 64
Bellevue 97
Benedictijnen 118
Benedictijnen klooster 202
Berchem 208
Berchem St. Agathe 207
Berchem St. Laurens 211
Berg van barmhartigheid 180
Berg van het hof 76, 139, 157, 217
Berg van Sion 110
Berg-op-zoom 7
Bergen 35, 201
Bergstraat 50, 51, 100, 124, 161, 169
Berlaimont-straat 109
Berlaimontstraat 118
Bestuur der godshuizen 74, 95
Beurs 99, 106
Bever 207
Bewaarplaats van krijgsgevangenen 64
Beyghem 210
Bibliotheek 141, 149, 153, 155
Bibliothèque de Bourgogne 155
Bijboek der Nationale schuld 127
Bijeenkomststraat 88, 89
Bijenkomststraat 94
Bisschopsstraat 99
Bisschopstraat 104, 108
Bistbroek 206
Blaauwe fontein 50, 117
Blaauwe Jockei straat 59
Blaauwen toren 195
Bladenstraat 58
Bleek 109
Bleekerij de Notenboom 77
Bleekerijen 81
Bleekstraat 80, 100, 102, 218
Blijde inkomsten 30
Blijde intogt 222
Blindenberg 40, 125
Bloemkweekerstraat 71
Bloemstraat 88, 96
Blokstraat 59
Boch 219
Bochius 219
Bodenbroekstraat 59, 65
Bogaarden straat 167
Bogaardstraat 49, 51, 72, 74
Bois de Soignes 128
Boitsfort 198, 199
Bollandisten 155
Bollebeek 208, 209
Bolwerk van den Kruidtuin 226
Bolwerk van het Observatorium 226
Bonaparte 132
Bonifacius 27
Boom 42
Boomstraat 59, 65, 226
Boondaal 199
Borgendaal 141, 143, 144
Borgt 210
Borgt-Lombeek 211
Borgwal 50
Botermarkt 50, 165, 167, 170, 171
Bourgondische bibliotheek 137
Brabandsche straat 134
Brieven-postkantoor 185
Brievenpost 76
Brigittenstraat 72
Briksen 202
Broek 206
Broodhuis 29, 165, 175, 201
Brouwers huis 173
Brouwers-huis 173
Bruce 63
Brugge 35
Bruidstraat 100
Bruine boterham-straat 110
Brunelle 228
Brusseghem 210
Brussel 194
Brusselsche Akademie 216
Brusselsche bank 136
Brusselsche kermis 202
Brusselsche loterij 64
Bureau van Policie 177
Burgerlijke gevangenhuis 67
Burgerlijke gevangenis 180
Burggraaf 7
Burgwal 80
Buys 7
Buyzinghen 211
Bygaerden 209
Café de mille Colonnes 104
Café des mille Colonnes 106
Café Suisse 104
Caffé l'amitié 138
Capellemans 90
Carloo 201
Cascade 192
Cattebroek 208
Caudenberg 53
Caudenbergh 28
Cautertaveren 208
Cellebroedersstraat 49, 51, 72
Cellebroederstraat 167, 183
Chambre d'Uccle 175, 201
Chambre de Thonlieu 175
Chambre heraldique 132
Champ d'Asyle 190
Champagnes 220
Champs Elysées 97
Christen mannetje 168
Christenmannetje 185
Cinq fontaines 199
Clarisses urbanistes 82
Cobbeghem 208
Colin de Plancy 229
College du pape 205
College van Gedeputeerde-Staten 214
Collegium philosophicum 205
Concert noble 126, 131
Concertzaal 184
Conservatoire de danse 225
Consistoire de la Trompe 175, 201
Controleurstraat 88
Cook 189
Coppens straat 226
Cortenberg 195, 196
Cortenbergsche wetten 196
Crainhem 195, 196
Crokkegem 208
Cureghem 204, 206
D'Arconati 206
D'Worp 201, 202
Dag- en nachtstraatje 125
Dam 80, 90
Dambordstraat 100
Dames van Berlaimont 118
Dansaert-Engels 217
De Amigo 180
De Blaauwe steen 77
De Bouge 191
De Dijk 81
De Drie fonteinen 92, 192
De drie Kalkoenen 77
De Goede hoop 184
De Gouden Molen 174
De Mat 116
De Ratteval 81
De Roode poort 81
De Spouwer 180
De Spuwer 180
De Tinnen pot 174
De Vaddere 220
De Vos 174
De Wauthier 227
De Wijngaard 184
De Zwaan 174
Degenstraat 59
Den Helder 35
Den toren 208
Dendermonde 113
Departement de la Dyle 227
Departement der Dijle 132
Dieghem 193, 194
Dietz en Compagnie 90
Dijle 41
Dikke toren 67
Dilbeek 207, 209
Drapiez 217
Drie fonteinen 192
Drie Woluwen 196
Droogenbosch 201, 203
Duisburg 199
Duivenstraat 59
Eerste Kamer 135
Eerste Vlaamsche straat 92
Egmond 15, 30, 63, 172, 176
Eikstraat 167, 169, 183
Eind-der-Wereld straat 72
Elingen 211
Elsene 196, 197
Emulation 174
Engelsch lees-kabinet 137
Engelsche leeskabinet 123
Engelsche nonnen 118
Entrepôt 87, 97
Eppeghem 211
Ernestus 113
Etensgat 118
Etterbeek 196, 198
Ever 192-194
Eyseringen 211
Eyssinghen 210
Fabrijkstraat 80, 83
Fesierstraat 167, 185
Filips den tweeden 30, 73, 118
Finisterre 101
Finisterre kerk 101
Finisterre-kerk 99
Fleurus 31
Fontein 57, 117, 180
Fontein der Drie maagden 170
Fonteineplaats 80
Fonteinplaats 26, 79, 82, 84
Foppens 220
Forest 200, 202
Forêt de Soignes 203
Fortuin-straat 59
Franciscanen 171
Frères Sachets 162
Fusijstraat 59
Gaanderij 105
Gaesbeek 206
Gang 59
Gang der hoven van Idalie 110
Ganshoren 207
Gardner 157
Garenmarkt 171
Gasthuis St Ghislain 74
Gasthuis St. Jan 184
Gasthuis van St Laurens 119
Gasthuis van St. Gertrude 141
Gasthuis van St. Rochus 96
Gasthuis van Ste. Geertruda 159, 160
Gasthuisstraat 167, 169, 184
Gaugericus kerk 170
Gautier 228
Gebroken-hofstraat 72
Geeststraat 72, 226
Geitenstraat 59
Geneeskundige dienst 215
Geneve 127
Genootschap Concordia 141, 164
Genootschap La parfaite Union 174
Genootschap ter aanmoediging van de schoone Kunsten 179
Genootschap ter bevordering van den landbouw 179
Genootschap ter ondersteuning van de militaire dienst  179
Genootschap van bloemen- en plantliefhebbers 149
Gent 35
Gerard 217
Gersemarkt 169
Gersenmarkt 100, 162, 167
Gesticht der twaalf Apostelen 141
Gesticht van de Twaalf Apostelen 159
Geuzen 66
Gevangenis voor militairen 60
Gevogelte markt 99
Gevogeltemarkt 108
Gewijden boom 197
Gigot 228
Gildenhuizen 165
Glasboord-straat 72
Glasboordstraat 76
Godecharle 135
Goedele-berg 40
Gootstraat 168
Goudenstraat 58
Goudstraat 51, 100, 109
Graan-kaai 88
Graanmarkt 49
Gracht van het Entrepôt 92
Gracht van het Midden 92
Gracht van St. Katherina 92
Grand Café 165, 185
Grande place 167
Granvelle 163, 164
Greepstraat 100, 106
Grignon 157
Grimbergen 193, 194
Groenmarkt 50, 51, 100, 124, 162, 167, 169
Groenstraat 125
Groentestraat 80
Groentestraatje 59
Groningen 35
Groot Bijgaerd 207
Groot Bygaerd 209
Groote begijnhof 53
Groote begijnstraat 88, 89
Groote boterstraat 168, 170, 172
Groote Carmelitenstraat 167
Groote Concertzaal 123, 126
Groote eiland 50
Groote Godshuisstraat 226
Groote lombard 165, 180
Groote markt 165, 167, 172, 174, 221
Groote musschenstraat 168
Groote nieuwe straat 88
Groote plaats 174
Groote Post-kantoor 76
Groote schipstraat 100
Groote Senne 50
Groote sluis 49, 50
Groote Steenstraat 172
Groote toren 67
Groote vleeschhal 165, 169
Groote zavel 57, 174
Grooten Zavel 59, 63
Gucht 211
Gulden-baard straat 80
Guldenstraat 49, 51, 58, 167
H. Goedele 83
Haag 35
Haarlem 7, 35
Haeren 194
Hal 201, 202
Halle 41, 221
Halle-poort 48, 59, 60, 71
Hallepoort 40, 47, 49, 52, 57, 200, 203, 204, 226
Halpoort 189
Ham 113
Hamme 207, 209
Haring straat 168
Harnasstraatje 125
Hartestraat 60
Hassen 139
Heilig land 60
Heilige Goedele 113
Heiligen boom 197
Helstraatje 59
Henegouwen 41, 201
Hennessy 128, 199, 217
Herberg de Spiegel 169
Herberg van den Groenen hond 209
Herberg van het Gezigtspunt 209
Herderinnestraat 125
Hertogenbosch 35
Hertogstraat 125-127, 129, 130, 143
Het Kasteeltje 90
Het Schaap 77
Het Vossegat 202
Heuvelstraat 168
Hoedemakers-straat 168
Hoeijlaart 198
Hoendermarkt 108
Hoeylaart 199
Hof-kapel 157
Hofkapel 141
Hondenstraat 80
Hoofdkerk 29, 53, 110, 112, 182, 222
Hoog geregtshof 57, 68
Hooge geregtshof 214
Hoogstraat 49, 58, 61, 71, 217
Hooi-kaai 88
Hooi-straat 97
Hoorne 15, 30, 172, 176
Hopstraat 80, 85
Horendragersstraat 125
Hôtel Aremberg 57
Hôtel Belle-Vue 143
Hôtel Bellevue 144
Hôtel de Flandre 143
Hôtel de l'Europe 143, 148
Hôtel de la monnaie 104
Hôtel de'Angleterre 169
Hotel Granvelle 141
Hôtel Kuilenburg 57
Hôtel Salasar 158
Hôtel Salazar 141
Hôtel van Chasteler 128
Hôtel van de Messageries Royales 169
Hôtel van den Gouverneur der bank 123
Hôtel van den hertog van Kent 147
Hôtel van den staatsraad 141
Hotel van den Staatsraad 163
Hôtel van het Gouvernement der provincie 165
Hôtel van Kuilenburg 67
Hout-kaai 88
Houthem 210
Houtmarkt 125, 159, 164, 217
Huidvetter-straat 76
Huidvettersstraat 77
Huidvetterstraat 71
Huis der schutters van St. Sebastiaan 174
Huis van Bethlehem 96
Huis van den Heiligen Geest 75
Huis van Nazareth 82
Huishoudenstraat 72
Hulshof 7
Humbeek 193, 194
Humelghem 196
Huyzingen 210
IJzer straat 168
IJzerstraat 170
Impden 210
Inkomstgracht 92
Innocent II 175
Innocentius II 185
Isabelle straat 137, 139
Israëlitische armschool 218
Itterbeek 207, 209
Ixelles 197
Izabella straat 125, 158
Izabellestraat 155
Jan I 91, 171
Jan I van Braband 65
Jan II 196
Janneke en Mieke 15, 91
Jardin botanique 148
Jardin des olives 168
Jericho 85
Jerichostraat 80, 85
Jérichostraat 85
Jette 207, 208
Jezuiten 68
Jezuiten-kerk 114
Jezuitenklooster 68
Jezus-Eik 198, 199
Joanna van Braband 206
Jobard 160
Joden 158
Jodentrappen 125, 157
Jodenwijk 158
Joyeuse entrée 222
Jozef II 151
Justitie-plein 49
Kaasmarkt 167, 185
Kaatsspelstraat 59
Kabas straatje 168
Kabasstraatje 171
Kalk-kaai 88
Kalkoenstraatje 59
Kamer der notarissen 106
Kamerijk 27
Kanaal 42, 43
Kanaal van Willebroek 41
Kandelaarstraat 59
Kanselarij straat 125
Kanselarij van Braband 155, 160
Kanselarij-plaats 125
Kanselarijstraat 159
Kanten-fabrijken 108
Kantersteen 28, 162
Kapel Salasar 158
Kapel Salazar 141
Kapel van O.L.V. van Lorette 62
Kapel van St Laurens 119
Kapel van St. Gaugericus 113
Kapelle kerk 29, 182
Kapelle-kerk 62, 71, 74
Kapellemarkt 71
Kapittel der geestelijkheid 205
Kappellekerk 49
Kapucijndwarsstraat 72
Kapucijnen-klooster 72
Kapucijnesse straat 110
Kapucijnesse-straat 110
Kapucijnessestraat 119
Kapucijnstraat 72
Karel den vijfden 15, 30, 73, 133, 134
Karel houd de lantaarn 208
Karel V 139, 205, 208
Karel van Lotharingen 143, 151
Karmelietenklooster 65
Karmeliten 128
Karmeliten-klooster 123
Karmelitenonnen 128
Karmelitenstraat 49
Karthuizer-klooster 84
Karthuizerklooster 84
Karthuizers 84
Karthuizersstraat 80
Karthuizerstraat 83
Kasketstraatje 125
Kastanjeboomstraat 88
Kasteel Rivieren 208
Kasteel van Laken 121, 148, 191
Katelijnen steenweg 88
Katharina straat 88
Kathedrale kerk 110
Kathedrale straat 111, 124, 161
Kathedralestraat 50, 51, 110
Katherinestraat 50
Kattenstraat 168
Kaudenberg 40, 128, 144
Kaudenberg kerk 144
Kaudenberg straat 143
Kaudenbergkerk 141
Kaudenbergstraat 125
Kazerne der Gendarmes 73
Kazerne St Elizabeth 109
Kazerne St. Elisabeth 117
Kazerne voor de Gendarmerie 147
Kazerne voor de pompiers 81
Keizerinnestraat 125, 163, 217
Keizerstraat 52, 124, 167
Kerk der Augustijnen 99
Kerk der Minnebroeders 171
Kerk der rijke Klaren 81
Kerk van den heiligen Gaugericus 79
Kerk van O.L.V. van Bijstand 165, 180, 181
Kersenstraat 72
Kerstemannetje 185
Kerstenmannetje 168
Kervelstraat 168, 171
Keulen 65, 91
Kiekemarkt 51
Kiekenmarkt 40, 50, 99, 107, 167, 169, 170
Kiekenstraatje 100
Kies-college 214
Kinnebakstraat 80
Klarissen 82
Kleine blinde-berg 159
Kleine blindenberg 125
Kleine boterstraat 168, 170
Kleine concert zaal 165
Kleine eiland 51, 72, 81, 181
Kleine Karmelieten-klooster 67
Kleine Karmelieten-straat 124
Kleine Karmelietenstraat 59
Kleine Karmelitenstraat 51
Kleine Magdalena straat 125
Kleine musschenstraat 168
Kleine nieuwe straat 88
Kleine park 133
Kleine preekheerenstraat 100
Kleine schipstraat 100
Kleine schouwburg 123, 131
Kleine Senne 80
Kleine sluis 50
Kleine St. Pietersstraat 59
Kleine vleeschhal 99, 106
Kleine Zavel 57, 63
Kleine Zavel-plein 68
Kleine-dorpstraat 72
Kleine-eiland 168
Kleine-walstraat 80
Kleinen Zavel 59, 65, 147
Klompstraat 59
Klooster der Annonciaden 109, 115
Klooster der arme Klaren 87
Klooster der Brigitten 73
Klooster der Cellebroeders 73, 184
Klooster der Dominikanen 106
Klooster der Franciskanen 73, 74
Klooster der groote Carmeliten 165
Klooster der Kapucijnen 71
Klooster der Karthuizermonniken 83
Klooster der Karthuizers 79
Klooster der kleine begijnen 123, 136
Klooster der Minimen 61
Klooster der Minimes 205
Klooster der minnebroeders 165
Klooster der rijke Klaren 79, 82
Klooster der Ursulinen 73
Klooster der Visitandinen 73
Klooster der Visitandines 73
Klooster der Witte zusters 85
Klooster der zwarte zusters 79, 84
Klooster Groenendaal 199
Klooster Jericho 79
Klooster van Kapucijnessen 119
Klooster van Maria Magdalena van Bethanië 107
Klub 111
Koekelberg 207
Koepoort 48
Koestraat 110
Koffijhuis 185
Kogelstraat 80
Kolenmarkt 168, 180, 181
Komediantenstraat 110, 118, 119
Komfoorstraat 168
Koninckxloo 192
Koning-straat 110, 116
Koningin Elisabeth van Portugal 117
Koninginnestraat 226
Koningrijk der Nederlanden 12, 38, 191
Konings-plein 68, 129
Koningsplein 125, 128, 138, 141-143, 147, 148, 157, 174, 193,222
Koningstraat 125, 130, 136, 137, 142, 193, 217, 226
Koninklijk Athenaeum 146, 148, 217
Koninklijk Collegie 146
Koninklijk genootschap Concordia 163, 217
Koninklijk kabinet van delfstoffen 164
Koninklijk paleis 123, 129
Koninklijke Akademie 216
Koninklijke Brusselsche Akademie 213, 216
Koninklijke dansschool 225
Koninklijke Nederlandsche loterij 64
Koninklijke paardenposterij 117
Koninklijke stallen 141, 146
Koninklijke Steendrukkerij 160
Koninklijke straat 147
Koninlijke maréchaussée 67
Koolstraat 100, 102
Koophandelstraat 226
Korte beenhouwerstraat 100
Korte lange-wagen straat 161
Korte langewagenstraat 125
Korte nieuw straat 110
Koudenberg 144
Koudenbergstraat 146
Kraan 87, 93
Kraan-kaai 88
Kraanplaats 88
Kreupel straat 100
Kreupelstraat 103
Kromme elleboogstraat 125
Kruidtuin 51, 109, 120, 148, 149, 151
Kuiperstraat 88
Kwakkelstraat 110, 117
Kwartelstraat 117
Kweekerijstraat 125, 128
L'Harmonie 185
L'homme chrêtien 168
La Cambre 198
La Hulpe 199
La loge Olympique 174
La Louve 174
La maison du roi 175
Ladderstraat 89
Laken 191, 192, 221
Lakenpoort 47
Lakenstraat 88, 93, 94, 97
Lange beenhouwerstraat 100
Lange gang 72
Lange nieuwstraat 99, 101
Lange Ridder straat 158
Lange ridderstraat 99, 106
Lange-nieuwstraat 100
Lange-wagen straat 161
Langengang 77
Langewagenstraat 125
Langlevenstraat 110
Langlevenstraatje 117
Lankaster-school 57, 61, 218
Le marais 51
Leeskabinet 141
Leeuwarden 35
Lemire 220
Lepelstraat 80
Leuven 35, 113, 114, 176, 182, 196, 205, 206
Leuvensche plaats 109, 110, 115, 116, 124
Leuvensche poort 51, 52, 115, 121, 124, 126, 194-196
Leuvensche straat 51, 110, 115, 124, 126, 134
Leuvenschen straatweg 195
Leuvenschepoort 47
Lewold 209
Leyden 35
Lier 7
Ligne-straat 110, 116
Lindenbosch 196
Linkebeek 201, 203
Linnenmarkt 83, 171
Linthout 196
Lipsius 219
Lodewijk van Male 206
Lollepotstraat 168
Lombard straat 167
Lombardstraat 180
Loxum-straat 159
Loxumstraat 125
Luik 35
Luikerlandstraat 88
Luneman 1
Lustres de Brabant 169
Luxemburg 35
Lycaeum 145, 146
Lykas 183
Maagdenstraat 80
Maastricht 35
Maatschapij van Weldadigheid 178
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen 5
Machelen 193, 194
Machine hydraulique 126, 195
Magdalena kerk 141
Magdalena straat 124, 162
Magdalena-steenweg 162
Magdalenakerk 53, 162
Magdalenastraat 52, 162, 167-169, 185
Manege-straat 59, 65
Manegie 141, 158
Manegie-straat 118
Mann 227, 229
Manneken-pis 15
Mannekepis 165, 182, 183, 229
Marchal 229
Marché aux trippes 100
Marcqstraat 226
Maria Theresia 97, 114
Markies straat 159
Markiesstraat 125
Marly 191, 192, 195
Marmer-kaai 88
Marneffe 160
Marnix van St. Aldegonde 219
Marollekwartier 61
Marolles 61
Marollestraat 58
Maximiliaansteen 28
Mechelen 34, 35, 42, 192
Meibloemstraat 88
Meiboom 51, 109, 111
Meijsse 193, 194
Melkstraat 168, 172
Melsbroek 193, 194
Merchthem 193, 194
Mest-kaai 88
Mestbak 88
Mestgracht 92
Meusseghem 210
Middelburg 35
Militair hospitaal 117
Mingue 108
Minimen 62
Minimen kerk 61
Minimen-kerk 57
Minimestraat 58, 61, 62, 217, 218
Ministerie van Binenlandsche zaken 161
Ministerie van Binnenlandsche zaken 111
Ministerie van Buitenlandsche zaken 67
Ministerie van Financien 135
Ministerie van Justitie 67
Ministerie van Oorlog 147
Ministerie van policie 147
Minnebroerstraat 168
Miraeus 219
Mirakel van het H. Sakrament 222
Modderstraat 80
Moerasstraat 168, 169
Molenbeek 190, 207
Molensteen-kaai 88, 93
Molhem 210
Mon plaisir 193
Mons 201
Mont Parnasse 174
Moorseloo 199
Moortenbeek 206
Moutstraat 80
Muggenstraat 80
Muizenstraat 80
Munt 50, 99, 104, 106, 225
Munthuis 104
Muntplaats 1, 99, 101, 103-105, 138, 174, 185
Musoeum 149
Musoeum straat 143
Musoeum van wetenschappen en letterkunde 141
Musoeum-gang 125
Musoeumstraat 125, 148
Mylenmeersch 206
N.D. de bon Secours 181
Naam-Jezus-straat 88
Naamsche poort 40
Nachtklok 222
Namen 35
Namensche poort 49, 52, 126, 128, 144, 196, 197, 200
Namensche straat 40, 49, 52, 67, 124
Namenschepoort 47, 49
Namenschestraat 59
Nancij 142
Napoleon 156, 191
Neder-Heembeek 192
Neder-Zellick 208
Neer-peede 206
Nieuw-straat 183
Nieuwe brugstraat 99
Nieuwe gasthuis 87, 93
Nieuwe gevangenis 57
Nieuwe Graanmarkt 28, 79, 80, 85
Nieuwe varkenmarkt 92
Nieuwe varkensmarkt 88
Nieuwe vischmarkt 107
Nieuwebrug-straat 96
Nieuwebrugstraat 88
Nieuwen kruidtuin 120, 193
Nieuwestraat 168
Nieuwland 28, 49, 72, 76, 77
Nieuwstraat 101, 103
Nijmegen 35
Ninove 130
Ninovenschepoort 47
Ninovestraat 80, 83, 84
Noord-Braband 12
Noorderkaai 92
Nosseghem 195
O.L.V. ad finis terrae 101
O.L.V. Broerstraat 167, 181
O.L.V. ten Bosch 198, 199
O.L.V. ter sneeuw-straat 110, 115
O.L.V. van de Overwinning 53, 65
O.L.V. van de zeven Weeën 53, 82
O.L.V. van den bijstand 53
O.L.V. van Finisterrae 53
O.L.V. van Gratie straat 59
O.L.V. van Gratie-straat 61
O.L.V. van Monserrat 61
O.L.V. van Vaakstraat 80
Observatorium 109, 120
Odevaere 135
Olijf-hof 168
Ommegang 15, 87, 91, 222
Ommmegang 30
Onvredestraat 72
Onze Lieve Vrouwe straat 125
Onze Lieve Vrouwe-straatje 157
Onze-Heere straat 59
Onze-Heeren straat 72
Onze-Heeren straatje 63
Oostvlaanderen 113
Op-Brussel 200
Op-Brusselsche poort 60
Openbare baden 111
Openlijk badhuis 77
Ophem 195
Ophemstraat 88, 90, 92
Ophumbeek 194
Orangerie 141, 148, 191
Oranje plein 51
Oranje straat 127
Oranje-plein 115
Oranjeplaats 110, 194
Oranjestraat 125
Oratoirenberg 110
Oratorienberg 117, 118
Orde van het Gulden vlies 133
Orde van St. Domenicus 116
Osselt 210
Ostende 35
Oude graanmarkt 28, 79, 80, 85
Oude hof 137, 141, 150
Oude Hofkapel 53
Oude korenhuis 167, 169, 184
Oude markt 79-81
Oude paleis van Oranje 149
Oude varken-markt 92
Oude varkenmarkt 92
Oude varkensmarkt 88
Oude vlasmarkt 80
Oude-kleerkoopersstraat 76, 105, 106
Oude-vrouwenhuis 119
Oudekleêrkoopersstraat 99
Oudenaeken 211
Ouderghem 198, 199
Oudiette 227
Over-Heembeek 192
Overijsche 219
Overysche 198
Overyssche 199
Paaihuis 28
Pacheco-straat 119
Pachecostraat 110
Paleis der hertogen van Braband 128
Paleis der Staten 134
Paleis der Staten-Generaal 123, 131, 133, 156
Paleis des konings 132
Paleis van den koning 131
Paleis van den Prins van Oranje 123, 127
Paleis van justitie 29, 49, 68, 124
Paleis van Laken 191
Paleis van Oranje 150
Pand 171
Pannen-kaai 88
Papegaaijenstraat 168
Papegaaistraat 183
Papenstraat 80
Papevest 80
Papevesten 85
Papierfabrijk 199
Paradijsstraatje 59
Parc 128
Parijs 44, 134, 155, 195, 216, 217
Park 19, 20, 28, 51, 125, 128, 129, 131
Parochiaanstraat 125
Parochie St Michiel en Goedele 53
Parochie van Finisterre 94
Parochie van Onze-Lieve-Vrouw van de kapel 53
Parochie van St. Katherina 82
Parochie van St. Katherine 53
Passage d'Argenteau 143
Passage de la bibliotheque 137
Passage de la bibliothéque 123
Passage des Colonnes 142, 147
Passage du musée 157
Passage St. Eloy 99, 106
Pastoorstraat 72, 88, 100
Paus Adriaan 205
Paviljoen 198, 199
Peede St. Anna 208
Peede St. Gertrude 210
Pelikaanstraat 88
Pelikaanstraatje 96, 100
Pensemarkt 167, 170
Pensenmarkt 50, 51
Pensmarkt 100
Peper straat 168
Peperstraat 80
Pereck 211
Periander 220
Perkamentstraat 125
Peter de groote 130
Peterselie straat 100
Peuthy 210
Piermansstraat 72
Pieters 8
Plantagie straat 125
Plantagiestraat 128
Plattesteen 28
Plattesteenstraat 168
Plein der Kanselarij 160
Plein van de St. Nikolaas Kerk 167
Plein van Sint Gaugericus 26
Poel 51, 100, 102, 104, 109, 110, 119
Poelaert de Cannivris 8
Poeltje 110, 119
Pompstraat 226
Poolstraat 226
Poort van Ninove 204, 207, 210
Post-kantoor 71, 76
Potlepel straat 159
Potlepelstraat 125, 159
Pottebakkersstraat 80
Preekheeren 106
Preekheeren straat 108
Preekheeren-straat 105, 106
Preekheerenstraat 106
Preekherenstraat 158
Priemstraat 72
Prins Frederik 138
Prins Frederik der Nederlanden 133
Prins van Oranje 48, 194
Prinsen 7
Prinsenbolwerk 226
Prinsenstraat 226
Prooststraat 72, 226
Putterij 125, 164
Quai aux tourbes 107
Quetelet 8
Raad van Braband 134
Raamstraat 72
Raddekestraat 72
Radijsstraat 72
Ramel 116
Ransbeek 193
Rapenstraat 80
Rattestraat 71
Rechtbank van Koophandel 69
Recoletten 171
Redelghem 208
Regeringstraat 125, 141, 143, 147, 148
Regtbank van eersten aanleg 68
Regtbank van Koophandel 134
Rekenkamer 141
Releghem 207, 208
Reuzenberg 168
Rhode 202
Ridderstraat 125
Rijke Klarissen 53
Rijks lagere school 164
Rijschool 158
Robyns 217
Rodenbeek 28
Rollebeekstraat 59, 64
Rollenstraat 88
Rome 62, 75
Roodepoortsgang 59
Rossem 211
Rotterdam 35, 43
Rouge cloitre 199
Rousseau 67
Rozendaalstraat 168
Rozestraatje 100
Rubbens 153
Rubens 115
Rue cuiller à pot 159
Rue de la caille 117
Rue de la prevôté 226
Rue de la Vrunte 180
Rue des carrières 162
Rue des éperonniers 167
Rue des Grands Carmes 181
Rue heraldique 132
Ruijsbroekstraat 147, 148
Ruisbroek-straat 68
Ruisbroekstraat 49, 51, 59, 67, 124
Rupel 42
Ruysbroek 206
Salazar-kerk 53
Salle des variétés 107
Samaritanenstraat 59
Santander 154, 156
Sasjesstraat 59
Saventhem 195, 196
Scharebeek 193, 194, 221
Scharebeek-straat 110
Scharebeeksche poort 21, 51, 116, 147, 193, 194, 210, 226
Scharebeekschepoort 47
Scheepstimmerwerfstraat 226
Schelde 41
Schepdael 210
Scheut 111, 207
Scheutveld 205
Schietspoelstraat 72
Schildhuis der Edelen 123, 132, 133
Schipstraat 107
Schokke broeders 162
Schoonenberg 191
Schoonzigt straat 125
Schouwburg 99, 105, 226
Schuttersgenootschap van St. Joris 184
Senne 26, 27, 33, 41, 42, 49-51, 71, 77, 80, 81, 93, 100, 107, 108,166, 181, 192, 193, 206, 225
Sennestraat 80
Ser Huygs 28
Ser Klaas 111
Ser Roelofs 28
Serhuygsteen 28
Seringestraat 88
Serklaes 206
Simmestraat 125
Sint Eligius 27
Sint Gaugericus 27
Sint-Nikolaas kerk 170
Sionsberg 40
Sistervatstraat 72
Slagters huis 173
Slagters-huis 173
Sleeuws 28
Sleutelstraat 80
Sluys 230
Smet 230
Smidsgild 106
Société d'Horticulture 120
Société de commerce 106
Société de Flore 120, 141, 149, 152
Société de lecture 174
Société de variétés 184
Société de vaudevilles 184
Société dramatique 184
Société Royale d'horticulture 149
Societeit la Concorde 174
Societeit La Loyauté 176
Societeit van adelijken 131
Somerhausen 1, 3, 9
Spaarpotstraat 88
Spelleke straat 110
Spellekens-straat 116
Spellekenstraat 117
Spiegelen 75
Spiegelstraat 72, 77
Spinola 74
Sporenmakers straat 167
Sporenmakersstraat 185
St Elizabeths-berg 110
St Goedele-kerk 52, 109, 119
St Goedele-plein 50, 51
St Juliaan 75
St Laurens van den Zwanenpoel 119
St Laurensstraat 119
St Laurentstraat 110
St Michiels-plaats 28
St Nikolaas 53
St Pieters kerk 62
St Pietersgasthuis 57
St. Agathe 208
St. Anna kapel 141, 161
St. Annakerk 53
St. Annastraat 59
St. Bricks-Rhode 201
St. Brickx 202
St. Brunostraat 80, 84, 85
St. Christinastraat 59
St. Christoffelstraat 80-82
St. Elisabethsberg 118, 119
St. Eloy-kapel 106
St. Gaugericusplaats 80
St. Genesius-Rhode 201, 202
St. Gertrude 194
St. Geryplaats 82
St. Ghislainstraat 72
St. Gillis 82, 200, 207
St. Goedele kerk 162, 170, 176
St. Goedele plein 124
St. Goedele-kerk 112
St. Goedeleplein 110, 159
St. Hubertstraatje 100
St. Jakobs Gasthuis 181
St. Jan 53
St. Jan den dooper 53
St. Jan en S. Steven 62
St. Jans gasthuis 165
St. Jans kerk 165
St. Jans plein 184
St. Jans-Molenbeek 207
St. Jansplein 167
St. Joost ten Noode 195, 207
St. Joris-hof 165
St. Jorishof 183
St. Katherina 181
St. Katherina-Lombeek 209
St. Katherinakerk 87
St. Katherinastraat 80, 92
St. Lambertus-Woluwe 195
St. Laurensstraat 125
St. Maertens Lennick 209
St. Maertens-Bodeghem 210
St. Maertens-Lennick 209
St. Martijn 207
St. Michiel-straatje 100
St. Michiels plaats 99
St. Michiels-plaats 100
St. Michiels-plein 103
St. Nikolaas 165
St. Nikolaas Gasthuis 171
St. Peters-Woluwe 195
St. Pieter-Leeuw 206
St. Pieters gasthuis 60
St. Pieters Jette 208
St. Pieters-gasthuis 61, 215
St. Pieters-Leeuw 206
St. Pietersberg 40
St. Pietersstraat 100
St. Quintens-Lennick 209
St. Rochus plaats 125
St. Rochus straat 125
St. Rochusstraat 88
St. Steven 53
St. Stevens-Woluwe 195
Staatssecretarij 135
Stadhuis 29, 134, 165, 172-176, 178, 179
Stads arm-school 141
Stads kruidtuin 147
Stads- kruidtuin 141
Stadsklok 170
Stadsschool 158
Stadswaag 165, 172
Stalle 201
Stapelplaats 97
Staten der provincie 214
Staten-Generaal 134, 173, 177, 179, 214
Stedelijke regering 214
Steen-kaai 88
Steen-Ockerseel 195, 196
Steen-poort 167
Steenkolen-kaai 88
Steenpoort 49, 51, 69
Steenpoorte 58
Steenstraat 167, 168, 180
Steenwyks 28
Sterrebeek 195, 196
Sterrentoren 121
Sterrestraat 59, 226
Sterstraat 168
Stoofstraat 168, 182
Stook-plaats voor de gaz-verlichting 96
Stookplaats van het gaz-licht 87
Stormstraat 51, 100, 109, 111, 206
Straat der Fabrijken 84
Straat het Gouden hoofd 168
Straat van Geneve 127
Straatsteen-kaai 88
Straatweg naar Alsemberg 200
Straatweg naar Genappe 201
Straatweg van Brussel op Wavre 198
Strombeek 192
Stroo-kaai 88
Stroostraat 59, 64, 68
Strootman 7
Stuiver straat 163
Stuiverstraat 157, 159
Sweerts 28
Synagoge 99, 102
Tempelieren 162
Tenouille 195
Ter arke straat 125
Ter Arken 158
Ter arken straat 158
Ter Arkenstraat 159
Ter arkestraat 157
Ter-Arkenstraat 217
Terheijde-bosch 208
Terhulpe 198, 199
Terkameren 198
Ternath 209
Tervueren 198, 221
Theâtre royal du parc 131
Theresiaansche collegie 68
Theresianen 128
Theresianestraat 127, 128
Théresianestraat 125
Timmerhout-kaai 88, 94
Timmerwerfgracht 92, 226
Tivoli 190
Tot Nut van 't Algemeen 1, 3, 164, 217
TOT NUT VAN HET ALGEMEEN 179
Tourneppe 201, 202
Trapstraat 167, 169
Treurenberg 51, 76, 110, 115, 124
Tribunal revolutionnaire 127
Trois trous 192
Tuchthuis voor misdadigers 193
Tunis 139
Twaalf Apostelen straat 125
Twaalf Apostelenstraat 157, 158
Tweede kamer 134, 135
Uccle 201, 202
Ulric-Capelle 210
Urbanisten 150
Ursulinestraat 225, 226
Utrecht 35
Vaart 28, 33, 41, 42, 49, 50, 87-90, 92, 189-193, 204, 226
Vaart van Charleroy 204
Vaartpoort 47, 50, 189, 204, 209, 210
Vaartstaat 226
Vaders Oratoires 116, 117
Valkenburg 28
Valkstraat 59, 80
Van Alba 64
Van Aremberg 63, 66, 67, 217
Van Berlaimont 118
Van Chasteler 65
Van Daun 225
Van der Elst 76
Van der Vijver 230
Van Dyk 196
Van Egmond 63, 66, 67
Van Geel 8
Van Helmont 220
Van Hoorne 65
Van Kuilenborg 66
Van Lannoy 217
Van Merode 67
Van Ursel 156, 159, 199, 217
Van-der-Elst-straat 88
Vanderstraeten 127
Vauxhall 123, 131
Veerhuis 87, 92
Veeweyde 206
Verwers hoek 168
Verwersstraat 80
Verwerstraat 168
Vesalius 73, 220
Victorines 85
Vieille halle au blé 167
Vier windenstraat 49
Vier-winden-straat 51, 67
Vierheemskinderenstraat 59
Vierwindenstraat 60, 125
Vijfsterrenstraatje 59
Villa hermosa straat 125
Vilvoorden 42, 92, 192-194
Vinketstraat 80, 83
Violettenstraat 167
Visch-kaai 88, 92
Visch-markt 167
Vischmarkt 42, 50, 51, 93, 99, 107, 108
Visitandinestraat 72, 159, 217
Visscherkaai 93
Visschershuis 87, 93
Visscherskaai 80, 83
Vlaamsche poort 21, 89, 207, 228
Vlaamsche steenweg 80
Vlaamsche straat 80, 88, 90
Vlaamsche straten 50
Vlaamschen steenweg 76
Vlaamschepoort 47
Vlazendael 206
Vleesch- en Broodstraat 168
Vleeschhal 169, 171
Vleeschhuis 169
Vlesembeek 206
Vlesenbeek 206
Vlierboomstraat 88
Vlissingen 35
Vogelzangstraat 100
Vollenstraat 167, 180
Vondelingshuis 112
Vorst 200, 202
Vosjesstraat 72
Vossestraat 72
Vriendstraat 167, 178
Vrouwkensdag 223
Vuilstraatje 168
Vuurwerkstraat 59
Waaijerstraat 59
Waalsche plaats 71
Walen-kwartier 39
Walferghem 208
Wambeek 195, 196
Warande 51, 52, 125, 128-131, 138, 150, 155, 184, 190, 196
Warandenberg 125, 136
Warme zee- en kunstbaden 83
Warmoesberg 40, 51, 100, 109, 111
Waterloo 31, 198, 199, 222, 229
Waterloo-bolwerk 226
Watermael 198, 199
Watertorentje 123, 126, 195
Waverschen straatweg 199
Weeshuis 109, 117
Weg naar Tervueren 199
Weg van Brussel naar Gent 208
Weg van Brussel naar Tervueren 199
Weilandstraat 72
Weilen 196
Wemmel 207, 208
Wesembeek 195, 196
Wester 7
Wetstraat 125, 131, 134, 155, 160
Wezeltjesstraat 88
Wilde-boschstraat 110
Wildebosch-straat 112
Willebroek 42, 92
Willem den eersten 15
Willem I 30, 150
Willem III 194
Willem plein 226
Willempoort 87, 90, 96, 190, 197, 207, 225
Willemsbolwerk 226
Willemspoort 47, 48, 50, 101, 137
Willemstraat 100, 106, 226
Windstraat 110
Witte-kattenstraat 80, 81
Woeringen 65, 91
Wolstraat 59, 66, 67
Wolvengracht 99-101, 103, 225
Wolverthem 193, 194
Wonderdadig Mariabeeld 201
Yssche 199
Zandgroevestraat 226
Zandstraat 119
Zangschool 164
Zaturdag 88, 93
Zaturdagstraat 90
Zavel straat 128
Zavelberg 40, 49
Zavelkerk 53, 57, 65
Zavelstraat 59, 65, 110, 119
Zeehondstraat 88
Zeepziedersstraat 80
Zellick 207, 208
Zes-penningstraat 80
Zesjongmansstraat 59
Ziekenhuis voor krankzinnigen 195
Ziekenhuisstraat 226
Ziekenstraatje 59
Zilverstraat 100
Zonien-bosch 26
Zonje-bosch 139
Zonjebosch 128, 199, 201, 203
Zonne-bosch 26
Zonnestraat 80
Zout-kaai 88
Zouthuis 28
Zuid-Braband 13, 34
Zuidbraband 187, 214
Zuinigerbosch 203
Zullen 29
Zwaluwstraat 88, 96
Zwane straatje 67
Zwanenstraat 81
Zwanestraat 60
Zwarte L.V. 93
Zwarte L.V. straat 88, 107
Zwarte Zusters 84
Zwarte zusterstraat 81
Zwarte-zustersstraat 80
Zwolle 35